# cs/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz
# pt/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz


# cs/a-berlin-consensus.xml.gz
# pt/a-berlin-consensus.xml.gz


(src)="1"> Berlínský konsenzus ?
(trg)="1"> Um consenso de Berlim ?

(src)="2"> HONGKONG – Nedávná cesta do Berlína ve mně vyvolala vzpomínky na dřívější návštěvu v & # 160 ; létě 1967 , kdy jsem jako chudý student žasl nad Zdí , která měla ještě další dvě desítky let rozdělovat a pustošit celou společnost .
(trg)="2"> HONG KONG - Uma recente viagem a Berlim trouxe de volta recordações de uma visita anterior , no Verão de 1967 , quando eu era um pobre estudante que ficava maravilhado com o muro que dividiria e devastaria uma sociedade inteira por mais duas décadas .

(src)="3"> Dnešní Berlín , živý a omlazený , obrozený pilnou prací německého lidu a jeho obětí ve prospěch sjednocení země , byl příhodným prostředím pro konferenci Institutu pro nové ekonomické myšlení ( INET ) , kvůli níž jsem tam přicestoval .
(trg)="3"> A cidade de Berlim é hoje vibrante e rejuvenescida , reconstruída através do trabalho duro e do sacrifício do povo alemão para unificar o país e um cenário apropriado para a conferência do Instituto para o Novo Pensamento Económico ( INET ) , a qual eu estava lá para assistir .

(src)="4"> Na konferenci na téma „ Ztracené paradigma “ se sešlo přes 300 ekonomů , politologů , systémových analytiků a ekologů , aby revidovali ekonomickou a politickou teorii s & # 160 ; ohledem na výzvy a nejistoty , jež přináší narůstající nerovnost , zvyšující se nezaměstnanost , globální finanční zmatek a změna klimatu .
(trg)="4"> O tema da conferência era “ Paradigm Lost ” , com mais de 300 economistas , cientistas políticos , analistas de sistemas e ecologistas , reunidos para repensar a teoria económica e política , para todos os desafios e incertezas criadas pela crescente desigualdade , pelo aumento do desemprego , pela desordem financeira global e pelas alterações climáticas .

(src)="5"> Téměř všichni se shodli , že staré paradigma neoklasické ekonomie je rozvrácené , leč nebyla shoda v & # 160 ; tom , co by jej mohlo nahradit .
(trg)="5"> Quase todos concordaram que o velho paradigma da economia neoclássica foi quebrado , mas não houve acordo sobre o que pode substituí-lo .

(src)="6"> Laureát Nobelovy ceny Amartya Sen přičetl evropskou krizi čtyřem selháním – politickému , ekonomickému , sociálnímu a intelektuálnímu .
(trg)="6"> O prémio Nobel Amartya Sen atribuiu a crise europeia a quatro falhas - política , económica , social e intelectual .

(src)="7"> Globální finanční krize , která začala v & # 160 ; roce 2007 jako krize podřadných hypoték v & # 160 ; USA a rozšířila se do evropské krize suverénního dluhu ( a bank ) , přinesla otázky , na něž nedokážeme odpovědět , vinou nadměrné specializace a fragmentace znalostí .
(trg)="7"> A crise financeira mundial , que começou em 2007 como uma crise do crédito hipotecário de alto risco norte-americano ( subprime ) e que se alargou a uma crise da dívida soberana ( e bancária ) europeia , levantou questões às quais não podemos responder , devido à especialização excessiva e à fragmentação do conhecimento .

(src)="8"> Nikdo však nepopírá , že se svět příliš zkomplikoval na jednoduchou všezahrnující teorii , která by vysvětlovala spletité ekonomické , technologické , demografické a environmentální posuny .
(trg)="8"> E todavia não há como negar que o mundo se tenha tornado muito complicado para que qualquer teoria , simples e abrangente , explique as complexas mudanças económicas , tecnológicas , demográficas e ambientais .

(src)="9"> Konkrétně jde o to , že vzestup rozvíjejících se trhů zpochybnil tradiční západní deduktivní a induktivní logiku .
(trg)="9"> Em particular , a ascensão dos mercados emergentes tem desafiado a tradicional lógica dedutiva e indutiva ocidental .

(src)="10"> Deduktivní vyvozování nám umožňuje předpovídat účinky , jestliže známe principy ( pravidlo ) a příčinu .
(trg)="10"> A inferência dedutiva permite-nos prever os efeitos , caso conheçamos os princípios ( a regra ) e as causas .

(src)="11"> Induktivním uvažováním dokážeme dovodit principy , jestliže známe příčinu a následky .
(trg)="11"> Através do raciocínio indutivo , se conhecermos as causas e os efeitos , podemos inferir os princípios .

(src)="12"> Východní myšlení je naproti tomu abduktivní , takže se pohybuje od pragmatismu k & # 160 ; odhadování dalších kroků .
(trg)="12"> O pensamento oriental , por outro lado , tem sido abdutivo , passando pelo pragmatismo para adivinhar os passos seguintes .

(src)="13"> Abduktivní inference je pragmatická , sleduje pouze výsledky , pravidlo odhaduje a zjišťuje příčinu .
(trg)="13"> A inferência abdutiva é pragmática , olha apenas para os resultados , tenta adivinhar a regra e identificar a causa .

(src)="14"> Teorii společenských věd píšou , podobně jako historii , vítězové a utváří ji kontext a výzvy doby .
(trg)="14"> À semelhança da história , a teoria das ciências sociais é escrita pelos vencedores e moldada pelo contexto e pelos desafios do seu tempo .

(src)="15"> Volnotržní uvažování se vyvíjelo od anglosaských teoretiků ( mnozí byli ze Skotska ) , kteří migrovali a kolonizovali nová území , přičemž jedincům , jimž přálo štěstí , dávali možnost předpokládat , že spotřeba nemá hranice .
(trg)="15"> O liberalismo evoluiu a partir dos teóricos anglo-saxónicos ( muitos da Escócia ) , que migraram e colonizaram territórios , permitindo aos indivíduos afortunados assumir que não havia limites para o consumo .

(src)="16"> Evropské kontinentální myšlení , reagující na urbanizaci a nezbytnost společenského řádu , zdůrazňovalo institucionální analýzu politické ekonomie .
(trg)="16"> O pensamento europeu continental , dando resposta à urbanização e à necessidade de ordem social , enfatizou a análise institucional da economia política .

(src)="17"> Nástup neoklasické ekonomie v & # 160 ; devatenáctém století tak velmi silně ovlivnila newtonovská a karteziánská fyzika , přičemž došlo k & # 160 ; posunu od kvalitativní analýzy ke kvantifikaci lidského chování vycházející z & # 160 ; předpokladu racionálního chování a odhlížení od nejistoty .
(trg)="17"> Assim , o aparecimento da economia neoclássica do século XIX foi muito influenciado pela física newtoniana e cartesiana , passando da análise qualitativa para a quantificação do comportamento humano , ao assumir um comportamento racional e ao excluir a incerteza .

(src)="18"> Toto myšlení založené na „ předurčené rovnováze “ – promítající se do názoru , že trhy se vždy samy korigují – vedlo k & # 160 ; paralýze politik za Velké hospodářské krize , kdy nabrala na síle argumentace Johna Maynarda Keynese ve prospěch vládních intervencí zacílených na řešení nezaměstnanosti a mezer výstupu .
(trg)="18"> Este pensamento “ equilíbrio pré-determinado ” - reflectido na visão de que os mercados sempre se auto-corrigem - levou à paralisia política até a Grande Depressão , quando o argumento de John Maynard Keynes de intervenção do governo para enfrentar o desemprego e os desvios de produção ganhou força .

(src)="19"> Do 70 . & # 160 ; let neoklasická škola všeobecné rovnováhy už keynesiánskou ekonomii dobyla pomocí modelů reálného sektoru , jež předpokládaly , že „ finance jsou závoj “ , takže nevěnovaly pozornost destabilizačním účinkům finančních trhů .
(trg)="19"> Na década de 1970 , a escola neoclássica de equilíbrio geral , capturou a economia keynesiana através de modelos do sector real que assumiram que “ a moeda é um véu ” , disfarçando , desse modo , os efeitos desestabilizadores dos mercados financeiros .

(src)="20"> Ekonomové jako Hyman Minsky , kteří se to snažili korigovat , byli vesměs přehlíženi , zatímco Milton Friedman a další v & # 160 ; čele profese prosazovali volné trhy a minimální zásahy vlád .
(trg)="20"> Economistas como Hyman Minsky , que tentaram corrigir isto , foram bastante ignorados , enquanto Milton Friedman e outros conduziam o impulso profissional para os mercados livres e para a mínima intervenção governamental .

(src)="21"> Jenže technika , demografický vývoj a globalizace přinesly dramatické nové výzvy , jež neoklasický přístup nedokázal předvídat .
(trg)="21"> Mas depois a tecnologia , a demografia e a globalização trouxeram novos desafios dramáticos que a abordagem neoclássica não podia prever .

(src)="22"> Zatímco vyspělé země světa pomocí pákového efektu derivátového finančnictví žily nadspotřebou , čtyři miliardy z & # 160 ; celkových sedmi miliard lidí na světě se začaly posouvat do středněpříjmového postavení , což vyvolalo obrovské nároky na globální zdroje a upozornilo na problém ekologické udržitelnosti .
(trg)="22"> Mesmo quando os países avançados do mundo consomem em excesso através do efeito da alavancagem dos derivados financeiros , quatro mil milhões , dos sete mil milhões de pessoas do mundo , começaram a mudar para o estatuto de rendimento médio , requerendo enormes exigências dos recursos globais e levantando a questão da sustentabilidade ecológica .

(src)="23"> Zvládnutí těchto rozsáhlých a systémových změn , jakož i integrace obrů typu Číny a Indie do moderního světa vyžaduje nové myšlení .
(trg)="23"> Um novo pensamento é necessário para gerir estas mudanças sólidas e sistémicas , bem como a integração de gigantes como a China e a Índia no mundo moderno .

(src)="24"> Změna uvažování je nutná nejen na Západě , ale i na Východě .
(trg)="24"> A mudança de mentalidade é necessária não só no Ocidente , mas também no Oriente .

(src)="25"> Číně to v & # 160 ; roce 1987 vysvětlil historik Ray Huang :
(trg)="25"> Em 1987 , o historiador Ray Huang explicou-o em relação àChina :

(src)="26"> „ Jak svět vstupuje do moderní éry , většina zemí pod vnitřním i vnějším tlakem se musí transformovat tím , že styl řízení vycházející z agrární zkušenosti nahradí novou soustavou pravidel založených na obchodování … To je snazší říct než udělat .
(trg)="26"> “ Enquanto o mundo entra na era moderna , a maioria dos países sob pressão interna e externa precisa reconstruir-se , substituindo o modo de governação enraizada na experiência agrária , por um novo conjunto de regras baseadas em comércio ...
(trg)="27"> Isto é mais fácil de dizer do que de fazer .

(src)="27"> Obrodný proces by mohl zasáhnout horní i dolní vrstvu a je nevyhnutelně nutné upravit institucionální vazby mezi nimi .
(trg)="28"> O processo de renovação pode afectar as camadas superiores e inferiores e é inevitavelmente necessário recondicionar os vínculos institucionais entre elas .

(src)="28"> Na místě je často naprostá destrukce ; a může trvat desítky let , než se dílo dokončí . “
(trg)="29"> A destruição geral é muitas vezes a ordem do dia ; e pode levar décadas para dar o trabalho como terminado ” .

(src)="29"> Pomocí tohoto makrohistorického rámce vidíme japonskou deflaci , evropský dluh , ba i Arabské jaro jako fáze systémových změn ve spletitých strukturách , které spolu interagují v & # 160 ; nové , multipolární globální soustavě .
(trg)="30"> Com base neste quadro macro-histórico , podemos ver a deflação japonesa , a dívida europeia e até mesmo a Primavera árabe como fases de mudanças sistémicas nas estruturas complexas que estão a interagir uns com os outros , num novo sistema mundial multipolar .

(src)="30"> Jsme svědky souběžné globální konvergence ( zužování mezer v & # 160 ; příjmech , bohatství a znalostech mezi zeměmi ) a lokální divergence ( rozšiřování mezer v & # 160 ; příjmech , bohatství a znalostech uvnitř zemí ) .
(trg)="31"> Estamos a testemunhar , em simultâneo , a uma convergência global ( diminuição dos rendimentos , da riqueza e lacunas de conhecimento entre os países ) e a uma divergência local ( aumento de rendimentos , da riqueza e lacunas de conhecimento dentro dos países ) .

(src)="31"> Adaptivní systémy se během svého vývoje perou s & # 160 ; řádem a tvořivostí .
(trg)="32"> Os sistemas adaptativos lutam com a ordem e com a criatividade , à medida que evoluem .

(src)="32"> Jasnozřivě to vyjádřil filozof Bertrand Russell : „ Bezpečí a spravedlnost vyžadují centralizované vládní řízení , které musí dospět k & # 160 ; vytvoření světové vlády , má-li být efektivní .
(trg)="33"> Tal como o filósofo Bertrand Russell expressou de forma presciente : “ A segurança e a justiça requerem controlo governamental centralizado , que se deve alargar à criação de um governo mundial para ser eficaz .

(src)="33"> Pokrok naopak vyžaduje co největší rozsah osobní iniciativy , která je se společenským řádem slučitelná . “
(trg)="34"> O progresso , pelo contrário , requer um âmbito maior para a iniciativa pessoal que seja compatível com a ordem social ” .

(src)="34"> Probíhá nová vlna toho , co ekonom Joseph Schumpeter proslule označil za „ kreativní destrukci “ : přestože se centrální banky zaplavováním trhů likviditou usilovně snaží zachovat stabilitu , úvěrů pro podniky a domácnosti ubývá .
(trg)="35"> Uma nova onda a que o economista Joseph Schumpeter apelidou celebremente de “ destruição criativa ” está em curso : mesmo que os bancos centrais se esforcem para manter a estabilidade , ao inundarem os mercados com liquidez , o crédito às empresas e às famílias está a diminuir .

(src)="35"> Žijeme v & # 160 ; době souběžného strachu z & # 160 ; inflace i deflace , bezprecedentní prosperity vprostřed narůstající nerovnosti a technologických pokroků za současného vyčerpávání zdrojů .
(trg)="36"> Vivemos numa época com medo , em simultâneo , da inflação e da deflação ; de prosperidade sem precedentes no meio de uma crescente desigualdade ; e de avanço tecnológico e esgotamento de recursos .

(src)="36"> Stávající politické systémy přitom slibují slušná pracovní místa , zdravou správu věcí veřejných , udržitelné životní prostředí a sociální harmonii bez obětí – ráj sobeckých černých pasažérů , který lze zachovat jedině tím , že obětujeme přirozené životní prostředí a blahobyt budoucích generací .
(trg)="37"> Enquanto isso , os atuais sistemas políticos prometem bons empregos , uma governação sólida , um ambiente sustentável e harmonia social sem sacrifício - um paraíso de parasitas egoístas que podem ser sustentados apenas com o sacrifício do meio-ambiente natural e do bem-estar das gerações futuras .

(src)="37"> Tištěním peněz nelze bolest korekce oddalovat donekonečna .
(trg)="38"> Não podemos adiar eternamente a dor da adaptação , com a impressão de dinheiro .

(src)="38"> Udržitelnosti lze dosáhnout jedině tím , že movití projeví ochotu přinést oběť méně movitým .
(trg)="39"> A sustentabilidade só pode ser alcançada quando os que têm estiverem dispostos a sacrificarem-se pelos que não têm .

(src)="39"> Washingtonský konsenzus volnotržních reforem pro rozvojové země skončil před více než dvěma desetiletími .
(trg)="40"> O Consenso de Washington das reformas do mercado livre para os países em desenvolvimento terminou há mais de duas décadas .

(src)="40"> Konference INET v & # 160 ; Berlíně poukázala na potřebu nového konsenzu , který bude oporou oběti v & # 160 ; zájmu jednoty .
(trg)="41"> A conferência INET em Berlim mostrou a necessidade de um novo - um consenso que apoie o sacrifício no interesse da união .

(src)="41"> Evropa by toho mohla využít .
(trg)="42"> A Europa podia utilizá-lo .

# cs/a-leadership-opportunity-for-obama-and-hollande-by-michel-rocard.xml.gz
# pt/a-leadership-opportunity-for-obama-and-hollande-by-michel-rocard.xml.gz


(src)="1"> Vůdci pro svět bez vůdců
(trg)="1"> Líderes para um Mundo sem Liderança

(src)="2"> PAŘÍŽ – Komentáře , které píšu do novin , často na realitu nahlížejí z & # 160 ; ponuré perspektivy .
(trg)="2"> PARIS – Os artigos de opinião que escrevo para os jornais apresentam muitas vezes uma visão sombria .

(src)="3"> Ani tento bohužel nebude jiný .
(trg)="3"> Infelizmente , este não será diferente .

(src)="4"> Chmurami však probleskují dvě dobré zprávy .
(trg)="4"> Mas há duas boas notícias que aliviam um pouco o pessimismo .

(src)="5"> Zaprvé , globální význam znovuzvolení amerického prezidenta Baracka Obamy je jasný : svět unikl pohromě pro mezinárodní spolupráci .
(trg)="5"> A primeira : o significado global da reeleição do presidente dos EUA , Barack Obama é claro : o mundo escapou ao que seria um desastre para a cooperação internacional .

(src)="6"> USA byly na krok od sklouznutí do izolacionistického nacionalismu , snad ještě utuženého xenofobní náladou .
(trg)="6"> Os EUA estavam prestes a afundar-se no nacionalismo isolacionista , reforçado , talvez , por um sentimento de xenofobia .

(src)="7"> Obamovo vítězství , vzdor ekonomickým obtížím Ameriky , uvolňuje cestu spolupráci založené na chápavém naslouchání ostatním a na vyjednáváních , při nichž USA neupírají legitimitu globálnímu veřejnému zájmu ( jak bohužel doposud činily u tématu změny klimatu ) .
(trg)="7"> A vitória de Obama , apesar das dificuldades económicas dos Estados Unidos , abre caminho à cooperação assente numa óptica de saber ouvir os outros e em negociações nas quais os EUA não negam a legitimidade de um interesse público global ( ao contrário do que fizeram , infelizmente , com o tema das alterações climáticas ) .

(src)="8"> Druhá dobrá zpráva se týká Francie .
(src)="9"> Je tedy více „ lokální “ , přesto má zásadní význam .
(trg)="8"> A segunda boa notícia diz respeito a França , e , por isso , é mais " local " , mas não deixa de ter uma importância crucial .

(src)="10"> Celosvětová krize dopadla na francouzské hospodářství stejně tvrdě jako na všechny ostatní ve vyspělém světě , takže roste nezaměstnanost , sílí nejistota s & # 160 ; ohledem na pracovní místa , prudce se zvyšuje státní dluh a akciovému trhu hrozí krach .
(trg)="9"> Tal como em qualquer outra parte do mundo desenvolvido , a crise global atingiu fortemente a economia francesa , conduzindo a uma situação de estagnação na produção , ao aumento do desemprego , a uma crescente precarização do trabalho , a um forte aumento da dívida pública e ao risco de ruptura dos mercados financeiros .

(src)="11"> Výroba ve zpracovatelském průmyslu se zřítila , obchodní bilance se strmě zhoršila a firemní bankroty jsou čím dál častější .
(trg)="10"> A produção industrial caiu abruptamente , a balança comercial registou uma deterioração acentuada e as situações de falência de empresas são cada vez mais frequentes .

(src)="12"> Už šest měsíců má Francie nové vedení – nového prezidenta , vládu a parlament .
(trg)="11"> França tem uma nova liderança há seis meses - um novo presidente , governo e parlamento .

(src)="13"> Prezident François Hollande a jeho vláda však byli po volbách podivně nečinní a omezovali se na potlačování důsledků nespravedlivých rozpočtových škrtů a daňových reforem zavedených za předchozí vlády Nicolase Sarkozyho .
(trg)="12"> Mas o presidente François Hollande e o seu governo mantiveram-se estranhamente inactivos após as eleições , limitando-se a reduzir o impacto dos cortes orçamentais e das reformas fiscais injustamente implementados pelo anterior governo de Nicolas Sarkozy .

(src)="14"> Mnozí lidé se začali ptát , jestli si je Hollande vědom rozsahu krize , již by současný propad mohl vyvolat .
(trg)="13"> Muitos começaram a interrogar-se se Hollande teria consciência da dimensão da crise que a recente recessão poderia desencadear .

(src)="15"> V & # 160 ; posledních týdnech však vláda představila rázná a odvážná opatření ke zvýšení konkurenční schopnosti francouzských průmyslových odvětví , mimo jiné obří daňovou úlevu ve výši 20 miliard eur pro firmy , která se má financovat zvýšením daně z přidané hodnoty , což znamená , že ji zaplatí široká veřejnost .
(trg)="14"> No entanto , nas últimas semanas , o governo introduziu medidas enérgicas e corajosas para aumentar a competitividade das indústrias francesas , incluindo uma enorme redução fiscal para as empresas , cifrada em 20 mil milhões de euros , financiados através do aumento do imposto sobre o valor acrescentado , o que significa que esse custo será suportado pelo público em geral .

(src)="16"> Zvýšení DPH bude bolet , ale jiné cesty není .
(trg)="15"> O aumento do IVA será doloroso , mas não havia outra alternativa possível .

(src)="17"> Vnímavost , odvaha a komplexní přístup k & # 160 ; tvorbě politik přinesly úlevu francouzským investorům a zajistily jim lepší podmínky pro zvládání krize .
(trg)="16"> A consciência , a coragem e a definição de políticas abrangentes constituíram um alívio para os investidores franceses , deixando-os em melhor posição para enfrentar a crise .

(src)="18"> Nové úsilí francouzské vlády řešit ekonomické strádání země není významné jen pro Francii , ale i pro Evropu a pro svět .
(trg)="17"> Este novo impulso do governo francês para enfrentar a situação económica do país é importante não só para França , como também para a Europa e para o resto do mundo .

(src)="19"> Vždyť Francie je druhou největší ekonomikou eurozóny a pátou největší ekonomikou světa .
(trg)="18"> Afinal , França é a segunda maior economia da Zona Euro e a quinta maior economia mundial .

(src)="20"> Navzdory těmto světlým bodům však mezinárodní spolupráce , nad otázkami sahajícími od regionálních konfliktů po ochranu globálních veřejných statků , zůstává chabá .
(trg)="19"> E porém , apesar destas perspectivas promissoras , a cooperação internacional ainda é fraca relativamente a questões que vão desde os conflitos regionais à protecção de bens públicos globais .

(src)="21"> Dobrým příkladem z & # 160 ; poslední doby je Antarktida , jediné území světa , jejž mezinárodní společenství přímo spravuje .
(trg)="20"> A Antárctida , a única terra no mundo directamente governada pela comunidade internacional , é um bom exemplo desta constatação .

(src)="22"> Smlouva o Antarktidě , dojednaná roku 1959 , zakazuje v & # 160 ; Antarktidě veškeré vojenské aktivity a znemožňuje zřizování jakýchkoli hranic .
(trg)="21"> O Tratado da Antárctida , negociado em 1959 , proíbe toda e qualquer actividade militar na Antárctida e proíbe a fixação de quaisquer fronteiras .

(src)="23"> Doposud byly ke smlouvě doplněny tři dohody – Úmluva o zachování antarktických tuleňů ( 1972 ) , Úmluva o zachování živých mořských zdrojů Antarktidy ( CCAMLR , 1980 ) a Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě ( PEP , 1991 ) , zakazující veškeré činnosti vztahující se k & # 160 ; nerostným zdrojům .
(trg)="22"> Desde então , três acordos foram aditados ao tratado - a Convenção para a Conservação das Focas da Antárctida ( 1972 ) , a Convenção sobre a Conservação da Fauna e da Flora Marinhas da Antárctida , ( CCAMLR , 1980 ) e o Protocolo Relativo à Protecção do Ambiente do Tratado da Antárctida ( PEP , 1991 ) , que proíbe qualquer actividade de exploração de recursos minerais .

(src)="24"> Antarktický smluvní systém zahrnuje tři každoroční schůzky : jedna se věnuje kontrole a řízení samotné smlouvy a další dvě se týkají CCAMLR a PEP .
(trg)="23"> O Tratado da Antárctida realiza três encontros anuais : um para abordar as questões de supervisão e gestão do próprio Tratado e os outros dois dizem respeito à CCAMLR e ao PEP .

(src)="25"> V & # 160 ; posledních letech se zvažovaly návrhy , které by kolem kontinentu vytvořily mořské rezervace a potlačily riziko sílícího nedostatku či přímo vymizení celé škály ryb a kytovců .
(trg)="24"> Nos últimos anos , têm sido analisadas propostas que prevêem a definição de reservas marinhas em todo o continente e que visam acabar com o risco da escassez crescente , ou do desaparecimento total de uma variedade de espécies de peixes e cetáceos .

(src)="26"> Na schůzce k & # 160 ; CCAMLR v & # 160 ; roce 2011 byla přijata zásada , že k & # 160 ; ochraně zdrojů pro rybolov , které se všude ztenčují , je zapotřebí mezinárodní spolupráce .
(trg)="25"> No encontro que decorreu em 2011 , a CCAMLR adoptou o princípio de que a cooperação internacional é necessária para proteger os recursos haliêuticos , que estão a diminuir em toda a parte .

(src)="27"> V & # 160 ; roce 2012 se na schůzce k & # 160 ; CCAMLR , která skončila počátkem listopadu v & # 160 ; australském Hobartu , diskutovaly tři návrhy ( od USA , Nového Zélandu a Francie / Austrálie ) na vytvoření mořských rezervací ve třech různých oblastech .
(trg)="26"> Em 2012 , no encontro da CCAMLR que terminou no início de Novembro , em Hobart , na Austrália , foram discutidas três propostas ( dos EUA , Nova Zelândia e França / Austrália ) para a criação de reservas marinhas em três diferentes zonas .

(src)="28"> Byly slučitelné a vzájemně by se posilovaly .
(trg)="27"> As propostas eram compatíveis e reforçar-se-iam mutuamente .

(src)="29"> Přesto diskuse ztroskotala a k & # 160 ; žádnému rozhodnutí se nedošlo .
(trg)="28"> No entanto , a discussão fracassou e não foi tomada qualquer decisão .

(src)="30"> Snahy dosáhnout dohody zablokovalo Rusko a Ukrajina a menším dílem také Čína .
(trg)="29"> A Rússia e a Ucrânia - e , em menor escala , a China - bloquearam os esforços para se chegar a um acordo .

(src)="31"> Tento neúspěch odráží stejnou dynamiku , která se v & # 160 ; posledních letech podílela na krachu konferencí o globální změně klimatu : několik cynických zemí , jejichž spolupráce je nezbytná k & # 160 ; záchraně planety , rozdmýchává šílenství těch , kdo ji hodlají zničit .
(trg)="30"> Este fracasso reflecte a mesma dinâmica em curso no insucesso das conferências sobre as alterações climáticas globais , nos últimos anos : alguns países cínicos , cuja cooperação é necessária para salvar o planeta , alimentam a loucura daqueles que estão determinados em destruí-lo .

(src)="32"> To se nezmění , dokud se celosvětově nezrodí nové vědomí , které státy přesvědčí k & # 160 ; podpoře závazné mezinárodní legislativy .
(trg)="31"> Esta situação só se irá alterar quando surgir uma nova consciência em todo o mundo , capaz de convencer os Estados a apoiar o direito internacional vinculativo .

(src)="33"> Spojené státy si teď opětovně zvolily prezidenta , který to chápe .
(trg)="32"> O Presidente que os EUA reelegeram compreende este facto .

(src)="34"> Francie má prezidenta , který rovněž chápe nutnost odvážných , dalekosáhlých činů .
(trg)="33"> A França tem um presidente que compreende igualmente a necessidade de se levarem a cabo acções arrojadas e abrangentes .

(src)="35"> Aktivní vůdčí role těchto a dalších lídrů je dnes zapotřebí víc než kdy dřív , aby se nepříznivý vývoj zvrátil .
(trg)="34"> Agora , mais do que nunca , a sua liderança activa é necessária para inverter a maré .

# cs/a-long-run-economic-destiny-of-mounting-inequality-by-j--bradford-delong.xml.gz
# pt/a-long-run-economic-destiny-of-mounting-inequality-by-j--bradford-delong.xml.gz


(src)="1"> Nerovnost na obzoru potřeby
(trg)="1"> Desigualdade num horizonte de dificuldades

(src)="2"> BERKELEY – Podle jakéhokoliv ekonomického měřítka žijeme ve skličující době .
(trg)="2"> BERKELEY – Devido a uma qualquer medida económica , estamos agora a viver tempos de decepção .

(src)="3"> Ve Spojených státech v současnosti zahálí 7,2 % normální produktivní pracovní síly , zatímco propast zaměstnanosti v Evropě stoupá a do konce roku se má zvýšit nad úroveň USA .
(trg)="3"> Nos Estados Unidos , 7,2 % da força laboral normal está , actualmente , parada , enquanto o fosso do emprego na Europa está a aumentar e espera-se que ultrapasse o dos EUA , no final do ano .

(src)="4"> Proto je důležité udělat krok zpět a připomenout si , že „ ztracená dekáda “ , již se momentálně snažíme protrpět , není naším dlouhodobým ekonomickým osudem .
(trg)="4"> Por isso , é importante dar um passo atrás e lembrarmo-nos de que a “ década perdida ” que estamos a sofrer nos nossos dias não é o nosso destino económico a longo prazo .

(src)="5"> Jak nám nedávno připomněl Paul Krugman , možná nejlépe to vyjádřil John Maynard Keynes :
(trg)="5"> Paul Krugman recordou-nos isso recentemente , mas talvez John Maynard Keynes o tenha dito de forma mais elucidativa :

(src)="6"> „ Toto je noční můra , která s ránem odezní .
(trg)="6"> “ Isto é um pesadelo , que passará com a chegada da manhã .

(src)="7"> Přírodní zdroje a lidský důmysl jsou totiž stejně plodné a produktivní jako kdysi .
(trg)="7"> Uma vez que os recursos da natureza e os dispositivos dos homens são tão férteis e produtivos como eram .

(src)="8"> Tempo našeho pokroku směrem k vyřešení hmotných problémů života není o nic méně rychlé .
(trg)="8"> A velocidade do nosso progresso para resolver os problemas materiais da vida não é menos rápida .

(src)="9"> Jsme stejně schopni jako dříve dopřát každému vysokou životní úroveň – myslím vysokou v porovnání se stavem řekněme před 20 lety – a brzy se naučíme zajišťovat ještě vyšší úroveň .
(trg)="9"> Somos tão capazes , como no passado , de proporcionar a todos um elevado nível de vida - por elevado , quero dizer em comparação com , digamos , o de há 20 anos - e aprenderemos brevemente a alcançar um nível ainda mais elevado .

(src)="10"> Nebyli jsme dříve klamáni .
(trg)="10"> Antes , não tínhamos sido enganados .

(src)="11"> Dnes jsme však zabředli do kolosální bažiny , chybovali jsme při ovládání jemného stroje , jehož fungování nerozumíme .
(trg)="11"> Mas hoje , vemo-nos envolvidos numa confusão colossal , fizemos asneira no controlo de uma máquina delicada , cujo funcionamento não compreendemos .

(src)="12"> Výsledkem je , že naše možnosti bohatství mohou přijít na nějaký čas nazmar . “
(trg)="12"> O resultado é que as nossas possibilidades de riqueza podem ser desperdiçadas durante algum tempo ” .

(src)="13"> Jaký je však náš dlouhodobý hospodářský osud ?
(trg)="13"> Mas qual é o nosso destino económico a longo prazo ?

(src)="14"> Keynes se těšil na dobu , například v roce 2050 , kdy budou všichni ( přinejmenším v Anglii ) moci vést stejný životní styl jako on sám .
(trg)="14"> Keynes avançou alguns anos , até talvez 2050 , quando toda a gente ( na Inglaterra , pelo menos ) teria a capacidade de ter o estilo de vida de Keynes .

(src)="15"> A protože si Keynes představoval , že žádný příčetný člověk by nemohl chtít od života víc nezbytností , běžných věcí a luxusu než on sám , ekonomický problém by se tím vyřešil .
(trg)="15"> E , porque ele imaginou que nenhuma pessoa sensata poderia querer mais do que as necessidades , as conveniências e os luxos quotidianos que um Keynes tinha , o problema económico ficaria resolvido .

(src)="16"> My jsme moudřejší – a možná i smutnější – než Keynes .
(trg)="16"> Somos mais sábios - e talvez mais tristes - do que Keynes .

(src)="17"> Víme , že chceme náhradní kyčelní kloub , transplantaci srdce nebo léčbu neplodnosti , že chceme levnou leteckou dopravu , ústřední vytápění , rychlý internet a exkluzivní přístup k pláži .
(trg)="17"> Sabemos que queremos substituições de ancas e transplantes de corações ; tratamentos de fertilidade e viagens de avião baratas ; aquecimento central , Internet de banda larga e acesso exclusivo frente ao mar .

(src)="18"> Téměř všichni lidé v severoatlantickém regionu už mají dostatek jídla , aby netrpěli hladem , dostatek oblečení , aby se udrželi v teple , a dostatečné přístřeší , aby nezmokli .
(trg)="18"> Já quase toda a gente , na região do Atlântico Norte , tem comida suficiente para evitar a fome , roupa suficiente para manter-se quente e abrigo suficiente para permanecer seco e protegido .

(src)="19"> A přesto chceme víc , jsme rozmrzelí , když to nedostaneme , a jsme dost znalí na to , abychom věděli , že se luxus mění nejprve v běžnou věc a poté v nezbytnost – a také umíme velmi dobře vynalézat nové luxusní věci , po kterých lze toužit .
(trg)="19"> Mas ainda queremos mais , sentimo-nos ressentidos quando não conseguimos o que queremos e somos auto-conhecedores o suficiente para sabermos que os luxos transformam-se em conveniências e depois em necessidades - e que somos muito bons a inventar novos luxos pelos quais aspiramos .

(src)="20"> Ekonomický problém nás tedy bude zajisté provázet ještě dlouho .
(trg)="20"> Então , o problema económico irá certamente acompanhar-nos ainda durante um longo período .

(src)="21"> Přinejmenším se však můžeme spolehnout na to , že se nám při kolektivním pachtění se vstříc naší spotřební utopii podaří vytvořit relativně rovnostářskou středostavovskou společnost , viďte ?
(trg)="21"> Mas pelo menos podemos contar com o facto de sermos capazes de gerar uma sociedade de classe média relativamente igualitária enquanto andamos colectivamente de ombros caídos em direcção a nossa utopia consumista , não é verdade ?

(src)="22"> Byl to Karl Smith ze Severokarolínské univerzity , kdo mi vysvětlil , že i to je pravděpodobně omyl .
(trg)="22"> Foi Karl Smith , da Universidade da Carolina do Norte , que me explicou que isto era susceptível de estar errado .

(src)="23"> Dlouhý boom po průmyslové revoluci , který vyšrouboval mzdy nekvalifikovaných dělníků do neslýchaných výšin – a udržel je na dohled ( nebo přinejmenším na dostřel ) životního stylu bohatých a slavných – , nemusí být nutně dobrým vodítkem pro očekávání věcí příštích .
(trg)="23"> O longo boom após a Revolução Industrial , que elevou os salários dos trabalhadores não qualificados a valores inéditos - mantendo-os a uma distância gritante ( ou pelo menos de sonho ) do estilo de vida dos ricos e famosos - não é necessariamente um bom guia para o que virá a seguir .

(src)="24"> Abyste mohli vytvářet bohatství , potřebujete nápady , jak formovat hmotu a energii , další energii , abyste mohli toto formování uskutečnit , a nástroje ke kontrole vzniklé formy .
(trg)="24"> Para criar riqueza , necessitamos de ideias sobre como dar forma à matéria e à energia , de energia adicional para levar a cabo essa tarefa e instrumentos para controlar o processo enquanto é realizado .

(src)="25"> Průmyslová revoluce dala k lepšímu nápady a energii , avšak jediným efektivním prostředkem kontroly zůstal lidský mozek .
(trg)="25"> A Revolução Industrial trouxe ideias e energia para a mesa , mas os cérebros humanos continuaram a ser os únicos instrumentos eficazes de controlo .