# cs/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz
# nl/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz


(src)="1"> Strategie evropského návratu
(trg)="1"> Een comebackstrategie voor Europa

(src)="2"> STOCKHOLM / MADRID – Když papež František vystoupil loni v listopadu v Evropském parlamentu , přirovnal Evropskou unii k babičce – k příjemné ženě s bohatými zkušenostmi , která však postrádá vitalitu a energii z mládí .
(trg)="2"> STOCKHOLM / MADRID – Toen paus Franciscus afgelopen november het Europese Parlement toesprak vergeleek hij de Europese Unie met een grootmoeder ; aangenaam en zeer ervaren , maar zonder de vitaliteit en energie van vroeger .

(src)="3"> Je načase , prohlásil František , aby vedoucí představitelé EU odhodili svou ospalou image , uvědomili si , jakým strategickým výzvám Evropa čelí , a stanovili jasnou politiku jejich řešení .
(trg)="3"> Franciscus betoogde dat het de hoogste tijd is dat de leiders van de EU hun slaperige imago afwerpen , de strategische uitdagingen waar Europa mee te maken heeft herkennen en een duidelijk beleid formuleren om deze aan te gaan .

(src)="4"> Připusťme , že papežova charakteristika byla v některých ohledech znepokojivě přesná .
(trg)="4"> Toegegeven , de karakterisering van de paus was op bepaalde vlakken alarmerend accuraat .

(src)="5"> Navzdory zdánlivé malátnosti si však Evropa udržuje některé důležité silné stránky .
(trg)="5"> Maar ondanks zijn schijnbare vermoeidheid heeft Europa nog steeds veel sterke punten .

(src)="6"> Je centrem špičkových myšlenek a inovací , domovem některých nejkonkurenceschopnějších regionů a průmyslových odvětví na světě , a co je možná nejimpozantnější , vybudovala společenství a trh čítající půl miliardy lidí .
(trg)="6"> Het is een centrum van hoogwaardig denken en innovatie , het biedt onderdak aan een aantal van ’ s werelds meest competitieve regio ’ s en industrieën , en , wellicht het meest indrukwekkend , het heeft een gemeenschap en markt gecreëerd die een half miljard mensen omvat .

(src)="7"> Svět se však mění : globální události , ekonomické i jiné , stále více ovlivňuje asijsko-pacifický region .
(trg)="7"> Maar de wereld verandert : de Aziatisch-Pacifische regio beïnvloedt steeds meer de mondiale ontwikkelingen , economisch en anderszins .

(src)="8"> Transpacifické partnerství ( TPP ) – v jehož rámci mají Spojené státy a dalších 11 zemí vytvořit megaregionální zónu volného obchodu – s největší pravděpodobností tento posun ještě urychlí ( tím spíše , pokud se k partnerství nakonec připojí i Čína ) .
(trg)="8"> Het Trans-Pacific Partnership ( waarin de Verenigde Staten en elf andere landen een mega-regionale vrijhandelszone zouden creëren ) zal deze verschuiving waarschijnlijk versnellen ( helemaal als China zich hier uiteindelijk bij aansluit ) .

(src)="9"> A přestože TPP bude ještě muset překonat řadu překážek , než dojde k finalizaci dohody , jeho potenciál ke zvýšení hospodářské síly Asie nelze podceňovat .
(trg)="9"> Alhoewel er nog meer dan genoeg hindernissen te nemen zijn voordat er een definitieve overeenkomst is , moet zijn potentieel om de economische macht van Azië te vergroten niet onderschat worden .

(src)="10"> Evropa musí pracovat na zajištění svého postavení v novém světovém řádu – počínaje rozšířením svých obchodních a investičních vazeb na USA .
(trg)="10"> Europa moet zijn best doen om zijn positie in de nieuwe wereldorde veilig te stellen ; om te beginnen door het verbeteren van zijn eigen handels- en investeringsbanden met de VS .

(src)="11"> Problém je v tom , že zatímco jednání o TPP postupují , rozhovory o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství ( TTIP ) mezi EU a USA zabředly do tak hlubokých domácích sporů , že celý projekt možná skončí u ledu .
(trg)="11"> Het probleem is dat ( terwijl de TPP-onderhandelingen progressie maken ) de gesprekken over het Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag ( TTIP ) zo zijn verzand in binnenlandse controversen dat het hele project zomaar afgeblazen kan worden .

(src)="12"> Podnikatelské špičky na obou stranách Atlantiku jsou přesvědčené , že úspěšná dohoda o TTIP by přinesla značné hospodářské výhody – tento pocit potvrzuje i řada studií .
(trg)="12"> Captains of industry aan beide kanten van de Atlantische Oceaan zijn er van overtuigd dat een succesvolle TTIP-overeenkomst substantiële economische voordelen met zich mee kan brengen , een verwachting die door veel studies wordt ondersteund .

(src)="13"> V debatě však dál převládají triviální otázky – například prodej „ chlorovaných kuřat “ a řešení investorských sporů .
(trg)="13"> Toch blijven triviale zaken , zoals bijvoorbeeld het gebruik van chloorkip en schikkingen in conflicten tussen investeerders , het debat domineren .

(src)="14"> Cílem TTIP je využít sílu transatlantické ekonomiky , která je i nadále zdaleka největším a nejbohatším trhem světa : představuje tři čtvrtiny globální finanční aktivity a více než polovinu světového obchodu .
(src)="15"> ( Kdyby se TTIP otevřelo dalším ekonomikám – například Turecku , Mexiku a Kanadě – , byl by přínos ještě větší . )
(trg)="14"> Het doel van het TTIP is om de kracht van de Trans-Atlantische economie te ontsluiten , die nog steeds veruit de grootste en rijkste markt van de wereld is en verantwoordelijk voor drie kwart van de mondiale financiële activiteiten en meer dan de helft van de wereldhandel . ( als het TTIP zou worden opengesteld voor andere economieën , zoals Turkije , Mexico en Canada , zouden de voordelen zelfs nog groter zijn ) .

(src)="16"> Ještě přesvědčivější než přínosy dohody jsou však potenciálně katastrofální důsledky jejího krachu .
(trg)="15"> Nog overtuigender dan de voordelen van het sluiten van een overeenkomst echter zijn de mogelijk catastrofale consequenties als dit niet lukt .

(src)="17"> Neúspěch rozhovorů o TTIP by například poskytl účinnou munici těm lidem ve Velké Británii , kteří prosazují vystoupení z EU ; kdyby naopak TTIP vstoupilo v platnost , bylo by nemoudré – a tudíž nepravděpodobné – , aby Británie unii opouštěla .
(trg)="16"> Om te beginnen zou het afbreken van de TTIP-gesprekken munitie geven aan diegenen in het Verenigd Koninkrijk die voorstander zijn van terugtrekking uit de EU .
(trg)="17"> Aan de andere kant zou het voor het VK wanneer het TTIP wel wordt doorgevoerd zeer onverstandig en daarom onwaarschijnlijk zijn om uit de EU te stappen .

(src)="18"> Pocit , že EU kvůli svým vnitřním rozmíškám promrhala strategickou příležitost , by navíc pravděpodobně přiměl USA k urychlení svého odklonu od evropského kontinentu .
(trg)="18"> Bovendien zou de perceptie dat het interne gekrakeel binnen de EU er toe heeft geleid dat deze een strategische mogelijkheid vergooide de VS er waarschijnlijk toe bewegen om zijn ontkoppeling van het continent te versnellen .

(src)="19"> A ruský prezident Vladimir Putin by nepochybně pokládal neschopnost EU za velkou příležitost uplatnit větší vliv na různé části Evropy .
(trg)="19"> En de Russische president Poetin zou het falen van de EU vanzelfsprekend zien als een grote mogelijkheid om meer invloed uit te oefenen over bepaalde delen van Europa .

(src)="20"> To vše přispívá k zásadnímu strategickému riziku : pokud se TTIP zasekne nebo zkrachuje , zatímco TPP bude postupovat vpřed a uspěje , pak se globální rovnováha silně vychýlí ve prospěch Asie – a Evropě zbude jen málo možností , pokud vůbec nějaká , získat zpět svůj hospodářský a geopolitický vliv .
(trg)="20"> Dit alles draagt bij aan een overduidelijk fundamenteel strategisch gevaar : als het TTIP tot stilstand komt of ineenstort terwijl het TPP vooruitgang boekt en slaagt zal de mondiale balans sterk in het voordeel van Azië doorslaan – en zal Europa nog weinig tot geen opties hebben om zijn economische en geopolitieke invloed terug te winnen .

(src)="21"> Když poprvé padl návrh na TTIP , zdálo se , že si Evropa jeho hodnotu uvědomuje .
(trg)="21"> Toen het TTIP werd voorgesteld leek Europa de waarde ervan in te zien .

(src)="22"> Koneckonců to byla EU , kdo tlačil USA – které o evropském odhodlání zpočátku pochybovaly – k zahájení negociačního procesu v červnu 2013 .
(trg)="22"> Het was zelfs de EU die er bij de VS ( die eerst aan het engagement van Europa twijfelde ) op aandrong om het onderhandelingsproces in juni 2013 te starten .

(src)="23"> Původní ambicí bylo uzavřít vyjednávání „ na jedno tankování “ .
(trg)="23"> De ambitie was om de onderhandelingen ‘ in één rit ’ te voltooien .

(src)="24"> Nikdo nechtěl podstupovat zdlouhavé rozhovory – ani politické strázně s nimi spojené .
(trg)="24"> Niemand wilde langdurige gespreksrondes - of de politieke pijn die daar bij hoort - ondergaan .

(src)="25"> Vedoucí představitelé EU však projekt v podstatě opustili , a zdánlivě tak potvrdili americké obavy .
(trg)="25"> Maar de EU-leiders lieten het project in feite gewoon vallen , wat de Amerikaanse angst leek te bevestigen .

(src)="26"> Obchodní vyjednavači velmi složitě dosahovali pokroku , zatímco veřejnou rozpravu ovládly antiglobalizační skupiny , které vykreslují TTIP jako hrozbu pro všechno , od evropské demokracie po její zdraví .
(trg)="26"> De onderhandelaars worstelden om vooruitgang te boeken , terwijl de anti-globaliseringsbeweging het publieke debat kaapte en het TTIP presenteerde als een bedreiging voor van alles , van de Europese democratie tot de gezondheid van haar burgers .

(src)="27"> Je to nebezpečně nepřesná diskuse a lídři EU musí zabránit jejímu dalšímu šíření tím , že přinesou strategické argumenty pro dohodu .
(trg)="27"> Deze retoriek is gevaarlijk onnauwkeurig en de leiders van de EU moeten er voor zorgen dat deze niet meer momentum krijgt door de strategische keuze voor een overeenkomst te maken .

(src)="28"> Kromě toho musí oživit svůj závazek úspěšného uzavření rozhovorů v roce 2015 .
(trg)="28"> Ook moeten ze hun engagement om de besprekingen in 2015 te voltooien opnieuw belijden .

(src)="29"> To neznamená , že vyřešení zbývajících otázek v jednáních o TTIP bude jednoduché .
(trg)="29"> Dit wil niet zeggen dat de resterende kwesties in de TTIP-onderhandelingen eenvoudig op te lossen zullen zijn .

(src)="30"> Uzavření obchodní dohody , zejména takové , která zahrnuje tolik regulačních otázek , je vždy obtížné a musí brát v úvahu složitost a proměnlivost moderních ekonomik .
(trg)="30"> Maar het sluiten van een handelsovereenkomst , en in het bijzonder een met zoveel problemen qua regelgeving , is altijd lastig , omdat deze rekening moet houden met de complexiteit en veranderlijkheid van moderne economieën .

(src)="31"> Faktem ovšem zůstává , že překážky spojené se završením TTIP nejsou o nic hůře překonatelné než ty , jimž představitelé EU čelí v posledních několika letech krize .
(trg)="31"> Het is echter een feit dat de uitdagingen in het voltooien van het TTIP niet moeilijker te volbrengen zijn dan die waar de EU-leiders deze laatste jaren van crisis mee te maken hebben gehad .

(src)="32"> Až se jednání o TTIP příští měsíc obnoví , musí vedoucí činitelé EU prosazovat skutečný pokrok s cílem uzavřít dohodu do konce roku .
(src)="33"> Dobrou zprávou je , že nedávné volby v USA možná jejich šance zvýšily .
(trg)="32"> Als de TTIP-onderhandelingen volgende maand hervat worden moeten de leiders van de EU echte vooruitgang nastreven , met als doel om eind dit jaar een deal te maken .

(src)="34"> Prezident Barack Obama by totiž nyní mohl získat od Kongresu pravomoc k takzvanému zrychlenému jednání .
(trg)="33"> President Barack Obama van de VS krijgt nu misschien een z.g. fast-track onderhandelingsbevoegdheid van het Congres .

(src)="35"> Pokud se tak stane , Kongres by případnou sjednanou dohodu jednoduše schválil nebo odmítl , místo aby ji rozebíral na kousky .
(trg)="34"> Dit houdt in dat het Congres elke overeenkomst simpelweg zou aannemen of afwijzen in plaats van deze geheel uit te pluizen .

(src)="36"> V USA se pomalu rozbíhá prezidentské předvolební období a agendu EU by v novém roce snadno mohly přebít jiné otázky .
(trg)="35"> In de VS begint het presidentiele verkiezingsseizoen en in het nieuwe jaar kunnen andere kwesties de EU-agenda makkelijk overnemen .

(src)="37"> Proto nemají evropští lídři času nazbyt .
(trg)="36"> Daarom is er voor de leiders van de EU geen tijd te verliezen .

(src)="38"> Musí využít ekonomickou příležitost – a odvrátit strategickou katastrofu .
(trg)="37"> Ze moeten deze economische kans pakken – en strategische rampspoed voorkomen .

# cs/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz
# nl/2017-economic-forecast-trump-uncertainty-by-joseph-e--stiglitz-2017-01.xml.gz


(src)="1"> Trumpovská nejistota
(trg)="1"> Onzekerheid troef in 2017

(src)="2"> NEW YORK – Každý rok se v & # 160 ; lednu snažím sestavit prognózu pro nadcházející rok .
(trg)="2"> NEW YORK – Ieder jaar probeer ik in de maand januari een voorspelling te doen voor het komende jaar .

(src)="3"> Ekonomické předpovědi jsou nechvalně proslulé svou složitostí ; navzdory pravdě ukryté v & # 160 ; žádosti Harryho Trumana o jednorukého ekonoma ( který by argumentačně nemohl ukazovat na jednu i na druhou stranu ) je ale historie mých prognóz věrohodná .
(trg)="3"> Economische voorspellingen zijn notoir lastig ; maar ondanks de waarheid die is vervat in het verhaal over de voormalige Amerikaanse president Harry Truman , die ooit om een econoom met één arm zou hebben gevraagd ( omdat die niet in staat zou zijn om “ aan de andere kant ” te zeggen ) , is mijn staat van dienst alleszins geloofwaardig .

(src)="4"> V & # 160 ; posledních letech jsem správně předvídal , že bez silnější fiskální stimulace ( která nebyla na dohled v & # 160 ; Evropě ani ve Spojených státech ) bude zotavení z & # 160 ; Velké recese roku 2008 pomalé .
(trg)="4"> De afgelopen jaren heb ik correct voorzien dat , bij ontstentenis van een krachtigere begrotingsimpuls ( die zowel in Europa als in de Verenigde Staten is uitgebleven ) , het herstel van de Grote Recessie van 2008 traag zou verlopen .

(src)="5"> Při tvorbě prognóz jsem spoléhal spíš na analýzu fundamentálních ekonomických sil než na spletité ekonometrické modely .
(trg)="5"> Bij het doen van deze voorspellingen heb ik me meer verlaten op een analyse van de onderliggende economische krachten dan op complexe econometrische modellen .

(src)="6"> Na začátku roku 2016 se například zdálo jasné , že se stěží dramaticky změní nedostatky globální agregátní poptávky , zjevné už několik posledních let .
(trg)="6"> Begin 2016 leek het bijvoorbeeld duidelijk dat de onvolkomenheden van de mondiale vraag die zich de afgelopen paar jaar hadden gemanifesteerd , waarschijnlijk niet dramatisch zouden veranderen .

(src)="7"> Domníval jsem se proto , že ti , kdo předpovídali silnější zotavení , měli na očích růžové brýle .
(trg)="7"> Ik was dus van mening dat degenen die een krachtiger herstel voorspelden door een roze bril naar de wereld keken .

(src)="8"> Ekonomické dění se odvíjelo v & # 160 ; zásadě tak , jak jsem očekával .
(trg)="8"> De economische ontwikkelingen voltrokken zich vervolgens grotendeels zoals ik had verwacht .

(src)="9"> To ovšem neplatí pro politické dění roku 2016 .
(trg)="9"> Maar dat gold niet voor de politieke gebeurtenissen van 2016 .

(src)="10"> Roky jsem psal , že pokud se nebude řešit narůstající nerovnost , především v USA , ale i v & # 160 ; mnoha dalších zemích po celém světě , bude mít politické důsledky .
(trg)="10"> Ik schreef al jaren dat er , als er niets aan de toenemende ongelijkheid zou worden gedaan , vooral in de VS , maar ook in veel andere landen over de hele wereld , politieke consequenties zouden zijn .

(src)="11"> Nerovnost se ale nadále zhoršovala .
(src)="12"> Ohromující údaje přitom doložily , že v & # 160 ; USA klesá průměrná naděje dožití .
(trg)="11"> Maar de ongelijkheid bleef maar verergeren – met opvallende data waaruit bleek dat de gemiddelde levensverwachting in de VS aan het dalen was .

(src)="13"> Tyto výsledky předznamenala loňská studie Anne Caseové a Anguse Deatona , která ukázala , že naděje dožití je na sestupu v & # 160 ; rozsáhlých segmentech populace – včetně takzvaných rozzlobených mužů v & # 160 ; americkém Rezavém pásu .
(trg)="12"> Deze resultaten werden al min of meer aangekondigd in een onderzoek van vorig jaar , van Anne Case en Angus Deaton , waaruit bleek dat de levensverwachting van grote delen van de bevolking omlaag ging – waaronder die van de zogenoemde “ boze mannen ” van de Amerikaanse Rust Belt .

(src)="14"> Vzhledem k & # 160 ; tomu , že příjmy dolních 90 & # 160 ; % už téměř třetinu století stagnují ( a značnou část té doby upadají ) , údaje o zdravotním stavu však jen potvrdily , že pro rozsáhlé oblasti země nejde vývoj správným směrem .
(trg)="13"> Maar omdat de inkomens van de onderste 99 % van de bevolking al zo ' n dertig jaar waren gestagneerd ( en die van een aanzienlijk deel van de bevolking zelfs waren gedaald ) , bevestigden de gezondheidscijfers eenvoudigweg dat de zaken niet goed gingen voor heel grote delen van het land .

(src)="15"> A byť je Amerika možná extrémním případem tohoto trendu , jinde není situace o mnoho lepší .
(trg)="14"> En hoewel deze trend in Amerika wellicht op zijn extreemst was , ging het elders niet veel beter .

(src)="16"> Jestliže se ale zdálo jasné , že se politické důsledky projeví , jejich podoba a časové okolnosti byly mnohem méně zřetelné .
(trg)="15"> Maar ook al was het duidelijk dat er politieke consequenties zouden zijn , hun vorm en timing waren veel minder voor de hand liggend .

(src)="17"> Proč se v & # 160 ; USA zvedla vlna odporu , právě když se zdálo , že se ekonomika začíná dávat do pořádku , a ne už dřív ?
(trg)="16"> Waarom kwam de reactie in de VS precies op het moment dat het economisch beter leek te gaan , en niet al eerder ?

(src)="18"> A proč se projevila výkyvem doprava ?
(trg)="17"> En waarom manifesteerde hij zich in een ruk naar rechts ?

(src)="19"> Vždyť to byli právě republikáni , kdo blokoval pomoc pro ty , kteří přišli o práci v & # 160 ; důsledku globalizace , již přičinlivě popoháněli .
(trg)="18"> Het waren immers de Republikeinen die de steun hadden tegengehouden aan degenen die hun werk kwijt waren geraakt als gevolg van de door de Republikeinen met veel volharding gepropageerde mondialisering .

(src)="20"> Byli to právě republikáni , kdo ve 26 státech odmítl umožnit rozšíření programu Medicaid , který zajišťuje zdravotní pojištění lidem na dně .
(trg)="19"> Het waren de Republikeinen die , in 26 staten , de uitbreiding van Medicaid hadden geweigerd , waardoor degenen aan de onderkant van de inkomenspiramide zich niet konden verzekeren tegen ziektekosten .

(src)="21"> A proč se vítězem stal člověk , který si udělal živobytí ze zneužívání ostatních , otevřeně přiznal , že neplatí daně , jak by se spravedlivě slušelo , a z & # 160 ; vyhýbání se dani ještě udělal otázku hrdosti ?
(trg)="20"> En waarom was de overwinnaar bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen iemand die zijn geld had verdiend door te profiteren van anderen , openlijk toegaf dat hij te weinig belasting betaalde en belastingontduiking voorstelde als iets om trots op te zijn ?

(src)="22"> Donald Trump vystihl ducha doby : nedařilo se a mnoho voličů si přálo změnu .
(trg)="21"> Donald Trump heeft de tijdgeest begrepen : de zaken gingen niet goed , en veel kiezers wilden verandering .

(src)="23"> Teď ji dostanou : nic nebude jako obvykle .
(trg)="22"> En nu krijgen ze die ook : er zal niets gaan zoals dat voorheen gebruikelijk was .

(src)="24"> Zřídkakdy však bylo víc nejistoty .
(trg)="23"> Slechts zelden is er meer onzekerheid geweest .

(src)="25"> Jaké politiky bude Trump uskutečňovat , zůstává neznámé , nemluvě o nejistotě , které uspějí či jaké budou mít důsledky .
(trg)="24"> Welk beleid Trump zal nastreven blijft onbekend , om maar te zwijgen van de vraag welk beleid zal slagen of wat de gevolgen ervan zullen zijn .

(src)="26"> Trump vzbuzuje dojem , že si umanul vyvolat obchodní válku .
(trg)="25"> Trump lijkt erop gebrand te zijn een handelsoorlog te ontketenen .

(src)="27"> Jak ale budou Čína a Mexiko reagovat ?
(trg)="26"> Maar hoe zullen China en Mexico reageren ?

(src)="28"> Trump si nejspíš uvědomuje , že jeho návrhy poruší pravidla Světové obchodní organizace , ale možná také ví , že bude trvat dlouho , než WTO vydá rozhodnutí , které půjde proti němu .
(trg)="27"> Trump begrijpt misschien heel goed dat wat hij voorstelt de regels van de Wereldhandelsorganisatie zal schenden , maar hij weet wellicht ook dat het lang zal duren voordat de WTO iets tegen hem zal ondernemen .

(src)="29"> A tou dobou už by americký obchodní účet mohl být v & # 160 ; rovnováze .
(trg)="28"> En tegen die tijd is het evenwicht op de Amerikaanse handelsbalans misschien allang hersteld .

(src)="30"> Jenže tuhle hru mohou hrát oba : Čína může podnikat podobné kroky , třebaže její reakce budou nejspíš jemnější .
(trg)="29"> Maar dit spel kan ook door twee partijen worden gespeeld : China kan soortgelijke stappen zetten , ook al zal de reactie van dat land waarschijnlijk subtieler zijn .

(src)="31"> Kdyby měla propuknout obchodní válka , co by se stalo ?
(trg)="30"> Wat zou er gebeuren als er werkelijk een handelsoorlog uitbreekt ?

(src)="32"> Trump má možná důvod si myslet , že by mohl vyhrát ; vždyť Čína na vývozu do USA závisí víc než USA na vývozu do Číny , což dává USA výhodu .
(trg)="31"> Trump heeft wellicht redenen om te denken dat hij zou kunnen winnen ;
(trg)="32"> China is immers afhankelijker van de export naar de VS dan de VS zijn van de export naar China , waardoor de Amerikanen in het voordeel zijn .

(src)="33"> Jenže obchodní válka není hra s & # 160 ; nulovým součtem .
(trg)="33"> Maar een handelsoorlog is geen nulsomspel .

(src)="34"> Tratit budou nutně i USA .
(trg)="34"> Ook de VS zullen erbij verliezen .

(src)="35"> Čína může umět účinněji zaměřovat odvetu tak , aby působila akutní politické bolesti .
(trg)="35"> China zou effectiever kunnen zijn in het bewerkstelligen van een eventuele vergelding die acute politieke pijn teweegbrengt .

(src)="36"> Číňané jsou snad také ve výhodnějším postavení k & # 160 ; reakcím na pokusy USA způsobit jim trýzeň , než jsou USA k & # 160 ; reakcím na trýzeň , již může Čína působit Američanům .
(trg)="36"> En de Chinezen verkeren misschien in een betere positie om te reageren op Amerikaanse pogingen om hen pijn toe te brengen dan die waarin de VS verkeren om te reageren op de pijn die China hen zal toebrengen .

(src)="37"> Kdo dokáže bolesti lépe snášet , je ve hvězdách .
(trg)="37"> Het is een open vraag wie daartegen beter bestand zal zijn .

(src)="38"> Budou to USA , kde obyčejní občané trpí už tak dlouho , anebo Čína , jíž se navzdory nelehkým časům daří tvořit růst přesahující 6 & # 160 ; % ?
(trg)="38"> Zijn dat de VS , waar gewone burgers al zo lang hebben geleden , of is het China , dat er ondanks problematische tijden in is geslaagd een groei van ruim 6 % te bewerkstelligen ?

(src)="39"> Obecněji se republikánský / Trumpův program , charakteristický daňovými škrty vychýlenými ve prospěch bohatých ještě víc , než by vyplývalo z & # 160 ; běžného receptu americké pravice , zakládá na představě prosperity stékající shora dolů – navazuje na ekonomiku strany nabídky z & # 160 ; Reaganovy éry , která nikdy skutečně nefungovala .
(trg)="39"> In bredere zin is de agenda van Trump en de Republikeinen , met belastingverlagingen voor de rijken die nog groter zijn dan wat het standaardrecept van de Republikeinen voorschrijft , gebaseerd op het idee van de doorsijpelende welvaart – een voortzetting van de economie van de aanbodzijde uit het Reagan-tijdperk , die nooit echt heeft gewerkt .

(src)="40"> Zlost těch , jež Reaganova revoluce nechala pokulhávat daleko za úspěšnými , možná tiší projevy pronášené bez servítků či nepříčetná prohlášení ve tři ráno na Twitteru , tedy alespoň prozatím .
(trg)="40"> Vurige retoriek of stapelgekke tweets om drie uur ' s morgens kunnen misschien de woede enigszins temperen van degenen die in de steek zijn gelaten door de Reagan-revolutie , althans voor even .

(src)="41"> Ale jak dlouho to vydrží ?
(trg)="41"> Maar hoe lang zal dat goed gaan ?

(src)="42"> A co se stane potom ?
(trg)="42"> En wat gebeurt er daarna ?

(src)="43"> Trump by možná rád zrušil běžné zákonitosti ekonomiky , až přikročí ke své verzi vúdú ekonomiky .
(src)="44"> To ale nemůže .
(trg)="43"> Trump zou graag de doorsneewetten van de economie afschaffen , terwijl hij zijn versie van de “ voodoo-economie ” ten uitvoer legt , maar dat kan hij niet .

(src)="45"> Přesto by vhledem k & # 160 ; tomu , že největší ekonomika světa míří v & # 160 ; roce 2017 a v & # 160 ; dalších letech do nezmapovaných politických vod , bylo pro pouhého smrtelníka opovážlivé pokusit se o prognózu jdoucí nad pojmenování toho , co je očividné : vody budou téměř jistě neklidné a mnoho – ne-li většina – expertních lodí na této plavbě ztroskotá .
(trg)="44"> Toch zou het , nu de grootste economie ter wereld de weg wijst in de onbekende politieke wateren van 2017 en daarna , onbezonnen zijn voor een doodgewone sterveling als ik om een poging tot voorspellen te doen , anders dan door het voor de hand liggende op te merken : dat de wateren vrijwel zeker onstuimig zullen zijn en dat veel – zo niet de meeste – schepen der deskundigen onderweg zullen zinken .

# cs/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz
# nl/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz


(src)="1"> Bez centra euro nemůže vydržet
(trg)="1"> Zonder gecentraliseerd begrotingsbeleid kan de euro niet standhouden

(src)="2"> CAMBRIDGE – Nezaměstnanost mladých lidí v & zemích eurozóny , jako je Španělsko a Řecko , dosahuje 50 & % .
(trg)="2"> CAMBRIDGE – Betekent een jeugdwerkloosheid van tegen de 50 % in eurolanden zoals Spanje en Griekenland dat er een generatie wordt opgeofferd ?

(src)="3"> Dává se tak jedna generace za oběť jednotné měně , která pokrývá natolik nesoudržnou skupinu zemí , že je neudržitelná ?
(trg)="3"> En dat om een eenheidsmunt te behouden die een té diverse groep landen vertegenwoordigt om bestendig te kunnen zijn ?

(src)="4"> Je-li tomu tak , skutečně rozšiřování členství v & euru slouží údajnému cíli Evropy maximalizovat hospodářskou integraci , aniž by nutně dospěla k & plné politické unii ?
(trg)="4"> In dat geval zouden we onszelf toch moeten afvragen of zonder een volledige politieke unie het klaarblijkelijke Europese doel van maximale economische integratie met uitbreiding van de eurozone nog wel gediend wordt .

(src)="5"> Dobrá zpráva je , že k & tomu , jestli má Evropa mít jednotnou měnu , má ekonomický výzkum co říct .
(trg)="5"> Het goede nieuws is dat economisch onderzoek wel degelijk wat zinnigs kan antwoorden op de vraag of Europa wel of niet een eenheidsmunt nodig heeft .

(src)="6"> Špatná zpráva je , že je čím dál jasnější , že přinejmenším u velkých zemí platí , že měnové oblasti budou velice nestabilní , nebudou-li se držet národních hranic .
(trg)="6"> Het slechte nieuws is dat steeds duidelijker zichtbaar wordt dat valutagebieden , tenzij ze nationale grenzen volgen , zeer onstabiel zijn , zeker voor grote landen .

(src)="7"> Jako minimum měnová unie vyžaduje konfederaci s & výrazně centralizovanějšími pravomocemi v & oblasti zdanění a dalších politik , než jaké evropští lídři u eurozóny předpokládají .
(trg)="7"> Een muntunie vereist op zijn minst een verbond van staten waarin de macht op het gebied van belastingheffing en ander beleid veel sterker gecentraliseerd is dan thans voor de eurozone voorzien wordt .

(src)="8"> Ale co proslulá hypotéza nositele Nobelovy ceny Roberta Mundella z & roku 1961 , že se národní a měnové hranice nemusí výrazně překrývat ?
(trg)="8"> Zo kwam Nobelprijswinnaar Robert Mundell in 1961 met de vermaarde stelling dat nationale grenzen en valutagrenzen elkaar niet in aanzienlijke mate hoeven te overlappen .

(src)="9"> Ve svém provokativním pojednání „ Teorie optimálních měnových oblastí “ v & časopise American Economic Review prohlásil , že pokud se pracující mohou v & hranicích měnové oblasti stěhovat za pracovními místy , region si může dovolit vzdát se vyvažovacího mechanismu kurzovní korekce .
(trg)="9"> Zijn paper “ De theorie van het optimale valutagebied ” in de American Economic Review deed destijds veel stof opwaaien .
(trg)="10"> Hierin betoogt Mundell dat een valutagebied het zonder het evenwicht herstellende mechanisme van wisselkoersaanpassing kan stellen zolang arbeidskrachten zich in een valutagebied kunnen verplaatsen naar waar de banen zijn .

(src)="10"> Ocenil jiného ( budoucího ) laureáta Nobelovy ceny Jamese Meadea za to , že ve své dřívější práci rozpoznal význam mobility pracovních sil , ale kritizoval jej , že tuto myšlenku interpretoval příliš úzce , zejména v & kontextu rodící se evropské integrace .
(trg)="11"> Hij verwees naar een andere ( latere ) Nobelprijswinnaar , James Meade , die in eerder werk al het belang van arbeidsmobiliteit onderkend had .
(trg)="12"> Mundell had echter kritiek op de te stringente interpretatie van Meade , met name in de context van de ontluikende Europese integratie .

(src)="11"> Mundell finanční krize sice nezdůrazňoval , ale mobilita pracujících je dnes patrně důležitější než kdy jindy .
(trg)="13"> Mundell besteedde niet veel aandacht aan financiële crises .
(trg)="14"> Toch is de arbeidsmobiliteit vandaag de dag vermoedelijk belangrijker dan ooit .

(src)="12"> Není divu , že z & krizí postižených zemí eurozóny odcházejí pracující , leč nesměřují nutně do silnější oblasti na severu .
(trg)="15"> Het zal niemand verbazen dat arbeidskrachten nu de crisislanden in de eurozone ontvluchten , alleen zoeken zij niet noodzakelijkerwijs hun toevlucht tot de sterkere noordelijke regio .

(src)="13"> Namísto toho portugalští pracující prchají do vzkvétajících dřívějších kolonií , například Brazílie a Macau .
(src)="14"> Irští pracující se houfně stěhují do Kanady , Austrálie a Spojených států .
(trg)="16"> In plaats daarvan vluchten Portugese arbeidskrachten naar voormalige koloniën zoals Brazilië en Macau , terwijl Ierse werknemers uitzwermen naar Canada , Australië en de Verenigde Staten .

(src)="15"> Španělští pracující proudí do Rumunska , které bylo donedávna významným zdrojem zemědělských dělníků pro Španělsko .
(trg)="17"> En we zien een toestroom van Spaanse arbeidskrachten in Roemenië , terwijl dat land tot voor kort juist een belangrijke bron van landarbeiders voor Spanje vormde .

(src)="16"> Přesto platí , že kdyby se mobilita uvnitř eurozóny podobala Mundellovu ideálu , nemohli bychom dnes být ve Španělsku svědky 25 % nezaměstnanosti , když německá míra nezaměstnanosti dosahuje necelých 7 & % .
(trg)="18"> Als de mobiliteit binnen de eurozone de idealen van Mundell maar enigszins zou benaderen , dan zou er vandaag de dag geen werkloosheid van 25 % in Spanje zijn tegen minder dan 7 % in Duitsland .

(src)="17"> Později si autoři začali všímat , že existují další podstatná kritéria pro úspěšnou měnovou unii , jichž bez hluboké politické integrace není snadné dosáhnout .
(trg)="19"> Latere auteurs onderkenden nog andere essentiële criteria voor een succesvolle muntunie die zonder een hechte politieke unie echter moeilijk te realiseren zijn .

(src)="18"> Peter Kenen koncem 60 . & let prohlásil , že bez kurzovních pohybů fungujících jako tlumiče šoků vyžaduje měnová unie fiskální transfery , aby dokázala sdílet rizika .
(trg)="20"> Peter Kenen betoogde aan het einde van de jaren zestig dat in een muntunie waarin wisselkoersschommelingen niet als schokdemper kunnen optreden , begrotingstransfers nodig zijn om risico ' s over te dragen .

(src)="19"> U normální země představuje národní soustava daně z & příjmu mohutný stabilizační prvek napříč regiony .
(trg)="21"> In een normaal land vormt het nationale systeem van inkomstenbelastingen een geweldige automatische stabilisator tussen regio ' s .

(src)="20"> V & USA platí , že když se zvýší ceny ropy , příjmy v & Texasu a Montaně vzrostou , takže pak tyto státy přispívají vyššími daňovými odvody do federálního rozpočtu , čímž pomáhají zbytku země .
(trg)="22"> Als in de VS de olieprijzen stijgen , dan stijgen daardoor ook de inkomens in Texas en Montana .
(trg)="23"> Dat betekent dat die dan een grotere bijdrage aan belastinginkomsten aan de federale begroting leveren , waarmee de rest van het land wordt geholpen .

(src)="21"> Evropa samozřejmě žádný významný centralizovaný daňový orgán nemá , a tak jí tento automatický stabilizační mechanismus v & zásadě chybí .
(trg)="24"> Europa heeft vanzelfsprekend geen centrale belastingautoriteit en moet het dus feitelijk zonder deze belangrijke automatische stabilisator stellen .

(src)="22"> Někteří evropští akademici se snažili doložit , že fiskální transfery ve stylu USA nejsou zapotřebí , protože žádoucího stupně sdílení rizika lze teoreticky dosáhnout prostřednictvím finančních trhů .
(trg)="25"> Sommige Europese academici trachtten aan te voeren dat begrotingstransfers Amerikaanse stijl in Europa niet nodig waren .
(trg)="26"> Dit omdat iedere gewenste mate van risico-overdracht in theorie ook via de financiële markten gerealiseerd kan worden .