# cs/access-to-financial-services-for-disabled-by-jacqueline-musiitwa-2018-08.xml.gz
# id/access-to-financial-services-for-disabled-by-jacqueline-musiitwa-2018-08.xml.gz


(src)="1"> Jak překlenout propast v dostupnosti finančních služeb
(trg)="1"> Mengurangi Kesenjangan Akses Jasa Keuangan

(src)="2"> KAMPALA – Ve Velké Británii se v červenci konal vůbec první Globální summit o osobách s postižením , který má pomoci obrátit pozornost světa na potřeby lidí se zdravotním postižením .
(trg)="2"> KAMPALA – Pada bulan lalu , Inggris menjadi tuan rumah KTT Disabilitas Global yang pertama untuk membantu memfokuskan perhatian dunia terhadap kebutuhan penyandang disabilitas .

(src)="3"> Agenda byla plná témat , jako jsou budování spravedlivého školství , ukončení diskriminace nebo zpřístupnění technologií hendikepovaným komunitám – zejména v chudých zemích globálního Jihu .
(trg)="3"> Agenda KTT ini diisi dengan topik mengenai pengembangan pendidikan yang adil , pengakhiran diskriminasi , dan peningkatan penggunaan teknologi di komunitas difabel – khususnya di Negara Selatan ( Global South ) yang miskin .

(src)="4"> Jeden problém si však zaslouženou pozornost nezískal , přestože jde o často přehlíženou složku rozvojové politiky : přístup k finančním službám .
(trg)="4"> Namun , terdapat sebuah tantangan yang tidak menerima perhatian yang layak dan sering menjadi komponen yang diabaikan dalam kebijakan pembangunan : akses terhadap jasa keuangan .

(src)="5"> Je to promarněná příležitost – nejen pro miliardu lidí s postižením , kteří na světě žijí , ale i pro instituce , jež by jim měly sloužit .
(trg)="5"> Ini adalah sebuah peluang yang disia-siakan – tidak hanya bagi satu miliar penyandang disabilitas di dunia , namun juga bagi institusi yang menawarkan jasa bagi kelompok tersebut .

(src)="6"> Zvýšení dostupnosti finančních služeb je dobré pro podnikání a hospodářský růst .
(trg)="6"> Meningkatkan akses terhadap jasa keuangan adalah sebuah hal yang baik bagi pertumbuhan bisnis dan ekonomi .

(src)="7"> Průzkum provedený bankou Barclays zjistil , že když klienti s postižením dokážou spravovat své peníze , ekonomická zranitelnost klesá a celkové ekonomické zdraví zaznamenává zlepšení .
(trg)="7"> Menurut penelitian yang dilakukan oleh Barclays , ketika konsumen difabel dapat mengelola uang mereka sendiri , maka kerentanan ekonomi dan kesehatan ekonomi secara keseluruhan mengalami peningkatan .

(src)="8"> Takzvaný hendikepovaný trh , jehož disponibilní příjem převyšuje bilion dolarů , navíc patří mezi největší potenciální klientské báze na světě .
(trg)="8"> Selain itu , dengan lebih dari $ 1 triliun pendapatan yang siap dibelanjakan , pasar penyandang disabilitas adalah salah satu potensi basis konsumen terbesar di dunia .

(src)="9"> Jinými slovy mají poskytovatelé finančních služeb všechny důvody vycházet postiženým osobám vstříc .
(trg)="9"> Dengan kata lain , penyedia jasa keuangan mempunyai alasan untuk menawarkan jasa pada penyandang disabilitas .

(src)="10"> Proč tedy většina firem dělá pravý opak ?
(trg)="10"> Lalu , mengapa sebagian besar dunia usaha melakukan hal sebaliknya ?

(src)="11"> Jedním z důvodů je nedostatek povědomí .
(trg)="11"> Salah satu alasannya adalah kurangnya kesadaran .

(src)="12"> Jelikož postižení lidé obvykle mají nižší příjem než jejich zdravé protějšky , postrádají poskytovatelé služeb často motivaci je podporovat .
(trg)="12"> Karena penyandang disabilitas pada umumnya mempunyai pendapatan yang lebih sedikit dibandingkan mereka yang bukan difabel , penyedia jasa sering tidak mempunyai insentif untuk menyediakan jasa bagi kelompok tersebut .

(src)="13"> V době , kdy se větší pozornost věnuje celkovému tržnímu potenciálu , však i finanční instituce začínají přizpůsobovat svá produktová portfolia .
(trg)="13"> Namun , dengan lebih banyak perhatian yang diberikan kepada total potensi pasar , institusi keuangan sudah mulai menyesuaikan jenis produk mereka .

(src)="14"> Přitom je potřeba vyřešit čtyři problémy , aby se maximalizovaly přínosy pro klienty , kteří mají problémy s přístupem .
(trg)="14"> Ketika melakukan hal ini , terdapat empat isu yang harus diatasi untuk memaksimalkan manfaat bagi konsumen yang mempunyai hambatan akses .

(src)="15"> Za prvé se musí firmy poskytující finanční služby více snažit o pochopení potřeb současných a budoucích klientů .
(trg)="15"> Yang pertama , perusahaan layanan keuangan harus melakukan lebih banyak upaya untuk memahami kebutuhan dari klien mereka saat ini dan di masa depan .

(src)="16"> Bude-li například banka působící na určitém trhu vybavená kvalitnějšími daty , mohla by zlepšit dostupnost svých platforem mobilního bankovnictví .
(trg)="16"> Misalnya , dengan data yang lebih baik , sebuah bank di pasar tertentu dapat meningkatkan aksesibilitas platform mobile-banking mereka .

(src)="17"> V podstatě přesně toto se stalo loni v Standard Chartered Bank v Indii , když zaměstnanci vymysleli systém hlasové asistence , který pomáhá zákazníkům s poškozením zraku v přístupu k internetovým účtům .
(trg)="17"> Ini adalah hal yang terjadi pada Bank Standard Chartered di India pada tahun lalu , ketika pegawai mereka mengembangkan sistem bantuan suara untuk membantu konsumen tunanetra mempunyai akses terhadap akun daring mereka .

(src)="18"> Kvalitní data jsou také nezbytnou podmínkou efektivity aktivistických skupin vyvíjejících na poskytovatele nátlak , aby zlepšili své služby .
(trg)="18"> Data yang baik juga merupakan hal yang penting bagi efektivitas kelompok advokasi ketika mereka mendorong penyedia layanan untuk meningkatkan layanan mereka .

(src)="19"> Za druhé se angažovanost nesmí zastavit u inovativních produktů , ale musí se rozšířit i na trh práce .
(trg)="19"> Yang kedua , keterlibatan penyedia jasa tidak boleh hanya berhenti pada produk yang inovatif ; hal ini juga harus diperluas ke pasar tenaga kerja .

(src)="20"> Jednoduše řečeno by sektor finančních služeb měl najmout více osob s postižením tím , že bude investovat do asistenčních technologií , jako jsou čtečky Braillova písma nebo alternativní a rozšiřující komunikační zařízení .
(trg)="20"> Sederhananya , industri jasa keuangan harus mempekerjakan lebih banyak penyandang disabilitas dengan melakukan investasi pada teknologi bantu seperti pembaca braille dan alat komunikasi alternatif dan augmentatif .

(src)="21"> Potřeba diverzifikovat pracovní sílu je obzvláště akutní ve Spojených státech , kde má nějaké postižení každý pátý člověk .
(trg)="21"> Kebutuhan untuk mendiversifikasi tenaga kerja sangat diperlukan di Amerika , dimana satu dari lima orang merupakan penyandang disabilitas .

(src)="22"> Za třetí musí být lidé s postižením vždy začleněni do diskusí o otázce , jakým způsobem rozšiřovat a posilovat finanční nezávislost .
(trg)="22"> Yang ketiga , penyandang disabilitas harus selalu dilibatkan dalam diskusi mengenai cara untuk memperluas dan memperkuat kemandirian keuangan .

(src)="23"> V roce 2013 , kdy Lloyds Banking Group sestavila účelovou skupinu zkoumající dopady demence na chování zákazníků , vedlo angažmá s klienty ke vzniku charty o finančních službách dostupných pro osoby s demencí .
(trg)="23"> Pada tahun 2013 , ketika Lloyds Banking Group melakukan diskusi kelompok terarah ( focused group discussion ) untuk melihat dampak demensia ( pikun ) terhadap perilaku konsumen , keterhubungan dengan klien ini menghasilkan piagam Jasa Keuangan Ramah Penyandang Demensia .

(src)="24"> Tento inovativní dokument kodifikoval způsob , jímž by banky měly šít své produkty na míru klientům s poškozenými kognitivními funkcemi .
(trg)="24"> Dokumen inovatif ini mengkodifikasi cara bank menyesuaikan produk mereka untuk klien dengan keterbatasan kognitif .

(src)="25"> Budoucí iniciativy by se měly tohoto kolaborativního modelu držet , a tím zajistit , aby rozhodovací proces na všech úrovních usnadňovala řešení zaměřená na člověka .
(trg)="25"> Inisiatif di masa depan harus mengikuti model kolaboratif ini untuk menjamin bahwa proses pembuatan keputusan di semua tingkatan dapat difasilitasi dengan rancangan yang berbasis manusia .

(src)="26"> A konečně platí , že se k řešení tohoto problému musí přihlásit i vlády – například tím , že napodobí postup zemí , jako je Velká Británie , která spojila otázku poskytování služeb postiženým osobám s financováním rozvoje .
(trg)="26"> Dan , yang terakhir , pemerintah harus berkomitmen untuk mengatasi permasalahan ini dengan meniru tindakan negara-negara seperti Inggris , yang telah menghubungkan layanan untuk penyandang cacat dengan dana pembangunan .

(src)="27"> Při správné podpoře může být pokrok v těchto složitých otázkách bleskurychlý ; například v organizaci Financial Sector Deepening Uganda , kde pracuji , využíváme peněz z britské pomoci na rozšiřování finančních služeb o postižené osoby ve venkovských komunitách .
(trg)="27"> Dengan dukungan yang tepat , kemajuan besar dapat dicapai dalam permasalahan yang rumit ini ; misalnya , dalam Pendalaman Sektor Keuangan di Uganda ( Financial Sector Deepening Uganda ) yang merupakan tempat saya bekerja , kami menggunakan uang dari dana bantuan Inggris untuk memperluas jangkauan jasa keuangan untuk penyandang disabilitas di komunitas pedesaan .

(src)="28"> Naší vizí je podněcovat vznik podobných programů i v mnoha dalších zemích po celém světě .
(trg)="28"> Visi kami adalah untuk mendorong munculnya program serupa di banyak negara-negara lain di seluruh dunia .

(src)="29"> V době , kdy již 91 států ratifikovalo Dobrovolný protokol k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením , je zřejmé , že tyto iniciativy mají obrovskou politickou podporu .
(trg)="29"> Ketika 91 negara telah meratifikasi Protokol Opsional Perjanjian Hak-hak Penyandang Disabilitas , dapat dilihat bahwa terdapat banyak dukungan politis untuk inisiatif dalam bidang ini .

(src)="30"> Úkolem pro dnešek je přetavit závazky v akci .
(trg)="30"> Tantangan yang ada kini adalah untuk mengubah janji menjadi tindakan .

(src)="31"> V nadcházejících desetiletích světová populace osob s postižením poroste , jelikož lékařské pokroky umožní lidem žít déle , zdravěji a plněji .
(trg)="31"> Di dekade mendatang , populasi penyandang disabilitas di dunia akan meningkat dengan adanya kemajuan medis yang memungkinkan manusia untuk mempunyai umur yang lebih panjang , lebih sehat , dan menjalani hidup yang lebih utuh .

(src)="32"> Poskytování přístupu k finančním službám a produktům postiženým osobám patří mezi nejlepší způsoby , jak je bránit proti diskriminaci a podporovat dlouhodobé posilování jejich postavení .
(trg)="32"> Menyediakan akses dan produk jasa keuangan untuk penyandang disabilitas merupakan salah satu cara terbaik untuk menjamin perilaku non-diskriminatif dan menumbuhkan pemberdayaan jangka panjang .

(src)="33"> Plná finanční inkluze bude pro komunitu , která bývá často označována za „ nejrychleji rostoucí menšinu na světě “ , postupovat pomalu .
(trg)="33"> Inklusi keuangan yang sepenuhnya akan terjadi perlahan bagi komunitas yang sering disebut dengan “ kelompok minoritas dengan pertumbuhan paling cepat di dunia . ”

(src)="34"> Úkolem pro aktivisty , podporovatele , osvícené podnikatelské lídry a politiky je zdůrazňovat sociální a ekonomické přínosy úspěchu .
(trg)="34"> Merupakan tugas bagi aktivis , pendukung , pemimpin dunia usaha yang mendapatkan pencerahan , serta pengambil kebijakan untuk menyoroti manfaat sosial dan ekonomi dari suksesnya program ini .

# cs/access-to-surgery-in-developing-countries-by-junaid-nabi-2018-10.xml.gz
# id/access-to-surgery-in-developing-countries-by-junaid-nabi-2018-10.xml.gz


(src)="1"> Chirurgická léčba pro všechny
(trg)="1"> Layanan Bedah untuk Semua Orang

(src)="2"> BOSTON – Když jsem si během nedávné cesty do Indie zastavil rikšu , záhy jsem si všiml , že na ní šlape muž s pochroumanou nohou .
(trg)="2"> BOSTON – Pada perjalanan saya ke India baru-baru ini , saya menaiki becak , yang saya kemudian baru sadari , dikayuh oleh lelaki yang salah satu kakinya lumpuh .

(src)="3"> Prozradil mi , že ho o pár týdnů dříve srazil v rušných ulicích Dillí automobil .
(trg)="3"> Ternyata , beberapa minggu sebelumnya , pengemudi becak tersebut ditabrak oleh mobil ketika mengayuh becak di jalanan New Delhi yang sibuk .

(src)="4"> Ačkoliv se mu podařilo získat v místní lékárně léky na ukrutnou bolest – nejspíš proto , že měl zlomenou nohu – , neměl dost času ani peněz na to , aby vyhledal chirurga .
(trg)="4"> Meskipun ia telah mendapatkan obat dari apotek lokal untuk rasa sakit yang sangat memilukan – mungkin karena kakinya patah – ia tidak mempunyai waktu dan uang untuk menemui dokter bedah .

(src)="5"> Tyto tragické počty jsou zarážejícím způsobem běžné .
(trg)="5"> Pertimbangan tragis ini sangat umum terjadi .

(src)="6"> Komise Lancet pro globální chirurgii odhaduje , že přibližně pět miliard lidí – téměř 70 % světové populace – postrádá přístup k bezpečné a dostupné chirurgické a anesteziologické péči , přičemž 33 milionů lidí je zatíženo nesnesitelně vysokými zdravotnickými výdaji .
(trg)="6"> Komisi the Lancet untuk Pembedahan Global memperkirakan bahwa sekitar lima miliar orang – yaitu hampir 70 % populasi orang di dunia – tidak mempunyai akses terhadap layanan bedah dan anestesi yang aman serta terjangkau , sementara 33 juta orang dibebani oleh biaya kesehatan yang sangat mahal .

(src)="7"> Není nijak překvapivé , že nepoměrně více trpí chudí lidé z celého světa : ačkoliv v nízkopříjmových zemích žije téměř 35 % lidstva , provádí se v nich pouhých 3,5 % chirurgických zákroků .
(trg)="7"> Tidak mengherankan jika masyarakat miskin global menderita secara tidak proporsional : negara-negara berpendapatan rendah mencakup 35 % dari populasi di dunia , dan jumlah pembedahan di negara-negara tersebut hanya berjumlah 3.5 % dari seluruh prosedur bedah .

(src)="8"> Jednu z největších překážek dosažení všeobecného pokrytí zdravotním pojištěním – které Organizace spojených národů označila za globální cíl – představuje financování .
(trg)="8"> Salah satu kendala terbesar untuk mencapai jaminan kesehatan semesta – yang oleh PBB dinyatakan sebagai sebuah tujuan global – adalah pendanaan .

(src)="9"> A jakkoliv to může znít paradoxně , jedním z nejlepších způsobů , jak mohou vlády získat peníze potřebné k rozšíření pojistného pokrytí , je zajištění vyšší dostupnosti chirurgické péče .
(trg)="9"> Dan , meskipun terdengar paradoksal , salah satu cara terbaik bagi pemerintah untuk mendapatkan pendanaan yang mereka perlukan untuk memperluas cakupan jaminan adalah dengan menyediakan akses terhadap layanan bedah secara luas .

(src)="10"> Zdravotní problémy , u nichž se hraje o čas – jako jsou zranění při tragických nehodách nebo těhotenské komplikace – , se v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích řadí mezi hlavní příčiny úmrtí a trvalého postižení .
(trg)="10"> Permasalahan kesehatan yang memerlukan penanganan cepat – misalnya cedera akibat kecelakaan lalu lintas dan komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan – adalah contoh penyebab utama kematian dan disabilitas di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah .

(src)="11"> Ekonomické produktivitě však škodí i neléčené nebo špatně léčené problémy vyžadující chirurgický zákrok .
(trg)="11"> Namun permasalahan kesehatan yang tidak atau kurang ditangani yang memerlukan pembedahan juga mengurangi produktivitas ekonomi .

(src)="12"> Například studie časopisu Lancet odhadla , že neschopnost zkvalitnit chirurgickou péči v rozvojových zemích se do roku 2030 projeví ve ztrátě 12,3 bilionu dolarů v podobě ztraceného hospodářského výkonu .
(trg)="12"> Misalnya , penelitian the Lancet memperkirakan bahwa kegagalan untuk meningkatkan layanan bedah di negara-negara berkembang mengakibatkan kerugian output ekonomi senilai $ 12.3 triliun pada tahun 2030 .

(src)="13"> Neschopnost udržet silné chirurgické kapacity by zároveň mohla podkopat i ekonomické zisky středněpříjmových zemí , což by mohlo snížit celkový růst HDP přibližně o 2 % ročně .
(trg)="13"> Kegagalan untuk mempertahankan kapasitas bedah yang tinggi bahkan dapat mengurangi keuntungan ekonomi yang dicapai oleh negara-negara berpendapatan menengah , mengurangi total pertumbuhan PDB sebesar 2 % per tahun .

(src)="14"> Mnoho nejvyšších představitelů vnímá situaci tak , že poskytování chirurgické péče není trvale udržitelné ani nákladově efektivní .
(trg)="14"> Bagi banyak pemimpin , persepsi umum yang ada adalah penyediaan layanan bedah tidak berkelanjutan atau hemat biaya .

(src)="15"> Jakmile musí vlády činit obtížná rozpočtová rozhodnutí , často upřednostňují programy , které bojují s infekčními a chronickými nemocemi , přičemž lidi , jako byl řidič mé rikši , ponechávají na holičkách .
(trg)="15"> Ketika dihadapkan dengan pilihan anggaran yang sulit , pemerintah sering memilih program untuk melawan penyakit menular dan kronis , sehingga membiarkan masyarakat seperti pengemudi becak saya tetap berada dalam situasi yang sulit .

(src)="16"> Existují však stále přesvědčivější důkazy , že takové názory jsou pomýlené .
(trg)="16"> Namun semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa pandangan tersebut salah .

(src)="17"> Když výzkumníci z Lékařské fakulty Harvardovy univerzity analyzovali chirurgické zákroky v nízkopříjmových a středněpříjmových zemích , odhalili pozoruhodný rozpor mezi ekonomickými předpoklady a realitou .
(trg)="17"> Ketika para peneliti di Harvard Medical School melakukan analisa terhadap intervensi bedah di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah , mereka menemukan bahwa terdapat kesenjangan luar biasa antara asumsi ekonomi dan kenyataannya .

(src)="18"> Například vypočítali , že peníze vynaložené na císařské řezy a operace kloubů mají vyšší návratnost než výdaje na řešení HIV či srdečních onemocnění .
(trg)="18"> Misalnya , mereka menghitung bahwa uang yang diperlukan untuk bedah sesar dan persendian menghasilkan lebih banyak keuntungan dibandingkan dengan biaya manajemen penyakit HIV dan jantung .

(src)="19"> Jistě , i chronické a nakažlivé nemoci vyžadují naši pozornost ; zdravotnické systémy nemůžeme restrukturalizovat přes noc a ani k lidem léčeným na nechirurgické choroby bychom se neměli odvracet zády .
(trg)="19"> Tentunya , penyakit kronis dan menular juga memerlukan perhatian kita ; kita tidak dapat merestrukturisasi sistem kesehatan dalam semalam , atau mengabaikan mereka yang mendapatkan pengobatan untuk penyakit yang tidak memerlukan tindakan bedah .

(src)="20"> Reformy , které se více zaměřují na význam chirurgie , by však pozvedly ekonomickou produktivitu a pomohly vytvořit spravedlivější zdravotnictví pro všechny .
(trg)="20"> Namun reformasi yang memfokuskan lebih banyak perhatian terhadap pentingnya pembedahan akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan membantu menciptakan sektor kesehatan yang lebih adil untuk semua orang .

(src)="21"> Pro začátek by ministerstva zdravotnictví a lékařské organizace měly oficiálně uznat , že chirurgická a anesteziologická péče představují nezbytnou součást všeobecného zdravotního pojištění .
(trg)="21"> Sebagai permulaan , kementerian kesehatan dan organisasi dokter harus secara formal mengakui bahwa layanan bedah dan anestesi merupakan bagian penting dalam jaminan kesehatan semesta .

(src)="22"> Za tímto účelem budou muset poskytovatelé zdravotní péče zkvalitnit sběr a analýzu údajů o výsledcích chirurgické péče , což by zprůhlednilo informace o úmrtnosti a nemocnosti a posílilo celkovou zodpovědnost .
(trg)="22"> Untuk melakukan hal ini , para penyedia layanan kesehatan harus meningkatkan pengumpulan dan analisa data mengenai keluaran pembedahan , yang akan meningkatkan transparansi dalam hal mortalitas dan morbiditas serta memperkuat akuntabilitas secara umum .

(src)="23"> Rozhodování o tom , jak rozšířit služby , by se mohlo řídit klíčovými ukazateli lancetské komise o „ připravenosti “ , „ poskytování “ a „ dopadu “ chirurgické péče .
(trg)="23"> Keputusan mengenai cara untuk memperluas layanan dapat dipandu oleh indikator utama komisi the Lancet mengenai “ kesiapan ” , “ pelaksanaan , ” dan “ dampak ” dari layanan bedah .

(src)="24"> Za druhé by země uvažující o všeobecném pojištění měly v zájmu sdružení rizik a obrany proti překročení nákladů zařadit chirurgickou péči do veřejně financovaných plánů .
(trg)="24"> Kedua , untuk menggabungkan risiko dan pengamanan terhadap pembengkakan biaya , negara-negara yang mempertimbangkan kebijakan jaminan kesehatan universal harus menaruh layanan bedah dalam rencana pembiayaan publik .

(src)="25"> Část financí určených na rozšíření chirurgických služeb by sice mohla pocházet z daní , avšak poskytovatelé zdravotní péče by zároveň mohli zkoumat novátorské možnosti financování – například „ modely sociální spravedlnosti “ , v jejichž rámci lidé platí podle svých možností .
(trg)="25"> Meskipun beberapa pendanaan untuk memperluas akses terhadap layanan bedah dapat berasal dari pajak , penyedia layanan kesehatan harus mengeksplorasi pilihan pendanaan inovatif – misalnya “ model keadilan sosial ” , dimana masyarakat membayar sesuai dengan kemampuan mereka .

(src)="26"> A konečně by nemocnice měly za účelem zefektivnění zdrojů a rozšíření chirurgických kapacit zkoumat možnosti sdílení povinností , kdy se neakutní případy předávají licencovaným sestrám a asistentům lékařů .
(trg)="26"> Yang terakhir , untuk mengarusutamakan sumber daya dan meningkatkan kapasitas bedah , rumah sakit harus mengeksplorasi pembagian tugas , dimana kasus non-darurat akan dirujuk ke perawat dan asisten dokter yang berlisensi .

(src)="27"> Mezi dlouhodobější strategie pak patří vyšší investice do lékařského vzdělání , aby se rozšířily řady lékařů a chirurgů .
(trg)="27"> Strategi jangka panjang mencakup melakukan lebih banyak investasi pada pendidikan kedokteran untuk meningkatkan jumlah dokter dan dokter bedah .

(src)="28"> Hnacím motorem ohromného hospodářského pokroku , který řada rozvojových zemí v posledních desetiletích udělala , byly do značné míry jejich pulzující , mladé a ctižádostivé populace .
(trg)="28"> Kemajuan ekonomi luar biasa yang telah dicapai oleh banyak negara berkembang dalam dekade terakhir sebagian besar didorong oleh populasi yang dinamis , muda dan ambisius .

(src)="29"> Jedním z nejefektivnějších způsobů , jak tento růst a rozvoj udržet , je přitom zajištění přístupu k bezpečné a dostupné zdravotní péči – včetně chirurgické léčby .
(trg)="29"> Salah satu cara yang paling efektif untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan ini adalah dengan menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan terjangkau – termasuk layanan bedah .

(src)="30"> Náklady na její poskytování jsou možná vysoké , avšak náklady na její neposkytnutí jsou ještě vyšší .
(trg)="30"> Jika biaya untuk menyediakan layanan tersebut dianggap terlalu tinggi , maka dampak dari tidak menyediakan hal tersebut akan jauh lebih tinggi lagi .

# cs/achieving-education-sustainable-development-goal-by-helle-thorning-schmidt-2016-08.xml.gz
# id/achieving-education-sustainable-development-goal-by-helle-thorning-schmidt-2016-08.xml.gz


(src)="1"> Cesta ke vzdělávání do roku 2030
(trg)="1"> Roadmap Pendidikan 2030

(src)="2"> LONDÝN – Když jsem počátkem letošního roku navštívila uprchlický tábor Zátarí v Jordánsku , setkala jsem se s dětmi , které mi řekly , co pro ně znamená vzdělání .
(trg)="2"> LONDON – Ketika mengunjungi kamp pengungsi Zaatari di Yordania awal tahun ini , saya menemui anak-anak yang mengutarakan makna pendidikan bagi mereka .

(src)="3"> Pro syrskou mládež , jež musela opustit domov a přišla o všechno , je vzdělání něčím více než jen souhrnem znalostí nebo výsledků v testech ; je to ztělesnění jejich nadějí do budoucna .
(trg)="3"> Bagi pemuda-pemudi asal Suriah yang terpaksa meninggalkan rumah dan semua harta benda yang dimiliki , pendidikan lebih dari sekadar kualifikasi atau nilai ujian ; pendidikan mewakili harapan mereka untuk masa depan .

(src)="4"> Děti jako ty v Zátarí a miliony jiných po celém světě jsou hlavním cílem činnosti Mezinárodní komise pro financování globálních vzdělávacích příležitostí , do které jsem loni v září vstoupila .
(trg)="4"> Anak-anak yang hidup di penampungan seperti Zaatari dan jutaan lainnya di seluruh dunia merupakan pokok dari International Commission on Financing Global Education Opportunity , sebuah forum yang saya ikuti sejak September tahun lalu .

(src)="5"> Tato komise se věnuje plnění čtvrtého cíle trvale udržitelného rozvoje OSN , jímž je zajistit do roku 2030 „ inkluzivní a spravedlivé kvalitní vzdělání a podporovat celoživotní vzdělávací příležitosti pro všechny “ .
(trg)="5"> Komisi tersebut berkomitmen terhadap Tujuan 4 dari rumusan PBB tentang Sustainable Development Goals ( Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ) , yang bertujuan “ menjamin pendidikan yang inklusif dan berkualitas serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang ” pada tahun 2030 .

(src)="6"> Na světě žije až příliš mnoho dětí , pro které je tento cíl stále velmi vzdálený .
(trg)="6"> Prospek realisasi tujuan tersebut masih jauh dari sempurna .

(src)="7"> V době , kdy o naši pozornost usiluje tolik různých rozvojových problémů , by politici měli mít na paměti , že vzdělání není dobrá věc sama o sobě ; je to také katalyzátor mnoha dalších rozvojových procesů .
(trg)="7"> Di tengah isu-isu pembangunan lainnya yang menuntut perhatian kita , para pembuat kebijakan harus ingat bahwa pendidikan sangat fundamental ; tapi di luar itu , pendidikan akan menjadi katalisator bagi kemajuan pembangunan lainnya .

(src)="8"> Jak říká staré africké přísloví , když vzděláte dívku , vzděláte celý národ .
(trg)="8"> Sebagaimana bunyi peribahasa kuno Afrika , mendidik seorang anak perempuan sama dengan mendidik sebuah bangsa .

(src)="9"> Zajištění přístupu ke kvalitnímu vzdělání pro děti , zejména pro dívky , povede k nižšímu počtu sňatků s dětmi a k nižší míře dětské práce a vykořisťování dětí .
(trg)="9"> Jaminan akses kepada pendidikan berkualitas bagi anak bangsa , terutama perempuan , akan berefek pada penurunan jumlah perkawinan anak di bawah umur dan buruh anak serta eksploitasi .

(src)="10"> Vzdělání má dlouhodobé společenské přínosy ; vzdělané děti jsou nejen politicky angažovanější , ale také přispívají vlastním duševním kapitálem a využívají podnikatelské příležitosti , jakmile se objeví , čímž podporují hospodářský růst .
(trg)="10"> Pendidikan memiliki manfaat sosial jangka panjang : selain dari perluasan partisipasi politik , anak-anak yang berpendidikan akan menyumbangkan modal intelektualnya dan mengejar peluang-peluang kewirausahaan ketika mereka tumbuh , sehingga menggiatkan pertumbuhan ekonomi .

(src)="11"> Řešení otázky vzdělávání musí vycházet ze dvou principů zakořeněných v cíli samotném .
(trg)="11"> Kendala-kendala yang marak di dunia pendidikan bisa diatasi melalui dua prinsip yang melekat dalam tujuan tersebut .

(src)="12"> Za prvé princip „ pro všechny “ znamená , že se musíme zaměřit na děti , které zůstaly opominuté .
(trg)="12"> Pertama , “ bagi semua ” ( “ for all ” ) berarti kita harus fokus pada anak-anak yang tertinggal .

(src)="13"> Miliony dětí nechodí do škol nebo dostávají podřadné vzdělání kvůli tomu , kým jsou nebo kde žijí .
(trg)="13"> Jutaan anak kini mengalami putus sekolah atau hanya mendapat pendidikan mutu rendah karena asal-usul atau tempat tinggal mereka .

(src)="14"> Podle vysokého komisaře OSN pro uprchlíky existuje u dětí uprchlíků pětkrát vyšší pravděpodobnost , že nebudou chodit do školy , než u ostatních dětí v zemích , kam tyto rodiny uprchly .
(trg)="14"> Menurut UN High Commissioner for Refugees , kemungkinan anak-anak pengungsi mengalami putus sekolah adalah lima kali lebih besar dibandingkan anak-anak di negara yang menampung pengungsi .

(src)="15"> A ve všech afrických státech s výjimkou dvou existuje u dívek nižší pravděpodobnost než u chlapců , že dokončí základní vzdělání .
(trg)="15"> Selain itu , di semua negara Afrika ( kecuali dua negara ) , jumlah anak perempuan yang menyelesaikan pendidikan dasar masih lebih rendah dibandingkan anak laki-laki .

(src)="16"> Chceme-li dostat tyto děti do školy , potřebujeme si osvojit nové přístupy , které budou přímo řešit jejich vyloučení ze společnosti a zajistí skutečnou dostupnost a relevantnost školní výuky .
(trg)="16"> Diperlukan pendekatan baru yang menjawab persoalan eksklusi dan membuat pendidikan terjangkau dan relevan , agar anak-anak pun termotivasi untuk bersekolah dan menyelesaikan studinya .

(src)="17"> Druhým principem je „ kvalita “ : vzdělávání musí být efektivní , aby se děti skutečně učily .
(trg)="17"> Kedua , “ berkualitas ” ( “ quality ” ) : pendidikan haruslah efektif agar anak-anak betul-betul mendapat pembelajaran .

(src)="18"> Pro 61 milionů dětí , které nechodí do základní školy , je formální vzdělání nedostupné .
(trg)="18"> Bagi 61 juta anak-anak yang terputus dari pendidikan dasar , pendidikan formal mustahil akan terpenuhi .

(src)="19"> Stejně naléhavá je ovšem skutečnost , že více než třetina dětí ve věku základní školní docházky – celkem jde o 250 milionů žáků – se podle Globální monitorovací zprávy projektu UNESCO „ Education for All “ neučí základní věci .
(trg)="19"> Tetapi , sama mendesaknya , lebih dari sepertiga anak usia sekolah dasar – 250 juta anak – tidak mendapatkan pembelajaran yang sifatnya mendasar , menurut temuan dalam UNESCO Education for All Global Monitoring Report .

(src)="20"> Polovina těchto dětí je ve škole nejméně čtyři roky .
(trg)="20"> Meski setengah diantaranya sudah mengenyam pendidikan selama setidaknya empat tahun .

(src)="21"> Musíme řešit bariéry výuky v učebnách i doma zlepšováním kvality vyučování a podmínek ve třídách a také tím , že naučíme rodiče , jak mohou vzdělávání svých dětí sami podporovat .
(trg)="21"> Kita harus mengatasi hambatan-hambatan pembelajaran , baik di ruang kelas maupun di rumah , melalui perbaikan kualitas pengajaran dan kondisi ruang kelas serta mengajarkan cara-cara kepada orangtua untuk mendukung pendidikan anaknya .

(src)="22"> Zavádění těchto dvou principů si vyžádá vyšší investice .
(trg)="22"> Investasi tambahan diperlukan untuk menjunjung tinggi kedua prinsip di atas .

(src)="23"> UNESCO loni spočítalo , že vlády musí zdvojnásobit výdaje na vzdělávání vyjádřené jako podíl na národním důchodu , aby cílů stanovených pro rok 2030 dosáhly .
(trg)="23"> Tahun lalu , UNESCO memperkirakan pemerintah harus melipatgandakan belanja pendidikan dari porsi pendapatan negara untuk mencapai tujuan tersebut pada tahun 2030 .

(src)="24"> Bude to vyžadovat navýšení daňových příjmů a také ráznější snahu vymáhat dluhy .
(src)="25"> Rovněž dárci musí dostát svým závazkům pomoci a efektivněji tuto pomoc cílit .
(trg)="24"> Dengan demikian , perlu adanya kenaikan pendapatan dari pajak dan pengintensifan upaya untuk mengumpulkan piutang negara .

(src)="26"> Méně než třetina celkové pomoci určené na vzdělání například putuje do Afriky , přestože v tomto světadílu žijí téměř dvě třetiny dětí , které nechodí do školy .
(trg)="25"> Contohnya , hanya sepertiga dana bantuan pendidikan yang dikucurkan ke Afrika , meskipun di kawasan tersebut hampir dua pertiga anak-anak mengalami putus sekolah .

(src)="27"> Rozpočty na vzdělání navíc v současnosti bývají často regresivní , což znamená , že téměř polovina výdajů v nejchudších zemích putuje k nejvzdělanějším 10 % populace .
(trg)="26"> Selain itu , saat ini anggaran pendidikan umumnya regresif , sementara hampir setengah pengeluaran di negara-negara termiskin dialokasikan untuk porsi 10 % penduduk yang paling berpendidikan .

(src)="28"> Zkvalitnění investic do vzdělání vyžaduje kroky ve dvou klíčových oblastech .
(trg)="27"> Penyempurnaan investasi pendidikan mengharuskan tindakan atas dua bidang utama .

(src)="29"> Za prvé potřebujeme spravedlivé financování , které vyčlení větší objem financí na péči a rozvoj v raném dětství , kdy je potenciál k návratnosti nejvyšší .
(trg)="28"> Pertama , kita memerlukan pembiayaan yang adil , yang mana investasi tambahan harus disediakan untuk pertumbuhan dan perawatan anak usia dini , sebab tindakan ini memiliki potensi terbesar untuk menghasilkan return .

(src)="30"> Rozpočty se musí zaměřit na nejhůře vyřazené děti a primární vzdělání musí být v místě využívání služby bezplatné , aby se každé dítě mohlo učit .
(trg)="29"> Anggaran harus difokuskan untuk kelompok anak yang paling termarginalkan , dan pendidikan dasar harus digratiskan agar setiap anak bisa menikmati pembelajaran .

(src)="31"> Kromě toho naléhavě potřebujeme větší průhlednost a zodpovědnost , aby byly rozpočty dobře viditelné a komunity měly při řízení škol své slovo .
(trg)="30"> Kita juga sangat memerlukan transparansi dan akuntabilitas , jadi anggaran tersebut akan terbuka dan masyarakat pun bisa menyuarakan pendapatnya sesuai tata kelola yang berlaku .

(src)="32"> Za druhé musíme posílit systémy vzdělávání v dané zemi , aby vlády vnímaly samy sebe jako garanta dostupných a kvalitních škol pro své občany a nepřenechávaly tuto roli vnějším rozvojovým agenturám .
(trg)="31"> Kedua , sistem pendidikan dalam negeri perlu diperkuat agar pemerintah bisa memenuhi perannya sebagai penyedia pendidikan berkualitas bagi warganya , bukan mengalihkan peran tersebut kepada badan pembangunan asing .

(src)="33"> Zejména bychom měli prosazovat partnerství mezi vládami a firmami , abychom zvýšili objem domácích zdrojů na vzdělání a eliminovali nezákonné kapitálové toky , které připravují vlády o prostředky k jeho financování , například daňové úniky nebo praní špinavých peněz napříč státními hranicemi .
(trg)="32"> Selain itu , kita harus mendorong kerja sama antar pemerintah dan pelaku bisnis untuk meningkatkan sumber daya lokal untuk pendidikan , dan menghilangkan aliran modal tidak sah yang menggerogoti sumber pendanaan yang dimiliki pemerintah , seperti akibat dari penggelapan pajak dan pencucian uang lintas batas .

(src)="34"> Se zřetelem na tyto priority přednese vzdělávací komise svá doporučení 18. září na Valném shromáždění OSN , kdy je obdrží také generální tajemník a začne se jimi řídit .
(trg)="33"> Mengingat sejumlah prioritas di atas , komisi pendidikan akan menyampaikan rekomendasinya di hadapan sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 18 September , ketika Sekretaris Jenderal akan mendengarkan dan melaksanakannya .

(src)="35"> Vzdělávací komise bude úspěšná , pokud se nám podaří mobilizovat finance a politickou vůli k zajištění , aby se každé dítě mohlo učit bez ohledu na příjmy , místo bydliště či sociální postavení .
(src)="36"> Naše práce neskončí , dokud k tomu nedojde .
(trg)="34"> Komisi pendidikan akan dinilai berhasil jika kami bisa meningkatkan pendanaan dan kemauan politik untuk menjamin setiap anak bisa belajar , terlepas dari jumlah pemasukan , lokasi , atau status sosialnya .

# cs/advanced-country-politicians-ignore-policy-consensus-by-mohamed-a--el-erian-2016-10.xml.gz
# id/advanced-country-politicians-ignore-policy-consensus-by-mohamed-a--el-erian-2016-10.xml.gz


(src)="1"> Toxická politika versus lepší ekonomika
(trg)="1"> Politik Beracun Versus Ekonomi yang Lebih Baik