# cs/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz
# nl/2015-ttip-conclusion-critical-by-carl-bildt-and-javier-solana-2015-01.xml.gz


# cs/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz
# nl/aaditya-mattoo-2protecting-developing-economies-from-the-transatlantic-trade-and-investment-patnership.xml.gz


(src)="1"> Transatlantický obchod pro všechny
(trg)="1"> Trans-Atlantische handel voor iedereen

(src)="2"> WASHINGTON – Jednání o vytvoření Transatlantického obchodního a investičního partnerství ( TTIP ) mezi Evropskou unií a Spojenými státy jsou všeobecně vítána .
(trg)="2"> WASHINGTON , DC – De onderhandelingen om een ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’(TTIP) tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten op te richten worden breed verwelkomd.

(src)="3"> Britský premiér David Cameron označil TTIP za „ výhru , která se naskytne jednou za generaci “ , a poukázal na potenciální přínos v hodnotě 80 miliard liber ( 125,5 miliard dolarů ) pro EU i USA a 85 miliard liber pro ostatní země .
(trg)="3"> De Britse premier David Cameron noemt de TTIP een ‘ once in a generation prize ’ en wijst op de potentiele winst van 80 miljard pond ( 125,5 miljard dollar ) voor zowel de EU en de VS en 85 miljard pond voor de rest van de wereld .

(src)="4"> Pro svět unavený čekáním na uzavření nekonečného kola obchodních jednání Světové obchodní organizace z Dauhá se může i bilaterální obchodní iniciativa jevit jako dar z nebes , zvláště když výraz „ bilaterální “ , jak poznamenal nedávný úvodník listu Financial Times , zahrnuje v tomto případě polovinu světové ekonomiky .
(trg)="4"> Voor een wereld die moe is van het wachten op het besluiten van de oneindige Doha-ronde van de Wereld Handels Organisatie , is zelfs een bilateraal handelsinitiatief een zegen , vooral als , zoals een recent opiniestuk in de Financial Times benadrukte , bilateraal de helft van de wereldeconomie betekent .

(src)="5"> Je tu však jeden závažný nedostatek : dohoda by mohla ublížit exportérům z rozvojových zemí , pokud EU a USA nevyvinou společné úsilí na ochranu zájmů těchto aktérů .
(trg)="5"> Maar er is een ernstige negatieve kant : de overeenkomst zou de export uit ontwikkelingslanden kunnen treffen , tenzij de EU en de VS een gezamenlijke inspanning doen om de belangen van deze actoren te beschermen .

(src)="6"> Jeden rys navrhovaného paktu , který vyvolává největší nadšení – totiž jeho důraz na regulační bariéry , jako jsou povinné produktové standardy – , by měl ve skutečnosti vzbuzovat největší obavy .
(trg)="6"> Het kenmerk van het voorgestelde pact dat het meeste opwinding teweeg brengt ( de nadruk op gereguleerde barrières zoals verplichte productstandaarden ) zou eigenlijk de meeste zorg moeten veroorzaken .

(src)="7"> Vzhledem k nízkým clům v EU a USA – v průměru nižším než 5 % – nebudou další preferenční omezení pro vnější aktéry závažným handicapem .
(trg)="7"> Gegeven de lage tarieven in de EU en de VS ( gemiddeld minder dan 5 % ) zullen verdere preferentiële verlagingen buitenstaanders niet ernstig raken .

(src)="8"> Pokud však jde o standardy – jako jsou normy upravující bezpečnost , zdraví a životní prostředí – , jsou požadavky spojené s přístupem na trhy brutální a černobílé : buďto zavedený standard splníte , nebo nebudete prodávat .
(trg)="8"> Maar als het op standaarden aankomt ( zoals het overzien van veiligheid , gezondheid en het milieu ) zijn de toegangseisen voor de markt wreed en tweeledig : of je voldoet aan de ingestelde standaard of je verkoopt niets .

(src)="9"> V důsledku toho budou možnosti firem z třetích zemí záviset na tom , jakým způsobem budou standardy TTIP zavedeny : zda prostřednictvím harmonizace ( přijetím společného standardu ) , nebo vzájemného uznávání ( přijímáním zboží , které splňuje zavedené standardy dané země ) .
(trg)="9"> Als gevolg hiervan zullen bedrijven in de derde wereld er afhankelijk van zijn hoe de TTIP standaarden gezet zullen worden : door harmonisatie ( de adaptie van een algemene standaard ) of door wederzijdse erkenning ( de acceptatie van goederen die aan elkaars standaarden voldoen ) .

(src)="10"> První varianta by umožnila producentům kdekoliv na světě využívat úspor z rozsahu .
(trg)="10"> De eerste optie zou producenten overal in staat stellen om voordeel te halen uit de schaalvergroting .

(src)="11"> Harmonizovaný standard by však v některých případech mohl být přísnější než původní standardy některých zemí .
(trg)="11"> Maar in sommige gevallen zou de geharmoniseerde standaard strikter kunnen zijn dan de oorspronkelijke standaard van sommige landen .

(src)="12"> Ačkoliv by nové standardy platily pro dodavatele ze všech exportních států , náklady na jejich dosažení se obvykle liší , což znamená , že by utrpěly země , které jsou méně uzpůsobené ke splnění vyšších standardů .
(trg)="12"> Ook al zouden nieuwe standaarden van toepassing zijn op leveranciers uit alle exporterende landen , de kosten om aan deze te voldoen variëren gewoonlijk .
(trg)="13"> Dit betekent dat degenen die minder toegerust zijn om aan hogere standaarden te voldoen hieronder zouden kunnen lijden .

(src)="13"> Když se EU rozhodla koncem 90. let harmonizovat standardy na aflatoxiny ( skupinu toxických sloučenin produkovaných některými plísněmi ) , osm členských států – mimo jiné Itálie , Nizozemsko a Španělsko – podstatně zpřísnilo své národní standardy , což pravděpodobně zapříčinilo pokles afrického vývozu cereálií , sušeného ovoce a ořechů do Evropy o plných 670 milionů dolarů .
(trg)="14"> In de late jaren negentig , toen de EU besloot om de standaard voor aflotoxines ( een groep giftige stoffen geproduceerd door bepaalde schimmels ) te harmoniseren , verhoogden acht lidstaten ( waaronder Italië , Nederland en Spanje ) hun nationale standaard aanzienlijk , wat er waarschijnlijk voor zorgde dat de Afrikaanse export van granen , gedroogd fruit en noten met wel 670 miljoen dollar afnam .

(src)="14"> V případě vzájemného uznávání by EU a USA navzájem akceptovaly své standardy nebo procedury hodnocení nezávadnosti , takže by firmy musely v dané oblasti dodržovat méně striktní požadavky .
(trg)="15"> Met wederzijdse erkenning zouden de EU en de VS elkaars standaarden of conformiteits-beoordelingsprocedures accepteren , wat bedrijven er toe instaat stelt om zich te houden aan minder stringente vereisten op elk gebied .

(src)="15"> Pokud by se tato politika rozšířila i na firmy z třetích zemí , měla by silný liberalizující dopad .
(trg)="16"> Als het beleid word uitgebreid naar bedrijven in de derde wereld zou het een krachtig liberaliserend effect hebben .

(src)="16"> Například malajsijští televizní producenti by se mohli rozhodnout , že budou dodržovat řekněme snáze splnitelné americké bezpečnostní standardy , místo aby prodávali tentýž produkt na obou trzích , díky čemuž by mohli těžit z úspor z rozsahu a současně snížit náklady na splnění standardů .
(trg)="17"> Zo zouden Maleisische televisieproducers er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om te voldoen aan makkelijker te bereiken Amerikaanse veiligheidseisen , dan hetzelfde product op beide markten kunnen verkopen en zo de vruchten kunnen plukken van de voordelen van schaalvergroting terwijl de tegemoetkomingskosten gedrukt worden .

(src)="17"> Kdyby však TTIP vyřadilo z politiky vzájemného uznávání firmy z třetích zemí , jejich konkurenceschopnost oproti evropským a americkým firmám by se tím podstatně snížila .
(trg)="18"> Als de TTIP bedrijven in derde wereldlanden echter zou uitsluiten van het beleid van wederzijdse erkenning zou hun concurrentiepositie tegenover bedrijven uit de EU en de VS substantieel verzwakken .

(src)="18"> Náš výzkum ukazuje , že když dohody o vzájemném uznávání obsahují restriktivní pravidla o původu , pak se zvyšuje vnitroregionální obchod – na úkor obchodu s jinými zeměmi – a nejvíce tím trpí rozvojové státy .
(trg)="19"> Ons onderzoek wijst uit dat wanneer wederzijdse erkenningsprogramma ’ s restricties over herkomst bevatten , de interregionale handel stijgt , ten koste van de handel met andere landen en dat ontwikkelingslanden daar het meeste last van hebben .

(src)="19"> Nadměrně svazující pravidla o původu se ve skutečnosti ukazují jako problematická i pro některé předchozí dohody EU o vzájemném uznávání , například pro dohody upravující standardy profesionálních služeb .
(trg)="20"> In feite zijn de enorm strenge regels over de herkomst problematisch gebleken voor sommige van de eerdere erkenningsovereenkomsten , zoals degene die de professionele sector overzien .

(src)="20"> Zatímco brazilský pomeranč připuštěný k prodeji v Portugalsku je možné prodávat v celé EU , brazilský inženýr nebo účetní licencovaný v Portugalsku musí splnit zvláštní licenční požadavky , aby mohl pracovat jinde v EU , což brzdí tolik potřebnou mobilitu pracovních sil , neboť neevropští pracovníci musí podstupovat nákladné a neefektivní byrokratické procedury .
(trg)="21"> Terwijl een Braziliaanse sinaasappel die te koop wordt aangeboden in Portugal door de hele EU verkocht mag worden , moet een Braziliaanse ingenieur of accountant gevestigd in Portugal aan aparte licenties komen om elders in de EU te werken .
(trg)="22"> Zo wordt de zeer nodige mobiliteit van arbeid belemmerd door niet-Europeanen te dwingen kostbare en inefficiënte bureaucratische procedures te ondergaan .

(src)="21"> V oblasti cel a standardů navíc pravidla WTO nejsou pro všechny stejná .
(trg)="23"> Verder zijn de WHO regels als het op tarieven en standaarden aankomt niet voor iedereen gelijk .

(src)="22"> Chrání sice země stojící mimo bilaterální nebo regionální celní dohody , čímž zajišťují , aby integrované trhy nezískávaly dodatečné výhody , avšak obsahují jen málo pojistek chránících třetí země před důsledky dohod o povinných standardech .
(trg)="24"> Terwijl ze landen beschermen die zijn uitgesloten van bilaterale of regionale tariefafspraken en daarmee verzekeren dat geïntegreerde markten geen verdere voordelen ontvangen , bestaan er maar weinig waarborgen om derde wereldlanden te beschermen tegen de effecten van de afspraken over verplichte standaarden .

(src)="23"> I při absenci mezinárodních pravidel by EU a USA mohly podniknout dva kroky , aby zajistily , že TTIP nebude mít nepříznivé důsledky pro rozvojové ekonomiky .
(trg)="25"> Zelfs bij het ontbreken van internationale regels zouden de EU en de VS twee dingen kunnen ondernemen om te verzekeren dat de TTIP geen tegenovergestelde consequenties heeft voor ontwikkelingslanden .

(src)="24"> Za prvé by mohly umožnit , aby všechny země těžily z výhod bilaterální dohody o vzájemném uznávání , tím , že se dohodnou na nevymáhání restriktivních pravidel o původu .
(trg)="26"> Ten eerste zouden ze ervoor kunnen zorgen dat alle landen de vruchten kunnen plukken vaneen bilaterale wederzijdse erkenningsdeal door erin toe te stemmen geen restrictieregels op te leggen .

(src)="25"> A za druhé by v oblastech , kde uvažují o harmonizaci , mohly upřednostnit méně přísné z původních standardů , nebudou-li existovat věrohodné důkazy , že by to znamenalo nesplnění příslušného regulačního cíle .
(trg)="27"> Ten tweede zouden ze waar ze harmonisatie oeverwegen ten faveure van de minder strenge van de originele standaarden te kiezen , tenzij er bewijs is dat deze het relevante regelgevingsobjectief niet ondersteunen .

(src)="26"> Podobá se to testu odchylek od zavedených mezinárodních standardů , který provádí WTO .
(trg)="28"> Dit heeft veel weg van een test voor de WHO voor het verlaten van gevestigde internationale standaarden .

(src)="27"> Kdyby EU a USA učinily tyto dva závazky , zbytek světa by mohl sledovat jednání o TTIP nikoliv s obavami , nýbrž s nadějí .
(trg)="29"> Als de EU en de VS zich hiervoor inzetten , dan zou de rest van de wereld die de TTIP onderhandelingen volgt dit met hoop kunnen doen , in plaats van met siddering .

# cs/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz
# nl/a-centerless-euro-cannot-hold.xml.gz


(src)="1"> Bez centra euro nemůže vydržet
(trg)="1"> Zonder gecentraliseerd begrotingsbeleid kan de euro niet standhouden

(src)="2"> CAMBRIDGE – Nezaměstnanost mladých lidí v & amp ; zemích eurozóny , jako je Španělsko a Řecko , dosahuje 50 & amp ; % .
(trg)="2"> CAMBRIDGE – Betekent een jeugdwerkloosheid van tegen de 50% in eurolanden zoals Spanje en Griekenland dat er een generatie wordt opgeofferd?

(src)="3"> Dává se tak jedna generace za oběť jednotné měně , která pokrývá natolik nesoudržnou skupinu zemí , že je neudržitelná ?
(trg)="3"> En dat om een eenheidsmunt te behouden die een té diverse groep landen vertegenwoordigt om bestendig te kunnen zijn ?

(src)="4"> Je-li tomu tak , skutečně rozšiřování členství v & amp ; euru slouží údajnému cíli Evropy maximalizovat hospodářskou integraci , aniž by nutně dospěla k & amp ; plné politické unii ?
(trg)="4"> In dat geval zouden we onszelf toch moeten afvragen of zonder een volledige politieke unie het klaarblijkelijke Europese doel van maximale economische integratie met uitbreiding van de eurozone nog wel gediend wordt .

(src)="5"> Dobrá zpráva je , že k & amp ; tomu , jestli má Evropa mít jednotnou měnu , má ekonomický výzkum co říct .
(trg)="5"> Het goede nieuws is dat economisch onderzoek wel degelijk wat zinnigs kan antwoorden op de vraag of Europa wel of niet een eenheidsmunt nodig heeft .

(src)="6"> Špatná zpráva je , že je čím dál jasnější , že přinejmenším u velkých zemí platí , že měnové oblasti budou velice nestabilní , nebudou-li se držet národních hranic .
(trg)="6"> Het slechte nieuws is dat steeds duidelijker zichtbaar wordt dat valutagebieden , tenzij ze nationale grenzen volgen , zeer onstabiel zijn , zeker voor grote landen .

(src)="7"> Jako minimum měnová unie vyžaduje konfederaci s & amp ; výrazně centralizovanějšími pravomocemi v & amp ; oblasti zdanění a dalších politik , než jaké evropští lídři u eurozóny předpokládají .
(trg)="7"> Een muntunie vereist op zijn minst een verbond van staten waarin de macht op het gebied van belastingheffing en ander beleid veel sterker gecentraliseerd is dan thans voor de eurozone voorzien wordt .

(src)="8"> Ale co proslulá hypotéza nositele Nobelovy ceny Roberta Mundella z & amp ; roku 1961 , že se národní a měnové hranice nemusí výrazně překrývat ?
(trg)="8"> Zo kwam Nobelprijswinnaar Robert Mundell in 1961 met de vermaarde stelling dat nationale grenzen en valutagrenzen elkaar niet in aanzienlijke mate hoeven te overlappen .

(src)="9"> Ve svém provokativním pojednání „ Teorie optimálních měnových oblastí “ v & amp ; časopise American Economic Review prohlásil , že pokud se pracující mohou v & amp ; hranicích měnové oblasti stěhovat za pracovními místy , region si může dovolit vzdát se vyvažovacího mechanismu kurzovní korekce .
(trg)="9"> Zijn paper “ De theorie van het optimale valutagebied ” in de American Economic Review deed destijds veel stof opwaaien .
(trg)="10"> Hierin betoogt Mundell dat een valutagebied het zonder het evenwicht herstellende mechanisme van wisselkoersaanpassing kan stellen zolang arbeidskrachten zich in een valutagebied kunnen verplaatsen naar waar de banen zijn .

(src)="10"> Ocenil jiného ( budoucího ) laureáta Nobelovy ceny Jamese Meadea za to , že ve své dřívější práci rozpoznal význam mobility pracovních sil , ale kritizoval jej , že tuto myšlenku interpretoval příliš úzce , zejména v & amp ; kontextu rodící se evropské integrace .
(trg)="11"> Hij verwees naar een andere ( latere ) Nobelprijswinnaar , James Meade , die in eerder werk al het belang van arbeidsmobiliteit onderkend had .
(trg)="12"> Mundell had echter kritiek op de te stringente interpretatie van Meade , met name in de context van de ontluikende Europese integratie .

(src)="11"> Mundell finanční krize sice nezdůrazňoval , ale mobilita pracujících je dnes patrně důležitější než kdy jindy .
(trg)="13"> Mundell besteedde niet veel aandacht aan financiële crises .
(trg)="14"> Toch is de arbeidsmobiliteit vandaag de dag vermoedelijk belangrijker dan ooit .

(src)="12"> Není divu , že z & amp ; krizí postižených zemí eurozóny odcházejí pracující , leč nesměřují nutně do silnější oblasti na severu .
(trg)="15"> Het zal niemand verbazen dat arbeidskrachten nu de crisislanden in de eurozone ontvluchten , alleen zoeken zij niet noodzakelijkerwijs hun toevlucht tot de sterkere noordelijke regio .

(src)="13"> Namísto toho portugalští pracující prchají do vzkvétajících dřívějších kolonií , například Brazílie a Macau .
(src)="14"> Irští pracující se houfně stěhují do Kanady , Austrálie a Spojených států .
(trg)="16"> In plaats daarvan vluchten Portugese arbeidskrachten naar voormalige koloniën zoals Brazilië en Macau , terwijl Ierse werknemers uitzwermen naar Canada , Australië en de Verenigde Staten .

(src)="15"> Španělští pracující proudí do Rumunska , které bylo donedávna významným zdrojem zemědělských dělníků pro Španělsko .
(trg)="17"> En we zien een toestroom van Spaanse arbeidskrachten in Roemenië , terwijl dat land tot voor kort juist een belangrijke bron van landarbeiders voor Spanje vormde .

(src)="16"> Přesto platí , že kdyby se mobilita uvnitř eurozóny podobala Mundellovu ideálu , nemohli bychom dnes být ve Španělsku svědky 25 % nezaměstnanosti , když německá míra nezaměstnanosti dosahuje necelých 7 & amp ; % .
(trg)="18"> Als de mobiliteit binnen de eurozone de idealen van Mundell maar enigszins zou benaderen , dan zou er vandaag de dag geen werkloosheid van 25 % in Spanje zijn tegen minder dan 7 % in Duitsland .

(src)="17"> Později si autoři začali všímat , že existují další podstatná kritéria pro úspěšnou měnovou unii , jichž bez hluboké politické integrace není snadné dosáhnout .
(trg)="19"> Latere auteurs onderkenden nog andere essentiële criteria voor een succesvolle muntunie die zonder een hechte politieke unie echter moeilijk te realiseren zijn .

(src)="18"> Peter Kenen koncem 60 . & amp ; let prohlásil , že bez kurzovních pohybů fungujících jako tlumiče šoků vyžaduje měnová unie fiskální transfery , aby dokázala sdílet rizika .
(trg)="20"> Peter Kenen betoogde aan het einde van de jaren zestig dat in een muntunie waarin wisselkoersschommelingen niet als schokdemper kunnen optreden , begrotingstransfers nodig zijn om risico ' s over te dragen .

(src)="19"> U normální země představuje národní soustava daně z & amp ; příjmu mohutný stabilizační prvek napříč regiony .
(trg)="21"> In een normaal land vormt het nationale systeem van inkomstenbelastingen een geweldige automatische stabilisator tussen regio ' s .

(src)="20"> V & amp ;
(src)="21"> USA platí , že když se zvýší ceny ropy , příjmy v & amp ;
(trg)="22"> Als in de VS de olieprijzen stijgen , dan stijgen daardoor ook de inkomens in Texas en Montana .

(src)="22"> Texasu a Montaně vzrostou , takže pak tyto státy přispívají vyššími daňovými odvody do federálního rozpočtu , čímž pomáhají zbytku země .
(trg)="23"> Dat betekent dat die dan een grotere bijdrage aan belastinginkomsten aan de federale begroting leveren , waarmee de rest van het land wordt geholpen .

(src)="23"> Evropa samozřejmě žádný významný centralizovaný daňový orgán nemá , a tak jí tento automatický stabilizační mechanismus v & amp ; zásadě chybí .
(trg)="24"> Europa heeft vanzelfsprekend geen centrale belastingautoriteit en moet het dus feitelijk zonder deze belangrijke automatische stabilisator stellen .

(src)="24"> Někteří evropští akademici se snažili doložit , že fiskální transfery ve stylu USA nejsou zapotřebí , protože žádoucího stupně sdílení rizika lze teoreticky dosáhnout prostřednictvím finančních trhů .
(trg)="25"> Sommige Europese academici trachtten aan te voeren dat begrotingstransfers Amerikaanse stijl in Europa niet nodig waren .
(trg)="26"> Dit omdat iedere gewenste mate van risico-overdracht in theorie ook via de financiële markten gerealiseerd kan worden .

(src)="25"> Jednalo se o silně zavádějící tvrzení .
(trg)="27"> Die stelling bleek echter totaal niet te kloppen .

(src)="26"> Finanční trhy mohou být křehké a zajišťují slabou kapacitu pro sdílení rizik ve vztahu k & amp ; příjmu z & amp ; práce , který ve všech vyspělých ekonomikách představuje největší díl důchodu .
(trg)="28"> De financiële markten kunnen kwetsbaar zijn en zij bieden weinig mogelijkheden om risico ' s over te dragen die aan het arbeidsinkomen gekoppeld zijn , in iedere ontwikkelde economie het grootste deel van het nationale inkomen .

(src)="27"> Kenen se zabýval především krátkodobými transfery s & amp ; cílem vyhladit cyklické nerovnosti .
(trg)="29"> Peter Kenen maakte zich vooral zorgen over kortstondige transfers om cyclische hobbels glad te strijken .

(src)="28"> Jenže v & amp ; měnové unii s & amp ; obrovskými rozdíly v & amp ; hladinách příjmů a vyspělosti se krátkodobost může protáhnout na velmi dlouhou dobu .
(trg)="30"> In een muntunie waarin enorme verschillen tussen inkomens- en ontwikkelingsniveaus bestaan , kan de korte termijn echter een hele lange horizon hebben .

(src)="29"> Mnozí Němci dnes mají oprávněný pocit , že jakýkoli systém fiskálních transferů se promění v & amp ; permanentní penězovod , podobně jako severní Itálie už celé století vypomáhá jižní Itálii .
(trg)="31"> Veel Duitsers hebben vandaag de dag - terecht - het gevoel dat ieder systeem van begrotingsoverdrachten op den duur een permanent infuus wordt .
(trg)="32"> Dat zien we in Italië , waar Noord-Italië al de gehele vorige eeuw Zuid-Italië overeind heeft gehouden .

(src)="30"> Ostatně po více než 20 letech západní Němci stále nedohlédnou na konec účtu za sjednocení Německa .
(trg)="33"> En meer dan 20 jaar na dato zien West-Duitsers nog steeds geen einde komen aan de stroom rekeningen vanwege de Duitse eenwording .

(src)="31"> Maurice Obstfeld později poukázal na to , že kromě fiskálních transferů měnová unie potřebuje jasně definovaná pravidla pro půjčky poslední záchrany .
(trg)="34"> Wat later gaf Maurice Obstfeld aan dat er in een muntunie niet alleen sprake dient te zijn van begrotingstransfers , maar ook van duidelijk omschreven regels voor de ' geldgever in laatste instantie ' om te voorkomen dat bankruns en schuldencrises hoogtij gaan vieren .

(src)="32"> Jinak se rozmůžou runy na banky a dluhové paniky .
(trg)="35"> Obstfeld had vooral een reddingsmechanisme voor banken in gedachte .

(src)="33"> Obstfeld měl sice na mysli mechanismus finančních záchran pro banky , ale je víc než jasné , že věřitele poslední záchrany a mechanismus bankrotu potřebují i státy a obce .
(trg)="36"> Inmiddels is het overduidelijk geworden dat we ook voor centrale en lagere overheden een geldgever in laatste instantie en een faillissementsmechanisme nodig hebben .

(src)="34"> Logickým důsledkem kritérií stanovených Kenenem a Obstfeldem , ba i Mundellova kritéria mobility pracovní sil je , že měnové unie nemohou přežít bez politické legitimity , která nejspíš zahrnuje i všeobecné volby napříč regionem .
(trg)="37"> De logische gevolgtrekking van de criteria van Kenen en Obstfeld , en zelfs van het arbeidsmobiliteitscriterium van Mundell , is dat muntunies niet zonder politieke legitimiteit kunnen overleven .
(trg)="38"> Daartoe zijn zeer waarschijnlijk regiobrede algemene verkiezingen nodig .

(src)="35"> Evropští lídři nemohou bez soudržného evropského politického rámce donekonečna uskutečňovat rozsáhlé transfery napříč zeměmi .
(trg)="39"> De Europese leiders kunnen niet tot in het oneindige grote overdrachten tussen landen laten plaatsvinden zonder dat er een coherent Europees politiek raamwerk bestaat .

(src)="36"> Tvůrci evropských politik si dnes často stěžují , že kdyby nebylo americké finanční krize , eurozóna by prospívala .
(trg)="40"> Europese beleidsmakers beklagen zich vandaag de dag veelvuldig dat de eurozone er prima voor zou hebben gestaan als de Amerikaanse financiële crisis er niet was geweest .

(src)="37"> Možná že mají pravdu .
(trg)="41"> Misschien hebben ze gelijk .

(src)="38"> Každá finanční soustava ale musí mít schopnost přestát šoky , včetně těch velkých .
(trg)="42"> Ieder financieel systeem dient echter in staat te zijn om schokken te weerstaan , ook grote systemen .

(src)="39"> Evropa možná nikdy nebude podle žádného z & amp ; měřítek „ optimální “ měnovou oblastí .
(trg)="43"> Europa zal echter nooit een “ optimaal valutagebied ” worden , welke maatstaf ook wordt toegepast .

(src)="40"> Bez další hluboké politické a hospodářské integrace – která nakonec nemusí zahrnovat všechny současné členy eurozóny – však euro nemusí vydržet ani do konce současné dekády .
(trg)="44"> En zonder voortgaande grondige politieke en economische integratie – die mogelijk echter niet door alle huidige leden van de eurozone vol te houden is – haalt de euro wellicht niet eens het einde van dit decennium .

# cs/activating-new-sources-of-development-finance-by-mahmoud-mohieldin.xml.gz
# nl/activating-new-sources-of-development-finance-by-mahmoud-mohieldin.xml.gz


(src)="1"> Financování příští rozvojové agendy
(trg)="1"> De financiering van de volgende ontwikkelingsagenda

(src)="2"> WASHINGTON – Jak se blíží rok 2015 a s ním konečný termín pro Rozvojové cíle tisíciletí , Organizace spojených národů stupňuje své snahy rozvíjet debatu o tom , co dalšího přijde na podporu celosvětového rozvoje .
(trg)="2"> WASHINGTON , DC – Naarmate de beoogde einddatum in 2015 voor de Millennium Development Goals naderbij komt, intensiveren de Verenigde Naties hun pogingen om de discussies te bevorderen over wat de volgende stap moet zijn in het wereldwijde stimuleren van de ontwikkeling.

(src)="3"> Výsledek těchto diskusí bude formovat politické přístupy a investice zaměřené na rozproudění růstu HDP , posílení lidského kapitálu a podporu inkluzivnější prosperity .
(trg)="3"> De uitkomst van die discussies zal het beleid en de investeringen vormgeven die zijn gericht op het aanjagen van de bbp-groei , het versterken van het menselijk kapitaal en het bevorderen van een meer alomvattende welvaart .

(src)="4"> Jelikož se očekává nárůst globální populace na devět miliard do roku 2050 , přičemž výrazná část obyvatel planety bude doma v rozvojových a nedostatečně vyspělých zemích , mezinárodní společenství musí zlepšit celosvětovou dostupnost vzdělávání , zdravotní péče a pracovních příležitostí .
(trg)="4"> Nu de wereldbevolking in 2050 naar verwachting een omvang van negen miljard mensen zal bereiken – waarvan een aanzienlijk deel zal wonen in ontwikkelingslanden of onderontwikkelde landen – moet de internationale gemeenschap de toegang tot onderwijs , gezondheidszorg en werkgelegenheid wereldwijd verbeteren .

(src)="5"> Současně platí , že vyhlídky na vzestup globální teploty o víc než 2 ° C nad předprůmyslové úrovně do konce tohoto století ( což by přivodilo nejničivější důsledky globálního oteplování ) vyžadují vyšší investice do udržitelné urbanizace , klimaticky inteligentního zemědělství a záchranných sociálních sítí .
(trg)="5"> Bovendien vraagt het vooruitzicht van een stijging van de mondiale temperatuur vóór het einde van deze eeuw , van meer dan 2 ° C ( 3,6 ° F ) bovenop het pre-industriële niveau ( wat tot zeer schadelijke gevolgen van de opwarming van de aarde zou leiden ) , om hogere investeringen in duurzame verstedelijking , slimme landbouw , en sociale veiligheidsnetten .

(src)="6"> Obě tyto okolnosti nás pobízejí , abychom s dlouhodobým výhledem definovali udržitelnější vzorce výroby a spotřeby .
(trg)="6"> Beide factoren dagen ons uit om op de langere termijn duurzamere patronen van productie en consumptie te formuleren .

(src)="7"> Vlády , občanská společnost a soukromý sektor se musí postavit k problému čelem a pomocí spolupráce nalézat a realizovat kreativní řešení .
(trg)="7"> Overheden , de civiele samenleving en de particuliere sector moeten de uitdaging oppakken en samenwerken om creatieve oplossingen te vinden en te implementeren .

(src)="8"> V prvé řadě ale musí předvídat související finanční nároky , které brzy přesáhnou současné možnosti vlád a mezinárodních dárců , a už dnes podniknout kroky ke zřízení nových , spolehlivých zdrojů financování .
(trg)="8"> Maar eerst moeten ze zich voorbereiden op de daarmee gepaard gaande financieringseisen , die spoedig de huidige mogelijkheden van regeringen en internationale donoren te boven zullen gaan , en actie ondernemen om nieuwe , betrouwbare financieringsbronnen te activeren .

(src)="9"> Na úvod by vlády měly vypracovat cílené , důkazy podepřené politiky a podpořit rozvoj zdravých institucí .
(trg)="9"> Om te beginnen moeten overheden doelgericht , op bewijzen gestoeld beleid ontwerpen en de ontwikkeling van gezonde instituties ondersteunen .

(src)="10"> Zefektivnily by se tak vládní služby a zároveň by to pomohlo katalyzovat další rozvojovou pomoc od tradičních dárců a mobilizovat zdroje soukromého sektoru .
(trg)="10"> Dit zou overheidsdiensten effectiever maken , extra ontwikkelingshulp van traditionele donoren helpen katalyseren en financieringsbronnen in de particuliere sector mobiliseren .

(src)="11"> V mnoha zemích existuje značný prostor k mobilizaci domácích zdrojů .
(trg)="11"> In veel landen zijn er aanzienlijke mogelijkheden voor de mobilisatie van binnenlandse middelen .

(src)="12"> Rozšíření daňového základu , zlepšení daňové správy a zalátání mezer v dani z přidané hodnoty by se mohlo výrazně projevit v zemích s nízkými příjmy , kde výnos daní tvoří jen asi 10-14 % HDP , oproti 20-30 % HDP v zemích s vysokými příjmy .
(trg)="12"> Het verbreden van de belastingbasis , het verbeteren van de belastingadministratie , en het dichten van gaten in de BTW zou een groot verschil kunnen maken in de lageinkomenslanden , waar de belastinginkomsten slechts 10-14 % van het bruto binnenlands product voor hun rekening nemen , tegen 20-30 % van het bbp in hogeinkomenslanden .

(src)="13"> Spravedlivější zdanění by mělo pozitivní dopady na správu a řízení , další důležitý nástroj k mobilizaci domácích zdrojů .
(trg)="13"> Een billijker belastingheffing zou een positieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van het bestuur , een ander belangrijk instrument voor de mobilisering van binnenlandse middelen .

(src)="14"> S kvalitnějším řízením podniků a správou veřejných věcí a jasnými politikami převodních cen by země bohatě obdařené přírodními zdroji mohly posílit svou schopnost dojednávat férové kontrakty s těžebními odvětvími , časem vyrovnat příjmy a výdaje a spravovat své přírodní bohatství transparentněji .
(trg)="14"> Met behulp van een betere kwaliteit van het bestuur bij bedrijven en de overheid , en een helder overdrachtsprijsbeleid , kunnen landen met veel grondstoffen hun vermogen schragen om te onderhandelen over eerlijke contracten met mijnbouwbedrijven , de inkomsten en uitgaven beter met elkaar in evenwicht brengen , en hun natuurlijke hulpbronnen op een transparantere manier beheren .

(src)="15"> Pokrok v těchto oblastech by pomohl vládám zacílit výdaje efektivněji na ty , komu by nejvíce prospěly .
(trg)="15"> Vooruitgang op deze gebieden zou overheden helpen hun uitgaven effectiever terecht te laten komen bij degenen die er het meest van zouden profiteren .

(src)="16"> Například pouhých 8 % z dotací na fosilní paliva ve výši 409 miliard dolarů se v roce 2010 dostalo k nejchudším 20 % populace .
(trg)="16"> Slechts 8 % van de $ 409 mrd die in 2010 aan subsidies voor fossiele brandstoffen is uitgegeven , heeft de armste 20 % van de bevolking bereikt .

(src)="17"> Cílený program podpory by efektivitu výdajů mohl významně zvýšit , čímž by uvolnil prostředky na vzdělávání , zdravotnictví a potírání chudoby .
(trg)="17"> Een doelgericht steunprogramma zou de doelmatigheid van de uitgaven aanzienlijk kunnen verbeteren , waardoor middelen zouden vrijkomen voor onderwijs , gezondheidszorg en armoedebestrijding .

(src)="18"> Podpora rozšiřování finančních služeb a inkluzivity by zase mohla zrychlit růst soukromého sektoru , a tudíž vytvářet víc pracovních míst .
(trg)="18"> Bovendien kan het bevorderen van de financiële verdieping en de alomvattendheid de groei van de particuliere sector versnellen , waardoor nog meer mogelijkheden worden geschapen .

(src)="19"> Širší dostupnost finančních služeb by podle odhadů pomohla k prosperitě 400 milionům mikro , malých a středních podniků v rozvojových zemích a zároveň by dala příležitost 2,5 miliardám lidí po celém světě , jimž v současnosti chybí přístup ke službám , s jejichž pomocí by si vytvořili vlastní aktiva .
(trg)="19"> Een bredere toegang tot financiële diensten zou de naar schatting 400 miljoen minuscule , kleine en middelgrote bedrijfjes in de ontwikkelingslanden helpen floreren , en de 2,5 miljard mensen in de hele wereld die momenteel geen toegang hebben tot zulke diensten in staat stellen bezit op te bouwen .

(src)="20"> Hlubší a efektivnější finanční sektor by také snížil transakční náklady a usnadnil řízení rizika .
(trg)="20"> Een diepere en efficiëntere financiële sector zou ook de transactiekosten verlagen en het risicobeheer vergemakkelijken .

(src)="21"> Trhy s dluhopisy v místních měnách by mohly pomoci rozvinout domácí základny investorů a mobilizovat domácí úspory k podpoře dlouhodobých investic .
(trg)="21"> Obligatiemarkten in lokale munteenheden kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van binnenlandse beleggersgroepen en binnenlandse spaargelden mobiliseren ter ondersteuning van langetermijnbeleggingen .

(src)="22"> Zároveň by mezinárodní společenství mělo pracovat na zlepšení dostupnosti a efektivity oficiální rozvojové pomoci ( ORP ) .
(trg)="22"> Tegelijkertijd moet de internationale gemeenschap werken aan het verbeteren van de verkrijgbaarheid en effectiviteit van officiële ontwikkelingshulp .

(src)="23"> Cíl ORP ve výší 0,7 % HDP , domluvený roku 2002 na Mezinárodní konferenci o financování rozvoje v mexickém Monterrey , by měl země motivovat ke zvyšování příspěvků .
(trg)="23"> De doelstelling om 0,7 % van hun bbp te besteden aan ontwikkelingshulp – in 2002 overeengekomen op de Internationale Conferentie over de Financiering van de Ontwikkeling in het Mexicaanse Monterrey – moet landen ertoe aanzetten hun bijdragen te verhogen .

(src)="24"> Mohou také učinit opatření k tomu , aby ORP byla z roku na rok předvídatelnější .
(trg)="24"> Zij kunnen ook stappen zetten om de officiële ontwikkelingshulp ieder jaar voorspelbaarder te maken .

(src)="25"> Dárci by měli pomoc strukturovat tak , aby zajistili , že podpoří zdravé strategie a programy národního rozvoje , nejen své vlastní úzké zájmy .
(trg)="25"> Donoren moeten de hulp zodanig vormgeven dat er gezonde nationale ontwikkelingsprogramma ' s mee worden gesteund , in plaats van hun eigen beperkte belangen .

(src)="26"> To je obzvlášť relevantní , jelikož nastupující rozvojoví partneři , zejména BRICS ( Brazílie , Rusko , Indie , Čína a Jižní Afrika ) , nabízejí nové druhy balíčků pomoci , které zahrnují investiční a nefinanční pomoc .
(trg)="26"> Dit is bijzonder relevant nu sommige opkomende landen , vooral de zogenoemde ' BRICS ' ( Brazilië , Rusland , India , China en Zuid-Afrika ) , nieuwe soorten hulppakketten aanbieden waarin investeringen en niet-financiële hulp worden gecombineerd .

(src)="27"> Cenné zkušenosti s efektivnější distribucí pomoci by mohly poskytnout soukromé charity , které napomáhají propagací inovací v oblastech , jako je zdravotní péče , životní prostředí a vzdělávání .
(trg)="27"> Particuliere liefdadigheidsinstellingen , die behulpzaam zijn geweest bij het promoten van innovatie op terreinen als de gezondheidszorg , het milieu en het onderwijs , kunnen waardevolle inzichten bieden in de manier waarop de hulp effectiever kan worden besteed .

(src)="28"> Obecněji řečeno , k maximalizaci účinku pomoci v terénu by pomohlo zlepšení koordinace mezi dárci .
(trg)="28"> Meer in het algemeen zou het verbeteren van de coördinatie tussen de donoren de impact van de hulp doen toenemen .

(src)="29"> Přestože pro křehké státy a země s velmi nízkými příjmy ORP zůstává důležitým zdrojem financování , představuje jen 7 % čistých finančních toků do rozvojových zemí , kde mají větší vliv přímé zahraniční investice , peněžní převody od krajanů ze zahraničí , dlouhodobé dluhy a portfoliové investice .
(trg)="29"> Hoewel de officiële ontwikkelingshulp een belangrijke financieringsbron blijft voor kwetsbare landen met zeer lage inkomens , vertegenwoordigt zij slechts 7 % van de nettofinancieringsstroom naar de opkomende landen , waar de directe buitenlandse investeringen , de zogenoemde ' remittances ' ( geldzendingen naar het land van herkomst ) , langetermijnschulden en portefeuillebeleggingen een grotere impact hebben .

(src)="30"> Dárci by měli pomoc pákově zesílit , aby „ zvětšili koláč , “ a diverzifikovat finanční zdroje nejchudších zemí světa tím , že zajistí záruky za riziko , inovativní investiční nástroje , syndikaci dluhu a dohody o spolufinancování .
(trg)="30"> Donoren moeten de hulp aanvullen om de “ koek te laten groeien ” en de financieringsbronnen voor de armste landen van de wereld te diversifiëren door risicogaranties , innovatieve beleggingsvehikels , schuldsyndicatie en co-financieringsarrangementen aan te bieden .

(src)="31"> Přilákání i jen zlomku aktiv držených institucionálními investory , fondy svrchovaného majetku a veřejnými penzijními fondy by mohlo rozvojové finance výrazně posílit .
(trg)="31"> Als zelfs maar een fractie van de bedragen die in het bezit zijn van institutionele beleggers , staatsfondsen en pensioenfondsen zou kunnen worden aangetrokken , zou dat de financiering van de ontwikkeling een aanzienlijke impuls geven .

(src)="32"> Dalším potenciálním zdrojem financování rozvoje jsou populace v diasporách .
(trg)="32"> In de diaspora levende bevolkingsgroepen zijn een andere belangrijke potentiële financieringsbron .

(src)="33"> Snížením převodních nákladů , které podle odhadů dosahují v průměru 9 % hodnoty transakcí , by se dostalo víc peněz do rukou těm , kdo je potřebují nejvíc .
(trg)="33"> Het terugdringen van de overdrachtskosten , die gemiddeld 9 % van de waarde van transacties uitmaken , zou meer geld in handen brengen van degenen die dat het hardst nodig hebben .

(src)="34"> Finanční produkty šité na míru komunit v diasporách by mohly zajistit prostředky na investice a současně upevnit ekonomické i další vazby migrantů k jejich domovským zemím .
(trg)="34"> Het nauwkeurig afstemmen van financiële producten op diaspora-gemeenschappen kan investeringsmiddelen aantrekken , terwijl de banden van migranten – economisch en anderszins – met hun landen van herkomst worden versterkt .

(src)="35"> Konečně mezinárodní společenství nese zvláštní zodpovědnost za zajišťování globálních veřejných statků .
(trg)="35"> Tenslotte draagt de internationale gemeenschap een speciale verantwoordelijkheid voor de levering van mondiale publieke goederen .