Maleme a semmušo a Repabliki ke Sesotho sa Leboa, Sesotho, Setswana, Seswati, Sevenda, Setsonga, Seafrikanse, Seisimane, Setebele, Sethosa le Sezulu.
dipuo tsohle tse sebediswang ka mehla ka hara Afrika Borwa, ho kenyeletswa German, Greek, Gujarati, Hindi, Portuguese, Tamil, Telegu le Urdu; le


Dikarolo tša 213, 214, 215, 216, 218, 226, 227, 228, 229 le 230 di tsena tirišong ka la 1 Janaware 1998, eupša se ga se thibele go tsentšhwa ga molao wo o holofetšweng mo go tše dingwe le tše dingwe tša dipeakanyetšo tše pele ga letšatšikgwedi leo. Go fihla mo letšatšikgweding leo, ditlhagišo tše dingwe le tše dingwe tšeo di swanago le tše le tšeo di swanago ka sewelo le ditlhagišo tša Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, wa 1993, di dula di le tirišong.
Dikarolo tsa 213, 214, 215, 216, 218, 226, 227, 228, 229, le 230 di sebediswa ka 1Pherekgong 1998, mme hona ha ho kgetholle ho phethwa ho ya ka dipehelo tsa Molaotheo wa molao o lebeletsweng ho dipehelo tseo pele ho letsatsi leo. Pele ho letsatsi leo dipehelo tse tshwanang le tsa sewelo tsa Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa wa 1993, o tla nne o sebetse.

[Tsebišo: Diala tša tlhompho di abilwe ka gare ga Kuranta ya Mmušo 24155 ya 6 Desemere, 2002 le Kuranta ya Mmušo 25213 ya 25 Julae, 2003.]
[Tsebiso ka kakaretso; tebiso e hlomphehang e entsweng Gazeteng ya Mmuso 24155 ya 6 Tshitwe, 2002 le Gazete ya Mmuso 25213 ya Phupu, 2003]

Boima bja tše tshadi: Dikhilometere tše 8,6 - 11,8
Bokalo (tshehadi): 8.6 – 11.8 kg

Ka ngwagakgolo wa 18 kua Bordeaux e be e bitšwa Petit Vidure. E tsebega gape e le Petit Cabernet.
Dilemong tsa 18 Bordeaux e ne e bitswa Petit Vidure. E ne e tsebahala hapeka Petit Cabernet.

Bogolo bja tše tona: 110 cm
Bolelele (tshehadi): 110 cm

Boemo
Tshebediso

Ditaba tše di latelago tša pušoselegae go fihla ka moo go laeditšwego ka go karolo ya 155 (6)(a) le ya (7):
Merero e latelang ya mebuso ya metse ho ya ka moo karolo 155(6)(a) le (7) e hlalosang ka teng:

Mebala ya yona ke boso, gauta, botalamorogo, bošweu, bohwibidu bja tšhilisi, le botalalerata.
E ntsho, kgauta, tala, tshweu, bokgubedu ba tjhilisi le botala ba lehodimo.

Cormorant ya mafahla a mašweu - Dinonyana - Aforika Borwa
Timelatsanebotha - Dinonyana - Afrika Borwa

[Temana ya (k) e tšeetšwe legato ke karolwana ya 2 (a) ya Molaophetošwa wa Bobedi wa Molaotheo wa 1998 ka karolo ya 16(b) ya Molaophetošwa wa Botshela wa Molaotheo wa 2001 gape le ka karolo 10 ya Molaophetošwa wa Bosupa wa Molaotheo wa 2012.]
[Serapa (k) se fetotswe ke karolo 2(a) ya Molao wa tokiso ya bobedi ya Molaotheo wa 1999 le ke karolo 16(b) ya Molao wa tokiso ya botshelela ya Molaotheo wa 2001 le ke karolo 10 ya Molao wa tokiso ya leshome le metso e supileng ya Molaotheo wa 2012.]

Melao yeo e ukangwego go Šetulo ya 7 e phumotšwe, go šeditšwe karolo ya 243 le Šetulo ya 6.
Melao e boletsweng Shejulung 7 e phumutswe ho ya ka karolo 243 le Shejulu 6.

[Temana ya 3 e okeditšwe ka karolo ya 2 ya Molaophetošwa wa Bone wa Molaotheo wa 1999 ebile o tšeetšwe legato ke karolo ya 3 ya Molaophetošwa wa Bosenyane wa Molaotheo wa 2002 le karolo ya 5(a) ya Molaophetošwa wa Bolesomenne wa Molaotheo wa 2008.]
[Ntlha 3 e kentswe ke karolo 2 ya Molao wa tokiso ya bone ya Molaotheo wa 1999 le ho fetolwa ke karolo 3 ya Molao wa tokiso ya borobong ya Molaotheo wa 2002 le ke karolo 5(a) ya Molao wa tokiso ya leshome le metso e mene ya Molaotheo wa 2008.]

Noga ya Bjang - Digagabi - Aforika Borwa
Sehlopha: Sehahabi

23. Dikgala tše
Ho hlakolwa ha ntlha ya 24.

Dikarolo tša 82 (4)(b), 215, 218(1), 219(1), 224 go fihla go 228, 236(1), (2), (3), (6), (7)(b) le (8), 237(1) le (2)(a) le 239(4) le(5) tša Molaotheo wa pele di tšwela pele ka go šoma bjalo ka ge nke Molaotheo wa pele ga se wa phumolwa, fela ka taolo ya –
Dikarolo tsa 82(4)(b), 215, 218(1), 224 ho isa ho 228, 236(1), (2), (3), (6), (7)(b) le (8) le 237(1) le 239(4) le(5) tsa Molaotheo wa kgale di ntse di le tshebetsong jwalo ka ha eka Molaotheo wa kgale ha o a phumulwa, ho ya ka—

Go sa šetšwe ditlhagišo tša dikarolo tša 151, 155, 156 le 157 tša Molaotheo wo mofsa –
Ho fihlela dipehelo tsohle tsa dikarolo tsa 151, 155, 156 le 157 tsa Molaotheo o motjha—

ka tokelo ya gagwe ya go homola; le
sebopeho le boholo ba pehelo ya moedi;

gomme
23. Sekgeo sa mesebetsi

Phetošo ya temana ya 6–
Ho hlakolwa ha ntlha 26.

a fediše efe goba efe ka tlase ga temana ya (b) -
kgaotsa ho kgethelwa mosebetsi ho ya ka serapa (b)—

karolo ya 74(1), (2) goba 3(b) goba 76 e be e dirišitšwe go fetišweng ga Molaokakanywa.
karolo 74(1),(2) kapa (3)(b) kapa 76 o neng o sebediswa ho fetiseng Bili.

Boemo bja tše tona: Dikhilokereme tše 40 - 77 kg
Boima ba tse tshehadi: 30-36 kg

Dipalopalo tša Bohlokwa
Moo Difumanwang Teng

Tswadišo
Lebitso

Palo ya bana: diedinyane tša katse tše 1 -3
Madinyane: 1-3

Lebake la Lešoka - Matšoba - Aforika Borwa
Lebake - Dipalesa - Afrika Borwa

Cabernet Sauvignon - Diterebe - Afrika Borwa
Sehlahiswa Afika Borwa

Leebamoru - Dinonyane - Afrika Borwa
Leebamoru - Dinonyana - Afrika Borwa

Komišenare a ka tlošwa modirong wa gagwe fela-
Metheo e latelang e sebediswe ho—

Maatla a kgwerano
Matla Setswalle

Diphidi tša go swana le yona
Masumu - Dihahabi - Afrika Borwa

Molaotheo wa Rephaboliki ya Aforika Borwa: 13. Ditšhelete
Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa: 13. Ditjhelete

Botelele bja dipoo - Dimilimetara tša 120 - 140
Bolelele ya tse tshehadi - Dimilimitara tse 120-140

Mohlare wa boroso - Mehlare - Aforika Borwa
Sefate sa Boroso - Difate - Afrika Borwa

maleme ka moka a semmušo;
dipuo tsa Khoi, Nama le San; mmoho le

Noga ya Cape Wolf - Digagabi - Afrika Borwa
Noha ya Phiri ya Kapa - Dihahabi - Afrika Borwa

matlafatsa kgolo ya ikonomi;
Leboya Bophirima;

212. Tema ya baetapele ba setšo
212. Mosebetsi wa marena

Moswe ya Mosela wo Mošweu - Diamuši - Aforika Borwa
Motjhallahatlatshweu - Dinyantshi - Afrika Borwa

8. Leboa-Bodikela ANC 4, FF 1, NP 1 ANC 4
8. Leboya Bophirima ANC 4, FF 1, NP 1 ANC 4

Ge letšatšikgwedi la go fapana le beilwe mabapi le tlhagišo efe goba efe ya Molaotheo go ya ka karolwana ya (2), peakanyetšo ye nngwe le ye nngwe yeo e lebanego nayo ya Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, 1993 (Molao wa 200 wa 1993), yeo e ukangwego mo kgoeletšong, e phumotšwe go thoma lona letšatšikgweding leo.
Ha eba ho behilwe letsatsi le leng mabapi le pehelo e itseng ya Molaotheo ho ya ka karolwana (2), pehelo efe kapa efe e tshwanang le ya Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa ya 1993 (Molao wa 200 wa 1993), o boletsweng kgeletsong, o phumutswe ho tloha ka letsatsi le tshwanang le leo.

Boemo
Lebitso

Go fihlela ka la 30 Aprele 1999, dikarolwana tša 84, 89, 90, 91, 93 le 96 tša Molaotheo wo mofsa di swanetše go tšewa bjalo ka ge go beakantšwe go Koketšo ya B ya Šetulo ye.
Ho fihlela 30 Mmesa 1999 dikarolo tsa 84, 89, 90, 91, 93 le 96 tsa Molaotheo o motjha di nkuwe jwalo ka ha eka di baleha ka mokgwa o hlahisitsweng Sehlomathisong B Shejulung ena.

Seboka sa Maloko a Palamente se bopilwe ka maloko a 400 lebaka ka moka la pakatiro ya yona le le felelago ka la 30 Aprele, 1999 ka taolo ya karolo ya 49(4) ya Molaotheo wo mofsa.
Seboka sa naha se bopilwe ka ditho tse 400 ho fihlela ka 30 Mmesa 1999. ho ya ka karolo ya 49(4) ya Molaotheo o motjha.

Daisy ya Baberton e mela ka Profenseng ya Lebowa bja Afrika Borwa le Phakeng ya bosetšhaba ya Kruger.
Barberton Daizy e hola profinsing ya Leboya ya Afrika Borwa le Kruger National Park.

- ditokelo ditemaneng tša (a) go fihla go (o) goba karolwana ya (3), go sa akaretšwe temana ya (d);
- ditokelo serapeng (a) ho ya ho (o) ya karolwana (3), ho sa kenyeletswa serapa (d);

Dinaledi tšeo tše šupago ke batseta ba diphuthego tše šupago.- Kutollo 1:20
ChurchAges.net Dinaledi tse supileng ke mangeloi a dikereke tse supileng - Tšenolo 1:20

“Molaotheo wo mofsa” o ra Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, wa 1996;
“Molaotheo o motjha” o hlalosa Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa wa 1996;

Molaotheo wo mofsa o ra Molaotheo wa Repabliki ya Afrika Borwa, wa 1996;
‘Molaotheo o motjha’ o hlalosa Molaotheo wa Rephaboliki ya Afrika Borwa, 1996;