Alt som er i himlene og på jord, priser Gud! Han er den Mektige, den Vise.
凡在天地間的,都讚頌真主超絕萬物,他是萬能的,是至睿的。


Si: «Bare vent! Jeg venter sammen med dere.»
你說:「你們等待吧!我確是與你們一同等待的。」

Har dere ikke sett hvordan Gud har skapt syv himler lagvis,
難道你們沒有看到真主怎樣創造七層天,

hvor de skal være og bli, og ikke vil finne beskytter eller hjelper.
他們將永居其中,不能得到任何保護者,也不能得到任何援助者。

Vi gav Moses skriften, og satte hans bror Aron som medhjelper.
我確已把經典賞賜穆薩,並且任命他的哥哥哈倫做他的助手。

og lede dem på rett vei.
我必定指引他們一條正路。

Skriftens åpenbaring er fra Gud, den Mektige, den Vise.
這本經典是從萬能的、至睿的真主降示的。

Om Han vil, kan Han fjerne dere, og bringe en ny skapning.
如果他意欲,他將毀滅你們,而創造新的眾生。

Nei. Gud skal du tjene, og vis takknemlighet!
不然!你應當只崇拜真主,你應當做感謝者。」

Si: «Om dere er stein eller jern
你說:「儘管你們變成石頭,或鐵塊,

Vi vender oss til Herren.»
我們必定歸於我們的主。」

Dødens sendebud
死神的使者 (中文) - Os mensageiros da morte (葡萄牙文)

På denne dag kan ingen herre gjøre noe for den han har ansvar for, de får ingen hjelp,
在那日,朋友對於朋友,毫無裨益,他們也不蒙援助;

Så vend deg bort fra dem og vent. De venter også.
你應當避開他們,你應當等待,他們必定是等待的。

Her finner du oss
我們是誰?

som setter en gud ved Guds side, kast ham i svær straff!»
以別的神靈與真主同受崇拜者;你們倆將他投入嚴厲的刑罰吧!

– Mose og Arons Herre!»
即穆薩和哈倫的主。」

kvelende føde, og smertelig straff,
有噎人的食物,和痛苦的刑罰。

Menneskene
日本的基本情報(禮儀篇)

Si: «Dere mennesker, jeg er bare en klar advarer for dere.»
你說:「眾人啊!我對你們只是一個直爽的警告者。」

kjenner av det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Vise.
他是全知幽明的,是萬能的,是至睿的。

Men så tok Jeg de vantro fatt, og hvordan var vel Min irettesettelse!
然後,我懲罰了不信道者,我的譴責是怎樣的?

Til Hans tegn hører også skipene, som seiler på havet som landemerker. Om
他的蹟象之一,是在海中象山岳一般的船舶。

Og Vi sendte Moses med Våre tegn og en klar fullmakt
我確已派遣穆薩帶著我的許多蹟象和明証去

De sier: «Når er så denne seierens dag, om dere snakker sant?»
他們說:「這種判決甚麼時候實現呢?如果你們是說實話的。」

Bare vent! Vi venter også!»
你們等待吧,我們確是等待的!」

som er standhaftige, og setter sin lit til Gud.
他們是堅忍的,他們只信托他們的主。

et sørgelig sted å være og bo.»
確是惡劣的住處和居所。」

Han sa: «Herre, hjelp meg mot dette folk som lager ufred og elendighet.»
他說:「我的主啊!求你助我,以對抗傷風敗俗的人們。」

Herrens straff vil visselig inntreffe!
你的主的刑罰,確是要實現的,

Tilbake til Gud går ferden. Han makter alle ting.
你們只歸於真主,他對萬事確是全能的。」

Gud! Det er ingen gud unntatt Ham, den herlige trones Herre.»
真主,除他外,絕無應受崇拜者,他是偉大的寶座的主。」※

Vi skal la dem få gode dager en kort tid, så vil Vi ubønnhørlig sende dem til hard straff.
我使他們稍稍享受幸福,然後,強迫他們去受嚴厲的刑罰。

Steder i fjellene,
地方在山上,

Hvorfor bør du delta?
我們可以幫你嗎?

Vi påkalte Ham tidligere. Han er den Rettsindige, den Nåderike.»
以前我們的確常常祈禱他,他確是仁愛的,確是至慈的。」

10 Derfor har himmelen lukket sig over eder, så den ikke gir dugg, og jorden har holdt sin grøde tilbake.
10 所以為你們的緣故、天就不降甘露、地也不出土產。

De sier også: «Hvorfor ble ikke denne Koran åpenbart for en mann av betydning fra en av de to byer?»
他們說:「怎麼不把這本《古蘭經》降示兩城中任何一城的要人呢?」

Men har de retten på sin side, da kommer de til ham og føyer seg.
如果他們有理,他們就貼服地忙來見他。

som forretter bønnen, og gir av det Vi har gitt dem.
他們謹守拜功,並分捨我所賜予他們的財物。

Jeg akseptererLes mer
你可能也喜歡

og noen av deres forfedre, etterkommere og brødre. Vi utvalgte dem og ledet dem til den rette vei.
(我曾引導)他們的一部分祖先、後裔和弟兄,我曾揀選他們,並指示他們正路。

– Mose og Arons Herre!»
穆薩和哈倫的主。」

På hvilket budskap vil de vel tro etter dette?
除《古蘭經》外,他們要信仰什麼文辭呢?

«Det er ikke noe annet enn vår første død! Vi blir ikke gjenoppvekket.
「我們只有初次的死亡,我們不會復活。

Om de så stykker av himmelen falle ned, ville de si: «Det er haugskyer!»
如果他們看見天掉下來一塊,他們將說:「這是成堆的雲彩。」

Vi utsetter den bare til fastsatt tid.
我只將它展緩到一個定期。

Ny jobb
你喜歡它嗎?

Det femte er å kjenne utepunkter (alle typer) når de dukker opp.
第五是當缺失點(所有類型)出現時要能認出它們。

Siden sendte Vi Moses og hans bror Aron med Våre jærtegn, og med klar fullmakt,
然後,我派遣穆薩和他哥哥哈倫,把我的許多蹟象和明証,