Og Noas folk tidligere, de var særlig onde og oppsetsige.
Edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më shkatërrues dhe renegatë


God form (buet) mellom ryggen.
Forma e mirë (e lakuar) në mes të shpinës.

Disse menneskene sier:
E këta (populli yt) me siguri do të thonë:

du overlevering dine bekymringer til Allah og Allah handsover hans velsignelser til deg.
You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju.

Fornektet sannheten har før dem Noas folk, Brønnfolket, Thamod,
Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.

som setter en gud ved Guds side, kast ham i svær straff!»
I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda”.

Les frem for dem historien om Abraham!
Lexoju (nga ajo që të shpallëm ty Muhammed) atyre ngjarjen e Ibrahimit.

Hvis du blir tatt, straffene er alvorlig:
Në qoftë se ju merrni kapur, the penalties are severe:

Kan noen hjelpe?
Mund të ndihmojë dikush?

Slik er Han, som kjenner det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Nåderike,
Ai është njohës i të (gjitha) fshehtës dhe të dukshmes, i gjithëfuqishmi, Mëshirëbërësi.

We tilbe Gud i ånd og i sannhet
We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

Dem som tror og handler rett, venter lykksalighetens haver.
E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë Xhennetet e begatshme,

Det trenger ikke heve de døde – bare tilby unnslippe i live, hvis de ønsker.
Kjo nuk do të ringjallë të vdekurit – ofrojnë vetëm shpëtuar gjallë, në qoftë se ata duan.

1 Dette er boken om Adams ætt: På den dag Gud skapte mennesket, skapte han det i Guds lignelse.
1 Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.

Skriftens åpenbaring er fra Gud, den Mektige, den Vise.
(Ky) Libër i shpallur prej All-llahut, të fuqishmit, të urtit.

Foldet og bære lett;
Palosur dhe të kryejë lehtë;

Men hvordan går det, når englene henter dem bort, og gir dem slag i ansiktet og over ryggen?
E si do të jetë atëherë puna e tyre engjëjt t’ua marrin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre?

Når de to noterende engler noterer, sittende på høyre og venstre side,
Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

den siste som feilet så katastrofalt!”
e fundit që dështoi kaq pa fat!”

på den dag da jord og fjell rystes, da fjellene blir som løs sand.
Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bëhen rërë rrëshqitëse.

Og ingen skapning er skjult for hans øyne, men alle er naken og utsatt for øynene på ham som vi skal stå til regnskap.
Dhe nuk ka asnjë krijesë është e fshehur nga sytë e tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari.

kvelende føde, og smertelig straff,
Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhembshëm.

Når Gud forventer folk i sin himmel, forventer han at de som er født inn i Guds rike. Det er bare de som kommer dit.
Kur Perëndia pret njerëzit në qiell e tij, ai pret ata që janë lindur në mbretërinë e Tij. Ajo është vetëm ata që vijnë aty.

Fermatas (pauser) gjenskapes som utvidede notater og barer,
fermatat (pushimet) janë rikrijuar si shënime të zgjatura dhe bare,

Dette er en påminnelse. La den som vil, finne en vei til Herren.
Këto janë një përkujtim qortues, e kush do, ai e zgjedh rrugën për te Zoti i vet.

Du som ligger overdekket,
O ti i mbështjellë!

Ve over enhver full av falskhet og synd,
Ç‘do gënjeshtar e shumë mëkatarë është i shkatërruar.

bærene. Etter vedvarende bønn, talte Gud til ham og sa: "Du skal
manaferrat. Pas lutjes së vazhdueshme, Perëndia i foli dhe i tha: "Ti do të

Til Gud være Herligheten - gode ting han har gjort!
Perëndia është Lavdia e Tij e Madhe që Ai ka bërë!

Bring oss våre forfedre, om dere snakker sant!»
Nëse jeni të vërtetë çka thoni (u thonë Muhammedit e besimtarëve), na sillni pra (në jetë) etërit tanë (të vdekur)!

2 Tess 2: 3 . La ingen bedra dere på noen måte. For den dagen skal ikke, med mindre avfallet er allerede gjort, og syndens menneske, fortapelsens sønn [dvs. en mann], har blitt avslørt.
2 Thes 2: 3 . Askush të mos ju gënjejë kursesi. Për Ditën nuk do të, nëse mbeturinat tashmë është bërë, dhe njeriu i mëkatit, ata qofshin të përmbysur biri [dmth një njeri], janë zbuluar.

tirsdag, 21 mai 2019
E mërkurë, 18 Shtator 2019

Gud er ikke medregnet menneskenes synder.
Perëndia nuk është numëruar mëkatet e njerëzve.

Hva kan det gjøre for deg?
Cfare mund te bej per ju?

De som står og roper på deg mens du er i dine gemakker, de fleste av dem forstår ingenting.
Ata që thërrasin përtej mureve, shumica e tyre janë që nuk kuptojnë.

Her finn du oss
Ku mund të na gjeni

Dette er ingen stor sak for Gud.
E për All-llahun ajo nuk është e vështirë.

Himmelen vil revne, og det Han har lovet, vil gå i oppfyllelse!
Atë ditë qielli do të çahet dhe premtimi i Tij do të realizohet.

Så vend deg bort fra dem og vent. De venter også.
Andaj, ti largohu prej tyre dhe prit, edhe ata janë duke pritur.

«Herre, ta bort fra oss denne straffedom, vi tror!»
(Ata thonë) Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë.

Sura 47: 4 "Når du støter på dem, som er vantro, så halshugging dem før du leid et blodbad blant dem! Slå dem i lenker! "
Sura 47: 4 "Kur hasni ata, të cilët janë mosbesimtarë, pra prerë kokën e tyre deri sa të punësuar një gjakderdhje në mesin e tyre! Rrahin me zinxhirë "

"Jeg vil gjøre mitt folk Israels fangenskap. De skal bygge de ødelagte byer og bo i dem. De vil plante vingårder og drikke vin fra dem. De skal også gjøre hager og spise frukten. Jeg vil plante dem på deres land. De skal ikke mer bli rykket opp fra det landet jeg har gitt dem, sier Herren din Gud. "
"Unë do të bëj popullin tim e robërisë Izraelit. Ata do të rindërtojnë qytetet e shkretuara dhe do të banojnë në to. Do të mbjellin vreshta dhe do të pijnë verën e tyre. Ata gjithashtu do të punojnë kopshtet dhe do të hanë frytet e tyre. Unë do t'i mbjell në tokën e tyre. Që nuk do të çrrënjosen kurrë më nga toka që u kam dhënë atyre, thotë Zoti, Perëndia juaj. "

Skulle vel lønnen for det gode være annet enn godt?
A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër, pos të së mirës!

Eller Abrahams, han som
Dhe të Ibrahimit, që gjithnjë plotësonte obligimet

vet du
Une nuk e di

kjenner av det skjulte og det åpenbare, den Mektige, den Vise.
Është i gjithdijshmi i të fshehtës e i të dukshmes, është ngadhënjyesi, i urti.

På denne dag kan ingen herre gjøre noe for den han har ansvar for, de får ingen hjelp,
Në atë ditë nuk bën dobi asgjë miku për mikun, e as nuk mund të ndihmohen.

og føre dem inn i paradiset som Han har gjort dem kjent med.
Dhe do t’i shtie në Xhennetin, të cilin ua ka bërë të njohur atyre.

Vi skapte dem på alvor. Men folk flest vet ikke.
Por, Ne i krijuam të dyja me qëllim të caktuar, mirëpo shumica e tyre nuk dinë.

Hva i all verden er det du tenker?
Çfarë në botë jeni duke menduar?