In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.
那是全知幽明的、萬能的、至慈的主。


Alles wat in den hemel of op aarde is, verkondigt den lof van God, en hij is de Machtige, de Wijze.
凡在天地間的,都讚頌真主超絕萬物,他是萬能的,是至睿的。

Bij het doorzichtige boek van den Koran.
以明白的經典盟誓,

Waarlijk, de wraak van uwen Heer is gestreng.
你的主的懲治,確是嚴厲的。

Waarlijk, gij, o Mahomet! zult sterven.
你確是要死的,他們也確是要死的。

Dit zijn de teekens van het duidelijke boek.
這些是明白的經典的節文。

Ziet gij niet, hoe God de zeven hemelen boven elkander heeft geschapen?
難道你們沒有看到真主怎樣創造七層天,

Dit is gemakkelijk voor zijne macht.
這在真主絕不是困難的。

Waarlijk, de mensch is ondankbaar jegens zijn Heer;
人對于主 ,確是孤負的。

Wij gaven vroeger aan Mozes het boek der wet, en wij wezen hem Aäron, zijn broeder, tot raadgever aan.
我確已把經典賞賜穆薩,並且任命他的哥哥哈倫做他的助手。

Hij zegt: ik heb groote rijkdommen verteerd!
他說:「我花費了許多財產!」

En op den rechten weg geleid hebben.
我必定指引他們一條正路。

Daarom bedreig ik u met het vreeselijk brandend vuur.
故我警告你們一種發焰的火,

De openbaring van dit boek is van den machtigen den wijzen God.
這本經典是從萬能的、至睿的真主降示的。

Indien het hem behaagt, kan hij u wegnemen en een nieuw schepsel in uwe plaats voortbrengen.
如果他意欲,他將毀滅你們,而創造新的眾生。

Vreest dus veeleer God, en weest dankbaar.
不然!你應當只崇拜真主,你應當做感謝者。」

Deze zullen de bewoners van het paradijs zijn; eeuwig zullen zij daarin verblijven, ter belooning voor hetgeen zij gedaan zullen hebben.
這等人,是樂園的居民,將永居其中;這是為了報酬他們的行為。

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Dəstək sorğuları - Yculer 歪酷人

Antwoord: Zelfs indien gij van steen of ijzer waart,
你說:「儘管你們變成石頭,或鐵塊,

Brengt thans uw boek der openbaringen voor den dag, indien gij de waarheid spreekt.
拿出你們的經典來吧,倘若你們是誠實的人!

En tot onzen Heer zullen wij zekerlijk terugkeeren.
我們必定歸於我們的主。」

De boden van de dood
死神的使者 (中文) - Os mensageiros da morte (葡萄牙文)

Een dag, waarop de meester en de dienaren elkander niet van voordeel zullen wezen, en niet geholpen zullen worden.
在那日,朋友對於朋友,毫無裨益,他們也不蒙援助;

Hij geeft leven en hij doet sterven, en tot hem zult gij allen terugkeeren.
他能使死者生,能使生者死;你們只被召歸於他。

Wij hebben hem zeker op den weg geleid, of hij dankbaar, dan wel ondankbaar zou zijn.
我確已指引他正道,他或是感謝,或是辜負。

Vermijdt hen dus, en verwacht den uitslag. Waarlijk, zij verwachten eenig voordeel op u te behalen.
你應當避開他們,你應當等待,他們必定是等待的。

Waarlijk, doch gij loochent het laatste oordeel als eene valschheid.
絕不然,但你們否認報應!

Hoe kunnen wij u helpen?
我們是誰?

Die een anderen god naast den waren God oprichtte. Doe hem eene gestrenge marteling ondergaan.
以別的神靈與真主同受崇拜者;你們倆將他投入嚴厲的刑罰吧!

En bij den vader, en bij het kind;
我以一個父親和他所生的子孫盟誓,

De Heer van Mozes en Aäron.
即穆薩和哈倫的主。」

En voedsel dat hen zal doen verstikken, die het opzwelgen, en eene pijnlijke marteling.
有噎人的食物,和痛苦的刑罰。

Waarlijk, dit is in de oude boeken geschreven.
這確是載在古經典中的,

Nochtans houden de ongeloovigen niet op, de goddelijke openbaringen van valschheid te beschuldigen.
不然,不信道的人們陷於否認之中,

Gij zult zien en de ongeloovigen zullen het zien.
你將看見,他們也將看見,

Waarlijk, wij hebben den mensch in ellende geschapen.
我確已把人創造在苦難裡。

Ik zweer bij den onderrichtenden Koran.
以智慧的《古蘭經》發誓,

O ongeloovigen! verontschuldig u niet op dezen dag, U zal zekerlijk vergolden worden hetgeen gij hebt gedaan.
不信道的人們啊!今日,你們不要托辭,你們只受自己行為的報酬。

Maar zij die van de rechtvaardigheid afwijken, zullen tot voedsel der hel verstrekken.
至於乖張的,將作火獄的燃料。」

Hij kent zoowel datgene wat verborgen, als datgene wat onzichtbaar. Hij is de Machtige, de Wijze.
他是全知幽明的,是萬能的,是至睿的。

Daarna kastijdde ik hen die ongeloovigen waren; en hoe gestreng was mijne wraak!
然後,我懲罰了不信道者,我的譴責是怎樣的?

Waarlijk, wij hebben u eene duidelijke overwinning geschonken.
我確已賞賜你一種明顯的勝利,

Onder zijne teekenen behooren ook de schepen, die met vlugheid de golven der zee klieven, en als hooge bergen oprijzen;
他的蹟象之一,是在海中象山岳一般的船舶。

Wij zonden vroeger Mozes met onze teekenen en duidelijke macht,
我確已派遣穆薩帶著我的許多蹟象和明証去

De ongeloovigen zeggen tot de ware geloovigen: wanneer zal deze beslissing tusschen ons plaats hebben, indien gij de waarheid spreekt?
他們說:「這種判決甚麼時候實現呢?如果你們是說實話的。」

Wacht het uur af, want ook wij wachten dit af.
你們等待吧,我們確是等待的!」

Deze worden door hunnen Heer geleid en zullen voorspoed genieten.
這等人,是遵守他們的主的正道的,這等人確是成功的。

Waarlijk, het is een ellendig verblijf en eene slechte rustplaats.
確是惡劣的住處和居所。」

Men zal tot de volvoerders van Gods wil zeggen: Grijpt den snoodaard en sleept hem naar het midden der hel.
(主說)「你們捉住他,然後,把他拖入火獄中,

Waarlijk de straf van uwen Heer zal zekerlijk nederdalen.
你的主的刑罰,確是要實現的,