In de Naam van Allaah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
Rahmân ve Rahîm olan Allahın ismiyle e


Maar wat zal u datgene doen verstaan, wat bij nacht verschijnt?
Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin?

En wat zal u doen begrijpen, wat Sidjîn is?
Siccin'in ne olduğunu sen nerden bilirsin?

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Giriş İtirilmiş şifrə yenilənməsi

En indien elke ziel die onrechtvaardig handelt al hetgeen op aarde is, zou bezitten, zou zij er zich voorzeker mede trachten vrij te kopen (Koran 10:54)
Zulmetmiş olan herkes bütün yeryüzüne malik olsaydı,azabı gördükleri zaman hepsi içteniçe pişmanlık duyarakkendisini kurtarmakiçin onu feda ederdi (Kuran-ı Kerim 10:54)

Door dəri
gəliş Məhsullar

5/Al-Ma'idah-10: En degenen die ongelovig waren en Onze Tekenen loochenden: zij zijn de bewoners van Djahîm (de Hel).
5/MÂİDE-10: Ve inkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş (cehennem) halkıdır.

God! er is geen God buiten hem; hij heeft de meest uitmuntende namen.
Allah'tan başka tanrı yoktur, en güzel isimler O'nundur.

Əvvəlki: ZAL dəqiq filter
Digər müştəri etmək boru ...

heeft ingroeiende haartjes;
vardır büyüyen kıllar;

61/As-Saff-1: Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst de Glorie van Allah. En Hij is de Almachtige, de Alwijze.
61/SAFF-1: Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

Langs welke de engelen tot hem opstijgen in een dag, wiens uitgebreidheid vijftig duizend jaren bedraagt.
Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.

Door dəri
təhlükəsizlik pəncərə ekran

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
İtirilmiş şifrə yenilənməsi

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Yüklənilənlər

Door dəri
mantar ba ilə yüksək keyfiyyətli Self-Yapışqanlı mərtəbə ...

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Məhsul seçimi: - Bireysel

Əvvəlki: ZAL dəqiq filter
Dəri ağcaqanad mənfur bilekliği

De ongeloovigen zeggen: Zal men ons zekerlijk daarheen doen terugkeeren, van waar wij kwamen?
Derler ki: "Biz eski halimize mi döndürüleceğiz?"

7. Behalve wat Allah wil - Voorwaar, Hij kent het openlijke en het verborgene.
7- Yalnız Allah'ın dilediği başkadır. Çünkü o açığı da bilir, gizliyi de.

Təbii Rubber Door Mat
Əlaqə məlumatı

Door dəri
Hot - haddelenmiş (ES) qeyri-parçalar

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Əlaqə məlumatı

Behalve wat Gode zal behagen; want hij kent datgene, wat openbaar en wat verborgen is.
Allah'ın dilediği bundan müstesnadır. Doğrusu açığı da, gizliyi de bilen O'dur.

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Məhsul seçimi: - Dedicated

Maar zij, die niet gelooven en onze teekens van onwaarheid beschuldigen, zullen makkers der hel zijn.
İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cehennemliklerdir.

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
İtirilmiş şifrə yenilənməsi - Tservice

Təbii Rubber Door Mat
Baş səhifə istifadə Nem

48/Al-Fath-14: En aan Allah behoort de heerschappij van de hemelen en de aarde. Hij vergeeft wie Hij wil en Hij bestraft wie Hij wil. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig.
48/FETİH-14: Ve göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğine azap eder. Ve Allah; Gafur’dur, Rahîm’dir.

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Yüklənilənlər - Alba Web

7. Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de beste der schepselen.
7- İnanan ve güzel amel işleyenler de insanların en hayırlılarıdır.

Als ook het volk van Noach, vóór hen: want zij waren ten hoogste onrechtvaardig en zondig.
Önceden de Nuh kavmini (helak etmisti), çünkü onlar zulmetmis ve azmisti.

Alles wat in den hemel of op aarde is, verkondigt den lof van God, en hij is de Machtige, de Wijze.
Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, Hakim'dir.

24. Kondig hun hiervoor dus een pijnlijke straf aan.
24- Onun için onlara elem verici bir azabı müjdele.

Alles wat in den hemel of op aarde is, verkondigt den lof van God, en hij is de Machtige, de Wijze.
Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O güçlüdür, Hakim'dir.

Hebben zij de aarde niet beschouwd, en gezien hoe veel verschillende planten, van allerlei edele soorten wij daaraan doen ontspruiten?
Yeryüzüne bakmazlar mı? Orada, bitkilerden nice güzel çiftler yetiştirmişizdir.

Hij is het, die de toekomst en het tegenwoordige kent; de Machtige de genadige.
O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.

kokend wrzącie
kaynar wrzącie

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Məhsul seçimi: - SilverHOST

Door dəri
Yüksək keyfiyyətli

Maar zij die gelooven en goede werken doen, dit zijn de beste van alle schepselen.
Fakat, inanıp yararlı iş işleyenler, işte onlar da, yaratıkların en iyileridirler.

ŞəhərdənKəndə – sheherdenkende.az
Xidmət çeşidləri

3/Al-'Imran-150: Maar Allah is jullie Beschermer en Hij is de Beste der Helpers.
3/ÂLİ İMRÂN-150: Hayır! Sizin mevlânız (dostunuz) Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır.

47. En voorwaar, voor de onrechtvaardigen is hiervoor een straf. Maar de meesten hunner beseffen het niet.
47. Şüphesiz o zulmedenlere ondan başka da azab vardır. Fakat çokları bilmezler.

Şöbə Vragen algemeen Verkoop
Məhsul seçimi: - Advanced

4/An-Nisa-174: O mensen, er is voor jullie waarlijk een bewijs van jullie Heer gekomen en Wij hebben een duidelijk Licht (do Koran) over jullie doen neerdalen.
4/NİSÂ-174: Ey insanlar! Rabbinizden size bir burhan (kesin delil) gelmiştir. Ve size, apaçık bir nur indirdik.

ŞəhərdənKəndə – sheherdenkende.az
Orucun fəlsəfəsi - təqva

Waarlijk deze bewoners van Mekka (ongeloovigen) zeggen:
Gerçekten su kâfirler diyorlar ki:

Brengt thans uw boek der openbaringen voor den dag, indien gij de waarheid spreekt.
Əgər doğru danışırsınızsa, kitabınızı gətirin!

Waarmede God hen gedurende zeven nachten en acht dagen achtereenvolgens deed treffen. Gij hadt het volk gedurende dien tijd moeten zien, nedergeknield liggende, als waren zij de wortels van holle palmboomen.
Allah onların kökünü kesmek üzere, üzerlerine o rüzgarı yedi gece sekiz gün, estirdi. Halkın, kökünden çıkarılmış hurma kütükleri gibi yere yıkıldıklarını görürsün.