Bij het doorzichtige boek van den Koran.
Савганд ба ин китоби равшангар!


De ongeloovigen zeggen tot de ware geloovigen: wanneer zal deze beslissing tusschen ons plaats hebben, indien gij de waarheid spreekt?
Мегӯянд: «Агар рост мегӯед, пирӯзӣ чӣ вақт хоҳад буд?»

Maar zij die gelooven en goede werken doen, dit zijn de beste van alle schepselen.
Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста мекунанд, беҳтарини офаридагонанд.

De openbaring van dit boek is van den machtigen, den wijzen God.
Нозил шудани ин китоб аз ҷониби Худои ғолибу ҳаким аст.

Waarlijk, de wraak van uwen Heer is gestreng.
Ба азоб гирифтани Парвардигори ту сахт аст.

Hij kent zoowel datgene wat verborgen, als datgene wat onzichtbaar. Hij is de Machtige, de Wijze.
Донои ниҳону ошкор аст, ғолибу ҳаким аст!

Wat zal u doen begrijpen wat de helling is?
Ва ту чӣ донӣ, ки гузаргоҳи сахт чист?

In de boeken van Abraham en Mozes.
саҳифаҳои Иброҳиму Мӯсо!

Thamoed beschuldigde hunnen profeet Saleh van bedrog, door de groote mate hunner zonden.
Қавми Самуд аз рӯи саркашӣ дурӯғ бароварданд.

Ook inbegrepen Abraham, een verbond met God.
Ҳамчунин дохил Иброҳим, аҳди бо Худо.

Alles wat in den hemel of op aarde is, verkondigt den lof van God, en hij is de Machtige, de Wijze.
Худоро тасбеҳ гӯянд ҳар чӣ дар осмошҳову дар замин аст ва Ӯст пирӯзманду ҳаким!

Hij is het, die de toekomst en het tegenwoordige kent; de Machtige de genadige.
Ӯст, ки донои ниҳону ошкор аст. Пирӯзманду меҳрубон аст.

Als ook het volk van Noach, vóór hen: want zij waren ten hoogste onrechtvaardig en zondig.
Ва пеш аз онҳо қавми Нӯҳро, ки ситамкортару саркаштар буданд

Laat het ons weten en delen met je vrienden!
Ба мо бигӯ, ва мубодила бо дӯстони худ!

Alsmede de broeders van Loth
ва қавми Оду Фиръавн ва қавми Лут

Behalve wat Gode zal behagen; want hij kent datgene, wat openbaar en wat verborgen is.
ғайри он чи Худо бихоҳад. Ӯст, ки ошкорову ниҳонро медонад.

Het volk van Noach, en zij die te Al Rass woonden, en Thamoed en Ad en Pharao beschuldigden de profeten van bedrog voor de bewoners van Mekka.
Пеш аз онҳо қавми Нӯҳ ва асҳоби Рас ва Самуд такзиб карда (дурӯғ бароварда) буданд

Wij gaven vroeger aan Mozes het boek der wet, en wij wezen hem Aäron, zijn broeder, tot raadgever aan.
Ба Мӯсо китоб додем ва бародараш Ҳорунро мададгораш сохтем.

Waarlijk deze bewoners van Mekka (ongeloovigen) zeggen:
Албатта инҳо мегӯянд:

Maar zij, die omtrent onze teekenen ongeloovig zullen zijn, dezen zullen de makkers der linkerhand wezen.
Ва касоне, ки ба оёти Мо кофиранд, аҳли шақоватанд (бадбахтиянд).

En zij zeggen: Wanneer zal deze bedreiging worden vervuld, indien gij de waarheid spreekt?
Мегӯянд: «Агар рост мегӯед, ин ваъда чӣ вақт фаро мерасад?»

O mensch! wat heeft u omtrent uwen barmhartigen Heer verleid,
Эй одамӣ, чӣ чиз туро ба Парвардигори каримат мағрур кардааст? (фирефтааст).

Ook zij die vóór u waren, geloofden niet. Hoe vreeselijk was mijn toorn!
Албатта касоне, ки пеш аз онҳо буданд, паёмбаронро дурӯғ бароварданд. Пас азоби Ман чӣ гуна буд!

Onder zijne teekenen behooren ook de schepen, die met vlugheid de golven der zee klieven, en als hooge bergen oprijzen;
Аз нишонаҳои қудрати Ӯ киштиҳоест чун кӯҳ ки дар дарёҳо равонанд.

Van Pharao en van Thamoed?
Лашкарҳои Фиръавну қавми Самуд,

Wee over iederen leugenachtigen en goddeloozen persoon.
Вой бар ҳар дурӯғбофи гунаҳкоре!

Van den Heer over hemel en aarde, en over alles wat daartusschen is: den Barmhartigen; maar de bewoners van den hemel of de aarde zullen hem geen gehoor durven vragen.
Парвардигори осмонҳову замин ва он чӣ миёни онҳост. Он Худои раҳмон, ки касро ба Ӯ ёрои хитоб набошад,

Ik zweer bij den onderrichtenden Koran.
Савганд ба Қуръони ҳикматомез,

Maar zij die van de rechtvaardigheid afwijken, zullen tot voedsel der hel verstrekken.
Аммо онон, ки аз ҳақ дуранд, ҳезуми ҷаҳаннам хоҳанд буд».

Breng dan onze voorvaderen tot het leven terug, indien gij de waarheid spreekt.
Ва агар рост мегӯед, падарони моро ба ҷаҳон бозоваред».

Die een anderen god naast den waren God oprichtte. Doe hem eene gestrenge marteling ondergaan.
он ки бо Худои як то худои дигаре қарор дод. Пас ба азоби сахташ бипартоед!

Hij zegt: ik heb groote rijkdommen verteerd!
Мегӯяд: «Моле фаровонро харҷ кардам!»

Maar hij zal de oorzaak van de wanhoop der ongeloovigen zijn;
Ва Қуръон кофиронро мояи пушаймонӣ аст.

Deze zullen de bewoners van het paradijs zijn; eeuwig zullen zij daarin verblijven, ter belooning voor hetgeen zij gedaan zullen hebben.
Инҳо ба мукофоти амалҳояшон аҳли биҳиштанд ва дар он ҷо ҷовидонаанд.

Maar die zijn vermogen voor de zaak van zijn Heer, den Verhevenste besteedt.
Ғайри ҷустани хушнудии Парвардигори баландмартабаи худ.

Ook Pharao en zij die voor hen waren en de steden die verwoest werden, waren schuldig aan zonde.
Ва Фиръявну мардуме, ки пеш аз ӯ буданд ва низ мардуми Мӯътафиқа гунаҳкор омаданд,

Wend dus van hen af en zeg: Vrede!--Hierna zullen zij hunne dwaling kennen.
Пас, аз онҳо даргузар ва бигӯ: «Саломат бошед!» Оре, ба зуди хоҳанд донист.

Is het moeielijker u te scheppen, dan wel den hemel?
Оё шумо ба офариниш сахттаред, ё ин осмоне, ки Ӯ бино кардааст?

Maar de zondaren zullen voor eeuwig in de marteling der hel verblijven.
Гунаҳкорон дар азоби ҷаҳаннам ҷовидонанд!

Gezonden om den rechten weg te toonen.
бар роҳе рост.

Vermijdt hen dus, en verwacht den uitslag. Waarlijk, zij verwachten eenig voordeel op u te behalen.
Пас аз онҳо рӯй гардон ва мунтазир бош, ки онҳо низ дар интизоранд.

ERKEND
Калимаи раҳкушо

Waarlijk de straf van uwen Heer zal zekerlijk nederdalen.
ки азоби Парвардигорат воқеъ шуданист.

Ziet gij niet, hoe God de zeven hemelen boven elkander heeft geschapen?
Оё намебинед, ки чӣ гуна Худо ҳафт осмони табақа-табақаро биёфарид?

En zij zeggen: Indien deze Koran aan sommige voorname menschen van elke der beide steden ware nedergezonden, zouden wij dien hebben ontvangen.
Гуфтанд: «Чаро ин Қуръон бар марде аз бузургмардони он ду деҳа нозил нашудааст?»

Dan zal iederen ziel kennen, wat zij heeft misdreven.
ҳар кас медонад, чӣ чиз пешопеш фиристода ва чӣ чиз бар ҷой гузоштааст.

En we gurantee voor elke elke shaker wij verkopen is lekvrij.
Ва мо gurantee барои ҳар як Мухаммадабад мо фурӯшанд leakproof аст.

Gevouwen en gemakkelijk dragen;
Яди ва амалӣ ба осонӣ;

Wij hebben die in waarheid (ernst) geschapen; maar het grootste deel hunner begrijpt het niet.
Онҳоро ба ҳақ офаридаем, вале бештарин намедонанд.

We hebben bij u bestellen (zie file) ontvangen.
Мо тартибот аз шумо (акс нигаред) гирифтаанд.