Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Alwetende, de Welingelichte.
Ti, me të vërtetë, je Fuqiploti, i Gjithëdijshmi, i Gjithinformuari.


Gij zijt in waarheid de Alwetende, de Alwijze.
Ti je, me të vërtetë, i Gjithëdijshmi, Urtiploti.

En de kleuren werden gekozen,
Dhe ngjyrat u zgjodhën,

dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven,
sa dha Birin e tij të vetëmlindurin,

"Hoe zou zeker hemel en aarde om kinderen te krijgen, dan heeft hij geen vrouw?" (Koran 6: 101)
"Si do të me siguri qielli dhe toka, të kenë fëmijë, atëherë ai nuk ka grua?" (Kur'an 6: 101)

Als ook het volk van Noach, vóór hen: want zij waren ten hoogste onrechtvaardig en zondig.
Edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më shkatërrues dhe renegatë

"[Dit zegt Jezus] "Ik ben gekomen om hen leven in overvloed te geven." [dat het van betekenis zou zijn]"
"Jezui tha: “Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” [që ajo të jetë e begatë dhe kuptimplote]."

Waarlijk deze bewoners van Mekka (ongeloovigen) zeggen:
E këta (populli yt) me siguri do të thonë:

u overdracht uw zorgen aan Allah en Allah handsover zijn zegen aan u.
You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju.

Alsmede de broeders van Loth
Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.

Is het moeielijker u te scheppen, dan wel den hemel?
A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë!

Het volk van Noach, en zij die te Al Rass woonden, en Thamoed en Ad en Pharao beschuldigden de profeten van bedrog voor de bewoners van Mekka.
Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.

Met hem moet je onthouden en leren.
Me atë që ju të mbani mend dhe të mësojnë.

Die een anderen god naast den waren God oprichtte. Doe hem eene gestrenge marteling ondergaan.
I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda”.

en Uhl, vuur en vlam,
dhe UHL, flakë zjarri,

Maar hij zal de oorzaak van de wanhoop der ongeloovigen zijn;
Ai (Kur’ani) njëmend do të jetë dëshprim për jobesimtarët.

En herinner hun de geschiedenis van Abraham.
Lexoju (nga ajo që të shpallëm ty Muhammed) atyre ngjarjen e Ibrahimit.

Als je gepakt, de sancties zijn ernstig:
Në qoftë se ju merrni kapur, the penalties are severe:

Hij is het, die de toekomst en het tegenwoordige kent; de Machtige de genadige.
Ai është njohës i të (gjitha) fshehtës dhe të dukshmes, i gjithëfuqishmi, Mëshirëbërësi.

We God aanbidden in geest en in waarheid
We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

Maar zij die gelooven en rechtvaardigheid uitoefenen, zullen tuinen des vermaaks genieten.
E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë Xhennetet e begatshme,

Dit zijn de teekens van het wijze boek.
Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur.

Zeg: je bent moedig, wijs, sterk,
Thuaj: jeni të guximshëm, të mençur, të fortë,

Ook Pharao en zij die voor hen waren en de steden die verwoest werden, waren schuldig aan zonde.
Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.

Bij het doorzichtige boek van den Koran.
Pasha librin (Kur’anin) sqarues!

De openbaring van dit boek is van den machtigen, den wijzen God.
(Ky) Libër i shpallur prej All-llahut, të fuqishmit, të urtit.

Gevouwen en gemakkelijk dragen;
Palosur dhe të kryejë lehtë;

Hoe zal het dus met hen gesteld zijn, als de engelen hen zullen doen sterven en op hunne aangezichten en ruggen zullen slaan?
E si do të jetë atëherë puna e tyre engjëjt t’ua marrin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre?

Als de twee engelen welke hij afvaardigt, om rekenschap te vragen van het gedrag van een mensch, dit verrichten, terwijl de een aan de rechter- en de andere aan de linkerhand zit.
Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

de laatste die zo jammerlijk gefaald!”
e fundit që dështoi kaq pa fat!”

Als de aarde van hare plaats zal gerukt worden, en ook de bergen, en zij eensklaps in stukken gebroken zullen worden.
Dhe të ngrihen toka e kodrat e t’i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.

Op een zekeren dag zal de aarde geschud worden en de bergen mede; en de bergen zullen tot een zandhoop worden, die voortgedreven wordt.
Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bëhen rërë rrëshqitëse.

7 Het pad dergenen, aan wie Gij gunsten hebt geschonken - niet dat van hen, op wie toorn is nedergedaald, noch dat der dwalenden.
7 Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur

En voedsel dat hen zal doen verstikken, die het opzwelgen, en eene pijnlijke marteling.
Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhembshëm.

Toen God de mensen verwacht dat in zijn hemel, verwacht hij hen die geboren zijn in Zijn koninkrijk. Het is alleen degenen die er komen.
Kur Perëndia pret njerëzit në qiell e tij, ai pret ata që janë lindur në mbretërinë e Tij. Ajo është vetëm ata që vijnë aty.

fermatas (pauzes) worden opnieuw gemaakt als uitgebreide noten en balken,
fermatat (pushimet) janë rikrijuar si shënime të zgjatura dhe bare,

Waarlijk, dit is eene vermaning, en hij die geneigd is vermaand te worden, zal den weg tot zijn Heer nemen.
Këto janë një përkujtim qortues, e kush do, ai e zgjedh rrugën për te Zoti i vet.

Nopens wat ondervragen de ongeloovigen elkander?
Për çka ata i bëjnë pyetje njëri-tjetri?

En zij zullen in de hel worden gezonden, om verbrand te worden.
Pastaj ata do të hyjnë në Xhehennem.

Het volk van Noach, de stam van Ad en Pharao, de bezitter der staken beschuldigden, voor hen, de profeten van bedrog.
Përgënjedhtruan para tyre populli i Nuhut, Adi dhe Firavni i ngrehinave të mëdha.

O gij omwikkelde profeet!
O ti i mbështjellë!

Wee over iederen leugenachtigen en goddeloozen persoon.
Ç‘do gënjeshtar e shumë mëkatarë është i shkatërruar.

Waarlijk wij hebben voor hen zware ketenen, en een brandend vuur.
Se me të vërtetë te Ne ka pranga e zjarr.

Is hij niet onderricht van datgene, wat in de boeken van Mozes is bevat.
A nuk është informuar me atë që gjendet në fletushkat e Musait

Tot God zij de glorie - grote dingen die hij heeft gedaan!
Perëndia është Lavdia e Tij e Madhe që Ai ka bërë!

Van den Heer over hemel en aarde, en over alles wat daartusschen is: den Barmhartigen; maar de bewoners van den hemel of de aarde zullen hem geen gehoor durven vragen.
Zoti i qiejve e i tokës, dhe çka ka ndërmjet tyre, që është mëshirues, të cilit nuk kanë të drejtë t’i bëjnë vërejtje.

Breng dan onze voorvaderen tot het leven terug, indien gij de waarheid spreekt.
Nëse jeni të vërtetë çka thoni (u thonë Muhammedit e besimtarëve), na sillni pra (në jetë) etërit tanë (të vdekur)!

Maar hij beschuldigde Gods profeet van bedrog, en wendde zich af, in plaats van hem te gehoorzamen.
Por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën.

2 Tes 2: 3 . Laat niemand u misleiden in any way. Voor die dag zal niet, tenzij het afval is al gemaakt, en de mens der zonde, verderf zoon [ie een man], zijn geopenbaard.
2 Thes 2: 3 . Askush të mos ju gënjejë kursesi. Për Ditën nuk do të, nëse mbeturinat tashmë është bërë, dhe njeriu i mëkatit, ata qofshin të përmbysur biri [dmth një njeri], janë zbuluar.

20 februari ~ 20 maart
E mërkurë, 18 Shtator 2019