ഞങ്ങളെ നീ നേര്‍മാര്‍ഗത്തില്‍ ചേര്‍ക്കേണമേ.
求你引导我们上正路,


നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് തന്നെ നിന്‍റെ ആഗ്രഹം സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
先知(愿主赐福之,并使其平安)的礼拜方式

നിന്‍റെ രക്ഷിതാവ് അതിന് ബോധനം നല്‍കിയത് നിമിത്തം.
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

ഈ ഭവനത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ അവര്‍ ആരാധിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.
先知(愿主赐福之,并使其平安)的礼拜方式

നിങ്ങൾ എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്?
你还在等什么?

നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിലേക്ക് തന്നെ നിന്‍റെ ആഗ്രഹം സമര്‍പ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.
使者(愿主赐福之,并使其平安)的美德

ക്ഷമ കൈക്കൊള്ളുകയും, തങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിനെ ഭരമേല്‍പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്തവരത്രെ അവര്‍.
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ആശംസിക്കുന്നു!
我们祝他们好运!

നിങ്ങൾ എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്?
你在等什么?

എന്താണ് യോഗ
你在找什么?

തീര്‍ച്ചയായും നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ ശിക്ഷ സംഭവിക്കുന്നത് തന്നെയാകുന്നു.
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

ഇത് എന്താണ്?
它是什么?

എന്താണ് യോഗ
您在寻找什么?

നിന്നെ മാത്രം ഞങ്ങള്‍ ആരാധിക്കുന്നു. നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങള്‍ സഹായം തേടുന്നു.
我们只崇拜你,只求你右助,

നിങ്ങൾ എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്?
您 还等什么?

നിങ്ങൾ ഇവിടെ:
我在这里:

ഈ ഭവനത്തിന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ അവര്‍ ആരാധിച്ചുകൊള്ളട്ടെ.
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

നിങ്ങൾ എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്?
你在等什么?

നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിന്‍റെ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നീ സംസാരിക്കുക.
使者(愿主赐福之,并使其平安)的美德

നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ?
您还有疑问吗?

നിങ്ങളെ അവന്‍ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ.
使者(愿主赐福之,并使其平安)的美德

എന്ത് സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ?
我们能帮您什么?

നിഷ്കളങ്കമായ ഹൃദയത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം തന്‍റെ രക്ഷിതാവിങ്കല്‍ വന്ന സന്ദര്‍ഭം (ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു.)
穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)的指导

എന്താണ് യോഗ
你在寻找什么?

എന്താണ് യോഗ
您在寻找什么?

താങ്കൾക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ?0
你喜欢它吗?0

നിങ്ങൾ എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്?
你还在等什么?

എന്ത് സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ?
我们有什么能帮您的吗?

നാം എപ്പോഴും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ സന്തോഷമുണ്ട്. നന്ദി
我们总是乐意帮助你. 谢谢

അങ്ങനെ ഞാൻ എന്റെ കോപത്തിൽ സത്യം ചെയ്തു, "അവർ എന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കയില്ല എന്നു."
所以,我在愤怒中起誓, “他们将永远不会进入我的安息。”

ഇത് എന്താണ്?
它是什么?

ബന്ധപ്പെടുക സഹായം ആവശ്യമുണ്ട്?
需要帮助吗?

ഇത് എന്താണ്?
这是什么呢?

എന്ത് സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ?
我们怎样帮助您?

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക:
请注意:

നിങ്ങൾ എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്?
您还在等什么?

ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ എന്തുചെയ്യും?
我们可以为您做什么?

എന്തെങ്കിലും തിരയുകയാണ്?
你在做什么?

നിങ്ങൾ എന്തിനാണു കാത്തുനിൽക്കുന്നത്?
您还在等什么?

എന്ത് സഹായമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ?
我们能怎样帮助你?

ഷെല്ലി: ഞാൻ നിനക്കു വേണ്ടി എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും?
雪莉:我能为你做些什么?

ഞങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ എന്തുചെയ്യും?
我们能为您做些什么?

എന്തുകൊണ്ട്?
为什么呢?

എന്താണ് യോഗ
您正在寻找什么?

അന്ധനും കാഴ്ചയുള്ളവനും സമമാവുകയില്ല.
盲人和非盲人不相等,

സകാത്ത് എന്ത്, എങ്ങനെ?
我在哪里?

ഇനിയെന്താ?
是什么?

നിങ്ങള്ക്ക് ഉറപ്പാണോ?
你确定吗 ?

നിങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?
你在说什么?

നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ?
你有问题吗?