ടെസ്റ്റ്
ⴰⵙⵓⵙⵙⵏ


State – കേരളം
ⵣⵎⵎⴻⵎⴰⵜ

മലയാളം ‎(ml)‎
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ‎(zgh)‎