സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
Tshebediso


സ്വീഡൻ ക്രിസ്ത്യൻ ടിവി ചാനലുകൾ
Mohanyetsi oa Kreste taolo ka China

പരിശോധന
MEBUSA

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
Lebitso

മാസ്ക് - യെശയ്യാവു 66:24; യോനാ 4: 7
Maske - Esaia 66:24; Jonase 4: 7

രൂപഭാവം
Lebitso

ലേഖകനെ - ലേവ്യപുസ്തകം 11:17, യെശയ്യാവു 34:15, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 102: 6
Sephooko - Levitike 11:17, Esaia 34:15, Lipesaleme 102: 6

മാനസികനില
Tholwana

മാനസികനില
Lebake

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
Lebitso le leng

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
Tswala

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
Phokojwe

സർട്ടിഫിക്കറ്റ്
Tjhebahalo