영생을 얻게 하려 하심이라
sa dha Birin e tij të vetëmlindurin,


그들 이전의 사악하고 오만 했던 노아의 백성도 그렇게 하였 노라
Edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më shkatërrues dhe renegatë

귀하의 계정에 로그인
Forma e mirë (e lakuar) në mes të shpinës.

예수 그리스도께서 말씀하시기를 "내가 온 것은 양(당신)으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라"고 하셨습니다.
"Jezui tha: “Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” [që ajo të jetë e begatë dhe kuptimplote]."

당신 핸드 오버는 알라와 알라 당신의 걱정은 자신의 축복을 handsover.
You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju.

너희를 창조하는 것이 더 어렵느뇨 아니면 그분이 세우신 하 늘이겠느뇨
A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë!

하나님 아닌 다른 신들을 숭배했던 자들이니 참혹한 고통 속 으로 던지라
I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda”.

그리고 그것은 나에 게 가슴 잘라 칼 했다,
dhe UHL, flakë zjarri,

고생 좀 하는 경우, 처벌은 심한:
Në qoftë se ju merrni kapur, the penalties are severe:

누군가가 도와 줄까?
Mund të ndihmojë dikush?

We 하나님을 경배하다 정신과 진리로
We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

그러나 실로 믿음을 갖고 선 을 실천하는 자들에게는 축복의 천국이 있거늘
E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë Xhennetet e begatshme,

무한 한 공간에서: 당신이 생각 하지 않아, 그 모든 것 정다운 간단 하다?
Kjo nuk do të ringjallë të vdekurit – ofrojnë vetëm shpëtuar gjallë, në qoftë se ata duan.

이것이야말로 지혜로운 성서의 말씀이며
Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur.

13 마할랄렐을 낳은 후 팔백 사십년을 지내며 자녀를 낳았으며
1 Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.

파라오도 그리고 그 이전의 자들과 멸망된 도시들도 계속하 여 죄악을 저질렀노라
Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.

사실을 밝혀주는 이 성서에맹세하며
Pasha librin (Kur’anin) sqarues!

일레븐 유대인 혼자 가해자에 의해 미국에서 회당에서 토요일 총살되었다. 그는 소리 쳤다 그가 밟은 그들 주위에 촬영을 시작했을 때 "모든 유대인은 죽어야한다"등의 반유대주의 구호.
Islami pohon se ata janë pasardhës të Abrahamit nëpërmjet Ismaelit, dhe se Muhammedi, si Abrahami pranon se ka vetëm një Perëndi, Allah!

이것은 권능과 지혜로 충만하신 하나님으로부터 계시된 성서 라
(Ky) Libër i shpallur prej All-llahut, të fuqishmit, të urtit.

APP 기록하고 귀하의 모든 여행을 공유하는 무료, 설정을 변경;
Palosur dhe të kryejë lehtë;

두명이 임명되어 우측과 좌 측에 앉아 인간의 행위를 관찰하 고 있노라
Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

그렇게 비참하게 실패 마지막!”
e fundit që dështoi kaq pa fat!”

여행의 새로운 책에서, 오르기, 그는이 세대와 관련된 것들에 대해 쓰려고했습니다. 그 내용에 몰래 피크를 장 중 일부를 통해 안내하고 있습니다로보기.
Dhe nuk ka asnjë krijesë është e fshehur nga sytë e tij, por të gjitha janë lakuriq dhe të zbuluara para syve të Atij, të cilit ne do t'i japim llogari.

하나님 께서 하늘에서 사람을 예상했을 때, 그는 하나님의 나라에 태어나을 기대하고있다. 그것은 단지 거기에 오는 사람들이다.
Kur Perëndia pret njerëzit në qiell e tij, ai pret ata që janë lindur në mbretërinë e Tij. Ajo është vetëm ata që vijnë aty.

fermatas (pauses)는 확장 된 음표 및 막대로 재생성되며,
fermatat (pushimet) janë rikrijuar si shënime të zgjatura dhe bare,

실로 이것이 하나의 교훈이 니 뜻이 있는 자 주님의 길을 따 르게 하라
Këto janë një përkujtim qortues, e kush do, ai e zgjedh rrugën për te Zoti i vet.

그들은 불지옥으로 들어가게되니
Pastaj ata do të hyjnë në Xhehennem.

그들 이전의 선지자들을 거 역한 노아의 백성과 아드와 오만 함의 주인 파라오의 백성이 그랬 노라
Përgënjedhtruan para tyre populli i Nuhut, Adi dhe Firavni i ngrehinave të mëdha.

단 하나의 메세지
O ti i mbështjellë!

거짓하는 모든 죄인들에게 재앙이 있으리라
Ç‘do gënjeshtar e shumë mëkatarë është i shkatërruar.

열매입니다. 기도를 참을성 후, 하나님은 그에게 말하고 당신이하여야한다 "고 말했다
manaferrat. Pas lutjes së vazhdueshme, Perëndia i foli dhe i tha: "Ti do të

나에게는 그들을 묶을 족쇠 와 그들을 태울 불이 있으며
Se me të vërtetë te Ne ka pranga e zjarr.

세 가지 혐의로 기소 목사의 성범죄에 대한 처벌 할 수있는 유일한 하나입니다.
A e mohojnë se Jezusi është Zot - atëherë ju jeni duke mohuar se ai është Zoti dhe pastaj ju nuk mund të jetë i shpëtuar!

하늘과 대지와 그 사이에 있 는 만물의 주님이신 가장 자비로 운 하나님께 어느 누구도 그분의 능력에 견주지 못하리라
Zoti i qiejve e i tokës, dhe çka ka ndërmjet tyre, që është mëshirues, të cilit nuk kanë të drejtë t’i bëjnë vërejtje.

그 길은 당신께서 축복을 내리신 길이며 노여움을 받은 자나방황하는 자들이 걷지않는 가장 올바른 길이옵니다
Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në tëatyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur!

살후 2 : 3 . 아무도 어떤 방법으로 당신을 속이지 못하게하라. 폐기물이 이미 만든 죄의 사람, 멸망의되지 않는 한 그 날,하지 않을 것이다 아들 [즉 사람], 계시되었다.
2 Thes 2: 3 . Askush të mos ju gënjejë kursesi. Për Ditën nuk do të, nëse mbeturinat tashmë është bërë, dhe njeriu i mëkatit, ata qofshin të përmbysur biri [dmth një njeri], janë zbuluar.

-1 # 1 우트 카쉬가 유혹 2013년 5월 18일 6시 20분
E mërkurë, 18 Shtator 2019

와우, 당신은 심각 하 게?
wow, jeni seriozisht?

하나님은 인간의 죄를 계산하지 않습니다.
Perëndia nuk është numëruar mëkatet e njerëzve.

그것은 당신을 위해 무엇을 할 수 있습니까?
Cfare mund te bej per ju?

안방 됫편에서 그대를 소리 쳐 부르는 자 그들 대다수는 알 지 못하는 자들이라
Ata që thërrasin përtej mureve, shumica e tyre janë që nuk kuptojnë.

그렇게 하심이 하나님께는 어려운 일이 아니라
E për All-llahun ajo nuk është e vështirë.

그러나 그것은 분명 온 인류를 위한 교훈이라
Po ai (Kur’ani) nuk është tjetër vetëm se këshillë për botën (e njerëzve e të xhinëve).

하나님의 종들을 내게 넘겨 주오 실로 나는 너희에게 온 믿음 의 선지자라 말하더라
(Ata thonë) Zoti ynë, largoje prej nesh dënimin, ne do të besojmë.

"나는 내 백성 이스라엘의 포로를 만들 것입니다. 그들은 폐기물 도시를 구축하고, 그들에 거주하여야한다. 그들은 포도원을 심고 그들로부터 와인을 마시는 것입니다. 또한 정원을 만들고 그 열매를 먹을 것이다. 나는 그들의 땅에서 그들을 공장됩니다. 그들은 더 내가 그들에게 준 땅, 여호와가 말 하노라 너희 하나님으로부터 근절되지 아니하여야한다. "
"Unë do të bëj popullin tim e robërisë Izraelit. Ata do të rindërtojnë qytetet e shkretuara dhe do të banojnë në to. Do të mbjellin vreshta dhe do të pijnë verën e tyre. Ata gjithashtu do të punojnë kopshtet dhe do të hanë frytet e tyre. Unë do t'i mbjell në tokën e tyre. Që nuk do të çrrënjosen kurrë më nga toka që u kam dhënë atyre, thotë Zoti, Perëndia juaj. "

" '중력'또는 임시 구제 주문에 필요한 피해의 '심각성'의 정도를 정확하게 특정 할 수없는, 케이스의 상황에 부분적으로 의존, 요청 된 구호와 상대 해의 특성은 각 당사자에 의해 고통을 수, 그 상당한 말을 충분, 심각한 해, 심지어는 돌이킬 수없는 경우, 잠정 조치를 허용하는 표준이 요소를 만족하는 것은 일반적으로 충분하다. "
(një) Harm nuk riparohet në mënyrë adekuate një dhënien e dëmeve ka të ngjarë të rezultojë në qoftë se masa nuk është e urdhëruar, dhe dëmi të tillë të konsiderueshme tejkalon dëmin që ka të ngjarë të rezultojë në parti kundër të cilit është drejtuar masa nëse masa është dhënë; dhe

그러나 죄인들에게는 지옥의벌이 있을 것이며 그들은 그곳에 서 영주하게 되노라
Ndërkaq, kriminelët janë në vuajtje të përjetshme të Xhehennemit.

그렇다.
Une nuk e di

그날은 친구가 그의 친구에 게 유용하지 아니하고 도움도 받 을 수 없는 날이라
Në atë ditë nuk bën dobi asgjë miku për mikun, e as nuk mund të ndihmohen.

그들에게 알려준 천국으로 그들을 들게 하노라
Dhe do t’i shtie në Xhennetin, të cilin ua ka bërë të njohur atyre.