តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី?
你还在等什么?


អ្វីដែលយើងអាចធ្វើអ្វីបាន?
我们能做什么?

តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី?
你在等什么?

តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក?
你在找什么?

Where do you live?: តើ​អ្នក​ស្នាក់នៅ​ទីណា?
你从哪里来?

តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក?
您在寻找什么?

តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី?
您 还等什么?

9. អំណាច​នៃ​ច្បាប់:
我在这里:

តើយើងអាចទិញនេះ?
它是什么?

តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី?
你在等什么?

មានអ្វីដែលយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន?
我们能帮您什么?

2 mois depuis - ឧទ្យានជាតិ​គីរីរម្យ, Cambodia.
2个月前

តើ​យើង​អាច​ជួយ​អ្នក​ដោយ​របៀបណា​?*
我们该怎样帮助你?*

រួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើមហើយឬ?
准备开始了吗?

តើ​វា​គឺជា​អ្វី?
它是什么?

តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក?
你在寻找什么?

តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក?
您在寻找什么?

តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វា​ទេ​?0
你喜欢它吗?0

តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី?
你还在等什么?

មានអ្វីដែលយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន?
我们有什么能帮您的吗?

យើងតែងតែមានការសប្បាយចិត្តដើម្បីជួយអ្នក. សូមអរគុណ
我们总是乐意帮助你. 谢谢

តើយើងអាចទិញនេះ?
它是什么?

ត្រូវការជំនួយមែនទេ?
需要帮助吗?

អ្វីដែលយើងធ្វើ?
我们做什么?

I'm 33 years old: តើ​អ្នក​មាន​អាយុ​ប៉ុន្មាន​ហើយ?
您几岁?

តើ​វា​គឺជា​អ្វី?
这是什么呢?

មានអ្វីដែលយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន?
我们怎样帮助您?

អ្វីដែលយើងអាចធ្វើអ្វីបាន?
我們能做什么?

តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វា​ទេ​?73
你喜欢它吗?73

តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី?
您还在等什么?

អ្វីដែលយើងអាចធ្វើសម្រាប់អ្នក?
我们可以为您做什么?

រួចរាល់ដើម្បីចាប់ផ្តើមហើយឬ?
准备好开始了吗?

តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វា​ទេ​?36
你喜欢它吗?36

តើ​អ្នក​កំពុង​រង់ចាំ​អ្វី?
您还在等什么?

មានអ្វីដែលយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន?
我们能怎样帮助你?

Shelly: តើមានអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់អ្នក?
雪莉:我能为你做些什么?

អ្វីដែលយើងអាចធ្វើសម្រាប់អ្នក?
我们能为您做些什么?

ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា?
为什么呢?

តើអ្នកកំពុងតែស្វែងរក?
您正在寻找什么?

I'm 33 years old: តើ​អ្នក​មាន​អាយុ​ប៉ុន្មាន​ហើយ?
你今年几岁?

អ្វីដែលឥឡូវនេះ?
是什么?

តើ​អ្នក​ប្រាកដ​ឬ​អត់?
你确定吗 ?

តើ​អ្នក​កំពុង​និយាយ​អ្វី?
你在说什么?

"តើ​អ្នក​មកពីណា?»
“你来自哪里?”

តើ​យើង​អាចជួយ​អ្នក​ដោយ​របៀប​ណា​?​
我们该怎样帮助你?

មើលទៅដូចនេះ:
它是这样的:

មានអ្វីដែលយើងអាចជួយលោកអ្នកបាន?
我们如何帮助您?

តើយើងអាចទិញនេះ?
这是什么

តើ​អ្នក​ចូលចិត្ត​វា​ទេ​?4
你喜欢它吗?4

សូមមើលនូវអ្វីដែលយើងអាចធ្វើសម្រាប់អ្នក
看看我们能为您做些什么。