អំពីគម្រោង „Ankommen in Deutschland“
መጀመሪ/መእተዊ


ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ - រកជំនួយ - Goethe-Institut
ቀዳማይ ገጽ - ሓገዝ ምርካብ - Goethe-Institut

កាយសម្ព័ន្ធអាក្រាតកាយ
ክምዕብል ዝቃለስ

 ពេលទំនេរ - ពេលទំនេរ - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה
Foto: © colourbox.de መዓልታዊ ሂወት

Khmer ខ្មែរ
ናይ ገዛ ስራሕ

សូមបើក JavaScript ដើម្បីមើល យោបល់ផ្តល់ដោយ Disqus ។
ነቲ ጽውያ ብምርዓም እሺ ኢሉ ንምምእዛዝ ዘስገደድ ዝውታረ ጸጥታዊ መሳርዕን ካልኦት ትካላትን መንግስቲ።

សញ្ជាតិ
ጉዳይ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ፣

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង
ማሕደር ደቂኣንስትዮ

កែរប្រែចុងក្រោយ 17.10.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 20.11.2017

ប្រភព:
ምንጭታት/Sources:

កែរប្រែចុងក្រោយ 22.2.2019
መወዳእታ ዝተቐየረ 20.11.2017

ឯកសារ
ክግለጽ እዩ።

កែរប្រែចុងក្រោយ 17.10.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 22.11.2017

អត្ថបទ
ርእሰ-ዓንቀጽ

ប្រយង្គុ ជារុក្ខជាតិឱសថ, កបនឹងជំងឺ ណែនទ្រូង អាហារមិនរលាយ ហើមពោះ បាក់ឆ្អឹង បូស រមាស់…
ነቲ ጽውያ ብምርዓም እሺ ኢሉ ንምምእዛዝ ዘስገደድ ዝውታረ ጸጥታዊ መሳርዕን ካልኦት ትካላትን መንግስቲ።

ផលប្រយោជន៍នៃការចេះច្រើនភាសា
ብዛዕባ'ዚ ፕሮጀክት’ዚ „Ankommen in Deutschland“

ខូឃីស៍ (Cookies)
መርሓባ

ស៊ុយអែត
ንፉዕ’የ” ባራክ ኦባማ

ពន្ធនាគារ
ተራኸቡና

 ស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ - ទូរស័ព្ទ និងអ៊ីនធើណេត - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה
Foto: © colourbox.de ቀዳሞት ስጉምቲታት ኣብ ጀርመን

Instagram បាន
መሰል ስኮላርሺፕ ኣሎኒ ዶ?

រដ្ឋសភា
መራሒ ፕሮጀክት

 ការចាប់ផ្តើមធ្វើការងារ - ការចាប់ផ្តើមធ្វើការងារ - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה
 ምጅማር ስራሕ - ምጅማር ስራሕ - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה

កែរប្រែចុងក្រោយ 16.8.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 19.11.2017

ពន្ធដារមានលក្ខណៈដូចគ្នាសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់។ គេគិតពន្ធតាមបៀវត្សរ៍ដុល។ នៅពេលចុងឆ្នាំអ្នកអាចធ្វើការប្រកាសពន្ធមួយ ហើយតាមរយៈនេះអ្នកប្រហែលជាអាចបានប្រាក់មកវិញមួយចំនួន។
ግብሪ ንዅሉ ሰብ ማዕረ’ዩ። ካብ’ቲ ብሩቶ ደሞዝካ’ዩ ዝሕሰብ። ኣብ መወዳእታ ዓመት ድማ ንፋይናንስ ኣምት (ብዓል መዚ ፋይናንስ) መጸባጸቢ ግብሪ (Steuererklärung) ከተቕርብሉ ትኽእሉ ኢኹም። ሽዑ ምናልባት ተመላሲ ገንዘብ ትረኽቡ ትኾኑ።

 សិទ្ធមូលដ្ឋាន និងជីវិតសាធារណ - សិទ្ធមូលដ្ឋាន និងជីវិតសាធារណ - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה
 መሰረታዊ ሕግታትን ማሕበራዊ ናብራን - መሰረታዊ ሕግታትን ማሕበራዊ ናብራን - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ - អំពីគម្រោង - Goethe-Institut
ቀዳማይ ገጽ - ብዛዕባ'ዚ ፕሮጀክት’ዚ - Goethe-Institut

កំឡុងពេលនៃការដឹកជញ្ជូន តើត្រូវចំណាយពេលយូរប៉ុណ្ណា ដើម្បីទទួលបាននូវរបស់ដែលលោកអ្នកបានកំម៉ង់?
ዝወሓደ ጠለብ 1 ባኮ ጥራይ! ቅናሽ ንብጃምላ መሸጣ ቅሩብ ኣሎ። ዘርኢታት ኣብ ምሉእ ዓለም ይሽየጡ።

កែរប្រែចុងក្រោយ 17.10.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 19.8.2018

ពត៍មាន
ኣርእስቲ

សាខា
- ሽምኩም

សម្រាប់អ្នកបង្រៀន
ትርፊ ግዜ

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ - ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ - Goethe-Institut
መጀመሪ/መእተዊ _ መለማመዲ ቛንቋ ጀርመን _ ኣብ ጀርመን ምንባር _ ሓገዝ ምርካብ _ ዝደጋገሙ ሕቶታት _ ማህደረ ቓላት

ទំ​ព​​​រ័​បន្ទាប់ "
ቀዳማይ ክፋል

ទំ​ព​​​រ័​បន្ទាប់ "
ይርከብ” ኣምባሳደር ዘመደ

កែរប្រែចុងក្រោយ 10.12.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 19.11.2017

សំរាម
ዝዕቀን.

គេហទំព័រ YouTube
ተወሳኺ

បណ្ណសារ:
ሊንክታት፡links

កែរប្រែចុងក្រោយ 16.8.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 21.1.2018

 ដំណើរក្នុងក្រុង - ដំណើរក្នុងក្រុង - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה
 ዙረት ወይ ሸናዕ ኣብ ውሽጢ ከተማ - ዙረት ወይ ሸናዕ ኣብ ውሽጢ ከተማ - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה

OHP ភាពយន្ត
ብዛዕባና

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ - រស់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ - Goethe-Institut
ቀዳማይ ገጽ - ኣብ ጀርመን ምንባር - Goethe-Institut

តើអ្នកត្រូវការជំនួយនៅក្នុងរឿងការទទួលស្គាល់សញ្ញាបត្រឬ? ក្នុងករណីនេះ សូមទាក់ទងទៅគេហទំព័រ ពត៌មាន „Anerkennung in Deutschland“។ នៅទីនោះមានលេខទូរស័ព្ទសម្រាប់កិច្ចការប្រញាប់ ដែលអ្នកអាចហៅបានគឺលេខ +49 30-1815-1111 ។
ምስክር ወረቓቕትኩም (ሰርቲፊከይት) ተፈላጥነት ንኽረክብ ሓገዝ ትደልዩ ዲኹም? ዘድሊ እንተኾይኑ፡ ኣብ ፖርታል ሓበሬታ ዝኾነ „Anerkennung in Deutschland“ („ተፈላጥነት ኣብ ጀርመን“) ተወከሱ ኢኹም። ኣብኡ ክትድውልሉ እትኽእሉ ቍጽሪ ስልኪ ኣሎ፦ +49 30-1815-1111

ហាត់រៀនភាសាអាល្លឺម៉ង់ - សំណួរគេចោទសួរជាញឹកញាប់ - Goethe-Institut
ቀዳማይ ገጽ - ዝደጋገሙ ሕቶታት - Goethe-Institut

ទូរស័ព្ទ
መሳርሕተይ

ច្រើនទៀត ...
ስቕታኻ ግዜ

 ពេលទំនេរ - ពេលទំនេរ - Mein Weg nach Deutschland - מכון גתה
Foto: © colourbox.de ቀዳሞት ስጉምቲታት ኣብ ጀርመን

ព័ត៌មាន​ពិភពលោក
ኣብ ትሕቲ ስለያ ኣመሪካ ዝወደቐት

បើពុំមានចុះប្រភពរូបភាពអ្វីផ្សេងទៀតទេនោះគឺ រូបថតដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងគេហទំព័រ„Mein Weg nach Deutschland“ មានប្រភពចេញមកពីទិន្នន័យរូបថត„Colourbox“ (© Colourbox.com)
ኣብ'ዚ “ንጀርመን ዝመርሓኒ መንገዲ“ ዝብል ፖርታል ተጠቂምናሎም ዘለና ስእልታት፡ ካልእ ሓበሬታ ክሳብ ዘይቀረበ፡ ካብ ማዕከን ዳታ ስእልታት „Colourbox“ (© Colourbox.com) እዮም ተወሲዶም።