ឆ្មា (2003)
katsi (2003)


ពន្ធនាគារ
Hpaji Ningli

មានសំណួរ?
Ningmu

ភាសា
katsi

មីនុយ​
Ningmu

ព័ត៌មាន
Mahkawn

ធនធាន
katsi

វេទិកាជាតិ អន្តរសាសនាប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងទាសភាពសម័យទំនើប លើកទី៣
Myanmar Mungdan, Chyum Mungga Sasana Dat Kasa ni a ladu hkrum ,hkrum zup hpawng hte myit sharawt sharin hpawng galaw

សមាជិករបស់យើង
lamu ga

128 ភាគហ៊ុន
katsi 008

100,000 ដង
100,000 nga wa;

ក្នុង Twitter
Ningmu

2 ភាគហ៊ុន
katsi 2

អ្នកកាន់
Asuya

Oilless វីសអ៊ែរសប់
katsi-036

- កិច្ចប្រជុំបូកសរុបសកម្មភាពការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ...
Pranwan Ladaw Laban (31) Hta Hti Ang ai...

ទំព័រដើម
Dinghku / Ramma

Moăt Chruk / មាត់ជ្រូក (Châu Đốc) p0 VN
Hermyingyi (Hamyingyi) p0 MM

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២៥ ផ្លូវ ២៤២ បឹងព្រលិត ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
Dingda Korea Mungdan Gumsan Magam Vatican de sa du nna Wa Sarabyin Francis hte hkrum shaga bawng ban ai lam galaw na shiga

ការថែរក្សាផលិតផល
Shi Dum

10.0.0.1 (ទទេ) (ទទេ)
10.0.0.1 (kau) (kau)

សន្តិសុខ
Karai Mungga

ម៉ោងកំសាន្តតាម
Hpaji Ningli

ខេត្តកំពត/កែប
Asuya

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្ទះលេខ ២៥ ផ្លូវ ២៤២ បឹងព្រលិត ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ
Manmaw Saradaw Ginwang,Momawk Jau Aseng, Deng 17 Goi Kahtawng Mare na Wudang Shagrau Poi hpe , 2018 September shata 15 ya shani awng dang ai hte galaw la lu sai.

កំរង​រូបភាព
_ Baren Numraw

គ្រប់គ្រង - ខែមេសា 22, 2019 :
arun - Dai 6, 2019 :