Home > Italiano > Salute > Assicurazione malattia
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ


Home > Italiano > Salute > Essere ammalati
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ሕማም

Home > Italiano > Salute > Essere ammalati > Offerte per bambini
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ሕማም > ናይ ቆልዑት ኣገልግሎታት

© 2017 Cantone dei Grigioni
ናይ Graubünden ካንቶን ናይ መንገዲ ትራፊክ ፍቓድ ዝህብ ዲፓርትመንትRingstrasse 27001 Chur081 257 80 00www.stva.gr.ch

Home > Italiano > Lavoro > Permesso di lavoro
Home > ትግርኛ > ስራሕ > ናይ ስራሕ ፍቓድ

Home > Italiano > Bambini e adolescenti > Culture diverse
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ዝተፈላለዩ ባህሊታት

Home > Italiano > Sicurezza sociale > Assicurazione malattia
Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ

Home > Italiano > Salute > Pianificazione familiare > Preparazione al parto
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ምዕቓን ስድራ ቤት > ንሕርሲ ምድላው

Home > Italiano > Bambini e adolescenti > Sostegno ad allievi > Compiti a casa
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ንተምሃሮ ዝግበር ሓገዝ > ናይ ገዛ ስራሕ

Intorno ai tema : Lavoro, Alloggio, Permesso di soggiorno, Ricongiungimento familiare, Matrimonio, Scuola e formazione, Salute
ወረቐት ፍቓድ F ዝሓዙ ሰባት ሰለስተ፡ ዓመት ድሕሪ ምጽባይ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ናይቲ ዝቕመጥሉ ካንቶን ሕቶ ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ኪሓቱ ይኽእሉ።

Oppure unisciti alla nostra mailing list
ኣድለይቲ ዝኾኑ መራኸብታት (link)

Ultimo aggiornamento: gennaio 2018
ቅዳሕ: ጥሪ 2018

Fareej Al Sudan Area
መራሒት ጀርመን

Ultimi cambiamenti 19.11.2017
መወዳእታ ዝተቐየረ 17.10.2017

Polizia ferroviaria: n. d’urgenza 0800 117 117
ንናይ መገዲ ባቡር ህጹጽ ጉዳያት ዝምልከት 0800 117 117 ተጠቀሙ።

Swissuniversities.ch / Ulteriori informazioni
Swissuniversities.ch / ተወሳኺሓ ሓሓበሬታ

Home > Italiano > Sicurezza sociale > Assicurazione contro la disoccupazione
Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ስራሕ ኣልቦነት (ALV)

Scorrete e aggiungete un articolo al carrello
ኣብዚ ኣብ ቀረባኩም ተግንዩና ትክእሉ ኢኩም፡፡

Benessere
ጥዑይ ናብራ

Bambini
ስራሕን ሕፃን ቆልዓን

ANNUNCIO
ርእሰ-ዓንቀጽ

Creare un libro
ቴክኖሎጂ(ምዕባለ)

Home > Italiano > Bambini e adolescenti > Educazione > Stabilire delle regole
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ሕጻናት ምዕባይ > ናይ ስምምሪ መደባት

Leggi tutti i posts
ክምዕብል ዝቃለስ

Home > Italiano > Sicurezza sociale > Assicurazione malattia > Spese
Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ > ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ዝሸፋኖም እንታይ እዮም

Home > Italiano > Bambini e adolescenti > Sostegno ad allievi > Aiuto in caso di difficoltà
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ንተምሃሮ ዝግበር ሓገዝ > ኣብ ጸገማት ሓገዝ ምሃብ

deceduto all'estero - International Funerals
ካብ ሃገሮም ወጺኦም ንዝሞቱ - International Funerals

Malattie
ተሓጋገዝቲ

Home > Italiano > Alloggio > Consulenza
Home > ትግርኛ > ገዛ > ምኽሪ

© 2017 Cantone dei Grigioni
ናይ ገዛ ስራሕ

Nota bene: Abilita la modalità debugging USB per permettere al software di rilevare il dispositivo.
ነቲ ጽውያ ብምርዓም እሺ ኢሉ ንምምእዛዝ ዘስገደድ ዝውታረ ጸጥታዊ መሳርዕን ካልኦት ትካላትን መንግስቲ።

Queste pagine le daranno informazioni utili, con preziose indicazioni e indirizzi indispensabili.
ኣካረይቲ ብወገኖም ብኽልተ ማሕበራት ጌሮም ንረብሓኦም ይከላኸሉ።

Capodanno etiope
ጉዳይ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ፣

Il sistema svizzero dell'assicurazione malattia presenta due principi di rimborso delle spese. I fornitori di prestazioni, quali ad esempio il medico di famiglia o il fisioterapista, possono essere indennizzati in due modi per le loro prestazioni:
መተሓሳሰቢ:- ምእንቲጸገም ፋስት ገንዛብ ንምክልካል ብቁልጡፋ እቲ ኢንቮይስ ናብ ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ክልእኡ ይምከር። መብዛሕቲኡ እዋናት እቲ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ፋንድ ቅድሚ ናይ ዶክተር ኢንቮይስ ክፋሊት እዋን ምውድኡ ናብ ኣካውንቶም ይልእክ።

Temi > Religione > Stato e religione
ኣርእስቲ > ሃይማኖት > መንግስትን ሃይማኖትን

dettagli azienda
ማሕደር ደቂኣንስትዮ

Ultimi cambiamenti 19.2.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 20.11.2017

Utilizzi tutta la gamma di informazioni che le offriamo o si rivolga al nostro consultorio online.
በዚ መገዲ ንዓኹም ንምሕጋዝ ካብ ዝተዳለወ በብዓይነቱ ሓበሬታ ብዝግባእ ክትጥቀምሉ ትዕደሙ። ብመርበብ ሓበረታ ንህቦ ቀጥታዊ ምኽሪውን ክትውከስዎ ከም እትኽእሉ ንሕብር።

35 anni di esperienza internazionale
ናይ 35 ዓመት ዓለም ለኻዊ ተመክሮ ኣሎና

Temi > Asilo > Soggiorno > Permesso di soggiorno
ኣርእስቲ > ሕጊ ዑቕባ > ኣብ ስዊዘርላንድ ምቕማጥ > መንበሪ ፍቓድ

Trova la tua ambasciata - International Funerals
ናይ ሃገርኩም ኤምባሲ ንምርካብ - International Funerals

Mezzi
ምንጭታት/Sources:

Home > Italiano > Sicurezza sociale > Assicurazione contro gli infortuni
Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ሓደጋ

Home > Italiano > Salute > Assicurazione malattia > Assicurazione contro gli infortuni
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ > ኢንሹራንስ ሓደጋ

Temi > Asilo > Soggiorno > Salute
ኣርእስቲ > ሕጊ ዑቕባ > ኣብ ስዊዘርላንድ ምቕማጥ > ጥዕና

La conclusione di un contratto di apprendistato con un richiedente l'asilo o una persona provvisoriamente ammessa è soggetta alle stesse restrizioni come per un contratto lavorativo.
ሓደ ሓድ ካንቶናት ንመንእስያት ሓተቲ ዑቕባ ብመሰረት ዝወጸ መዓልታዊ ፕሮግራማት ስልጠናታት ናይ መሃብ መደብ ይሰርዓ እየን። እዚ ድማ ነቶም መንእሰያት ኣብ እተፈላለየ ጨናፍር ግብራዊ ዝኾነ መሰረታዊ ስልጠና ኪቐስሙ ይሕግዞም።

Testi
ክግለጽ እዩ።

Ufficio per la scuola popolare e lo sport / Panoramica delle offerte LCO nei Grigioni
ናይ Graubünden ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲን ስፖርቲን ዲፓርትመንት / /ስለ ኣፍ ምፍትሒ ቋንቋን ባሕሊን ትምህርቲ ጠቅላላ መረዳእታ Graubünden (DE)

Ultimi cambiamenti 21.9.2018
መወዳእታ ዝተቐየረ 22.11.2017

Articel
ርእሰ-ዓንቀጽ