Game Da Kaunar Allah "Gama Allah ya kaunaci duniya har ya ba da makadaicin Dansa don dukan wanda ke dogara gare shi kada ya halaka, amma ya sami rai madawwami." (Yahaya 3:16) Game da Shirin Allah: Kristi ya ce, "Dalilin zuwana ke nan in ba da rai a yalwace." (Yahaya 10:10) Amma mutane da yawa ba sa jin dadm rayuwarsu domin...
Setimela se ka kitima ntle le vene ya mohiokomedi. Empa, e ka ba ka lefeela go leka go goga terene ka vene ya mohlokomedi. Ka tsela e bjalo, rena, bjalo ka baKreste, ga re itshetlege ka maikutlwelo goba khuduego ya moya; empa re bea tumelo (tshepho) botshepheging bja Modimo le ditshephišo tsa lentšu la gagwe.


SAMU
Lumela

izuba (zuba) Ila
ba:ndil; malalal; malwala Kitja

Yasa
manaba

NEMO
Dira Naa –

 ITA
WAGO

labarai
Mohuta

Tsaro
Sebopego

PASS KWATA KWATA
Realo - Cookiebeleid

labarai
Mohlala

Game da mu
BEGO

Abokanmu da abokanmu
moka

Tare:
Gomme:

Gyare
Gomme

YA DA
MOKA

Karfa
MOKA

ga 80%, na 20%
Dienywa

Abada
Abigaile

SAMU
Ditaba

A yi rajista da Google
Saenela go tsena ka Google

Tura
Barwa

Gare de Koyasan
metle

/ ita
Ye Ling

Yankuam
Wago

Akai
WAGO

SAMU
Bohlodi

Labarai
MOKA

Tsaro
Boithaopo

Aika
feta, hora

 ITA
Wago

A-Rukaranta
Isokelo

Kasa(21587)
Pitsi(2187)

Akai
SILEGO

Kome
Basware

SUNA-NE !
Barwa

Shiga
Moka

Araminta
Moka

Darika
  GOMME

Yaya
Rena

Begen
Moka

 ITA
Lehu

Lattarinta (137)
Pitsi (1370)

Duka
WAGO

YA DA
+ Moka

Inda
Abigaile

Tsaro
Tšhomišo

A.K.A
A?eA?ka

Tsarouchia
Moka

Amma
Moka

SAKAMAKI Kentaro
lalala lalalalalala