તમને પહેલાનું જીવન જીવતા અટકી જવાની, અને તમારું જૂનું માણસપણું વધુ ને વધુ અનિષ્ટ બનતું જાય છે. કારણ કે દુષ્કર્મો કરવાની ઈચ્છાથી લોકોને છેતરે છે. અને તમારી મનોવૃત્તિઓમાં નવા થાઓ. અને નવું માણસપણું જે દેવની ઈચ્છા પ્રમાણે ન્યાયીપણામાં તથા સત્યની પવિત્રતામાં સજાર્યેલુ છે. તે ધારણ કરો. એફેસીઓને પત્ર 4:22-24
ବିବାହକୁ ସବୁଲୋକଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ଆବଶ୍ଯକ। ପ୍ରେତ୍ୟକକ ବିବାହକୁ କବଳେ ଦୁଇ ଜଣକ ଭିତ ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ୟୌନଗତ ପାପ ଓ ବ୍ଯଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ବର ସମାନଙ୍କେୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ବିଚାର କରିବେ। ଏବ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର 13:4


કર મુક્ત 1800-103-6465
ଟୋଲ ଫ୍ରି 1800-103-6465

Outlook.com શા માટે
Outlook.com କଣ ପାଇଁ

કોઈ શંકા છે? કોલ કરોઃ 022-28680353 / 08433708047
କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କି ? କଲ୍‌ କରନ୍ତୁ: 022-28680353 / 08433708047

690525, ભારત.
ଅମୃତପୁରୀ ପୋଷ୍ଟ, କୋଲ୍ଲମ, କେରଳ 690546, ଭାରତ।

આ સમય દરમ્યાન કૈસર ઓગસ્તસે હુકમનામું બહાર પાડ્યું કે જે દેશો રોમન શાસન હેઠળ છે તે સમગ્ર રાજ્યની વસતી ગણતરી કરવામાં આવે. એ હુકમનામા અનુસાર બધાજ લોકોએ પોતપોતાના નામ રજિસ્ટરમાં નોધાવવાનાં હતા. આ વસ્તી ગણતરી પ્રથમ વાર જ થતી હતી. તે વખતે સિરિયા પ્રાંતનો હાકેમ કુરીનિયસ હતો. તેથી બધાજ લોકો પોતપોતાના શહેરમાં નામની નોંધણી કરાવવા માટે ગયા. અને યૂસફ પણ ગાલીલના નાસરેથ શહેરમાંથી યહૂદિયા મધ્યે દાઉદનું શહેર જે બેથલેહેમ કહેવાય છે તેમાં, પોતાનું તથા પોતાની ગર્ભવતી વેવિશાળી પત્નિ મરિયમનું નામ નોંધાવવા ગયો કેમ કે દાઉદના વંશ તથા કુળમાંનો તે હતો. લૂક 2:1-5
ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ଶିଷ୍ଯମାନେ କଫର୍ନାହୂମକୁ ଗଲେ। କଫର୍ନାହୂମ ରେ କେତକେ ଲୋକ ପିତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିରର କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି, ସମାନେେ ସହେି ଲୋକ ଥିଲେ। ସମାନେେ ପଚାରିଲେ, "ତୁମ୍ଭର ଗୁରୁ ମନ୍ଦିରର 'ଦୁଇ-ଡ୍ରକ୍ମା' କର ଦିଅନ୍ତି କି?" ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ହଁ, ସେ ଦିଅନ୍ତି।" ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, "ରାଜାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରନ୍ତି।" ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, "ତାର ଅର୍ଥ ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କର ଦବୋକୁ ପଡ଼ନୋହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କର ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେ କୋର୍ଧିତ କରିବନାହିଁ। ତେଣୁ କର ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦଇଦେିଅ: ହ୍ରଦକୁ ଯାଅ। ତୁମ୍ଭର ମାଛ ଧର। ତୁମ୍ଭେ ଧରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମାଛଟି ଆଣ। ତାର ପାଟି ଖୋଲ। ତା ପାଟିରୁ ତୁମ୍ଭେ ଚ଼ାରିଟି ରେ ୗପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇବ। ସେ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ମାେପାଇଁ ଓ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଟିକସ ଆଦାୟକାରୀଙ୍କୁ ଦଇଦେିଅ।" ମାଥିଉଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 17:24-27

ટૉલ નંબર 1800-103-5499, 0124- 4285499
ଟୋଲ ନମ୍ବର 1800-103-5499, 0124- 4285499

475 પાઠ
475 ଲେସନ୍

કસ્ટમર કૅર: +91 7219821111
ଗ୍ରାହକ ଯତ୍ନ (କସ୍ଟମର କେୟାର୍): +91 7219821111

સૂતી વખતે તને કોઇ ડર રહેશે નહિ. અને તું મીઠી ઊંઘ લઇ શકીશ. નીતિવચનો 3:24
ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶଯନ କରେ, କାରଣ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମାେତେ ରକ୍ଷାକରି ନିରାପଦରେ ଶାଇେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦଇେଛ। [ଗୀତସଂହିତା - Psalms 4:8]

“દેવ પાસે માંગવાનું ચાલું રાખો, અને દેવ તમને આપશે, શોધવાનું ચાલું રાખો, અને તમને જડશે. ખખડાવવાનું ચાલું રાખો અને દરવાજો તમારા માટે ઉઘડી જશે. 8 કારણ કે જે માંગે છે તેને એ જરૂરથી મળે છે, જે શોધતા રહે છે તેમને જરૂરથી પ્રાપ્ત થાય છે. અને જે ખટખટાવે છે, તેમને માટે દરવાજા અવશ્ય ઉઘડી જાય છે. માથ્થી 7:7, 8
ଉତ୍ତର ରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ,"ତୁମ୍ଭମାନେେ ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ଯ ଗ୍ଭରେି କରିବା ବନ୍ଦ କର। ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ଯ ଗ୍ଭରେିକରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନେେ ଆମ୍ଭର ଦ୍ରବ୍ଯ ଗ୍ଭରେିକଲ। ଏହିପରି ଭାବରେ, ସମଗ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ମାରେ ଦ୍ରବ୍ଯ ଚୋରି କରିଛ। ତୁମ୍ଭମାନେେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଶପ୍ତ।" ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ୍ ସଦାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, "ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ଯର ଏକ ଦଶମାଂଶ ଆମ୍ଭ ଭଣ୍ତାରକୁ ଆଣ ୟଦ୍ବାରା କି ତୁମ୍ଭର ଗୃହ ରେ ୟଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ରହିବ। ଆମ୍ଭକୁ ପରୀକ୍ଷା କର। ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନେେ ମଲାଖୀ 3:8-10

ફોટો ગેલેરીમાં 2115 ફોટોગ્રાફ્સ છે. તમામ ફોટો ગેલેરીઓમાં 2696 ફોટોગ્રાફ્સ છે.
ଚିତ୍ର ବୀଥିକାରେ 2106 ଗୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି_ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ବୀଥିକାଗୁଡ଼ିକରେ 2696 ଗୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି_

Copyright © KPR – ગાર્ડરનર્સ ક્લબ સ્લોવાકિયા 1998-2018 _ Botanix
Agrostemma githago ଉଦ୍ଭିଦ – ଚିତ୍ର

નોઝોટો વિડિઓ, શાયરી, કવિતા, ખર્ચ, ટુચકાઓ, ગીતો, કૉમેડી, સંગીત, ચલચિત્રો, ફિલ્મી માટે શ્રેષ્ઠ એપ્લિકેશન છે....
ନୋୟୋତ ଇସଃ ବେସ୍ତ ଆପ୍ପ ଫୋର ଭିଡ଼ିଓ , ଶାୟାରୀ , ପୋଏମ , କଅଟେସ , ଜୋକେଶ , ସଂସ ,କମେଡି , ମୂଷିକ, ମବିଏସ, ଫିଲ୍ମ...

“તારે હત્યા કરવી નહિ, . પુનર્નિયમ 5:17
"ତୁମ୍ଭେ ନରହତ୍ଯା କରିବ ନାହିଁ। ଦିତୀୟ ବିବରଣ 5:17

પ્લેઈંગ 04:31
ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ (ଖେଳିବା) 04:31

ચાલુ ભાષા: ગુજરાતી
©2012-2017 କ୍ଲାଉଡ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ (Cloud Library) English

કાર્યનો પ્રકાર:Full Time
କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର:Full Time

જવાબદારી (વિભાગ 11 A / B / C)
ଦେୟତା (ବିଭାଗ 11 A/B/C)

પ્લેઈંગ 04:38
ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ (ଖେଳିବା) 04:38

વેતન (₹) : ___________વાર્ષિક: 500,000-1,400,000 વાર્ષિક
ଦରମା (₹): 500,000-1,400,000 ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ

પ્લેઈંગ 03:46
ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ (ଖେଳିବା) 03:46

તમામ ફોટો ગેલેરીઓમાં 2696 ફોટોગ્રાફ્સ છે.
ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ବୀଥିକାଗୁଡ଼ିକରେ 2696 ଗୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି_

ફોટો ગેલેરીમાં 2115 ફોટોગ્રાફ્સ છે. તમામ ફોટો ગેલેરીઓમાં 2696 ફોટોગ્રાફ્સ છે.
ଚିତ୍ର ବୀଥିକାରେ 2115 ଗୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି_ ସମସ୍ତ ଚିତ୍ର ବୀଥିକାଗୁଡ଼ିକରେ 2696 ଗୋଟି ଚିତ୍ର ରହିଛି_

અમને websupport@iffcotokio.co.in પર ઇમેઇલ કરો
ରେ -ମେଲ କରନ୍ତୁ websupport@iffcotokio.co.in

પ્લેઈંગ 30:40
ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ (ଖେଳିବା) 30:40

NC<space>તમારો એરિયા પિન કોડ નંબર ટાઈપ કરીને 9243700999 પર એસએમએસ કરો
ଏସ୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ କରନ୍ତୁ NC<space>ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ପିନ୍‌ କୋଡ୍‌ ନମ୍ବର 9243700999କୁ

પ્લેઈંગ 02:02
ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ (ଖେଳିବା) 17:29

ગુજરાતી
ବିସ୍ତାରଭାବରେ:

મુક્ત સુ-ઉક્તિ સંકલન
ଓଡ଼ିଆ (ಒರಿಯಾ)

વેતન (₹) : ___________વાર્ષિક: 300,000-700,000 વાર્ષિક
ଦରମା (₹): 300,000-700,000 ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ

અતો’ દેવા અ’વંતુ નો યતો વિષ્ણુ’ર્વિચક્રમે _ પૃથિવ્યાઃ સપ્તધામ’ભિઃ _ ઇદં વિષ્ણુર્વિચ’ક્રમે ત્રેધા નિદ’ધે પદમ _ સમૂ’ઢમસ્ય પાગ્‍મ સુરે __ ત્રીણિ’ પદા વિચ’ક્રમે વિષ્ણુ’ર્ગોપા અદા”ભ્યઃ _ તતો ધર્મા’ણિ ધારયન’ _ વિષ્ણોઃ કર્મા’ણિ પશ્યત યતો” વ્રતાનિ’ પસ્પૃશે _ ઇન્દ્ર’સ્ય યુજ્યઃ સખા” __
ଓଂ ଵିଷ୍ଣୋର୍ନୁକଂ’ ଵୀର୍ୟା’ଣି ପ୍ରଵୋ’ଚଂ ୟଃ ପାର୍ଥି’ଵାନି ଵିମମେ ରାଜାଗଂ’ସି ୟୋ ଅସ୍କ’ଭାୟଦୁତ୍ତ’ରଗ୍‍ମ ସଧସ୍ଥଂ’ ଵିଚକ୍ରମାଣସ୍ତ୍ରେଧୋରୁ’ଗାୟୋ ଵିଷ୍ଣୋ’ରରାଟ’ମସି ଵିଷ୍ଣୋ”ଃ ପୃଷ୍ଠମ’ସି ଵିଷ୍ଣୋଃ ଶ୍ନପ୍ତ୍ରେ”ସ୍ଥୋ ଵିଷ୍ଣୋସ୍ସ୍ୟୂର’ସି ଵିଷ୍ଣୋ”ର୍ଧ୍ରୁଵମ’ସି ଵୈଷ୍ଣଵମ’ସି ଵିଷ୍ଣ’ଵେ ତ୍ଵା __

મુકિત - Salvation
ଆମର ଯୁକ୍ତି - Salvation

Microsoft Excel Online - Excel સ્પ્રેડશીટ્સ પર એકબીજાની સાથે કાર્ય કરો
Microsoft Excel Online - Excel ସ୍ପ୍ରେଡ୍‌ସିଟ୍‌ରେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତୁ

ગોપિકાનાં કુચદ્વંદ કુંકુમાઙ્કિત વક્ષસમ _
ଓଂ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ’ __

પ્લોટ નં-3,સેક્ટર-29,
ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 3, ସେକ୍ଟର – 29,

ઓફ ફેમ વોલ - Haik
Bluetooth ଅଡିଓ

જો તમારાંમા આ સર્વ હોય, તો હું તમને મારા માટે કંઈક કરવા વિનવું છું. જે મને આનંદથી ભરી દેશે. હું તમારી પાસે માગું છું કે એક જ અને એક સરખા વિશ્વાસમાં તમારા બધાના માનસ એક અને સંગઠીત કરો, એકબીજા પ્રત્યેના પ્રેમ માટે, એકબીજા સાથે સહમત થવાની બાબતમાં અને સમાન હેતુ સાધવા, સાથે રહીને એક અને સમાન વિચારના બનો. તમે જે કંઈ કાર્ય કરો તે સ્વાર્થ અને અહંકાર પ્રેરિત ન કરશો. નમ્ર બનો અને બીજાને તમારા કરતા વિશેષ ઉત્તમ ગણો. તમારા જીવનમાં તમારા વિચાર અને વર્તન ખ્રિસ્ત ઈસુ જેવાં હોવાં જોઈએ. ફિલિપ્પીઓને પત્ર 2:3-5
ନିଜ ବୃଥାଗର୍ବ ବନ୍ଦ କର। ଅହଂକାର ଭାବରେ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ବର ସର୍ବଜ୍ଞ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମାନଙ୍କେର କର୍ମ ଅନକ୍ସ୍ଟୟାଯୀ ବିଗ୍ଭର କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶାମୁୟେଲ 2:3

છોડવાઓની ફોટો ગેલેરી – ફોટો 1–20
ପ୍ରଦର୍ଶିତ 1–20 ପରବର୍ତ୍ତୀ

વેતન (₹) : ___________વાર્ષિક: 100,000-300,000 વાર્ષિક
ଦରମା (₹): 100,000-300,000 ବର୍ଷ ଅନୁଯାୟୀ

Microsoft Word Online - Word દસ્તાવેજો પર એકબીજાની સાથે કાર્ય કરો
Microsoft Word Online – Word ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକରନ୍ତୁ

કંપની વિશે : ALL1 RECORDS
କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ : ALL1 RECORDS

કંપની વિશે : HUNTING CUBE
କମ୍ପାନୀ ବିଷୟରେ : HUNTING CUBE

Copyright © KPR – ગાર્ડરનર્સ ક્લબ સ્લોવાકિયા 1998-2017 _ Botanix
କଣ୍ଟା କୁସୁମ ଗଛ Acacia leptostachya ଉଦ୍ଭିଦ – ଚିତ୍ର

6 મહિના 25%
6 ମାସ 25%

17 વિભિન્ન ભાષાઓ
17 ବିଭିର୍ନ୍ନ ଭାଷା

રા શ ન
ଓଡ଼ିଆ

3 મહિના 50%
3 ମାସ 50%

ગેંડાની સામે જો. મેં તારી સાથે ગેંડાને ઉત્પન્ન કર્યો છે, તે બળદની જેમ ઘાસ ખાય છે. તેના પેટમાંના સ્નાયુઓ ખુબજ બળવાન છે તેના શરીરમાં ઘણી શકિત છે. એની પૂંછડી દેવદાર વૃક્ષની જેમ ટટ્ટાર ઊભી રહે છે, એની પગની પિંડીના સ્નાયુઓ કેવા મજબૂત છે! તેના હાડકાં કાંસા જેવા છે. તેના પગ લોખંડના સળિયા જેવા મજબૂત છે. નીતિવચનો 40:15-18
ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଦୂତଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆକାଶ ରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ପୃଥିବୀର ସକଳ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଦେଶ, ଜାତି, ଭାଷା ଓ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦବୋପାଇଁ ସହେି ସ୍ବର୍ଗଦୂତଙ୍କ ପାଖ ରେ ଏକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ସୁସମାଚାର ଥିଲା। ସହେି ସ୍ବର୍ଗଦୂତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ବର ରେ କହିଲେ, "ପରମେଶ୍ବରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କୁ ମହିମା ପ୍ରଦାନ କର। ପରମେଶ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ପରମେଶ୍ବରଙ୍କର ଉପାସନା କର। ସେ ସ୍ବର୍ଗ, ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର ଓ ଜଳଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା।" ଯୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 14:6-7

આપવો - Giving
ଦାନ କରିବା - Giving