Et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne ?
Och vad kan låta dig förstå vad den nattliga besökaren betyder


Tu es vraiment l’Omnipotent, l’Omniscient, l’Informé.
Du är sannerligen den Allsmäktige, den Allvetande, den Allunderrättade.

les Feuilles d'Abraham et de Moïse.
i Abrahams och Moses uppenbarelser.

ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents,
och före dem Noas folk - de var de syndigaste och mest hårdnackade [av alla] -

que ce qu'Allah veut. Car, Il connaît ce qui paraît au grand jour ainsi que ce qui est caché.
utom det som Gud vill [att du skall glömma]; Han vet vad [människorna] öppet tillkännager likaväl som det som [de vill] dölja.

de Pharaon, et de Tamud ?
som Farao [sände ut för att genskjuta Israels barn], och för [stammen] Thamud?

Le Messager d'Allah leur avait dit : "La chamelle d'Allah ! Laissez-la boire"
trots att Guds sändebud sade till dem: "[Detta är] Guds kamelsto; vattna henne [och låt henne inte komma till skada]!"

[et] durant lequel le ciel se fendra. Sa promesse s'accomplira sans doute.
himlen skall rämna och Hans löfte bli verklighet

Mesurer deux tonalités (en même temps) et leur battement.
Mät två toner (samtidigt) och deras slag.

de même que les Aad et Pharaon et les frères de Lot,
och Aad och Farao och Lots bröder

Et qui te dira ce qu'est la voie difficile ?
Vad kan låta dig ana vad det innebär [att slå in på] den väg som bär brant uppför

Quelqu'un peut-il aider?
Kan någon hjälpa?

Auquel appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah est témoin de toute chose.
Han som äger herraväldet över himlarna och jorden. Men Gud är vittne till allt.

Pour ceux qui se souviennent, qui a oublié et ceux qui ne le savent pas.
För dem som minns, som glömt och de som inte vet.

Puis les uns se tourneront vers les autres s'interrogeant mutuellement.
Och de går fram till varandra och frågar [om det förflutna]

Ceux-là (les Mecquois) disent :
Dessa [nutida förnekare] säger:

Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, ce sont les meilleurs de toute la création.
Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser.

Accorde (ô Prophète) donc un délai aux infidèles : accorde-leur un court délai.
Låt dem därför hållas, dessa förnekare, låt dem hållas [ännu] en liten tid!

Et quand foulé,
Och när tröskas,

Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre glorifient Allah, et Il est le Puissant, le Sage.
ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud; Han är den Allsmäktige, den Vise.

Qui pensez vous être?
Vem tror du att du är?

alors Allah le châtiera du plus grand châtiment.
skall Gud straffa med det strängaste av alla straff.

De même, pour le peuple de Noé auparavant. Ils étaient des gens pervers.
Och före dem lät Vi Noas folk, förhärdade i synd och trots, gå under.

mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants,
och detta kommer att orsaka förnekarna [själva] bitter grämelse.

Les injustes auront un châtiment préalable. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
De som ständigt begår orätt [skall straffas] redan innan [den Dagen kommer], men de flesta av dem är ovetande [om detta].

Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Ar-Rass et les Tamud crièrent au mensonge,
Före dem [som nu förnekar uppståndelsen] förnekades den av Noas folk och folket i Ar-Rass och [stammarna] Thamud

Voici les versets du Livre plein de sagesse,
DETTA ÄR budskap ur den uppenbarade Skriften, ur vilken visdom,

Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde.
[Det innebär] också att vara en av dem som tror och som uppmanar varandra att ha tålamod och uppmanar varandra att visa medkänsla [med de sämre lottade].

ô homme ! Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, le Noble,
VAD KOM dig, människa, att missta dig i fråga om din Herre, den Givmilde?

Et s'ils te traitent de menteur, [sache que] le peuple de Noé, les Aad, les Tamud avant eux, ont aussi crié au mensonge (à l'égard de leurs messagers),
OCH OM de beskyller dig för lögn [Muhammad, skall du veta att] före deras tid Noas folk och stammarna Aad och Thamud

de même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot.
och Abrahams och Lots folk

Tu n'est qu'un avertisseur.
du är bara en varnare.

Et informe-les au sujet des hôtes d'Abraham
OCH BERÄTTA för dem om Abrahams besökare -

Qui sommes-nous ?
Vart vill du åka?

En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi;
Du skall dö [Muhammad], och de skall dö.

FR _ NL
Preem

et vos conquêtes (ou pour vous et votre compagne),
och dina erövringar (eller för dig och din följeslagare),

Annonce-leur donc un châtiment douloureux.
Låt dem därför veta att de har att se fram mot ett plågsamt straff,

Pharaon et ceux qui vécurent avant lui ainsi que les Villes renversées commirent des fautes .
Och Farao och [folken] som levde före honom och [människorna i] de ödelagda [städerna] bar [alla på en tung börda av] synd.

Pour ceux qui se souviennent, qui a oublié et ceux qui ne le savent pas.
För dem som minns, som har glömt och de som inte vet.

alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de la gauche.
Men de som envist framhärdar i att förneka Våra budskap är de orättfärdiga som hör till den vänstra sidan.

Qu'est-ce-que la Messagerie Instantanée?
Instant Messenger (IM) Vad är Instant Messenger?

Par où commencer?
Vart ska jag börja?

Places dans les montagnes,
Platser i bergen,

Dis : "Attendez ! Je suis avec vous parmi ceux qui attendent".
Säg: "Vänta gärna! Jag skall vänta med er!"

Après cela, en quelle parole croiront-ils donc ?
På vilket budskap skall de hädanefter tro?

Que faire si vous avez trouvé une méningite séreuse (signes) chez vous ou chez un parent?
Vad händer om du hittade serös meningit (tecken på det) hos dig själv eller med en släkting?

Or, Allah sait bien ce qu'ils dissimulent.
Men Gud vet vad de gömmer i sitt innersta.

nous avons un temps excellent!"
vi har en utmärkt tid! "

quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent .
När de två [änglarna som har till uppgift] att skriva ned [hennes ord och hennes handlingar] skriver, sittande på höger och vänster sida,