Avant eux, le peuple de Noé, les gens d'Ar-Rass et les Tamud crièrent au mensonge,
Kuwa Reer Makaad hortooda waxaa xaqii beeniyay Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Rasi dadkeedii iyo thamuud.


Et s'ils te traitent de menteur, [sache que] le peuple de Noé, les Aad, les Tamud avant eux, ont aussi crié au mensonge (à l'égard de leurs messagers),
Hadday ku Beeniyaan waxaa Beeniyey Ilortood Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Caad iyo Thamuud.

de même que les Aad et Pharaon et les frères de Lot,
Iyo Ree Caad iyo Fircoon iyo (Nabi) Luudh walaalihiis (qoomkiisii).

Ceux-là (les Mecquois) disent :
kuwaasi (Gaaladu) waxay dhihi.

Faites donc revenir nos ancêtres, si vous êtes véridiques".
noo keena aabayowgano haddaad run sheegaysaan.

Et récite-leur la nouvelle d'Abraham :
Ku Akhri Korkooda Warkii Nabi Ibraahim.

de même que le peuple d'Abraham, le peuple de Lot.
iyo Qoomkii (Nabi) Ibraahim iyo Qoomkii (Nabi) Luudh.

C'est Lui le Connaisseur [des mondes] inconnus et visibles, le Puissant, le Miséricordieux,
kaasina waa Eebaha og wax maqan iyo waxa joogaba, ee adkaada ee Naxariista.

Pharaon et ceux qui vécurent avant lui ainsi que les Villes renversées commirent des fautes .
Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyna waa jireen iyo kuwii gafsanaa ee la daba geddiyey (Nabi Luudh Qoomkiisi).

Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point.
Cirka iyo dhulku waa idlaan doonaan, laakiinse ereyadaydu ma idlaan doonaan

et y a fait de la lune une lumière et du soleil une lampe ?
Dayaxana uga yeelay Dhexdooda Nuur, qorraxdana ka yeelay siraad.

Et les Aad, les Tamud, les gens d'Ar-Rass et de nombreuses générations intermédiaires !
Caadna waan Halaagnay iyo Thamuud, iyo Rasi (Ceelkii) Ehelkiisii, iyo Quruumo Intaas u Dhaxeeyey oo Badan.

mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants,
Qur'aanku waa qoomamada Gaalada (Maalinta Qiyaame).

Dieu n'a pas créé l'homme à souffrir.
Ilaah ma abuuri dadka u xanuunsataan,.

Nous ne les avons créés qu'en toute vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas.
mana aanaan u abuurin wax aan xaq ahayn hasa yeeshee badankood ma oga.

qui endurent, et placent leur confiance en leur Seigneur !
ee ah kuwa samray Eebahoodna tala saarta.

celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité. Jetez-le donc dans le dur châtiment".
Ee Eebe miciisa Ilaah kale yeelay, ku tuura caddibaad daran.

Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas.
kuwa kaaga dhawaaqi qolalka gadaashooda badankoodu wax ma kasayaan.

En vérité tu mourras et ils mourront eux aussi;
Adigu waad dhiman iyaguna (Gaaladu) way dhiman.

En effet, Nous avons apporté à Moïse le Livre et lui avons assigné son frère Aaron comme assistant.
Waxaana Siinay Nabi Muuse Kitaabkii Waxaana ka Yeellay la Jirkiisa Walaalkiis Haaruun Wasiir.

Et bien, éloigne-toi d'eux (pardonne-leur); et dit : "Salut ! " Car ils sauront bientôt.
Iska saamax waxaadna dhahdaa Nabadgalyo, way ogaandoonaan (waxa ku dhacee).

C'est Lui qui donne la vie et qui donne la mort; et c'est vers Lui que vous serez ramenés.
Eebaa wax nooleeyn waxna dila xaggiisaana laydiin soo celin.

Et ils disent : "A quand cette victoire, si vous êtes véridiques" ?
waxay dhihi waa goorma kala xukunku haddaad run sheegaysaan.

La révélation du Livre émane d'Allah, le Puissant, le Sage.
Kitaabka (Quraanka) ah wuxuu ka soo dagay Eebaha adkaada ee falka san xaggiisa.

En effet, ceux d'avant eux avaient crié au mensonge. Quelle fut alors Ma réprobation !
Waxaa Eebe beeniyey Gaaladii (reer Makaad) ka horreeyey, sidayse ahayd Ciqaabti Eebe.

pour qu'ils y demeurent éternellement, sans trouver ni alliés ni secoureur.
Iyagoo ku waari dhexdeeda waligood oon helaynna Sokeeye iyo gargaare midna,

Nous vous invitons à venir adorer le Seigneur avec nous. Toutes les églises du Christ vous souhaitent la bienvenue.
Waxaan kugu martiqaadaynaa inaad timaaddo oo aad caabuddo Rabbiga annaga. Dhammaan kaniisadaha Masiixa ayaa kugu soo dhaweynaya.

par contre, il a démenti et tourné le dos,
Laakiin wuu Beeniyay wuuna Jeedsaday.

Apportez donc votre Livre si vous êtes véridiques ! "
Keena Kitaabkiina (cadayn) hadaad runlayaaltihiin.

Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation :
Ha Dhaqaajinin Nabiyow Carrabka inaad Quraanka ku Dagdagto (Akhriskiisa).

et que la terre et les montagnes seront soulevées puis tassées d'un seul coup;
Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal mar.

Dis : "ô hommes ! Je ne suis pour vous, en vérité, qu'un avertisseur explicite".
waxaad Dhahdaa Dadow waxaan uun Anigu idiin ahay Dige Cad.

Création des collages
Waxay abuurtaa sawirrada

Dieu a créé tout et il a autorité sur elle.
Ilaah wuxuu abuuray wax kasta oo uu ku leeyahay amar uu dul.

Qui d'autre que le Seigneur des nations
Yaa kale laakiin Eebaha quruumaha

Quant aux criminels, ils demeureront dans le châtiment de l'Enfer,
Dambiilayaashu waxay gali cadaabka jahanamo iyagoo ku waari.

êtes-vous plus durs à créer ? ou le ciel, qu'Il a pourtant construit ?
Ma idinkaa daran abuuridda masc Samada Eebaa dhisay.

Et cela n'est point difficile pour Allah.
Arrintaasna wax Eebe ku culus ma aha.

bon prix avec une bonne qualité. Vous le saurez après comparaison.
qiimaha wanaagsan leh tayo wanaagsan. Waxaad ku ogaan doonaa ka dib markii la barbardhigo.

Voilà les infidèles, les libertins.
Kuwaasina waa Gaalada Faasiqiinta ah (aadna u xun).

"Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Car [à présent] nous croyons".
Waxayna dheheen Eebow naga fayd cadaabka waxaan nahay Mu'miniine.

Par le Coran plein de sagesse.
Quraanka xigmada leh yaan ku dhaartaye.

Plutôt, ils traitent de mensonge la vérité qui leur est venue : les voilà donc dans une situation confuse.
Waxaybase beeniyeen xaqii markuu u yimid, waxayna ku suganyihiin xaal qasan.

Tel fut le châtiment; et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore, si seulement ils savaient !
Caddibaaddu waa saas Caddibaadda Aakharaase ka weyn haddii ay wax ogyihiin.

Tu n'est qu'un avertisseur.
Waxaan u dige ahayn ma tihid.

Il dit : "Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs ! "
wuxuuna yidhi Eebow iiga gargaar qoomka wax fasaadiya.

et traitaient de mensonges, continuellement, Nos versets,
Waxayna beeniyeen Aayaadkannaga.

Lorsque Nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse, et de Jésus fils de Marie : et Nous avons pris d'eux un engagement solennel,
«Xusuuso» markaan ka qaadnay Nabiyada ballankoodii iyo adiga iyo Nuux, Ibraahim, Muuse iyo Ciise Ibnu Maryam, oo ka qaadnay Ballan adag.

Association pertinente aux plateaux fruits et légumes
Miraha iyo Khudaarta

Qu'adviendra-t-il d'eux quand les Anges les achèveront, frappant leurs faces et leurs dos ?
Ee say noqon markay nafta ka qaadayso Malaa'igtu iyadoo ka garaaci Wajiga iyo gadaashaba.