به نام خداوند رحمتگر مهربان)
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного.


یار فقرا و یاورضعفا ،
Именем Аллаха, милостивого и Милосердного!

به نام خداوند رحمتگر مهربان)
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند، اهل دوزخند.
А те, которые не уверовали и сочли ложью Наши знамения, окажутся обитателями Ада.

وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ[چشمانتان را] از چیزهایی که خلاف محارم الهی است [فرو بندید.]
Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

او خداوندی است که معبودی جز او نیست؛ و نامهای نیکوتر از آن اوست!
Аллах - Тот, кроме Которого нет иного божества и у Которого самые прекрасные имена.

فرشتگان و روح [= فرشته مقرّب خداوند] بسوی او عروج می‌کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است!
Ангелы и Дух (Джибрил) восходят к Нему в течение дня, равного пятидесяти тысячам лет.

مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که برای آنها پاداشی تمام‌نشدنی است!
за исключением тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая.

مگر آنچه را خدا بخواهد، که او آشکار و نهان را می‌داند!
кроме того, что пожелает Аллах. Он знает явное и то, что сокрыто.

چرا که پروردگارت به او وحی کرده است!
потому что Господь твой внушит ей это.

و آسمان از هم شکافته می‌شود، و وعده او شدنی و حتمی است.
Небо тогда будет расколото, и обещание Его непременно исполнится.

تو چه می‌دانی «سجّین» چیست؟
Откуда ты мог знать, что такое Сиджжин?

و تو نمی‌دانی کوبنده شب چیست!
Откуда ты мог знать, что такое ночной путник?

هیچ معبودی جز او نیست؛ زنده می‌کند و می‌میراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست!
Нет божества, кроме Него. Он оживляет и умерщвляет. Он - ваш Господь и Господь ваших праотцев.

در کتب ابراهیم و موسی.
свитках Ибрахима (Авраама) и Мусы (Моисея).

آنها از چه چیز از یکدیگر سؤال می‌کنند؟!
О чем они расспрашивают друг друга?

ما نشانه‏‌های خود را در افق‏ها به آنها نشان خواهيم داد، و همچنين در خودشان، تا اينكه درك كنند كه اين حقيقت است. آيا پروردگارت بعنوان شاهد بر همه چيز كافی نيست؟ (۴۱:۵۳)
Мы покажем им наши доказательства на горизонте и в них самих, пока они не поймут, что это истина. Разве твоего Господа не достаточно как свидетеля всякой вещи? [41:53]

امّا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند، پاداشی دائمی دارند!
Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготована неиссякаемая награда.

خداوند چیزهای بزرگ افتخار است که انجام داده است!
Богу слава - великие дела, которые Он совершил!

و تو نمی‌دانی آن گردنه چیست!
Откуда ты мог знать, что такое крутая тропа?

آیا خداوند بهترین حکم‌کنندگان نیست؟!
Разве Аллах не является Наимудрейшим Судьей?

ای رسول ما بندگان مرا آگاه ساز که من بسیار آمرزنده و مهربانم. الحجر 49
Возвести (о, Пророк) рабам Моим, что Я – Я Прощающий (и) Милосердный, [15:49]

پس (بشکرانه این نعمت بزرگ) باید پروردگار این خانه را عبادت کنند،
Пусть же они поклоняются Господу этого Дома (Каабы),

حال که چنین است کافران را (فقط) اندکی مهلت ده (تا سزای اعمالشان را ببینند)!
Предоставь же неверующим отсрочку, помедли с ними недолго!

او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است، و شکست‌ناپذیر و مهربان است!
Таков Ведающий сокровенное и явное, Могущественный, Милосердный,

این آیات کتاب حکیم است (کتابی پرمحتوا و استوار)!
Это - аяты мудрого Писания,

Sorğunu təsdiqlə - هاست ارزان _ هاست رایگان _ سرور مجازی ارزان
İtirilmiş şifrə yenilənməsi - Релком ХОСТ (Relcom Host)

(به خاطر بیاور) هنگامی را که پروردگارت موسی را ندا داد که به سراغ قوم ستمگر برو...
Вот твой Господь воззвал к Мусе (Моисею): «Ступай к несправедливому народу -

لشکریان فرعون و ثمود؟!
о Фараоне и самудянах?

مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، که برای آنان پاداشی است قطع‌نشدنی!
кроме тех, которые уверовали и совершали праведные деяния. Им уготована награда неиссякаемая.

و خداوند آنچه را در دل پنهان می‌دارند بخوبی می‌داند!
Аллаху же лучше знать, что они хранят (какие добрые и злые деяния они совершают).

(خداوند) این تندباد بنیان‌کن را هفت شب و هشت روز پی در پی بر آنها مسلّط ساخت، (و اگر آنجا بودی) می‌دیدی که آن قوم همچون تنه‌های پوسیده و تو خالی درختان نخل در میان این تند باد روی زمین افتاده و هلاک شده‌اند!
Он заставил его бушевать над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы.

و فرستاده الهی [= صالح‌] به آنان گفت: «ناقه خدا [= همان شتری که معجزه الهی بود] را با آبشخورش واگذارید (و مزاحم آن نشوید)!»
Посланник Аллаха (Салих) сказал им: «Берегите верблюдицу и питье ее!».

بی گمان خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند؛ ای کسانی که ایمان آورده اید! بر او درود فرستید، و سلام بگویید، سلامی نیکو.
Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте миром.

و نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند!
а еще раньше погубил народ Нуха (Ноя). Воистину, они были еще более несправедливы и непокорны.

وای بر هر دروغگوی گنهکار...
Горе всякому лживому грешнику!

آنها حقّ را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند؛ از این رو پیوسته در کار پراکنده خود متحیّرند!
Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве.

آیا ندیدی پروردگارت با قوم «عاد» چه کرد؟!
Неужели ты не видел, как Господь твой поступил с адитами -

شما تحویل نگرانی های خود را به خدا و خدا نعمتهایش را به شما handsover.
You хэндовера ваши заботы к Аллаху и Аллах handsover его благословения вам.

سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می‌کنند!
А после этого надо быть одним из тех, которые уверовали и заповедали друг другу терпение и заповедали друг другу милосердие.

(امّا) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات (خدا) یند!
Воистину, те, которые уверовали и совершали праведные деяния, являются наилучшими из тварей.

و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط؛
народ Ибрахима (Авраама), народ Лута (Лота)

ما را به راه راست هدایت فرما
Веди нас прямым путем,

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، برای خدا تسبیح می‌گوید؛ و او عزیز و حکیم است!
Славит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле. Он - Могущественный, Мудрый.

همان کسی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است!
Которому принадлежит власть над небесами и землей. Аллах же - Свидетель всякой вещи!

پاداشی که بدان اميدوار بوده ای، به تو می رسد.
«Поистине, тебе будет то, что ты надеялся обрести!»

اینها [= مشرکان‌] می‌گویند:
Воистину, они непременно скажут:

============پایان=========
============Заключение=========

مؤمنان
Верующих

و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط،
адиты, народ Фараона и братья Лута (Лота),