و تو چه می‌دانی «حُطمه» چیست؟!
E o que te fará entender o que é aquilo que consome?


Sorğunu təsdiqlə - هاست ارزان _ هاست رایگان _ سرور مجازی ارزان
Yüklənilənlər - NetHorizontes

مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند که برای آنها پاداشی تمام‌نشدنی است!
Salvo os fiéis, que praticam o bem; estes terão uma recompensa infalível.

Sorğunu təsdiqlə - هاست ارزان _ هاست رایگان _ سرور مجازی ارزان
Widget API de Envio (BETA) Səbətə bax

آیا خداوند بهترین حکم‌کنندگان نیست؟!
Acaso, não é Deus o mais prudente dos juízes?

و تو نمی‌دانی کوبنده شب چیست!
E o que te fará entender o que é o visitante noturno?

سوگند به این کتاب روشنگر،
Pelo Livro lúcido.

و انسان می‌گوید: «زمین را چه می‌شود (که این گونه می‌لرزد)؟!»
O homem dirá: Que ocorre com ela?

Sorğunu təsdiqlə - هاست ارزان _ هاست رایگان _ سرور مجازی ارزان
Yüklənilənlər - Império Vendas

و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط؛
(Assim também) o povo de Abraão e o povo de Lot.

گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است!
Em verdade, a punição do teu Senhor será severíssima,

و فرستاده الهی [= صالح‌] به آنان گفت: «ناقه خدا [= همان شتری که معجزه الهی بود] را با آبشخورش واگذارید (و مزاحم آن نشوید)!»
Porém, o mensageiro de Deus lhes disse: É a camela de Deus! Não a priveis da sua bebida!

و آسمان از هم شکافته می‌شود، و وعده او شدنی و حتمی است.
E o céu se fenderá? Sabei que a Sua promessa se cumprirá!

در کتب ابراهیم و موسی.
Nos Livros de Abraão e de Moisés.

و خداوند آنچه را در دل پنهان می‌دارند بخوبی می‌داند!
Mas Deus bem sabe tudo quanto segredam.

حال که چنین است کافران را (فقط) اندکی مهلت ده (تا سزای اعمالشان را ببینند)!
Tolera, pois, os incrédulos; tolera-os, por ora!

چرا که پروردگارت به او وحی کرده است!
Porque o teu Senhor lhas terá revelado.

و تو نمی‌دانی آن گردنه چیست!
E o que te fará entender o que é vencer as vicissitudes?

او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر است، و شکست‌ناپذیر و مهربان است!
Tal é (Deus), Conhecer do cognoscível e do incognoscível, o Poderoso, o Misericordiosíssimo,

کسانی که به پایان رسیدند،
Aqueles terminados, após a laminação,

Towards the Light (شلوغی،)
Səs ver Nəticələr

ای انسان! چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟!
Ó humano, o que te fez negligente em relação ao teu Senhor, o Munificentíssimo,

و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط،
O povo de Ad, o Faraó, os irmãos de Lot,

پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده!
Anuncia-lhes, pois, um doloroso castigo,

و نیز قوم نوح را پیش از آنها، چرا که آنان از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند!
E, antes, o povo de Noé, porque era ainda mais iníquo e transgressor?

همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم، چرا که قوم فاسقی بودند!
E anteriormente a eles houve o povo de Noé; em verdade, era um povo depravado.

مگر کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده‌اند، که برای آنان پاداشی است قطع‌نشدنی!
Exceto aos fiéis, que praticam o bem, os quais obterão uma recompensa infalível.

(امّا) کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند، بهترین مخلوقات (خدا) یند!
Por outra, os fiéis, que praticam o bem, são as melhores criaturas,

این آیات کتاب حکیم است (کتابی پرمحتوا و استوار)!
Estes são os versículos do Livro da Sabedoria.

اگر تو را تکذیب کنند، (امر تازه‌ای نیست؛) پیش از آنها قوم نوح و عاد و ثمود (پیامبرانشان را) تکذیب کردند.
Porém, se te desmentem (ó Mensageiros), o mesmo que fizeram, antes deles, os povos de Noé, de Ad e de Tamud.

لشکریان فرعون و ثمود؟!
Do Faraó e do povo de Samud?

سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یکدیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می‌کنند!
É, ademais, contar-se entre os fiéis, que recomendam mutuamente a perseverança e se encomendam à misericórdia.

که خداوند او را به عذاب بزرگ مجازات می‌کند!
Deus infligirá o maior castigo.

آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است، برای خدا تسبیح می‌گوید؛ و او عزیز و حکیم است!
Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica Deus, porque Ele é o Poderoso, o Prudentíssimo.

راه کسانی که بر آنان نعمت دادی؛ نه خشم گرفتگان بر آنها؛ ونه گمراهان
À senda dos que agraciaste, não à dos abominados, nem à dos extraviados.

اینها [= مشرکان‌] می‌گویند:
Em verdade, estes (os coraixitas) dizem:

اندازه میوه؛
tamanho do fruto;

و برای ستمگران عذابی قبل از آن است (در همین جهان)؛ ولی بیشترشان نمی‌دانند!
Em verdade, os iníquos, além desse, sofrerão outros castigos; porém, a maioria o ignora.

و کسانی که آیات ما را انکار کرده‌اند افرادی شومند (که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می‌شود).
Por outra, aqueles que negam os Nossos versículos terão os seus lugares à sinistra.

آیا آفرینش شما (بعد از مرگ) مشکل‌تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟!
Quê! Porventura a vossa criação é mais difícil ou é a do céu, que Ele erigiu?

همان کسی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است!
Ao Qual pertence o reino dos céus e da terra; e Deus é, de tudo, Testemunha.

مگر آنچه را خدا بخواهد، که او آشکار و نهان را می‌داند!
Senão o que Deus permitir, porque Ele bem conhece o que está manifesto e o que é secreto.

همان کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده، (آری) او را در عذاب شدید بیفکنید!
Que atribuía a Deus outras divindades. Arrojai-o, pois, no severo tormento!

Sorğunu təsdiqlə - هاست ارزان _ هاست رایگان _ سرور مجازی ارزان
Yüklənilənlər - NOIS NA WEB

چرا این اتفاق می افتد؟
Porque é que isto acontece?

همانها که (در برابر مشکلات) صبر (و استقامت) کردند و بر پروردگارشان توکّل می‌کنند.
Que perseveram e se encomendam ao seu Senhor!

Ana səhifə Cavablar xəzinəsi پیامبران اسحاق
Əlaqə :: DMX E-Xidmətlər

ما را به راه راست هدایت فرما
Guia-nos à senda reta,

و بر آنان خبر ابراهیم را بخوان،
E recita-lhes (ó Mensageiro) a história de Abraão,

قرآن (رایگان)
Alcorão (Livre)