Quienes no crean y desmientan Nuestros signos morarán en el fuego de la gehena.
และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธา และปฏิเสธบรรดาโองการของเรานั้น ชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก


salvo lo que Alá quiera. Él conoce lo patente y lo escondido.
เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮฺทรงประสงค์ แท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งที่เปิดเผยและสิ่งที่ซ่อนเร้น

Excepto quienes crean y obren bien, que recibirán una recompensa ininterrumpida.
นอกจากบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบสิ่งดีงามทั้งหลาย โดยที่สำหรับพวกเขาจะได้รับรางวัลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

El enviado de Dios les dijo: «¡Dejad a la camella de Dios y que beba!»
แล้วร่อซูลของอัลลอฮฺ จึงกล่าวแก่พวกเขาว่า (อย่าทำร้าย) อูฐของอัลลอฮฺ และ(อย่าขัดขวาง)การดื่มน้ำของมัน

Y al pueblo de Noé. Fue un pueblo perverso.
และหมู่ชนของนูห.ก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นหมู่ชนที่ฝ่าฝืน

El cielo se entreabrirá. Se cumplirá Su promesa.
(วันนั้น) ชั้นฟ้าจะปริแยกออก และสัญญาของพระองค์จะต้องเกิดขึ้น (อย่างไม่ต้องสงสัย)

y favorable ambiente;
และสภาพแวดล้อม;

Tal es el Conocedor de lo oculto y de lo patente, el Poderoso, el Misericordioso,
นั่นคือพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับ และเปิดเผย เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

Di: «¡Infieles!
จงกล่าวเถิด มุฮัมมัดว่า โอ้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเอ๋ย

y, antes, al pueblo de Noé, que fue tan impío y rebelde,
และหมู่ชนของนูหก่อนหน้านี้ แท้จริงพวกเขาเป็นผู้อธรรมยิ่ง และเป็นผู้ละเมิดยิ่ง

Antes de ello, ya habían desmentido el pueblo de Noé, los habitantes de ar-Ras, los tamudeos,
หมู่ชนของนูห.ได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว และชาวร็อส (บ่อน้ำ) และษะมูด

y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe,
แผ่นดินและเทือกเขาจะถูกยกขึ้นแล้วมันทั้งสองจะถูกกระแทกกันแตกกระจายเป็นผุยผง

En el nombre de Alá, el Compasivo el Misericordioso!
ในนามของอัลเลาะห์และสง่าที่สุดของผู้ทรงเมตตาเสมอ

los tamudeos, el pueblo de Lot, los habitantes de la Espesura. Ésos eran los coalicionistas.
และษะมูด และหมู่ชนของลูฏ และชาวป่าทึบ ชนเหล่านี้เป็นแนวร่วม

Enviamos a Noé a su pueblo: «¡Advierte a tu pueblo antes de que le alcance un castigo doloroso!»
แท้จริงเราได้ส่งนูหฺไปยังหมู่ชนของเขา (โดยบัญชาว่า) เจ้าจงกล่าวตักเตือนหมู่ชนของเจ้า ก่อนที่การลงโทษอันเจ็บปวดจะมาถึงพวกเขา

y se han apartado de él y dicho: «¡Es uno a quien se ha instruido, un poseso!»?
แล้วพวกเขาก็ผินหลังออกไปจากเขา และพวกเขากล่าวว่าเขา (มุฮัมมัด) เป็นคนบ้าที่ได้รับการเสี้ยมสอน

¡Cuéntales la historia de Abraham!
และจงเล่า เรื่องราวของอิบรอฮีม ให้แก่พวกเขา

Éstas son las aleyas de la Escritura sabia.
เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์อันชัดแจ้ง

'lr. Éstas son las aleyas de la Escritura y de un Corán claro.
อะลีฟ ลาม รอ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ และเป็นกรุอานอันชัดแจ้ง

Es, también, formar parte de los que creen, de los que se recomiendan mutuamente la paciencia y la misericordia.
แล้วเขาได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา และตักเตือนกันให้มีความอดทน และตักเตือนกันให้มีความเมตตา

que no ven los que se niegan a creer que los cielos y la tierra estaban juntos y
และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเหล่านั้นไม่เห็นดอกหรือว่า แท้จริงชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนั้นแต่ก่อนนี้รวมติดเป็นอันเดียวกัน แล้วเราได้แยกมันทั้งสองออกจากกัน?... (Quran, 21:30)

En.Obblink.com _ Premium URL Shortener _
เปลี่ยนเส้นทางของฉัน

Escritura cuyas aleyas han sido explicadas detalladamente como Corán árabe para gente que sabe.
คัมภีร์ซึ่งอายาตทั้งหลายได้ให้คำอธิบายไว้อย่างละเอียดเป็นอัลกุรอานภาษาอาหรับสำหรับหมู่ชนผู้มีความรู้

Quienes, en cambio, hayan creído y obrado bien tendrán los jardines de la Delicia.
แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย พวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์หลากหลายอย่างสุขสำราญ

En cambio, los que crean y obren bien, ésos son lo mejor de la creación,
แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดีทั้งหลาย ชนเหล่านั้น พวกเขาเป็นมนุษย์ที่ดียิ่ง

según lo que tu Señor le inspire.
ว่าแท้จริงพระเจ้าได้มีบัญชาแก่มัน

Y si te desmienten, también desmintieron antes el pueblo de Noé, los aditas y los tamudeos,
และหากพวกเขา (มุชริกีนมักกะฮ์) ปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้า แม้จริงชนชาติของนูห์และอาาดและษะมูด ได้ปฏิเสธไม่เชื่อฟังนะบีของพวกเขามาก่อนหน้าพวกเขาแล้ว

quienes hayan creído y obrado bien, serán regocijados en un prado;
ดังนั้น สำหรับบรรดาผู้ศรัทธาและประกอบความดี พวกเขาก็จะชื่นชมยินดีอยู่ในสวนสวรรค์

Los ángeles y el Espíritu ascienden a Él en un día que equivale a cincuenta mil años.
มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบริล) จะขึ้นไปหาพระองค์ในวันหนึ่งซึ่งกำหนดของมันเท่ากับห้าหมื่นปี (ของโลกดุนยานี้)

que ponía, junto con Alá, a otro dios! ¡Arrojadlo al castigo severo!»
ซึ่งตั้งพระเจ้าอื่นใดคู่เคียงกับอัลลอฮ. ดังนั้นเจ้าทั้งสองจงโยนเขาสู่การลงโทษอันสาหัส

Dirán: «¡Ay de nosotros! ¡Este es el día del Juicio!»
แล้วพวกเขาก็กล่าวว่า “โอ้ความหายนะแก่เรา นี่คือวันแห่งการตอบแทน”

las Hojas de Abraham y de Moisés.
คือคัมภีร์ของอิบรอฮีมและมูซา

¡Concede una prórroga a los infieles, un poco más de prórroga!
ดังนั้น เจ้า (มุฮัมมัด) จงผ่อนปรนให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิด ข้าก็จะผ่อนปรนให้แก่พวกเขาระยะหนึ่ง

Tú tienes que morir y ellos tienen que morir.
แท้จริงเจ้าจะต้องตาย และแท้จริงพวกเขาจะต้องตาย

'lr. Ésas son las aleyas de la Escritura clara.
อะลิฟ ลาม รอ เหล่านี้คือโองการทั้งหลายแห่งคัมภีร์ที่ชัดแจ้ง

Y los que crean y practiquen las acciones de bien... Esos son lo compañeros del Jardín, donde serán inmortales.
ส่วนบรรดาผู้ศรัทธา และประกอบการดี จะเป็นผู้ที่ได้อยู่ในสวรรค์ และพำนักอยู่ที่นั่นตลอดไป.

y el hombre se pregunte: «¿Qué es lo que le pasa?»,
และมนุษย์จะกล่าวว่า เกิดอะไรขึ้นแก่มันเล่า

Antes de ellos, otros desmintieron: el pueblo de Noé, los aditas y Faraón, el de las estacas,
ก่อนหน้าพวกเขา หมู่ชนของนูหฺและอ๊าด และฟิรเอานฺเจ้าของเสาหมุด ได้ปฏิเสธมาแล้ว

de Faraón y de los tamudeos?
ของฟิรเอานฺและซะมูด

Pecaron Faraón, los que fueron antes de él y las vueltas de arriba abajo.
ฟิรเอานฺและพวกก่อนหน้าเขา และพวกมุอฺตะฟิกาต (เมืองของพวกลูฏซึ่งถูกพลิกแผ่นดิน) ได้กระทำความผิด

Entonces, invocó a su Señor. «¡Estoy vencido! ¡Defiéndete!»
เขาจึงวิงวอนขอต่อพระเจ้าของเขาว่า แท้จริงข้าพระองค์ถูกพิชิตเสียแล้ว ได้โปรดช่วยเหลือ(ข้าพระองค์)ด้วย

Si quisiéramos, haríamos bajar del cielo sobre ellos un signo y doblarían ante él la cerviz.
หากเราประสงค์ เราจะให้มีสัญญาณหนึ่งจากฟากฟ้ามายังพวกเขา แล้วคอของพวกเขาก็ยอมก้มลมต่อมัน

que cubra a los hombres! Será un castigo doloroso.
ซึ่งจะครอบคลุมผู้คน นี่คือการลงโทษอันเจ็บปวด

No vino a ellos enviado que no se burlaran de él.
และไม่มีร่อซูลคนใดมายังพวกเขา เว้นแต่พวกเขาจะต้องเย้ยหยัน

Tu Señor es, ciertamente, el Poderoso, el Misericordioso.
และแท้จริงพระเจ้าของเจ้านั้น แน่นอนพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

Nosotros hemos hecho descender el Recuerdo (el Corán) y somos sus guardianes.
แท้จริงเราได้ให้พระคัมภีร์กุรอานลงมา และแท้จริงเราเป็นผู้รักษามันอย่างแน่นอน.

Di: «¡Hombres! Yo sólo soy para vosotros un monitor que habla claro».
จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด “โอ้มนุษย์เอ๋ย ! แท้จริงฉันนั้นคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งแก่พวกท่านเท่านั้น”

tomando lo que su Señor les dé. Hicieron el bien en el pasado;
พวกเขาปิติยินดีในสิ่งที่พระเจ้าของพวกเขาได้ประทานให้แก่พวกเขา แท้จริงพวกเขาก่อนหน้านั้นเป็นผู้กระทำความดี

Quienes fueron antes que ellos desmintieron y ¡cuál no fue Mi reprobación!
และโดยแน่นอน บรรดา (หมู่ชน) ก่อนหน้าพวกเขาได้ปฏิเสธมาก่อนแล้ว ดังนั้นการปฏิเสธคำเตือนของข้ามีผลเป็นอย่างไร?

¡Ciertamente, aquello con que se os amenaza se cumplirá!
แท้จริงสิ่งที่พวกเจ้าถูกสัญญาไว้นั้น จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน