En el nombre de Alá, el Compasivo el Misericordioso!
Kwa jina la Mwenyezi Mungu Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu


[:sr]Purofort®[:en]Purofort®[:]
[:sr]UKARI[:en]UKARI[:]

Y ¿cómo sabrás qué es el astro nocturno?
Na nini kitakacho kujuulisha ni nini hicho Kinacho kuja usiku?

El enviado de Dios les dijo: «¡Dejad a la camella de Dios y que beba!»
Hapo Mtume wa Mwenyezi Mungu alipo waambia: Huyu ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, mwacheni anywe maji fungu lake.

salvo lo que Alá quiera. Él conoce lo patente y lo escondido.
Ila akipenda Mwenyezi Mungu. Hakika Yeye anayajua yaliyo dhaahiri na yaliyo fichikana.

las Hojas de Abraham y de Moisés.
Vitabu vya Ibrahimu na Musa.

El cielo se entreabrirá. Se cumplirá Su promesa.
Hapo mbingu zitapasuka! Ahadi yake itakuwa imetekelezwa.

Y ¿cómo sabrás qué es la Cuesta?
Na nini kitakujuvya ni nini njia ya vikwazo vya milimani?

al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah
Hizi ni Aya za Kitabu chenye hikima.

En cambio, los que crean y obren bien, ésos son lo mejor de la creación,
Hakika walio amini na wakatenda mema, hao ndio bora wa viumbe.

y, antes, al pueblo de Noé, que fue tan impío y rebelde,
Na kabla yao kaumu ya Nuhu. Na hao hakika walikuwa ni madhaalimu zaidi, na waovu zaidi;

¡Hombre! ¿Qué es lo que te ha engañado acerca de tu noble Señor,
Ewe mwanaadamu! Nini kilicho kughuri ukamwacha Mola wako Mlezi Mtukufu?

Lo que está en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Él es el Poderoso, el Sabio.
Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Yeye ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima.

Quienes, en cambio, crean y obren bien, recibirán una recompensa ininterrumpida.
Isipo kuwa wale walio amini na wakatenda mema; hao watakuwa na ujira usio malizika.

el pueblo de Abraham, el pueblo de Lot
Na watu wa Ibrahim na watu wa Lut'i

Alá le infligirá el castigo mayor.
Basi Mwenyezi Mungu atamuadhibu kwa adhabu iliyo kubwa kabisa!

que entrega sus preocupaciones a Allah y Allah handsover sus bendiciones a usted.
wewe makabidhiano wasiwasi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu handsover baraka zake kwa wewe.

Todos la aman.
(wao)Wote wanampenda.

Prueba de profeta verdadero - ¿Cómo sabemos que lo verdadero de lo falso profeta?
Kweli mtihani nabii - Jinsi gani tunajua ya kweli kutoka kwa nabii wa uongo?

a Quien pertenece el dominio de los cielos y de la tierra. Alá es testigo de todo.
Ambaye anao ufalme wa mbingu na ardhi; na Mwenyezi Mungu ni shaahidi wa kila kitu.

Y al pueblo de Noé. Fue un pueblo perverso.
Na kaumu ya Nuhu hapo mbele. Hakika hao walikuwa watu wapotovu.

Éstos dicen, sí:
Hakika hawa wanasema:

pero Alá conoce bien lo que ocultan.
Na Mwenyezi Mungu anajua wanayo yadhamiria.

¡A Dios sea la gloria! ¡Grandes cosas que ha hecho!
Kwa Mungu uwe Utukufu-Mambo Mkubwa Yeye Ameifanya!

¿Cómo estamos justo a los ojos de Dios?
Jinsi Je Sisi watu wema mbele ya Mungu?

¡Concede una prórroga a los infieles, un poco más de prórroga!
Basi wape muhula makafiri - wape muhula pole pole.

¡Sí, es duro el rigor de tu Señor!
Hakika kutesa kwa Mola wako Mlezi ni kukali.

que ponía, junto con Alá, a otro dios! ¡Arrojadlo al castigo severo!»
Aliye weka mungu mwengine pamoja na Mwenyezi Mungu. Basi mtupeni katika adhabu kali.

Y si te desmienten, también desmintieron antes el pueblo de Noé, los aditas y los tamudeos,
Na wakikukanusha basi walikwisha kanusha kabla yao watu wa Nuhu, na kina A'ad na kina Thamud,

¿Qué entiendes de ello?
Je, unaelewa nini kutoka kwao?

Tú tienes que morir y ellos tienen que morir.
Kwa hakika wewe utakufa, na wao watakufa.

Tal es el Conocedor de lo oculto y de lo patente, el Poderoso, el Misericordioso,
Huyu ndiye Mwenye kuyajua yasiyo onekana na yanayo onekana. Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu.

Es, también, formar parte de los que creen, de los que se recomiendan mutuamente la paciencia y la misericordia.
Tena awe miongoni mwa walio amini na wakausiana kusubiri na wakausiana kuhurumiana.

¡Ay de todo aquél que sea mentiroso, pecador,
Ole wake kila mzushi mwenye dhambi!

A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.

¡Cuéntales la historia de Abraham!
Na wasomee khabari za Ibrahim.

Los impíos sufrirán, además, otro castigo, pero la mayoría no saben.
Na hakika walio dhulumu watapata adhabu nyengine isiyo kuwa hii, lakini wengi wao hawajui.

Anúnciales, pues, un castigo doloroso!
Basi wabashirie adhabu chungu!

¿No habéis visto cómo ha creado Alá siete cielos superpuestos
Kwani hamwoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyo ziumba mbingu saba kwa matabaka?

sino tan sólo por deseo de agradar a su altísimo Señor.
Ila ni kutaka radhi ya Mola wake Mlezi aliye juu kabisa.

Antes de ello, ya habían desmentido el pueblo de Noé, los habitantes de ar-Ras, los tamudeos,
Kabla yao walikadhibisha kaumu ya Nuhu na wakaazi wa Rassi na Thamudi.

A Ti solo servimos y a Ti solo imploramosayuda.
Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.

Tú no eres sino un monitor.
Hukuwa wewe ila ni mwonyaji.

7 la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7 Njia ya ulio waneemesha, siyo ya walio kasirikiwa, wala walio potea.

Mejor es tener AHCI al instalar OS. Sólo cambiará cuando sabes lo que haces.
Bora ni kuwa na AHCI juu ya wakati wa kufunga OS. Tu kubadilika wakati unajua nini kufanya.

¿Sois vosotros más difíciles de crear que el cielo que él ha edificado?
Je! Ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliye ijenga!

Los tamudeos, en su arrogancia, desmintieron.
Kina Thamudi walikadhibisha kwa sababu ya upotofu wao,

de Faraón y de los tamudeos?
Ya Firauni na Thamudi?

5 A Ti solo servimos y a Ti solo imploramos ayuda.
5 Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.

Cuando los dos encargados de recoger recojan, sentados el uno a la derecha y el otro a la izquierda,
Wanapo pokea wapokeaji wawili, wanao kaa kuliani na kushotoni.