Tú eres verdaderamente el Todopoderoso, el Omnisciente, el Informado de todo.
Ti, me të vërtetë, je Fuqiploti, i Gjithëdijshmi, i Gjithinformuari.


Tú eres en verdad el Omnisciente, el Sapientísimo.
Ti je, me të vërtetë, i Gjithëdijshmi, Urtiploti.

En el nombre de Allah (Alá), el Misericordioso, el Compasivo.
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit Mëshirëbërësit

Los ángeles y el Espíritu descienden en ella, con permiso de su Señor, para fijarlo todo.
Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.

y, antes, al pueblo de Noé, que fue tan impío y rebelde,
Edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më shkatërrues dhe renegatë

Éstos dicen, sí:
E këta (populli yt) me siguri do të thonë:

que entrega sus preocupaciones a Allah y Allah handsover sus bendiciones a usted.
You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju.

los aditas, Faraón, los hermanos de Lot,
Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.

¿Sois vosotros más difíciles de crear que el cielo que él ha edificado?
A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë!

Dueño del día del Juicio,
Sunduesit të ditës së Gjykimit!

Antes de ello, ya habían desmentido el pueblo de Noé, los habitantes de ar-Ras, los tamudeos,
Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.

A Ti solo servimos y a Ti solo imploramosayuda.
Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!

Con él te recuerdan, se aprenden.
Me atë që ju të mbani mend dhe të mësojnë.

Y ¿cómo sabrás qué es la calamidad?
E ç’është ajo që të njoftoi ç’është ai (Havije)?

que ponía, junto con Alá, a otro dios! ¡Arrojadlo al castigo severo!»
I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda”.

y UHL, llama de fuego,
dhe UHL, flakë zjarri,

Es, sí, un motivo de lamentación para los infieles.
Ai (Kur’ani) njëmend do të jetë dëshprim për jobesimtarët.

¡Cuéntales la historia de Abraham!
Lexoju (nga ajo që të shpallëm ty Muhammed) atyre ngjarjen e Ibrahimit.

por si acaso quieren ayuda
Mund të ndihmojë dikush?

Tal es el Conocedor de lo oculto y de lo patente, el Poderoso, el Misericordioso,
Ai është njohës i të (gjitha) fshehtës dhe të dukshmes, i gjithëfuqishmi, Mëshirëbërësi.

We Alabar a Dios en espíritu y en verdad
We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

Quienes, en cambio, hayan creído y obrado bien tendrán los jardines de la Delicia.
E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë Xhennetet e begatshme,

No resucitar a los muertos – sólo ofrecen escapar con vida, si quieren.
Kjo nuk do të ringjallë të vdekurit – ofrojnë vetëm shpëtuar gjallë, në qoftë se ata duan.

al-´Aqîdah al-Wâsitiyyah
Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur.

Pecaron Faraón, los que fueron antes de él y las vueltas de arriba abajo.
Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.

¡Dios es más grande que todos los grandes!
Perëndia është më i madh se çdo i madh!

¡Por la Escritura clara!
Pasha librin (Kur’anin) sqarues!

La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio.
(Ky) Libër i shpallur prej All-llahut, të fuqishmit, të urtit.

Plegada y llevar fácilmente;
Palosur dhe të kryejë lehtë;

¡Qué pasará cuando los ángeles les llamen, golpeándoles en el rostro y en la espalda?
E si do të jetë atëherë puna e tyre engjëjt t’ua marrin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre?

Cuando los dos encargados de recoger recojan, sentados el uno a la derecha y el otro a la izquierda,
Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

el último que falló tan miserablemente!”
e fundit që dështoi kaq pa fat!”

y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe,
Dhe të ngrihen toka e kodrat e t’i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.

El día que tiemblen la tierra y las montañas, y se conviertan las montañas en montones dispersos de arena...
Atë ditë kur toka e kodrat të dridhen, e kodrat bëhen rërë rrëshqitëse.

7 la vía de los que Tú has agraciado, no de los que han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
7 Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur

de alimento que se atraganta y de castigo doloroso.
Edhe ushqim që nuk gëlltitet edhe dënim të dhembshëm.

fermatas (pausas) se recrean como notas y barras extendidas,
fermatat (pushimet) janë rikrijuar si shënime të zgjatura dhe bare,

Esto es un Recuerdo. El que quiera ¡que emprenda camino hacia su Señor!
Këto janë një përkujtim qortues, e kush do, ai e zgjedh rrugën për te Zoti i vet.

¿Por qué cosa se preguntan unos a otros?
Për çka ata i bëjnë pyetje njëri-tjetri?

Luego, arderán, sí, en el fuego de la gehena.
Pastaj ata do të hyjnë në Xhehennem.

Antes de ellos, otros desmintieron: el pueblo de Noé, los aditas y Faraón, el de las estacas,
Përgënjedhtruan para tyre populli i Nuhut, Adi dhe Firavni i ngrehinave të mëdha.

¡Tú, el arrebujado!
O ti i mbështjellë!

¡Ay de todo aquél que sea mentiroso, pecador,
Ç‘do gënjeshtar e shumë mëkatarë është i shkatërruar.

Disponemos de cadenas y de fuego de gehena,
Se me të vërtetë te Ne ka pranga e zjarr.

¿No se le ha informado del contenido de las Hojas de Moisés
A nuk është informuar me atë që gjendet në fletushkat e Musait

¡A Dios sea la gloria! ¡Grandes cosas que ha hecho!
Perëndia është Lavdia e Tij e Madhe që Ai ka bërë!

del Señor de los cielos, de la tierra y de lo que entre ellos está, del Compasivo, a Quien no podrán dirigir la palabra.
Zoti i qiejve e i tokës, dhe çka ka ndërmjet tyre, që është mëshirues, të cilit nuk kanë të drejtë t’i bëjnë vërejtje.

¡Haced, pues, volver a nuestros padres, si es verdad lo que decís!»
Nëse jeni të vërtetë çka thoni (u thonë Muhammedit e besimtarëve), na sillni pra (në jetë) etërit tanë (të vdekur)!

la vía de los que Tú has agraciado, no de losque han incurrido en la ira, ni de los extraviados.
Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në tëatyre që je i hidhëruar , dhe që kanë humbur!

antes bien, desmintió y se desvió.
Por përgënjeshtroi dhe ktheu shpinën.