Antes de ello, ya habían desmentido el pueblo de Noé, los habitantes de ar-Ras, los tamudeos,
Kuwa Reer Makaad hortooda waxaa xaqii beeniyay Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Rasi dadkeedii iyo thamuud.


Y si te desmienten, también desmintieron antes el pueblo de Noé, los aditas y los tamudeos,
Hadday ku Beeniyaan waxaa Beeniyey Ilortood Qoomkii (Nabi) Nuux iyo Caad iyo Thamuud.

los aditas, Faraón, los hermanos de Lot,
Iyo Ree Caad iyo Fircoon iyo (Nabi) Luudh walaalihiis (qoomkiisii).

Éstos dicen, sí:
kuwaasi (Gaaladu) waxay dhihi.

¡Haced, pues, volver a nuestros padres, si es verdad lo que decís!»
noo keena aabayowgano haddaad run sheegaysaan.

¡Cuéntales la historia de Abraham!
Ku Akhri Korkooda Warkii Nabi Ibraahim.

el pueblo de Abraham, el pueblo de Lot
iyo Qoomkii (Nabi) Ibraahim iyo Qoomkii (Nabi) Luudh.

Tal es el Conocedor de lo oculto y de lo patente, el Poderoso, el Misericordioso,
kaasina waa Eebaha og wax maqan iyo waxa joogaba, ee adkaada ee Naxariista.

Pecaron Faraón, los que fueron antes de él y las vueltas de arriba abajo.
Fircoon iyo kuwii ka horreeyeyna waa jireen iyo kuwii gafsanaa ee la daba geddiyey (Nabi Luudh Qoomkiisi).

El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.
Cirka iyo dhulku waa idlaan doonaan, laakiinse ereyadaydu ma idlaan doonaan

y puesto en ellos la luna como luz y el sol como lámpara?
Dayaxana uga yeelay Dhexdooda Nuur, qorraxdana ka yeelay siraad.

A los aditas, a los tamudeos, a los habitantes de ar-Rass y a muchas generaciones intermedias...
Caadna waan Halaagnay iyo Thamuud, iyo Rasi (Ceelkii) Ehelkiisii, iyo Quruumo Intaas u Dhaxeeyey oo Badan.

Es, sí, un motivo de lamentación para los infieles.
Qur'aanku waa qoomamada Gaalada (Maalinta Qiyaame).

Dios no creó al hombre a sufrir.
Ilaah ma abuuri dadka u xanuunsataan,.

No los creamos sino con un fin, pero la mayoría no saben.
mana aanaan u abuurin wax aan xaq ahayn hasa yeeshee badankood ma oga.

que tienen paciencia y confían en su Señor!
ee ah kuwa samray Eebahoodna tala saarta.

que ponía, junto con Alá, a otro dios! ¡Arrojadlo al castigo severo!»
Ee Eebe miciisa Ilaah kale yeelay, ku tuura caddibaad daran.

La mayoría de los que te llaman desde fuera de las habitaciones privadas no tienen entendimiento.
kuwa kaaga dhawaaqi qolalka gadaashooda badankoodu wax ma kasayaan.

Tú tienes que morir y ellos tienen que morir.
Adigu waad dhiman iyaguna (Gaaladu) way dhiman.

Dimos a Moisés la Escritura y pusimos a su hermano Aarón como ayudante suyo.
Waxaana Siinay Nabi Muuse Kitaabkii Waxaana ka Yeellay la Jirkiisa Walaalkiis Haaruun Wasiir.

Aléjate, pues, de ellos y di: «¡Paz!» ¡Van a ver...!
Iska saamax waxaadna dhahdaa Nabadgalyo, way ogaandoonaan (waxa ku dhacee).

Él da la vida y da la muerte. Y seréis devueltos a Él.
Eebaa wax nooleeyn waxna dila xaggiisaana laydiin soo celin.

Y dicen: «¿Para cuándo ese fallo, si es verdad lo que decís?»
waxay dhihi waa goorma kala xukunku haddaad run sheegaysaan.

Que diga: “Creo en Allah y en su mensajero.” ---- Muslim 1/119-120
(Wuxuuna dhihi:{aamantu billaahi wa rasulihi}< waxaan rumeeyey ilaahay iyo rusushiisa >

La revelación de la Escritura procede de Alá, el Poderoso, el Sabio.
Kitaabka (Quraanka) ah wuxuu ka soo dagay Eebaha adkaada ee falka san xaggiisa.

Quienes fueron antes que ellos desmintieron y ¡cuál no fue Mi reprobación!
Waxaa Eebe beeniyey Gaaladii (reer Makaad) ka horreeyey, sidayse ahayd Ciqaabti Eebe.

en el que estarán eternamente, para siempre. No encontrarán amigo ni auxiliar.
Iyagoo ku waari dhexdeeda waligood oon helaynna Sokeeye iyo gargaare midna,

antes bien, desmintió y se desvió.
Laakiin wuu Beeniyay wuuna Jeedsaday.

¡Traed, pues, vuestra Escritura, si es verdad lo que decís!
Keena Kitaabkiina (cadayn) hadaad runlayaaltihiin.

No muevas la lengua al recitarlo para precipitarla!
Ha Dhaqaajinin Nabiyow Carrabka inaad Quraanka ku Dagdagto (Akhriskiisa).

y la tierra y las montañas sean alzadas y pulverizadas de un solo golpe,
Dhulka iyo Buurahana la xambaaro oo la burburiyo hal mar.

Di: «¡Hombres! Yo sólo soy para vosotros un monitor que habla claro».
waxaad Dhahdaa Dadow waxaan uun Anigu idiin ahay Dige Cad.

Crea collage
Waxay abuurtaa sawirrada

Dios creó todo y tiene autoridad sobre ella.
Ilaah wuxuu abuuray wax kasta oo uu ku leeyahay amar uu dul.

¿Quién sino el Señor de las naciones
Yaa kale laakiin Eebaha quruumaha

Los pecadores, en cambio, tendrán la gehena como castigo, eternamente,
Dambiilayaashu waxay gali cadaabka jahanamo iyagoo ku waari.

¿Sois vosotros más difíciles de crear que el cielo que él ha edificado?
Ma idinkaa daran abuuridda masc Samada Eebaa dhisay.

Y eso no sería difícil para Alá.
Arrintaasna wax Eebe ku culus ma aha.

buen precio con buena calidad. Usted sabrá que después de la comparación.
qiimaha wanaagsan leh tayo wanaagsan. Waxaad ku ogaan doonaa ka dib markii la barbardhigo.

Y ninguna criatura está oculto a la vista
Iyo uun No Qarsoon From uu Sight

Dios no está contando los pecados de los hombres.
Ilaah ma aha tirinta dembiyadii dadka.

ésos serán los infieles, los pecadores.
Kuwaasina waa Gaalada Faasiqiinta ah (aadna u xun).

«¡Señor! ¡Aparta de nosotros el castigo! ¡Creemos!»
Waxayna dheheen Eebow naga fayd cadaabka waxaan nahay Mu'miniine.

¡Por el sabio Corán,
Quraanka xigmada leh yaan ku dhaartaye.

Pero han desmentido la Verdad cuando ha venido a ellos y se encuentran en un estado de confusión.
Waxaybase beeniyeen xaqii markuu u yimid, waxayna ku suganyihiin xaal qasan.

Tal fue el castigo. Pero el castigo de la otra vida es mayor aún. Si supieran...
Caddibaaddu waa saas Caddibaadda Aakharaase ka weyn haddii ay wax ogyihiin.

We Alabar a Dios en espíritu y en verdad
We Ilaahay u caabud Ruuxa iyo runta

Tú no eres sino un monitor.
Waxaan u dige ahayn ma tihid.

Dijo: «¡Señor! ¡Auxíliame contra el pueblo corruptor!»
wuxuuna yidhi Eebow iiga gargaar qoomka wax fasaadiya.

y desmintieron descaradamente Nuestros signos,
Waxayna beeniyeen Aayaadkannaga.