perforation of the cornea (with keratitis);
thủng giác mạc (với viêm giác mạc);


Webcams Səs rabitə
fəaliyyət tam sərbəstliyə

Thank you!
Xin cảm ơn!

Al-Quran (Free)
Al-Quran (miễn phí)

Equivalent systems include: UY121GS; UYX121; 62X21; MY1001; SY3510; 759; 1628.
HỆ THỐNG TƯƠNG ĐƯƠNG: UY121GS; UYX121; 62X21; MY1001; SY3510; 759; 1628

=== I ===
=== J ===

{:uk}
{:}{:ru}

Hello everyone
Xin chào mọi người !

AV conduction disturbance;
Rối loạn dẫn truyền AV;

The Kamânche of Qâjâr Period
Qolâm-Hoseyn Bigjekhâni (Solo Târ)

(And even if We had opened to them a gateway to heaven and they had ascended, on and on, up to it, they would surely say (in the evening): "Our eyes have been (as if) dazzled (we have not seen any angel or heaven). Nay, we are a people bewitched!) (15:14)
Và dù cho TA (Allah) có mở cho họ một cánh cửa của bầu trời để họ lên đó thì họ vẫn lên tiếng bảo: “(vì trời tối) nên bọn ta bị quáng mắt (không nhìn thấy các Thiên thần hay Thiên Đường). Không, bọn ta là những người bị tà thuật mê hoặc.” (Chương 15 - Al-Hijr, câu 14).

Tuesday, 18 May 2010 22:18
Thứ ba, 18 Tháng 5 2010 22:18

Can I Help You
Tôi Có Thể Giúp Bạn

--------------------------------------------------------------------Definitely recommend!👍------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------Chắc chắn giới thiệu!👍------------------------------------------------------

, "i":[0,1,2,0,2,3,4,7,6,4,6,5,0,4,5,0,5,1,1,5,6,1,6,2,2,6,7,2,7,3,4,0,3,4,3,7]
, "c":[ [0.8, 0.8, 0.8, 0.5], [0.0, 0.3, 0.5, 0.5], [0.7, 0.7, 0.3, 0.5], [0.7, 0.3, 0.7, 0.5], [0.0, 0.5, 0.0, 0.5], [0.0, 0.6, 0.8, 0.5] ]

We wish you all the best of luck!
Chúng tôi chúc bạn mọi điều may mắn!

Iron (in the form of fumarata);
Kẽm (ở dạng oxit kẽm);

What can I do for you?
Tôi có thể giúp gì cho bạn?

What can I do for you?
Tôi có thể giúp gì bạn?

________________________AR______Dec______l°____b°_____________(')_____anys-ll_______
________________________RA______Dec______l�____b�____________(')_______________

Wish you a good day!
Chúc bạn một ngày tốt lành!

Do you still remember how long you didn’t say love me?
Bạn có còn nhớ bạn đã không nói yêu tôi bao lâu không?

Thank you.
Trân trọng cảm ơn

I don't know
Tôi không biết

I understand.
Tôi hiểu.

And it seems necessary for me to understand!
Và dường như cần thiết cho tôi để hiểu!

If you have any question, please send message to us!
Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi!

彗星 [huì xīng] comet
日蚀 [rì shì] zatmění

Wish you happiness everyday!
Chúc bạn hạnh phúc mỗi ngày!

Or you can try...:
Hoặc bạn có thể thử ...:

Do it. Do it right. Do it right now.
Hãy làm nào. Làm điều đúng. Và làm ngay bây giờ.

What really happened?
Điều gì thực sự xảy ra?

Because I can not be a commander!
Bởi vì tôi không thể là một chỉ huy!

Where do you want to go?
Nơi nào bạn muốn đi đâu?

Qiymət TRY ( 1 ədədin )*
USD ilə məbləğ

Wish you a nice day!
Chúc bạn một ngày tốt lành!

Shelly: What can I do for you?
Shelly: Tôi có thể làm gì cho bạn?

Who are we? What is our purpose?
Chúng tôi là ai? Mục đích của chúng tôi là gì?

Where Are You From? / Where are you from?
Bạn từ đâu tới? / Bạn từ đâu?

Ying Ying: The harder you work, the luckier you are.
Ying Ying: Bạn càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn.

Concerning HCMC,
Concerning Phan Thiet,

__________________________________________________________________________________ PARTNER ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ ĐỐITÁC ____________________________________________________________________________________

What Can I Do for You?
Tôi có thể làm gì cho bạn?

See you in a week.
Hẹn gặp lại trong một tuần.

wow, are you seriously?
Wow, bạn có nghiêm trọng không?

Tell us and share with your friends!
Hãy cho chúng tôi và chia sẻ với bạn bè của bạn!

Other languages:
Những ngôn ngữ khác:

So what are you still doing here?
Vậy mình còn làm gì đang làm gì ở đây?

8,9,10,12,14,16,17,19,20,22,24,25,29,31.8,35,38,40,42,45,48,50,50.8,54,55, 57,60,63,70,76,80,89,100, 102,108,110,114,116,120,127,133mm or customized
8,9,10,12,14,16,17,19,20,22,24,25,29,31,8,35,38,40,42,45,48,50,50,8,54,55, 57, 60,63,70,76,80,89,100, 102,108,110,114,116,120,127,133mm hoặc tùy chỉnh

If you have questions or suggestions,please leave us a message,we will reply you as soon as we can!
Nếu bạn có câu hỏi hoặc gợi ý, xin vui lòng để lại chúng tôi một tin nhắn, chúng tôi sẽ trả lời bạn càng sớm càng tốt!