"In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful"
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla"


"Indeed, Allah is with the patient."(2/153)
"Allah sabredenlerle beraberdir."(2/153)

"Indeed, Allah is with the patient." (2/153)
"Allah sabredenlerle beraberdir." (2/153)

that whoever believes in him should not perish,
Ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasin,

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful
Rahmân ve Rahîm olan Allahın ismiyle e

The Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said, "whoever dedicates a gift to it, will be as if they have prayed in it".
Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Oraya (Mescid-i Aksa) hediye gönderen orada namaz kılmış gibi olur”.

“Give up anything for Allah, but never ever give up Allah for anything.”
“Allah için bir şey ver, ama hiç bir şey için Allah ver.”

And what can make you know what is the night comer?
Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin?

And what can make you know what is sijjeen?
Siccin'in ne olduğunu sen nerden bilirsin?

Nəşr şərtləri:
Məqalənin mətni (Giriş, bölmələr, nəticə)

Səs müayinəsi xidmətləri _
Köynək _ Köynəkdə bir addım öndə

Say, "I seek refuge in the Lord of the dawn,"
De ki, "şafağın Rabbine sığınırım."

Is God not the wisest of the wise?
Allah bilgelerin En Bilgesi değil midir?

Məqsəd, Vəzifə, Hədəflər və Əsas Dəyərlər
Boru Kəməri və Layihələr

Server/Şəbəkə vəziyyəti
Giriş İtirilmiş şifrə yenilənməsi

In the name of Allah Most Gracious Most Merciful
Allah, Rahman esirgeyendir adına

“I bear witness that there is no God but Allah and I bear witness that Muhammad is the Messenger of God.”
“Başka ilah yoktur ve Muhammed Allah'ın elçisi olduğunu Allah ve ben şahidim ben şahidim.”

"To Him belongs every being that is in the heavens and on earth." [Rum, 26]
"Göklerde ve yerde olanlar O'nundur;" [Rum, 26]

Təklif edilən domenlər
SƏBƏTƏ ƏLAVƏ EDİN Ödəmə Taken

Təklif edilən domenlər
Əlavə et Added Əldə edilmiş

In the Name of Allah, the Most Beneficent, the Most Merciful
Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla

You shall glorify your Lord's grace, and seek His forgiveness. He is the Redeemer.
Rabbini överek yücelt ve ondan bağışlanma dile. O, tevbeleri sürekli kabul edendir.

“You might be far from Allah, but He is close to you! Turn to Him and you will find Him.”
“Allah uzak olabilirsin, ama sana yakın! Ona dön ve Onu bulacaksınız.”

Every soul that has sinned,if it possessed all that is on earth,would fain give it in ransom(Qur'an 10:54)
Zulmetmiş olan herkes bütün yeryüzüne malik olsaydı,azabı gördükleri zaman hepsi içteniçe pişmanlık duyarakkendisini kurtarmakiçin onu feda ederdi (Kuran-ı Kerim 10:54)

Tərcümə edəni: Tələt Ələkbərov
Məhəbbətin gizli kodu /roman/

They were like those before you,
Senden öncekiler de böyleydiler,

Featured Məhsullar
gəliş Məhsullar

SƏBƏT MƏBLƏĞİ
MƏHSUL SƏBƏTİNİZƏ ƏLAVƏ EDİLDİ

Zəfəranabənzər Levzey
DAĞTƏRXUNU ÇİÇƏYİDAZIOTU OTU

If anyone fulfills his brother's needs, Allah will fulfill his needs
Kim ,kardeşinin ihtiyaçlarını yerine getirirse, Allah da onun ihtiyaçlarını yerine getirir

Əlaqə nömrələri
Ödənişli xidmətlər

and with the function of unique blanking,
ve benzersiz boşluk fonksiyonu ile,

And fire, [magic] conversation!
ve ateş, [sihirli] konuşma!

Tell My servants I am the All-forgiving, the All-compassionate.[15:49]
(Resulüm!) Kullarıma, benim, çok bağışlayıcı ve pek esirgeyici olduğumu haber ver. [15:49]

5/Al-Ma'idah-10: And those who disbelieve and deny our Verses, they are the companions of the Flame (Hell-fire).
5/MÂİDE-10: Ve inkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar alevli ateş (cehennem) halkıdır.

Allah - there is no deity except Him. To Him belong the best names.
Allah'tan başka tanrı yoktur, en güzel isimler O'nundur.

Except for what God wills, He knows what is declared and what is hidden.
Allah'ın dilediği hariç; O açığı da bilir, gizliyi de.

Featured məhsulları
Digər müştəri etmək boru ...

has the growing hairs;
vardır büyüyen kıllar;

And in the vapor and clouds mast,
Ve buhar ve bulutlar direğe içinde,

So let them serve the Lord of this sanctuary.
Bu evin Rabbine kulluk etsinler.

“Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching.”
“Bilgelik ve güzel vaaz ile Rabbinin yoluna davet.”

ƏLAQƏ NÖMRƏLƏRİ
ƏLAQƏ MƏLUMATLARI

Həvəskar Pəncənin
Həyat yoldaşı hileler ər

61/As-Saff-1: Whatever is in the heavens and in the earth glorified (and glorifies) Allah. And He is the All-Mighty, the All-Wise.
61/SAFF-1: Göklerde ve yerde olanlar, Allah’ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; Azîz’dir, Hakîm’dir.

LAYİHƏLƏR
Azərbaycan paneldə təmsil ediblər:

You said: "I will come, –
dediniz: "Mən gələcək, -

Təklif edilən domenlər
Əlaqə məlumatı

To Allah we belong, and to Him we shall return
Hepimiz Allah'tan geldik ve dönüşümüzde onadır.

The angels and the Spirit will ascend to Him during a Day the extent of which is fifty thousand years.
Melekler ve Cebrail o derecelere, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselirler.