By the clear Book,
Савганд ба ин китоби равшангар!


And they say, "When will be this conquest, if you should be truthful?"
Мегӯянд: «Агар рост мегӯед, пирӯзӣ чӣ вақт хоҳад буд?»

Indeed, they who have believed and done righteous deeds - those are the best of creatures.
Касоне, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста мекунанд, беҳтарини офаридагонанд.

The revelation of the Book is from Allah, the Exalted in Might, the Wise.
Нозил шудани ин китоб аз ҷониби Худои ғолибу ҳаким аст.

Indeed, the vengeance of your Lord is severe.
Ба азоб гирифтани Парвардигори ту сахт аст.

Knower of the unseen and the witnessed, the Exalted in Might, the Wise.
Донои ниҳону ошкор аст, ғолибу ҳаким аст!

And what can make you know what is [breaking through] the difficult pass?
Ва ту чӣ донӣ, ки гузаргоҳи сахт чист?

The scriptures of Abraham and Moses.
саҳифаҳои Иброҳиму Мӯсо!

Thamud denied [their prophet] by reason of their transgression,
Қавми Самуд аз рӯи саркашӣ дурӯғ бароварданд.

Also included Abraham, a covenant with God.
Ҳамчунин дохил Иброҳим, аҳди бо Худо.

Whatever is in the heavens and whatever is on the earth exalts Allah, and He is the Exalted in Might, the Wise.
Худоро тасбеҳ гӯянд ҳар чӣ дар осмошҳову дар замин аст ва Ӯст пирӯзманду ҳаким!

To whom belongs the dominion of the heavens and the earth. And Allah, over all things, is Witness.
он Худое, ки фармонравоии осмонҳову замин аз они Ӯст ва бар ҳар чизе нозир аст.

That is the Knower of the unseen and the witnessed, the Exalted in Might, the Merciful,
Ӯст, ки донои ниҳону ошкор аст. Пирӯзманду меҳрубон аст.

And Allah is most knowing of what they keep within themselves.
Ва Худо ба он чӣ дар дил доранд, огоҳ аст.

And the people of Noah before. Indeed, it was they who were [even] more unjust and oppressing.
Ва пеш аз онҳо қавми Нӯҳро, ки ситамкортару саркаштар буданд

John 3:15 . to everyone who believes in him [Jesus] should not perish, but have everlasting life.
Юҳанно 3:15 . ба ҳар касе ки имон ба Ӯ [Исо], талаф нашавад, балки ҳаёти ҷовидонӣ ёбад.

Then Allah will punish him with the greatest punishment.
Пас Худояш ба азоби бузургтар азоб мекунад.

Tell us and share with your friends!
Ба мо бигӯ, ва мубодила бо дӯстони худ!

And 'Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
ва қавми Оду Фиръавн ва қавми Лут

Except what Allah should will. Indeed, He knows what is declared and what is hidden.
ғайри он чи Худо бихоҳад. Ӯст, ки ошкорову ниҳонро медонад.

The people of Noah denied before them, and the companions of the well and Thamud
Пеш аз онҳо қавми Нӯҳ ва асҳоби Рас ва Самуд такзиб карда (дурӯғ бароварда) буданд

And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant.
Ба Мӯсо китоб додем ва бародараш Ҳорунро мададгораш сохтем.

Indeed, these [disbelievers] are saying,
Албатта инҳо мегӯянд:

But they who disbelieved in Our signs - those are the companions of the left.
Ва касоне, ки ба оёти Мо кофиранд, аҳли шақоватанд (бадбахтиянд).

So give them tidings of a painful punishment,
Пас ононро ба азобе дардовар хушхабар деҳ

And [We destroyed] the people of Noah before; indeed, they were a people defiantly disobedient.
Ва аз пеш қавми Нӯҳро ҳалок кардем, ки қавме нофармон буданд.

And they say, "When is this promise, if you should be truthful?"
Мегӯянд: «Агар рост мегӯед, ин ваъда чӣ вақт фаро мерасад?»

Then in what statement after the Qur'an will they believe?
Пас аз Қуръон ба кадом сухан имон меоваранд?

And indeed, for those who have wronged is a punishment before that, but most of them do not know.
Барои касоне, ки зулм мекунанд, боз ҳам азобест ғайри ин азоб, вале бештаринашон намедонанд.

O mankind, what has deceived you concerning your Lord, the Generous,
Эй одамӣ, чӣ чиз туро ба Парвардигори каримат мағрур кардааст? (фирефтааст).

And already had those before them denied, and how [terrible] was My reproach.
Албатта касоне, ки пеш аз онҳо буданд, паёмбаронро дурӯғ бароварданд. Пас азоби Ман чӣ гуна буд!

And of His signs are the ships in the sea, like mountains.
Аз нишонаҳои қудрати Ӯ киштиҳоест чун кӯҳ ки дар дарёҳо равонанд.

[Those of] Pharaoh and Thamud?
Лашкарҳои Фиръавну қавми Самуд,

Woe to every sinful liar
Вой бар ҳар дурӯғбофи гунаҳкоре!

Indeed, we used to supplicate Him before. Indeed, it is He who is the Beneficent, the Merciful."
Мо пеш аз ин Ӯро (бо дуъову илтиҷо) мехондем, ки Ӯ эҳсонкунандаву меҳрубон аст!»

[From] the Lord of the heavens and the earth and whatever is between them, the Most Merciful. They possess not from Him [authority for] speech.
Парвардигори осмонҳову замин ва он чӣ миёни онҳост. Он Худои раҳмон, ки касро ба Ӯ ёрои хитоб набошад,

By the wise Qur'an.
Савганд ба Қуръони ҳикматомез,

That is the bounty of Allah, which He gives to whom He wills, and Allah is the possessor of great bounty.
Ин бахшоиши Худост, ки ба ҳар кӣ хоҳад, медиҳад ва Худоро бахшоише бузург аст.

But as for the unjust, they will be, for Hell, firewood.'
Аммо онон, ки аз ҳақ дуранд, ҳезуми ҷаҳаннам хоҳанд буд».

Say, "Wait, for indeed I am, with you, among the waiters."
Бигӯ: «Шумо мунтазир бимонед, ки ман низ бо шумо интизор мекашам».

Then let them produce a statement like it, if they should be truthful.
Агар рост мегӯянд, сухане монанди он биёваранд.

Then bring [back] our forefathers, if you should be truthful."
Ва агар рост мегӯед, падарони моро ба ҷаҳон бозоваред».

Who made [as equal] with Allah another deity; then throw him into the severe punishment."
он ки бо Худои як то худои дигаре қарор дод. Пас ба азоби сахташ бипартоед!

He says, "I have spent wealth in abundance."
Мегӯяд: «Моле фаровонро харҷ кардам!»

18+ Only for adults! Immediately leave this site if You are under the age of 18 years!
18+ Танҳо барои калонсолон! Фавран покиньте сомонаи агар Шумо 18-сола мебошед!

And indeed, it will be [a cause of] regret upon the disbelievers.
Ва Қуръон кофиронро мояи пушаймонӣ аст.

LOOP MEDIA NETWORK srl _ Via Rochemolles 6 _ 10146 Turin _ VAT number 10884090019
МАЪЛУМОТНОМАИ НОҲИЯИ МУВАФФАҚ Тавассути Rochemolles 6 _ 10146 Турин _ VAT рақами 10884090019

Except for those who believe and do righteous deeds. For them is a reward uninterrupted.
ғайри онон, ки имон овардаанд ва корҳои шоиста кардаанд, ки мукофоташонро поёне нест.

Those are the companions of Paradise, abiding eternally therein as reward for what they used to do.
Инҳо ба мукофоти амалҳояшон аҳли биҳиштанд ва дар он ҷо ҷовидонаанд.

But only seeking the countenance of his Lord, Most High.
Ғайри ҷустани хушнудии Парвардигори баландмартабаи худ.