Thou, truly, art the Almighty, the All-Knowing, the All-Informed.
Ti, me të vërtetë, je Fuqiploti, i Gjithëdijshmi, i Gjithinformuari.


Thou, in truth, art the All-Knowing, the All-Wise.
Ti je, me të vërtetë, i Gjithëdijshmi, Urtiploti.

In the name of Allah (God), Most Gracious, Most Merciful.
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit Mëshirëbërësit

The Prophet Muhammad (peace and blessings be upon him) said, "whoever dedicates a gift to it, will be as if they have prayed in it".
Profeti Muhamed (paqja dhe bekimi qofshin mbi të) tha, “secili që i përkushton një dhuratë asaj, do të jetë sikur të jetë falur në të”.

The angels and the Spirit descend therein by permission of their Lord for every matter.
Me lejen e Zotit të tyre në (atë natë) të zbresin engjëj dhe shpirti (Xhibrili) për secilën çështje.

And the colors were chosen,
Dhe ngjyrat u zgjodhën,

on the day of the expiry date, or
në ditën e skadimit të afatit të depozitës ose

In the name of Allah, the Mercy-giving, the Merciful.
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

that he gave his one and only Son,
sa dha Birin e tij të vetëmlindurin,

"How would surely heaven and earth to have children, then he has no wife?" (Quran 6: 101)
"Si do të me siguri qielli dhe toka, të kenë fëmijë, atëherë ai nuk ka grua?" (Kur'an 6: 101)

In the Name of Allah, the Merciful, the Compassionate
Në emër të Allahut, të gjithmëshirshmit, Mëshirëplotit!

And the people of Noah before. Indeed, it was they who were [even] more unjust and oppressing.
Edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më shkatërrues dhe renegatë

Good shape (curved) between backs.
Forma e mirë (e lakuar) në mes të shpinës.

[Christ speaking] "I came that they may have life, and have it abundantly" [that it might be full and meaningful].
"Jezui tha: “Por unë kam ardhur që të kenë jetë e ta kenë me bollëk” [që ajo të jetë e begatë dhe kuptimplote]."

on which the angels come down and go back up to Heaven.
në të cilën engjëjt zbresin dhe kthehen në qiell.

Indeed, these [disbelievers] are saying,
E këta (populli yt) me siguri do të thonë:

you handover your worries to Allah and Allah handsover his blessings to you.
You dorëzimi shqetësimet tuaja ndaj Allahut dhe Allahu handsover bekimet e tij për ju.

And 'Aad and Pharaoh and the brothers of Lot
Edhe Adi, edhe Faraoni dhe vëllezërit e Lutit.

Are you a more difficult creation or is the heaven? Allah constructed it.
A është më i rëndë rëndë krijimi juaj apo ai i qiellit? E Ai e ngriti atë!

Master of the Day of Judgment.
Sunduesit të ditës së Gjykimit!

The people of Noah denied before them, and the companions of the well and Thamud
Para tyre përgënjeshtruan populli i Nuhut, banorët e Bunarit (të pusit) dhe Themudi.

Thee do we worship, and Thine aid we seek.
Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!

With him you remember and learn.
Me atë që ju të mbani mend dhe të mësojnë.

And what can make you know what is the Striking Calamity?
E ç’është ajo që të njoftoi ç’është ai (Havije)?

Who made [as equal] with Allah another deity; then throw him into the severe punishment."
I cili All-llahut i shoqëroi Zot tjetër, pra hidhnie atë në vuajtjet më të rënda”.

And Uhl, flaming fire,
dhe UHL, flakë zjarri,

And indeed, it will be [a cause of] regret upon the disbelievers.
Ai (Kur’ani) njëmend do të jetë dëshprim për jobesimtarët.

And recite to them the news of Abraham,
Lexoju (nga ajo që të shpallëm ty Muhammed) atyre ngjarjen e Ibrahimit.

If you get caught, the penalties are severe:
Në qoftë se ju merrni kapur, the penalties are severe:

Can someone help?
Mund të ndihmojë dikush?

That is the Knower of the unseen and the witnessed, the Exalted in Might, the Merciful,
Ai është njohës i të (gjitha) fshehtës dhe të dukshmes, i gjithëfuqishmi, Mëshirëbërësi.

Thou art the Bestower, the Pitiful, the Most Bountiful, the Gracious, the Merciful, the Compassionate.
Ti je Dhuruesi, i Mëshirshmi, Më Bujari, i Hirshmi, Mëshiruesi, Zemërdhembshuri!

We worship God in spirit and in truth
We adhuroni Perëndinë në frymë dhe në të vërtetën

Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them are the Gardens of Pleasure.
E ata që besuan dhe bënë vepra të mira, për ata janë Xhennetet e begatshme,

Here are voskrešaû of the dead – only offer escape alive, If they want it.
Kjo nuk do të ringjallë të vdekurit – ofrojnë vetëm shpëtuar gjallë, në qoftë se ata duan.

These are verses of the wise Book,
Ato janë ajetet të librit me plot urtësi të përsosur.

1 This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
1 Ky është libri i prejardhjes së Adamit. Ditën që Perëndia krijoi njeriun e bëri të ngjashëm me Perëndinë.

Say: you are brave, wise, strong,
Thuaj: jeni të guximshëm, të mençur, të fortë,

And there came Pharaoh and those before him and the overturned cities with sin.
Erdhi faraoni dhe ata që ishin para tij si dhe të përmbysurit (fshatrat e popullit të Lutit), me punë të gabuara.

Greater is God than every great one!
Perëndia është më i madh se çdo i madh!

Əsas məsuliyyətlər
NCUK Zəmanət Şərtləri

By the clear Book,
Pasha librin (Kur’anin) sqarues!

Do couples (generally, from your contacts) believe in the power of lights?
A besojnë çiftet (në përgjithësi, nga kontaktaktet tuaja) në fuqinë e dritave?

Islam claims that they are descended from Abraham through Ishmael, and that Muhammad, like Abraham recognizes that there is only one God, Allah!
Islami pohon se ata janë pasardhës të Abrahamit nëpërmjet Ismaelit, dhe se Muhammedi, si Abrahami pranon se ka vetëm një Perëndi, Allah!

The revelation of the Book is from Allah, the Exalted in Might, the Wise.
(Ky) Libër i shpallur prej All-llahut, të fuqishmit, të urtit.

Folded and carry easily;
Palosur dhe të kryejë lehtë;

Then how [will it be] when the angels take them in death, striking their faces and their backs?
E si do të jetë atëherë puna e tyre engjëjt t’ua marrin shpirtin duke i rrahur fytyrave dhe shpinave të tyre?

When the two receivers receive, seated on the right and on the left.
Dhe se kur dy engjëjt qëndrojnë pranë tij në të djathtë dhe në të majtë.

the last one that failed so miserably!”
e fundit që dështoi kaq pa fat!”

And the earth and the mountains are lifted and leveled with one blow -
Dhe të ngrihen toka e kodrat e t’i mëshojnë njëra-tjetrës me një të goditur.