and as-built plans.
uye sezvo-akavaka zvirongwa.


Folded and carry easily;
Akapeta uye kutakura nyore;

And the colors were chosen,
Uye mavara akasarudzwa,

They should not resemble men's clothes or the clothes of the disbelievers.
Havafaniri akafanana mbatya dzevanhu kana hanzu disbelievers.

Abraham was not looking for the underground, he looked for a city that was built and created by God.
Abraham akanga asiri kutsvaka pachivande, iye achitarisira guta rakanga rakavakwa uye akasikwa naMwari.

To lift or raise aloft; to raise; to elevate; as, to uplift the arm; to uplift a rock.
Kodzero dzose dzaka chengetedzwa. Musa pangura kana kudzikisa zvisina mvumo.

It will not be raised in hell
Aumbwa basa kumira shure kutamba zvidzidzo uye weyoga?

[Christ speaking] "I came that they may have life, and have it abundantly" [that it might be full and meaningful].
MWARI ANOKUDA, UYE AKAKUSIKIRA KUTI UMUZIVE PACHAKO UYE UVE NEMUFARO WAKAZARA MUHUPENYU HWAKO.

When injected, it shall be diluted with sterile water for injection or sterilized saline water.
Kana jekiseni, zvinofanira rakasanganiswa nemvura chena kuti jekiseni kana sterilized sesaline mvura.

When not in use,
Kana isiri kushandiswa,

8:00 and 10:30
8: 00 uye 10: 30

8:00 and 11:00
8: 00 uye 11: 00

9:30 and 11:00
9: 30 uye 11: 00

Higher coiling capacity of the mandrel;
Excellent kutonhora mugumisiro nokuda chidimbu kuvandudza upenyu nebasa rayo;

8:15 and 11:00
8: 15 uye 11: 00

10:00 and 12:00
10: 00 uye 12: 00

8:15 and 10:30
8: 15 uye 10: 30

How severe the condition is
Iyo muviri unopindura sei muzana rekutanga

last updated: Monday, December 2, 2019 at 3:54:33 PM Central European Standard Time
yaka ziviswa: 2019 Zvita 2, Muvhuro 15:54:33 GMT+01:00

you handover your worries to Allah and Allah handsover his blessings to you.
iwe handover zvinokunetsa kuna Allah uye Allah handsover zvikomborero zvake kwamuri.

Helpful, Knowledgeable
Kukurudzira Zvishandiso uye Zvimwewo

To bring forth or produce; to yield; as, to bear apples; to bear children; to bear interest.
Kodzero dzose dzaka chengetedzwa. Musa pangura kana kudzikisa zvisina mvumo.

“This is the covenant I will make with the house of Israel after that time,” declares the Lord. “I will put my law in their minds and write it on their hearts.
"Iyi ndiyo sungano yandichaita neimba yaIsraeri pashure iyoyo,"Ndizvo zvinotaura Jehovha. "Ndichaisa murayiro wangu mukati mindsand yavo uzvinyore yavo.

8:30 and 11:00
8: 30 uye 11: 00

And No Creature Is Hidden From His Sight
Uye No chisikwa haizikamwi Sight Wake

The little stars are the lambs,
rakanaka nebhenda yendarama,

last updated: Monday, October 28, 2019 at 9:57:55 AM Central European Standard Time
yaka ziviswa: 2019 Gumiguru 28, Muvhuro 09:57:55 GMT+01:00

last updated: Monday, December 2, 2019 at 4:15:46 PM Central European Standard Time
yaka ziviswa: 2019 Zvita 2, Muvhuro 16:15:46 GMT+01:00

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ How to Deal with Us? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~ Sei nesu? ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~

last updated: Monday, December 2, 2019 at 4:15:39 PM Central European Standard Time
yaka ziviswa: 2019 Zvita 2, Muvhuro 16:15:39 GMT+01:00

According to Muhammad himself so it receives that support and equip soldiers the same pay as the soldiers themselves. This is the cause of Allah as much as for.
Maererano Muhammad pachake saka anopiwa kuti rutsigiro uye kutishongedza masoja muripo kwakafanana masoja pachavo. Ndiyo mhaka Allah zvikuru somunhu.

Written By:
Rinonyorwa na:

Call us now:86-755-89942058
Dana isu zvino: 86-755-89942058

last updated: Monday, August 13, 2018 at 2:00:03 AM Central European Summer Time
yaka ziviswa: 2018 Nyamavhuvhu 13, Muvhuro 02:00:03 GMT+02:00

And can be disassembled conveniently around the door and the rear door;
Uye rinogona disassembled nyore kumativi pamukova uye rwemberi musuo;

Belief is not mainly an agreement with facts in the head; it is mainly an appetite in the heart which fastens on Jesus for satisfaction. [Jesus says,] ‘He who comes to me shall not hunger and he who believes in me shall never thirst!’
Kutenda hakusi kunyanya sungano chokwadi mumusoro; zviri sezororo kudya mumwoyo iyo fastens musi Jesu kugutsikana. [Jesu anoti,] 'Anouya kwandiri haangatongovi nenzara, uye ani naani anotenda kwandiri haangatongovi nenyota!'

Introducing The Power Styler,
yakasikwa uye yakagadzirirwa kuva iyo yekupedzisira

Also there can not be tied with soul mate? How can it be tied?
Uyewo hapana hazvigoni akasungirirwa nemweya naye? Sei rinogona akasungirirwa?

Fruits are a great and natural way to whiten teeth whiteners. A couple examples of excellent fruits that can whiten teeth are oranges and oranges. You could also use an orange peel against the surface of your teeth.
ZANO! Drinks akadai waini tsvuku, kofi uye mushaba apere pachiimbwa girazi remvura. Vamwe zvinodhaka vanokurumidza kwazvo discolor mbeu mazino, uye nokuinwa nguva dzose kunogona kukonzera staining.

With so many pending cases, lawyers are also in great demand. Law is a field in which if you choose the right way and stick to your principles, you end up earning both wealth and satisfaction. There are times when you might be misled. Having to deal with it is difficult. However, you get awarded with honor, benefits and money at the end of the day.
With dzakawanda nyaya, Magweta vari muna kwokudiwa huru. Mutemo ndiwo munda umo kana ukasarudza yakarurama uye kuramba mazano enyu, iwe anopedzisira kuwana zvose upfumi uye kugutsikana. Pane nguva apo iwe kuti kutsauswa. Kuva kukurira zvakaoma. zvisinei, iwe kuti with rukudzo, zvakanakira uye mari pakupera kwezuva.

in the morning,
Zvashandiswa kugutsikana

I love your plugin !!!
Ndinoda plugin wako !!!

:):)NICE!!!
:):)ZVAKANAKA!!!

and the Twister will be covered in the vertical ribs. Random whirls patterns are featured by
Zvakanakisisa ndechokuti hapana munhu zvinoda kuziva!

But Jesus doesn’t just say love one another; he specifies how we are to love one another. The how: Like He loved us. Wow! He became poor for us, endured a sinful world for us, and laid his life down for us. And He says we should love each other in a similar way. And that’s how people will know that we are his disciples.
Asi Jesu haana kungoti Dananai; iye rinoti sei tiri kudanana. The sei: Kufanana iye akatida. Wow! Akava murombo kwatiri, akatsungirira chivi nyika kwatiri, uye akaisa upenyu hwake pasi nokuda kwedu. Uye Anoti tinofanira kudanana nenzira yakafanana. Uye sei vanhu vachaziva kuti tiri vadzidzi vake.

Allah changes things from one state to another.
Allah Kuchinja zvinhu kubva ehurumende mumwe.

Call us now:+86 0574 65003787
Dana isu zvino: +86 0574 65003787

last updated: Thursday, May 25, 2017 at 2:42:11 PM Central European Summer Time
yaka ziviswa: 2017 Chivabvu 25, China 14:42:11 GMT+02:00

The wisdom and the fact that man is sent to this world; It is to recognize the Hâlik-ı Kâinat and to believe and worship Him.
Rizâ anofanira kunge ari Mwari mumabasa ako. Kana iri, nyika yose haina kukosha zvakakosha.

last updated: Tuesday, July 18, 2017 at 2:00:03 AM Central European Summer Time
yaka ziviswa: 2017 Chikunguru 18, Chipiri 02:00:03 GMT+02:00