Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual enjoining of Truth, and of Patience and Constancy. 3
Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen. 3


In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Therein come down the angels and the Spirit by Allah's permission, on every errand: 4
Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende) 4

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful.
In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

3. Except such as have Faith, and do righteous deeds, and (join together) in the mutual enjoining of Truth, and of Patience and Constancy.
3. Behalve degenen die geloven en goede werken doen, en elkander tot waarheid, en geduld aansporen.

4. Therein come down the angels and the Spirit by Allah's permission, on every errand:
4. Daarin dalen engelen en de Geest door Gods gebod neder (zeggende)

For example at [retailer] in [city].
Bijvoorbeeld bij [retailer] in [city].

Those who believed and emigrated and strove hard in Allah’s Way with their property and their souls, are much higher in rank with Allah. And those are they who are in Salvation.
Degenen die geloven en die zijn uitgeweken en die strijden op de Weg van Allah met hun bezittingen en hun levens zijn hoger in rang bij Allah. En zij zijn degenen die de overwinnaren zijn.

[[1,2,1],["Next Page",2]]
[[1,2,1],["Volgende pagina",2]]

ãâ¢ã¢â€ã¢âœpredator gamesã£â¢ã¢â€ã¢â ã...
ââ€âœpredator gamesã¢â€â ã¢â€â“ a hogt...

[[1,36,1],["Next Page",2]]
[[1,9,1],["Volgende pagina",2]]

Say: I seek refuge with the Lord of the Dawn, 1
Zeg: "Ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad. 1

The Opposing Forces, or the forces of evil: who are they and where did they come from? If God is love, then why did He create evil?
De Tegenkrachten, ofwel de krachten van het kwaad: wie zijn zij en wat is hun afkomst? Als God liefde is, waarom heeft Hij dan het kwaad geschapen?

for the (near) future?
voor de (nabije) toekomst?

"There is no God except Allah and Muhammad (PBUH) is His Messenger and Last Prophet."
Er is geen God behalve Allah en Mohamed (vzzmh) is Zijn Boodschapper en Laatste Profeet.“

He said to them, "You belong to what is below, I belong to what is above. You belong to this world, but I do not belong to this world.
Hij sprak tot hen: Gij zijt van beneden, Ik ben van boven; gij zijt van deze wereld, Ik ben niet van deze wereld.

Every soul that has sinned,if it possessed all that is on earth,would fain give it in ransom(Qur'an 10:54)
En indien elke ziel die onrechtvaardig handelt al hetgeen op aarde is, zou bezitten, zou zij er zich voorzeker mede trachten vrij te kopen (Koran 10:54)

By (a) would, if given a sticker
Door (a) zou, indien gegeven een sticker

Then he handed him over to them to be crucified. So they took Jesus.
Toen gaf hij Hem aan hen over, om gekruisigd te worden. Men voerde Jesus dus weg.

For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted.".
‘Want ieder die zich verheft zal vernederd worden, maar wie zich vernedert zal verheven worden.’.

replacing the [at] with @
vervang de [at] door @

Surely those who believe (who wish to reach Allah) and amongst those Jews and Sâbiûn (Sabians) and Christians, whoever believes in Allah and the Last Day and do improving deeds (that cleans the souls’ hearts), then there is no fear on them, nor do they grieve.
Voorwaar, degenen die (in de Koran) geloven en de Joden en de Sabiërs en de Christenen en wie er in Allah en de Laatste Dag geloven en goede werk verrichten: voor hen zal er geen angst zijn en zij zullen niet treuren.

Behind every tear of sorrow,
Achter iedere traan van verdriet,

God is my strength and power: he maketh my way perfect.
God is mijn vesting en kracht; Hij heeft mijn weg volkomen gebaand.

and funerals;
en uitvaartplechtigheden,

Then they said to each other, "Were not our hearts burning (within us) while he spoke to us on the way and opened the scriptures to us?".
Ze zeiden tot elkander: Brandde ons hart niet in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak, en ons de Schriften verklaarde?

date-.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Datum ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

To those who are not aware of searchEstate;
Aan hen die niet zich bewust van searchEstate zijn;

Thou art the Pardoner, the Gracious.
Gij zijt de Verontschuldiger, de Genadige.

No one has gone up to heaven except the one who has come down from heaven, the Son of Man.
Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon.

between Hasselt and Leuven,
tussen Hasselt en Leuven,

Do they only wait for the coming of the angels or the coming of the Command of your Lord? This is what those before them did too. And Allah did not wrong them, but they used to wrong themselves (their own souls).
Zij (de ongelovigen) wachten slechts tot de Engelen hen wegnemen, of het bevel van jouw Heer hen treft. Zo deden degenen vôôr hen. En Allah heeft hun geen onrecht aangedaan, maar zij plachten zichzelf onrecht aan te doen.

and a large hammam (moist heat).
en een grote hammam (vochtige warmte).

and with the enclosed chopsticks aufrubbeln,
en met de bijgeleverde stokjes aufrubbeln,

5/Al-Ma'idah-10: And those who disbelieve and deny our Verses, they are the companions of the Flame (Hell-fire).
5/Al-Ma'idah-10: En degenen die ongelovig waren en Onze Tekenen loochenden: zij zijn de bewoners van Djahîm (de Hel).

When the mountains are covered in sun
Wanneer de zon de bergen bedekt

Thou art verily the Almighty, the Pardoner, the Compassionate.
Gij zijt waarlijk de Almachtige, de Verontschuldiger, de Meedogende.

Truly strong is the Grip of thy Lord. 12
Waarlijk, de greep van uw Heer is hard. 12

Rinse under running water;
Onder stromend water;

And the angel said to her in reply, "The holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore the child to be born will be called holy, the Son of God.
De engel antwoordde haar: ‘Heilige Geest zal op u komen en kracht van de Allerhoogste zal u overdekken. Daarom zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God.’

59/Al-Hashr-1: Whatsoever is in the heavens and in the earth glorified (still glorifies) Allah. And He is the All-Mighty, the All-Wise.
59/Al-Hashr-1: Wat er in de hemelen en op de aarde is prijst de Glorie van Allah. En Hij is de Geweldige, de Alwijze.

But those who disbelieve and deny Our signs - those are the companions of Hellfire.
Maar zij, die niet gelooven en onze teekens van onwaarheid beschuldigen, zullen makkers der hel zijn.

Do you wonder that a Reminder has come to you from your Lord through a man from among you, that he might warn you and that you might have piety (Takwâ) and so that you might receive mercy?
En verbaasde het jullie, dat er een vermaning van jullie Heer tot jullie is gekomen, door een man uit jullie midden? (Hij komt) opdat hij jullie waarschuwt, en opdat jullie (Allah) vrezen. En hopelijk zullen jullie begenadigd worden.

Serving (welcome) drinks;
Serveren van (welkomst)dranken;

1) There is no god except Allah and that
1 )Er geen God is behalve Allah

O Children of Adam! Whenever come to you messengers from among you who narrate to you My Verses, then whoever becomes the owner of piety (Takwa) and improves the soul (cleanses the soul) on them there is no fear nor do they grieve.
O Kinderen van Adam, wanneer er Boodschappers uit jullie midden tot jullie komen, die jullie Mijn Verzen vertellen: wie dan (Allah) vreest en zich betert; over hem zal geen angst komen. Noch zullen zij treuren.

1. To thee have We granted the (Fount of) Abundance.
1. Voorwaar, Wij hebben u in overvloed het goede gegeven.

The Prophet Muhammad (peace be upon him) said, holding up his two fingers together: "The one who takes care of an orphan is with me in Paradise like this." [Sahîh al-Bukhârî (5546) and Sahîh Muslim (5296)]
De profeet Mohammed (Gods zegen en vrede zij met hem) stak zijn wijs- en middelvingers tegen elkaar geklemd op en zei: "Degene die voor een wees zorgt, zal op deze manier bij mij in het Paradijs zijn." [Sahîh al-Bukhârî (5546) en Sahîh Muslim (5296)]

(Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were joined together as one united piece, then We parted them? And We have made from water every living thing. Will they not then believe?) (21:30)
Weten degenen die ongelovig zijn niet dat de hemelen en de aarde als een gemengde massa waren en dat Wij hen beide daarop splitsten. En (dat)Wij alle levende dingen uit het water maakten? Geloven zij dan niet? (De Koran: 21 -30).

And the Creator said: "It is done."
En de Schepper zei: "Het is gedaan."