the Most Gracious, the Most Merciful
Da sũnan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.


Coinbase yana faɗaɗa to ...
Tsallake zuwa abun ciki

And the people of Noah before. Indeed, it was they who were [even] more unjust and oppressing.
Da mutãnen Nũhu a gabãnin haka, lalle sũ sun kasance mafi zãlunci kuma mafi girman kai.

Do you know the only way to God?
Ka san hanya mafi kyau zuwa ga Allah?

So, Which is Better for You?
Saboda haka, Wanne ne mafi alhẽri gare ku?

Tədris mərkəzi
ABADA üzlvlüyünə qəbul

Woe to every sinful liar
Bone ya tabbata ga dukan mai yawan ƙiren ƙarya, mai laifi.

tags Shuɗin yaƙutu, star
Dutse mai daraja Ƙamus

Indeed, these [disbelievers] are saying,
Lalle waɗannan mutãne, haƙĩka, sunã cẽwa,

So, Which One is Better for You?
Saboda haka, Wanne Daya ne alhẽri a gare ku?

Die jẽfa Mould
kuma da yawa wasu aluminum gami ne duk m.

Metal ƙirƙirãwa
Ƙarin zaɓuɓɓuka saboda garkuwa yadi da kuma sashi.

The people of Noah denied before them, and [the tribe of] 'Aad and Pharaoh, the owner of stakes,
Mutãnen Nũhu sun ƙaryata, a gabãninsu, da Ãdãwa da Fir'auna mai turãkun (da suka kafe mulkinsa).

Ƙirƙira Mod Loader
Tsallake zuwa abun ciki

By the clear Book,
Ina rantsuwa da Littãfi Mabayyani.

That is the Knower of the unseen and the witnessed, the Exalted in Might, the Merciful,
Wannan shĩ ne Masanin fake da bayyane, Mabuwãyi, Mai jinƙai.

Kuɗaɗen Kuɗi
Sharuɗɗan wuraren tafiya da Yanayi

Uniform raƙĩƙi Badge Epaulettes
Kõre da mai walƙiya Badge Epaulettes

And recite to them the news of Abraham,
Kuma ka karanta, a kansu, lãbãrin Ibrãhĩm.

Alif, Lam, Ra. These are the verses of the clear Book.
A. L̃.R. Waɗancan ãyoyin Littãfi mai bayyanãwa ne.

And [We destroyed] 'Aad and Thamud and the companions of the well and many generations between them.
Da Ãdãwa da Samũdãwa, da mutanen Rassi, da waɗansu al'ummomi, a tsakãnin wannan, mãsu yawa.

And indeed, for those who have wronged is a punishment before that, but most of them do not know.
Kuma lalle, waɗannan da suka yi zãluncin, sunã da azãba (a nan dũniya) banda waccan, kuma mafi yawansu ba su sani ba.

And if they deny you, [O Muhammad] - so, before them, did the people of Noah and 'Aad and Thamud deny [their prophets],
Kuma idan sun ƙaryata ka, to lalle haƙĩƙa, mutãnen Nũhu da Ãdãwa da Samũdawa, sun ƙaryata a gabaninsu.

Who have been patient and upon their Lord rely.
Waɗanda suka yi haƙuri, kuma sunã dõgara ga Ubangijinsu kawai.

And they will approach one another, inquiring of each other.
Waɗansunsu suka fuskanta zuwa ga waɗansu, sunã tambayar jũna.

Indeed, you are to die, and indeed, they are to die.
Lalle kai mai mutuwa ne, kuma su mã lalle mãsu mutuwa ne.

Say, "Wait, for indeed I am, with you, among the waiters."
Ka ce: "Ku yi jira, domin nĩ ma lalle inã a cikin mãsu jira tãre da ku."

Every soul that has sinned,if it possessed all that is on earth,would fain give it in ransom(Qur'an 10:54)
Kuma da kowane rai wanda ya yi zalunci ya mallaki duka abin da yake a cikin ƙasa, to, da ya yi fansa da shi. Kuma suka dinga nadama a lokacin da suka ga azaba. (Surah Younus, 10:54)

And the people of Abraham and the people of Lot
Da mutãnen Ibrahim da mutãnen Lũɗu.

Dairy faɗaɗa kan
Mafi tasiri tafarnuwa buttock kayan haɓɓaka aiki daga cellu ...

You, [O Muhammad], are not but a warner.
Ba ka zama ba fãce mai gargaɗi kawai.

And We had certainly given Moses the Scripture and appointed with him his brother Aaron as an assistant.
Kuma lalle ne, Mun bai wa Mũsã Littãfi, kuma Mun sanya ɗan'uwansa, Hãrũna, mataimaki tãre da shi.

These are verses of the wise Book,
Waɗancan ãyõyin Littãfin ne mai hikima.

Then bring [back] our forefathers, if you should be truthful."
"Sai ku zo da ubanninmu, idan kun kasance mãsu gaskiya."

Step #3: Raba kuɗin haɗinku
Haɗin kai tare da Zapier

What is Geftib (Gefitinib) used for?
Geftib (Gefitinibi)

Indeed, those who believe and do righteous deeds - for them are the Gardens of Pleasure.
Lalle, waɗanda suka yi ĩmãni, kuma suka aikata ayyukan ƙwarai, sunã da gidãjen Aljannar ni'ima.

Then in what statement after the Qur'an will they believe?
To, da wane lãbãri (Littãfi), waninsa (Alƙur'ãni) zã su yi ĩmãni

Iya Bit allergies da Dating yi cuɗanya?
Click a raba a kan Reddit (Yana buɗewa a cikin sabuwar taga)

And you do not will except that Allah wills. Indeed, Allah is ever Knowing and Wise.
Kuma, bã zã ku so ba, sai Allah Ya so, lalle ne Allah Yã kasance Masani' Mai hikima.

How do I receive forgiveness from God?
Yaya zan karɓi gafara daga wurin Allah"

How Are We Righteous In The Sight Of God?
Ta yaya za mu adalci ne a gaban Allah?

For those their refuge will be the Fire because of what they used to earn.
Waɗannan matattãrarsu Jahannama ce sabõda abin da suka kasance sunã tsirfãtawa.

that we may give an answer unto them that sent us.
Domin mu amsa wa waɗanda suka aiko mu.

Then let them produce a statement like it, if they should be truthful.
Sai su zõ da wani lãbãri mai misãlinsa idan sun kasance sũmãsu gaskiya ne.

On the Day the earth and the mountains will convulse and the mountains will become a heap of sand pouring down.
Rãnar da ƙasa ke raurawa, da duwãtsu kuma duwãtsu su kasance tudun rairayi mai malãlã.

Say, "O people, I am only to you a clear warner."
Ka ce: "Ya ku mutãne! Nĩ wani mai gargaɗi ne kawai zuwa gare ku, mai bayyanawa."

Is the reward for good [anything] but good?
Shin, kyautatãwa nã da wani sakamako? (Ã'aha) fãce kyautatãwa.

We invite you to come and worship the Lord with us. All of the churches of Christ welcome you.
Muna kiran ka ka zo ka bauta wa Ubangiji tare da mu. Dukan majami'u na Kristi suna maraba da ku.

We did not create them except in truth, but most of them do not know.
Ba Mu halitta su ba fãce da manufa ta gaskiya, kuma amma mafi yawansu, ba su sani ba.