Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ


Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ሕማም

Die Erschaffung der Erde und der Ursprung Satans
ኣምላኽነት ጎይታና የሱስ ክርስቶስ ፥ካብ ድንግል ምውላዱ፥ፍጹም ሰብ ምዃኑ ፥ፍጹም ሓጥያት ኣልቦ ህይወቱ፥ኣን ክንዳና ሞቱ ምእንቲ መስዋእቲ ስለ ሓጥያትና ፥ዕርገቱ ናብ ኣቦን ፥ንቕዱሳኑ ክወስድ ዳግም ከም ዝምለስ ንኣምን።

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ሕማም > ናይ ቆልዑት ኣገልግሎታት

Cookie von Matomo für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt.
ንዝበለፀ ሓበሬታ ናብ ኢሜል ይፅሓፉልና info@allesrechtens.de

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
ናይ Graubünden ካንቶን ናይ መንገዲ ትራፊክ ፍቓድ ዝህብ ዲፓርትመንትRingstrasse 27001 Chur081 257 80 00www.stva.gr.ch

Home > Deutsch > Arbeit > Arbeitsbewilligung
Home > ትግርኛ > ስራሕ > ናይ ስራሕ ፍቓድ

© 2017 Kanton Graubünden
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ዝተፈላለዩ ባህሊታት

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ጥዕና > ምዕቓን ስድራ ቤት > ንሕርሲ ምድላው

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ንተምሃሮ ዝግበር ሓገዝ > ናይ ገዛ ስራሕ

Konuya ilişkin: İltica Alanı, themen/asylrecht/aufenthalt/wohnen, themen/asylrecht/aufenthalt/status, themen/asylrecht/aufenthalt/familiennachzug, themen/asylrecht/aufenthalt/heirat, Eğitim ve Öğretim, SağlıkRelated links:
ወረቐት ፍቓድ F ዝሓዙ ሰባት ሰለስተ፡ ዓመት ድሕሪ ምጽባይ፡ ኣብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ናይቲ ዝቕመጥሉ ካንቶን ሕቶ ምጥርናፍ ስድራ ቤታት ኪሓቱ ይኽእሉ።

Du erreichst die Hotline unter 0180 / 655 3000.
እዚ ናይ ሆት ላይን ቁጽሪ 0180 / 655 3000.

Stand dieses Dokuments: Januar 2018
ቅዳሕ: ጥሪ 2018

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ቋንቋን ምውህሃድን > ኣፈላላይ ምግባር

Regionalliga Süd
መራሒት ጀርመን

Liebe auf Deutsch
መጀመሪ/መእተዊ

Letzte Änderung 18.12.2017
መወዳእታ ዝተቐየረ 17.10.2017

Bahnpolizei: Nofallnummer 0800 117 117
ንናይ መገዲ ባቡር ህጹጽ ጉዳያት ዝምልከት 0800 117 117 ተጠቀሙ።

© 2017 Kanton Graubünden
Swissuniversities.ch / ተወሳኺሓ ሓሓበሬታ

D. Martin Luther allen treuen, frommen Pfarrer und Predigern Gnade, Barmherzigkeit und Friede in Christus JEsus, unserm HErrn!
እዚ እንታይ ማለት እዩ? ንእግዚኣብሄር ፈሪህናን ኣፍቂርናን፡ ብቓልናን ብግብርናን ተጠንቂቕና፡ ኣብ ጾታዊ ህይወትና ብንጽህናን ብርዝነትን ኽንነብር፡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኪዳን ድማ ንሓድሕዶም ኪፋቐሩን ኪከባበሩን ይእዝዘና።

How is unemployment insurance (Arbeitslosenversicherung – ALV) organised?
Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ስራሕ ኣልቦነት (ALV)

Es besteht ein Problem mit dem Server. Bitte versuchen Sie es später noch einmal
ኣብዚ ኣብ ቀረባኩም ተግንዩና ትክእሉ ኢኩም፡፡

Gesund Liegen – Dynamisch Liegen
ጥዑይ ናብራ

Die Jüngeren
ስራሕን ሕፃን ቆልዓን

Hier sind Beratungsstellen: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk%5binstitutionType%5d=21
ኣማኸርቲ ትካላቲ ኣብዚ ትረኽቢ: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html?tx_nxshelpdesk_helpdesk%5binstitutionType%5d=21

Inhalte
ርእሰ-ዓንቀጽ

eingetragen werden
ቴክኖሎጂ(ምዕባለ)

Home > Deutsch > Kinder und Jugendliche > Erziehung > Regeln vereinbaren
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ሕጻናት ምዕባይ > ናይ ስምምሪ መደባት

Oanda historische wechselkurse
ክምዕብል ዝቃለስ

Familienbande wiederherstellen
ደሃይ ናይ ዝጠፍኡ ኣባላት ቤተ-ሰብ ምድላይ

Home > Deutsch > Soziale Sicherheit > Krankenversicherung > Was kostet die Krankenkasse?
Home > ትግርኛ > ማሕበራዊ ድሕንነት > ኢንሹራንስ ጥዕና ሓለዋ > ኢንሹራንስ ፋንድ ጥዕና ዝሸፋኖም እንታይ እዮም

Text: SOLWODI München
ወይ ድማ ኣብ ኢንተርነት: www.solwodi.de

Donnerstag: 13.00 - 18.30 Uhr (mit Sprachberatung)
ሓሙስ: 1pm – 6:30pm (ምስ ናይ ቋንቋ ምኽሪ)

Dienstag: 14.00 - 16.30 Uhr
ሰሉስ: 2pm – 4:30 pm

Du findest die Beratungs-Stellen hier: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html
እዘን ኣማኸርቲ ኣብዚ ትረኽብዎም: https://www.hilfeportal-missbrauch.de/nc/adressen/hilfe-in-ihrer-naehe/kartensuche.html

Bosnisch/Kroatisch/Serbisch
Home > ትግርኛ > ሕጻናትን ጎርዞታትን > ንተምሃሮ ዝግበር ሓገዝ > ኣብ ጸገማት ሓገዝ ምሃብ

im Ausland verstorben - International Funerals
ካብ ሃገሮም ወጺኦም ንዝሞቱ - International Funerals

© 2017 Kanton Graubünden
ናይ Graubünden ናይ ቆልዑትን መንእሰያትን ስነ-ኣእምሮ)Masanserstrasse 147000 Chur081 252 90 23www.kjp-gr.ch

Was muss dir verboten werden?
ምናልባሽ ወለድኺ ኣይክሰምዑኽን ይኾኑ።

Aus- und Weiterbildung
ተሓጋገዝቲ

© 2020 Goethe-Institut
Foto: © colourbox.de መዓልታዊ ሂወት

Der Goldvogel
ናይ ገዛ ስራሕ

Forum Facebook Google Play Das Brett der Erklärungen Download
ነቲ ጽውያ ብምርዓም እሺ ኢሉ ንምምእዛዝ ዘስገደድ ዝውታረ ጸጥታዊ መሳርዕን ካልኦት ትካላትን መንግስቲ።

Miscellaneous – Verschiedenes
እንቋዕ ናብ www.refu-tips.de መጻእኩም!

Mittwoch: 13.30 - 17.00 Uhr
ሮቡዕ: 1:30 pm – 5pm

Was passiert, wenn ich krank bin und wie finde ich einen Arzt? Hier finden Sie Informationen zum Gesundheitssystem in Deutschland. ……………………………
ኣብ ጀርመን ከመይ ጌረ ብዝሓሸ ክረዳዳእ? ኣብዚ ከመይ ጌርኩም ጀርመንኛ ከምትመሃሩ ክትፈልጡ ኢኹም። ……………………………….

Auf diesen Seiten finden MieterInnen Informationen, nützliche Hinweise, Tipps für den Alltag sowie Beratungsstellen.
ኣካረይቲ ብወገኖም ብኽልተ ማሕበራት ጌሮም ንረብሓኦም ይከላኸሉ።

Es gibt das Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) und den Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG).
እዞም Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) ከምኡ ‘ውን Freiwilligendienst aller Generationen (FdaG) ዝበሃሉ እዮም።

Kandie Kenia
ጉዳይ ኢትዮጵያ እንተዘይኮይኑ፣