Steder i bjergene
Orte in den Bergen,


som tror på ham, ikke skal fortabes,
die an ihn glauben, nicht verloren werden,

Ved (a) ville, hvis givet et klistermærke
Durch (a) würden, wenn man ihnen einen Aufkleber

og vi sender dem i det ønskede interval.
und wir senden sie in dem gewünschten Intervall

at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den,
daß er seinen eingeborenen Sohn gab, auf daß alle,

mennesker, der er over drikke- og drevgrænsen
Leute, die über dem Getränk und dem Antriebslimit sind

Skyl under rindende vand;
Unter fließendem Wasser abspülen;

Dette er den vise skriftens ord,
Dies sind die Zeichen des weisen Buches,

Og farverne blev valgt,
Und die Farben wurden gewählt,

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ingenlunde forgå.
Himmel und Erde werden vergehen; aber meine Worte werden nicht vergehen.

vi skal tilbyde dig vores bedste pris!
und wir geben Ihnen den besten Preis!

Ad, Farao, Lots brødre
Und die Aad, Pharao und die Brüder Lots,

jñāna-yajñena — gennem kultivering af viden; ca — også; api — afgjort; anye — andre; yajantaḥ — idet de ofrer; mām — Mig; upāsate — tilbeder; ekatvena — i enhed; pṛthaktvena — i dualitet; bahudhā — i mangfoldighed; viśvataḥ-mukham — og i den universelle form.
jñāna-yajñena — durch Kultivierung von Wissen; ca — auch; api — gewiß; anye — andere; yajantaḥ — opfernd; mām — Mich; upāsate — verehren; ekatvena — in Einheit; pṛthaktvena — in Dualität; bahudhā — in Verschiedenheit; viśvataḥ-mukham — und in der universalen Form.

Dette er den klare skriftens ord.
Dies sind die Verse des eindeutigen Buches (des Korans).

Dette er den klare skriftens ord.
Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches.

aham — Jeg; hi — med sikkerhed; sarva — af alle; yajñānām — ofringer; bhoktā — nyderen; ca — og; prabhuḥ — Herren; eva — også; ca — og; na — ikke; tu — men; mām — Mig; abhijānanti — de kender; tattvena — i virkeligheden; ataḥ — derfor; cyavanti — falder ned; te — de.
aham — Ich; hi — gewiß; sarva — von allen; yajñānām — Opfern; bhoktā — der Genießer; ca — und; prabhuḥ — der Herr; eva — auch; ca — und; na — nicht; tu — aber; mām — Mich; abhijānanti — sie kennen; tattvena — in Wahrheit; ataḥ — deshalb; cyavanti — kommen zu Fall; te — sie.

Kan nogen hjælpe?
Kann mir jemand helfen?

For dem, der kan huske, der har glemt, og dem, der ikke kender.
Für diejenigen, die daran erinnern, die vergessen haben und diejenigen, die nicht wissen.

Hvad vi gør
Was kann ich für Sie tun?

I dette er visselig et tegn! Men folk flest tror ikke.
Darin ist ein Zeichen. Aber die meisten von ihnen glauben nicht.

du overdragelse dine bekymringer til Allah og Allah handsover sine velsignelser til dig.
Sie Übergabe Ihre Sorgen zu Allah und Allah handsover seinen Segen zu Ihnen.

Du er bare en advarer.
Du bist nur ein Warner.

Som for frugt,
Wie für Obst,

Undervisning i Koranen og bøn
Lehre des Koran und Gebet

Se dig næste uge!
Wir sehen uns nächste Woche!

For EN:
Zum Beispiel:

Ved den klare skrift!
Beim deutlichen Buch!

Måske er dette stadig nyt!
Wie können wir Ihnen heute behilflich sein?

Hvordan gør vi det?
Wie soll das gehen?

Du skal dø, og de skal også dø.
Du wirst gewiß sterben, auch sie werden sterben.

Gud var Guds ord, og at han Hørte det han
Allah sagte im Koran:

Hvem er forhandler?
Was ist das?

ikke i stand til [bo]
від (für: (abstammen / hervorgehen / herrühren) aus, (sinnverwandt sein) mit;

Hvad gør du for at imødekomme udviklingen?
Wie können wir Ihnen helfen?

Og denne fremragende dag,
Und diese hervorragenden Tag,

Ad, Farao, Lots brødre
und die 'Ad und Fir'aun und die Brüder Luts

Den dag, vi fuldt ud kan stole på hinanden, vil der blive fred på Jorden.
An dem Tage, an dem wir einander vollständig vertrauen können, wird Frieden auf der Erde sein.

Mange tak,
Vielen Dank.

Hvad kan vi hjælpe med?
Können wir Ihnen helfen?

Ved den vise Koran!
Beim weisen Koran,

Frygt (guderne) i himlen og jorden
Furcht (die Götter) im Himmel und auf Erden

Hvis du går til Satakunta kan du se hvilke byer der er i nærheden.
Wenn Sie gehen, um Satakunta Sie sehen, was Städte sind in der Nähe.

Tag dit barn for hvad det er - det er bedre for ham .
Nehmen Sie Ihr Kind für das, was es ist - es ist für ihn besser ist.

Jeg forstår.
Ich verstehe.

Udfør
Verstanden

ved første slag (hvis det ikke var før);
bei den ersten Hübe (wenn es nicht vorher war);

Lykke til!
Wir wünschen viel Glück!

Jeg kommer tillægge dette paradis!!!
Venha verleihen diesen Paradise!!!

Kristianopel by
→ mehr Informationen

Foldet og bære let;
Gefaltet und tragen leicht;