Při Písmu zjevném!
以明白的經典盟誓,


Toto jsou Písma zřetelného znamení.
這些是明白的經典的節文。

Rci: "Jen čekejte, já s vámi jsem také čekající!"
你說:「你們等待吧!我確是與你們一同等待的。」

což nevidíte, jak Bůh stvořil sedm nebes ve vrstvách
難道你們沒有看到真主怎樣創造七層天,

a není to Bohu nikterak obtížné.
這在真主絕不是困難的。

v němž nesmrtelní budou navěky, a nenaleznou ochránce ani pomocníka žádného
他們將永居其中,不能得到任何保護者,也不能得到任何援助者。

A dali jsme již kdysi Mojžíšovi Písmo a učinili jsme bratra jeho Áróna poradcem jemu
我確已把經典賞賜穆薩,並且任命他的哥哥哈倫做他的助手。

Kdyby chtěl, dal by vám zaniknout a nahradil by vás tvorstvem novým,
如果他意欲,他將毀滅你們,而創造新的眾生。

Ti stanou se obyvateli zahrady rajské, v níž odměnou za skutky své budou nesmrtelní.
這等人,是樂園的居民,將永居其中;這是為了報酬他們的行為。

A my věru se k Pánu svému navrátíme."
我們必定歸於我們的主。」

On život i smrt dává a k Němu budete navráceni.
他能使死者生,能使生者死;你們只被召歸於他。

a na správnou cestu - ať vděčný je, či nevděčný - jsme jej uvedli.
我確已指引他正道,他或是感謝,或是辜負。

Co chceme?
我們是誰?

který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!"
以別的神靈與真主同受崇拜者;你們倆將他投入嚴厲的刑罰吧!

v Pána Mojžíšova a Árónova."
即穆薩和哈倫的主。」

pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný
有噎人的食物,和痛苦的刑罰。

A spatříš ty a také oni spatří,
你將看見,他們也將看見,

Při Koránu moudrém,
以智慧的《古蘭經》發誓,

Rci: "Lidé, já jsem pro vás jen varovatelem zjevným!"
你說:「眾人啊!我對你們只是一個直爽的警告者。」

zná nepoznatelné i všeobecně známé, je mocný, moudrý!
他是全知幽明的,是萬能的,是至睿的。

A potom jsem uchvátil ty, kdož nevěřili a jaká byla nevole Má?
然後,我懲罰了不信道者,我的譴責是怎樣的?

Věru jsme ti dali dosáhnout úspěchu zřetelného,
我確已賞賜你一種明顯的勝利,

A vyslali jsme již dříve Mojžíše se znameními svými a se zjevnou pravomocí
我確已派遣穆薩帶著我的許多蹟象和明証去

Vyčkávejte a my také budeme vyčkávat!"
你們等待吧,我們確是等待的!」

neochvějní byli a na Pána svého spoléhali!
他們是堅忍的,他們只信托他們的主。

Tito jsou Pánem svým dobře vedeni a ti budou blažení.
這等人,是遵守他們的主的正道的,這等人確是成功的。

- a ono je útočištěm i místem pobytu věru špatným -
確是惡劣的住處和居所。」

I řekl: "Pane můj, pomoz mi proti lidem pohoršení šířícím!"
他說:「我的主啊!求你助我,以對抗傷風敗俗的人們。」

trest Pána tvého nevyhnutelně udeří
你的主的刑罰,確是要實現的,

My pouta máme pro ně a výheň ohnivou,
我那裡確有沉重的鐐和強烈的火,

Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla Má nevole?
在他們之前逝去的人們,確已否認眾使者,我的譴責是怎樣的?

K Bohu se uskuteční návrat váš a On všech věcí mocen je.
你們只歸於真主,他對萬事確是全能的。」

a Bůh - není božstva kromě Něho - je trůnu nesmírného Pánem!"
真主,除他外,絕無應受崇拜者,他是偉大的寶座的主。」※

neni co
你往那裡去?

Odkud pocházíš?
​您從哪裡來

Takový bývá trest na tomto světě, však trest na onom světě ještě větší bude - kéž by si to uvědomili!
刑罰就是那樣的。後世的刑罰確是更重大的,假如他們知道。

Místa v horách,
地方在山上,

S čím denně pomáháme našim klientům?
我們可以幫你嗎?

"Toto vše věru je vám dáno za odměnu a z vděčnosti za vaše úsilí."
(將對他們說:)「這確是你們的報酬,你們的勞績是有報酬的。」

zajisté vzývali jsme Ho již předtím, neb On věru dobroditelem je slitovným!"
以前我們的確常常祈禱他,他確是仁愛的,確是至慈的。」

A řekli dále: "Pročpak nebyl seslán tento Korán nějakému muži významnému z obou těchto měst?"
他們說:「怎麼不把這本《古蘭經》降示兩城中任何一城的要人呢?」

Zobrazit všechny...
請稍後再試。

Toto je to peklo, jež za lež prohlašovali hříšníci,
這是犯罪者所否認的火獄。

modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají.
他們謹守拜功,並分捨我所賜予他們的財物。

Tak ne! Vždyť toto je připomenutí
絕不然!這確是一種教訓。

Kde nás najdete
你可能也喜歡

a také některé z jejich předků, potomků a bratrů a vyvolili jsme si je a uvedli jsme je na stezku přímou.
(我曾引導)他們的一部分祖先、後裔和弟兄,我曾揀選他們,並指示他們正路。

v Pána Mojžíšova a Árónova."
穆薩和哈倫的主。」

Zdaž donesla se ti o Mojžíšovi zpráva,
穆薩的故事已來臨你了嗎?

V jaké zvěstování by po tomto ještě mohli uvěřit?
除《古蘭經》外,他們要信仰什麼文辭呢?