Toto jsou znamení Písma moudrého,
இவை ஞானம் நிறைந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும்.


Při Písmu zjevném!
விளக்கமான இவ்வேதத்தின் மீது சத்தியமாக.

´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,
'ஆது' (சமூகத்தாரும்) ஃபிர்அவ்னும் லூத்தின் சகோதரர்களும் (மறுத்தனர்).

A věru on zármutku nevěřících je příčinou
அன்றியும், நிச்சயமாக அது காஃபிர்களுக்கு கைசேதமாக இருக்கிறது.

v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?
அதில் வானம் பிளந்து விடும் அவனுடைய வாக்குறுதி செயல்படுத்தப்படும்.

Toto jsou Písma zřetelného znamení.
இவை தெளிவான வேதத்தின் வசனங்களாகும்.

V jaké zvěstování by po tomto ještě mohli uvěřit?
எனவே, இதன் பின்னர் எந்த விஷயத்தின் மீதுதான் அவர்கள் ஈமான் கொள்வார்கள்?

Jste obtížnější pro stvoření vy, anebo nebe? On je vystavěl,
உங்களைப் படைத்தல் கடினமா? அல்லது வானத்தை (படைத்தல் கடினமா?) அதை அவனே படைத்தான்.

Složit a nést snadno;
மடிந்த மற்றும் எளிதாக வைத்திருப்பார்கள்;

Vyprávěj jim zvěst o Abrahamovi,
இன்னும், நீர் இவர்களுக்கு இப்றாஹீமின் சரிதையையும் ஓதிக் காண்பிப்பீராக!

ti za to, co si vysloužili, útočiště své budou mít v ohni.
அவர்கள் சம்பாதித்த (தீமைகளின்) காரணமாக அவர்கள் தங்குமிடம் நரகம் தான்.

Seslání Písma pochází od Boha mocného, moudrého.
இவ்வேதம், யாவரையும் மிகைத்தோனும் ஞானம் மிக்கோனுமாகிய அல்லாஹ்விடமிருந்தே இறக்கியருளப்பட்டது.

vždyť tys jen varovatelem.
நீர் அச்சமூட்டி எச்சரிப்பவரேயன்றி வேறு அல்லர்.

My pouta máme pro ně a výheň ohnivou,
நிச்சமயாக நம்மிடத்தில் (அவர்களுக்காக) விலங்குகளும், நரகமும் இருக்கின்றன.

A dali jsme již kdysi Mojžíšovi Písmo a učinili jsme bratra jeho Áróna poradcem jemu
மேலும் நிச்சயமாக நாம் மூஸாவுக்கு (தவ்றாத்) வேதத்தைக் கொடுத்தோம் - இன்னும் அவருடன் அவருடைய சகோதரர் ஹாரூனை உதவியாளராகவும் ஏற்படுத்தினோம்.

a také lid Abrahamův i Lotovi soukmenovci
(இவ்வாறே) இப்றாஹீமுடைய சமூத்ததினரும் லூத்துடைய சமூகத்தினரும் (பொய்ப்பிக்வே முற்பட்டார்கள்).

v den, kdy země a hory se budou třást a hory jak přesypy písečné se budou sesouvat.
அந்நாளில் பூமியும், மலைகளும் அதிர்ந்து, மலைகள் சிதறி மணல் குவியல்களாகிவிடும்.

Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla Má nevole?
அன்றியும் அவர்களுக்கு முன் இருந்தார்களே அவர்களும் (நம் வசனங்களை இவ்வாறே) பொய்ப்பித்துக் கொண்டிருந்தனர், என் எச்சரிக்கை எவ்வளவு கடுமையாக இருந்தது?

a není to Bohu nikterak obtížné.
இன்னும், இது அல்லாஹ்வுக்குக் கடினானதுமல்ல.

a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,
இன்னும் பூமியும் மலைகளும் தூக்கி (எறியப்பட்டு) பின்னர் ஒன்றோடு ஒன்று மோதி அவையிரண்டும் ஒரே தூளாக ஆக்கப்பட்டால் -

Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy provinili
அன்றியும் ஃபிர்அவ்னும், அவனுக்கு முன் இருந்தோரும் தலை கீழாய்ப்புரட்டப்பட்ட ஊராரும், (மறுமையை மறுத்து) பாவங்களைச் செய்து வந்தனர்.

a není to pro Boha ničím obtížným.
இது அல்லாஹ்வுக்குக் கடினமானதுமல்ல.

Zveme vás, abyste přišli a uctívali Pána s námi. Všechny Kristovy církve vás vítají.
எங்களுடன் வந்து இறைவனை வணங்கும்படி உங்களை அழைக்கிறோம். கிறிஸ்துவின் தேவாலயங்கள் அனைத்தும் உங்களை வரவேற்கின்றன.

pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný
(தொண்டையில்) விக்கிக் கொள்ளும் உணவும், நோவினை செய்யும் வேதனையும் இருக்கின்றன.

Tito jsou Pánem svým dobře vedeni a ti budou blažení.
இவர்கள் தாம் தம் இறைவனின் நேர் வழியில் இருப்பவர்கள்; மேலும் இவர்களே வெற்றியாளர்கள்.

a také hory tam zakotvil,
அதில், மலைகளையும் அவனே நிலை நாட்டினான்.

Toto je vskutku připomenutí, a kdo chce, ať k Pánu svému cestu nastoupí.
நிச்சயமாக இது நினைவூட்டும் நல்லுபபதேசமாகும் ஆகவே எவர் விரும்புகிறாரோ அவர் தம்முடைய இறைவனிடம் (செல்லும் இவ்)வழியை எடுத்துக் கொள்வாராக.

„Pán Bůh tvořil každou polní zvěř a všichni ptáci na zemi. On přivedl je k člověku, aby viděl, jak jim říkají. Ten muž volal každý živý tvor, který byl jeho jméno.“ (1 Exodus 02:19).
"இறைவன் கடவுள் துறையில் ஒவ்வொரு மிருகம் மற்றும் பூமியின் அனைத்து பறவைகள் உருவாக்கப்பட்டது. அவர் அவர்களை என்று அழைக்கிறோம் பார்க்க அவைகளை அவனிடத்தில் கொண்டுவந்தார். எனவே அதன் பெயர் என்று ஒவ்வொரு வாழ்க்கை உயிரினம் என்று மனிதன்." (1 யாத்திராகமம் 2:19).

Je zřejmé,
அது புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது,

Nevím.
எனக்கு தெரியாது

A věru dostalo se i rodu Faraónovu varování,
ஃபிர்அவ்னின் கூட்டத்தாருக்கும் அச்சமூட்டும் எச்சரிக்கைகள் வந்தன.

a rovněž pro ´Ádovce Thamúdovce, obyvatele ar-Rassu a četná pokolení, jež mezi nimi byla.
இன்னும் 'ஆது' 'ஸமூது' (கூட்டத்தாரையும்), ரஸ் (கிணறு) வாசிகளையும், இவர்களுக்கிடையில் இன்னும் அநேக தலைமுறையினரையும் (நாம் தண்டித்தோம்).

Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?
இப்றாஹீமின் கண்ணியம் மிக்க விருந்தினர்களின் செய்தி உமக்கு வந்ததா?

V tento den přemýšlet o naší minulosti,
இந்த நாளில் நாம் கடந்த யோசிக்க,

Rci: "Lidé, já jsem pro vás jen varovatelem zjevným!"
"மனிதர்களே! நான் உங்களுக்குத் தெளிவாக எச்சரிப்பவனாகவே இருக்கின்றேன்" என்று (நபியே!) நீர் கூறுவீராக.

- to věru budou nevěřící, ti hříšníci!
அவர்கள்தாம், நிராகரித்தவர்கள,; தீயவர்கள்.

aby bylo vedením a připomenutím pro lidi nadané rozumem.
(அது) நேரான வழிகாட்டியாகவும் அறிவுடையோருக்கு நல்லுபதேசமாகவும் இருந்தது.

Dostali jsme rozkaz od vás (viz soubor).
இல் இருந்து (கோப்பு பார்க்கவும்) ஆர்டரை நாங்கள் பெற்றுள்ளோம் என.

a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?
"இன்னும் அவற்றில் சந்திரனைப் பிரகாசமாகவும், சூரியனை ஒளிவிளக்காகவும் அவனே ஆக்கியிருக்கின்றான்.

když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.
(மனிதனின்) வலப்புறத்திலும், இடப்புறத்திலும் அமர்ந்து எடுத்தெழுதும் இரு(வான)வர் எடுத்தெழுதும் போது-

a stát budou andělé na krajích jeho; v ten den osm jich nad sebou ponese trůn Pána tvého.
இன்னும் மலக்குகள் அதன் கோடியிலிருப்பார்கள், அன்றியும், அந்நாளில் உம்முடைய இறைவனின் அர்ஷை (வானவர்) எட்டுப்பேர் தம் மேல் சுமந்திருப்பார்கள்.

vždyť On slyšící je i vševědoucí.
நிச்சயமாக அவன் (யாவற்றையும்) செவியேற்பவன், மிக அறிபவன்.

"Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého,
"மனமுரண்டாக நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தோர் எல்லோரையும் நீங்கள் இருவரும் நரகில் போடுங்கள்.

Počet schodů C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100
நடவடிக்கைகள் எண்ணிக்கை C 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

Což odměnou za dobré se něco jiného než dobré může stát?
நன்மைக்கு நன்மையைத் தவிர (வேறு) கூலி உண்டா?

neochvějní byli a na Pána svého spoléhali!
(ஏனெனில்) அவர்கள் பொறுமையைக் கொண்டார்கள்; மேலும் தங்கள் இறைவன் மீதே முழு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள்.

Já značný jim dávám odklad, však jistý je můj úklad!
அன்றியும், நான் அவர்களுக்கு அவகாசம் கொடுப்பேன், நிச்சயமாக என் திட்டமே உறுதியானது.

Však není to než připomenutí lidstvu všemu!
ஆனால் அது (குர்ஆன்) அகிலத்தார் அனைவருக்குமே நல்லுபதேசயேன்றி வேறில்லை.

Při Koránu moudrém,
ஞானம் நிறம்பிய இக் குர்ஆன் மீது சத்தியமாக!

Při Písmu zjevném!
தெளிவான இவ்வேதத்தின் மீது சத்தியமாக!