zatímco ti, kteří neuvěřili a naše znamení za lež prohlásili, budou pekla obyvateli.
А те, которые не уверовали и сочли ложью Наши знамения, окажутся обитателями Ада.


„Dosvědčuji, že není žádného jiného Boha kromě Jediného Boha a dosvědčuji, že Mohammed je Posel Boží.“
"Нет никакого божества, кроме Аллаха, а Мухаммад — посланник Аллаха."

v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?
Небо тогда будет расколото, и обещание Его непременно исполнится.

Bohu je sláva - velké věci, které má Hotovo!
Богу слава - великие дела, которые Он совершил!

Jako [Role] chci [Feature], takže mohu [Důvod].
В качестве [роли] я хочу [Feature], чтобы я мог [Разум].

Toto jsou znamení Písma moudrého,
Это - аяты мудрого Писания,

A hle, Pán tvůj Mojžíše zavolal: "Jdi k lidu, jenž křivdu činí,
Вот твой Господь воззвал к Мусе (Моисею): «Ступай к несправедливому народу -

, kde se oběti bohům,
, где они делали жертвоприношения богам,

Bůh dal jí, zničující, nad nimi vládu po osm dní a sedm nocí; a byl bys tam viděl lidi k zemi vržené, jako by to byly kmeny palem vykotlané.
Он заставил его бушевать над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы.

a čteme jen Knižní novinky -
В садах

A naopak za lež pravdu prohlašovali, když přišla k nim, a jsou teď v zamotaném postavení.
Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве.

Jsme zodpovědní za ty, kteří zkrotili.
Мы в ответе за тех, кого приручили.

Kdo stvořil vás a život na Zemi?
Кто создал тебя и жизнь на Земле?

a také lid Abrahamův i Lotovi soukmenovci
народ Ибрахима (Авраама), народ Лута (Лота)

============KONEC=========
============Заключение=========

´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,
адиты, народ Фараона и братья Лута (Лота),

neochvějní byli a na Pána svého spoléhali!
которые были терпеливы и уповали на своего Господа!

který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!"
который признавал наряду с Аллахом другого бога. Бросайте их в тяжкие мучения!».

... A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!
Мы уничтожили народ Нуха (Ноя) еще раньше, ибо они были людьми нечестивыми.

modlitbu dodržují a z toho, co jsme jim uštědřili, rozdávají.
которые совершают намаз и расходуют из того, чем Мы их наделили.

čištěné vody;
очищенная вода;

Těm, kdo křivdili, se věru trestu dostane a ještě něčeho víc, však většina z nich to neví.
Воистину, беззаконникам уготованы мучения и перед этим, но большинство их не знает этого.

A budou se jeden k druhému obracet a vyptávat
Они будут расспрашивать друг друга.

Pro ty však, kdož uvěřili a zbožné skutky konali, zahrady slastí jsou připraveny,
Воистину, тем, которые уверовали и совершали праведные деяния, уготованы Сады блаженства.

Což po zemi se nerozhlédli a neviděli, kolika druhům rostlin užitečných jsme na ní vyrůst dali?
Неужели они не видят, сколько Мы взрастили на земле благородных видов растений?

Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem: "Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný!"
Мы отправили Нуха (Ноя) к его народу: «Предостереги свой народ прежде, чем их постигнут мучительные страдания».

Co Je Nového
Что происходит?

A co ještě?
Что-нибудь ещё?

z vítězné pomoci Boží. A pomáhá On, komu chce, a On mocný je a slitovný.
помощи Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он - Могущественный, Милосердный.

a Bůh požádá spravedlivé o počet z pravdomluvnosti jejich, zatímco pro nevěřící připravil trest bolestný.
чтобы Он спросил правдивых об их правдивости. Он приготовил неверующим мучительные страдания.

Kam dál?
Что дальше?

Synové a služebníci
Бог вознаграждает тех, кто ищет Его

a posla Pána svého neposlouchali, takže Bůh trestem nadměrným je uchvátil.
Они ослушались посланника своего Господа, и Он схватил их Хваткой превосходящей.

Rci: "Jen čekejte, já s vámi jsem také čekající!"
Скажи: «Ждите, и я подожду вместе с вами».

Jste obtížnější pro stvoření vy, anebo nebe? On je vystavěl,
Вас ли труднее создать или небо? Он воздвиг его,

a rovněž pro ´Ádovce Thamúdovce, obyvatele ar-Rassu a četná pokolení, jež mezi nimi byla.
А также адитов, самудян, жителей Расса и многие поколения, которые были между ними.

Vyprávěj jim zvěst o Abrahamovi,
Прочти им историю Ибрахима (Авраама).

v nichž budou nesmrtelní, a tehdy slib Boží se uskuteční a On mocný je i moudrý.
Они пребудут в них вечно согласно истинному обещанию Аллаха. Он - Могущественный, Мудрый.

Zeptáš-li se jich, kdo stvořil nebesa a zemi, věru odvětí: "Stvořil je dozajista mocný, vševědoucí!"
Если ты спросишь их: «Кто сотворил небеса и землю?». - они непременно скажут: «Их сотворил Могущественный, Знающий».

a aby varovala ty, kdo říkají, že Bůh pro Sebe si vzal děti.
и чтобы предостеречь тех, которые говорят: «Аллах взял Себе сына».

A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,
До них сочли лжецами посланников народ Нуха (Ноя), жители Расса и самудяне,

Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní
Воистину, грешники вечно будут мучаться в Геенне.

A hořím, Ve všech prostorách vyzařující,
Создавая Прекрасные maailmoja,

Aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul
дабы всякий верующий в Него, не погиб,

A věru on zármutku nevěřících je příčinou
Воистину, это - горе для неверующих.

A hořím, Ve všech prostorách vyzařující,
Создавая Прекрасные światy,

a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?
сделал луну светлой, а солнце сделал светильником?

130 00 Praha 3.
Количество ночей 1234567891011121314

Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy provinili
Фараон, его предшественники и опрокинутые селения (селения народа Лута) совершали грехи.

Nepřekračujte rychlost;
Не превышайте скорость;