v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?
Cerul se va despica atunci, iar făgăduiala se va împlini.


´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,
adiţii, Faraon, fraţii lui Lot,

Toto jsou znamení Písma moudrého,
Acestea sunt versetele Cărţii înţelepte,

a také lid Abrahamův i Lotovi soukmenovci
poporul lui Abraham, poporul lui Lot,

Počkejte!
Va multumim!

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti" [to znamená plný život, který má smysl].
"[Iisus a spus] "Eu am venit ca oile să aibă viață și s-o aibă din belșug" [o viață plină de sens, o viață împlinită]."

Může mi někdo pomoci?
Ma poate ajuta cineva?

Rci: "Jen čekejte, já s vámi jsem také čekající!"
Spune: “Aşteptaţi! Eu sunt cu voi printre cei care aşteaptă!”

zelenina a ovoce;
legume și fructe;

Vyprávěj jim zvěst o Abrahamovi,
Istoriseşte-le povestea lui Abraham!

[4] Alláh je ten jediný, kdo tady mluví.
[4] Allah este cel care vorbește aici.

Víra v Alláha - Bůh Stvořitel všech věcí
Credința în Allah - Dumnezeu Creatorul tuturor lucrurilor

... A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!
Aşa a fost şi cu poporul lui Noe: Era un popor de desfrânaţi.

vždyť tys jen varovatelem.
Tu nu eşti decât un predicator.

Těm, kdo křivdili, se věru trestu dostane a ještě něčeho víc, však většina z nich to neví.
Ticăloşii vor avea parte de o osândă înaintea acesteia, însă cei mai mulţi dintre ei nu vor şti nimic.

A jak jim bude, až andělé je povolají, bijíce je po tvářích a po zádech jejich!
Cum va fi când îngerii îi vor lua la ei lovindu-le feţele şi spatele?

Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla Má nevole?
Cei dinaintea lor au hulit. Şi cum a fost mustrarea Mea!

A věru dostalo se i rodu Faraónovu varování,
Prevenirile au ajuns şi la oamenii lui Faraon,

[3] V islámu ty druhé nazývají ȃrifûn.
[3] În Islam, acestea din urmă sunt numite ârifûn.

zajisté vzývali jsme Ho již předtím, neb On věru dobroditelem je slitovným!"
Noi L-am chemat şi mai înainte, căci El este Blândul, Milostivul”

Za nás, jasné doporučení.
Vrei să afli mai multe despre noi?

A budou se jeden k druhému obracet a vyptávat
Ei se vor întoarce unii către alţii întrebându-se.

A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,
Şi alţii înaintea lor au hulit: poporul lui Noe, oamenii din Ar-Rass, tamudiţii,

s atonií močového měchýře;
femeile care alăptează;

a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?
Şi a făcut luna în ele precum o lumină şi soarele precum un opaiţ.

Brzy na shledanou
Ne vedem în curând,

když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.
Când cei doi trimişi la întâlnire se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sa,

Bůh nepočítaje hříchy muži.
Dumnezeu nu este de numărare păcatele oamenilor.

Nechť tedy přijdou s vyprávěním podobným tomuto, jestliže pravdu hovoří!
Să aducă o spusă asemenea lui, dacă spun adevărul!

"Vy dva do pekla vhoďte každého nevěřícího zarputilého,
Aruncaţi-l, amândoi, în Gheenă pe fiece tăgăduitor încăpăţânat,

A dali jsme již kdysi Mojžíšovi Písmo a učinili jsme bratra jeho Áróna poradcem jemu
Noi i-am dăruit Cartea lui Moise şi l-am pus lângă el pe fratele său Aaron ca sfetnic.

pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný
şi mâncare înecătoare şi osândă dureroasă

Toto jsou Písma zřetelného znamení.
Acestea sunt versetele Cărţii desluşite.

Seslání Písma pochází od Boha mocného, moudrého.
Pogorârea Cărţii este de la Dumnezeu, Puternicul, Înţeleptul.

Svaté islámské knihy Koránu a Sunny se naučí přijímat proroky Alláha. Celkový počet vyslanců je 124 000, z nichž pouze 28 je uvedeno v Koránu. Nejvíce "trvalé" jsou: Nuh, Ibrahim (Abraham), Daoud, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Mosa, Isa.
Cărțile sfinte islamice din Coran și Sunna învață să-i primească pe profeții lui Allah. În total, sunt 124.000 de trimiși, doar 28 dintre ei sunt menționați în Coran. Cele mai „persistente” sunt: ​​Nuh (Noe), Ibrahim (Abraham), Daud (David), Yakub (Iacob), Yusuf (Iosif), Ayyub (Iov), Musa (Moise), Isa (Isus), Muhammad.

Takový bývá trest na tomto světě, však trest na onom světě ještě větší bude - kéž by si to uvědomili!
Aceasta le-a fost osânda, însă osânda din Viaţa de Apoi va fi mult mai mare. O, dacă ar şti!

Jste obtížnější pro stvoření vy, anebo nebe? On je vystavěl,
Sunteţi voi oare mai greu de creat decât cerul pe care l-a zidit?

[…] Jak stahovat […]
[…] Cum de a descărca […]

Moc gratulujeme!
Felicitări!

Rci: "Lidé, já jsem pro vás jen varovatelem zjevným!"
Spune: “Voi, oameni! Eu nu vă sunt vouă decât un predicator limpede la vorbă.”

který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!"
Aruncaţi-l în osânda cea înfricoşătoare pe cel care-I alătură lui Dumnezeu un alt dumnezeu!

Pro Vás, jako Váš pomocník …
Va multumesc pentru ajutorul dumneavoastra!

Toto je vskutku připomenutí, a kdo chce, ať k Pánu svému cestu nastoupí.
Aceasta este o amintire! Cel care vrea poate apuca către Domnul său pe o cale!

JAK VÁM POMŮŽU?
CUM TE POT AJUTA?

Zahrady plné světla a barvy
Grădini pline de lumină și culoare

Řekněte nám a sdílet se svými přáteli!
Spune-ne și partaja cu prietenii tăi!

a rovněž pro ´Ádovce Thamúdovce, obyvatele ar-Rassu a četná pokolení, jež mezi nimi byla.
Şi astfel a fost şi cu adiţii, cu tamudiţii, cu locuitorii din Ar-Rass şi cu multe alte leaturi aflătoare între ei.

A spatříš ty a také oni spatří,
Ai să vezi şi au să vadă,

v den, kdy země a hory se budou třást a hory jak přesypy písečné se budou sesouvat.
pentru ziua când pământul şi munţii se vor zgudui, când munţii vor fi asemena unei dune răvăşite.

Místa v horách,
Locuri în Munții,