Odkazovat - na základě vůle poskytnout osobě, která není dědicem (legatoria), jakékoliv výhody po smrti poručitele.
Legate(遺言) - 遺言(legatoria)ではない者に対して遺言により遺言者が死亡した後の利益を提供すること。


Toto jsou znamení Písma moudrého,
これは英知の啓典の微節(印)であり,

... A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!
以前にも,ヌーフの民を(われは滅ぼした)。本当にかれらは反逆の民であった。

´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,
またアードの民も,フィルアウンも,ルートの同胞も,

Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy provinili
またフィルアウンやかれ以前の者や滅ぼされた諸都市(の民)も,罪を犯していた。

Povrchu těla skrabiruyut a zahřívá;
引き締め効果を引き締めています。

Kouzlo je to, či snad nevidíte?
これでも魔術なのか。それともあなたがたは,見えないのか。

A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného!
そしてラッパが吹かれる。これはあの約束された日である。

A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,
かれら以前も,(使徒を)嘘付き呼ばわりした者があった。ヌーフの民も,ラッスの仲間もサムードも,

Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá: "Povídačky starých!"
かれにわが印が読唱されると,「それは昔の物語です。」と言う。

zatímco ti, kteří neuvěřili a naše znamení za lež prohlásili, budou pekla obyvateli.
だが信仰を拒否してわが印を偽りであるとする者,これらは火獄の住人である。

a také zahrady a prameny!
園圃和源泉。

a umístil mezi nimi měsíc jako světlo a slunce učinil pochodní?
また月をその中の明りとされ,太陽を(燃える)灯明となされたかを。

A věru on zármutku nevěřících je příčinou
本当にこの(クルアーン)は,不信者にとっては悲しみ(の種)であろう。

Co hledali?
あなたは何を探しています?

Pána svého vzýval: "Pomoz mi, jsem přemožen!"
それでかれは主に,「わたしは,本当に力尽きました。どうか御助け下さい。」と祈った。

Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem: "Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný!"
本当にわれは,ヌーフをその民に遣わし,「痛ましい懲罰があなたの民に下る前に,あなたは,かれらに警告しなさい。」(と命じた)。

Bůh není nic jiného, než vy. Vy nejste nic jiného, než Bůh.
神とはあなた以外の何者でもない。あなたは神以外の何者でもない。

Věděli jste, že…?
知ってますか ?

A věru je v tomto znamení, však většina z nich nevěří.
本当にその中には,一つの印がある。だがかれらの多くは信じない。

a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,
大地や山々は持ち上げられ,一撃で粉々に砕かれ,

což nevidíte, jak Bůh stvořil sedm nebes ve vrstvách
あなたがたは,アッラーが7天を如何に一層また一層と,創られたかを考えてみなかったのか。

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti" [to znamená plný život, který má smysl].
"キリストは、 「わたしが来たのは、羊〔あなた〕がいのちを得、またそれを豊かに持つためです。」 と言われました。(充実した意義深い人生)"

Pochopil jsem.
わかります。

Toto jsou Písma zřetelného znamení.
これらは,明白な天啓の書の御印である。

„Dosvědčuji, že není žádného jiného Boha kromě Jediného Boha a dosvědčuji, že Mohammed je Posel Boží.“
「アッラーとムハンマド以外には神(ムハンマド)使徒と最後の預言者ではありません。」

A vidíš snad, že by po nich bylo něco zůstalo?
それであなたは,かれらの中,誰か残っている者を見るのか。

z něhož je hlava nerozbolí ani jím vyčerpáni nebudou,
かれらは,それで後の障を残さず,泥酔することもない。

Zdravím všechny,
皆さん、こんにちは。

mocným a slitovným seslaném,
(これは)偉力ならびなく慈悲深き御方の啓示で,

neochvějní byli a na Pána svého spoléhali!
これはよく耐え忍び,自分の主を信頼している者(への報奨である)。

Však hříšníci prodlévají v trestu pekelném nesmrtelní
罪を犯した者は,地獄の懲罰の中に永遠に住む。

Věděli jste, že…?
知ってました?

a já abych tě dovedl k Pánu tvému a ty se Ho bál?"
わたしはあなたを,主の御許に導く。あなたは(かれを)畏れなさい。』」

však kdybychom chtěli, seslali bychom jim z nebes znamení, před nímž jejich šíje by zůstaly zkrouceny v ponížení.
もしわれがそのつもりとなり,天から印を下せば,かれらはそれに恐れ入って謙虚になるであろう。

odkud jsi?
あなたはどこから?

pokrm, jenž v hrdle dáví, a trest bolestný
(喉に)病える食物があり,また痛ましい懲罰がある。

zná nepoznatelné i všeobecně známé, je mocný, moudrý!
また幽玄界も現象界をも知っておられ,偉力ならびなく英明であられる。

Avšak těm, kdož snažili se znemožnit znamení Naše, těm dostane se muk trestu bolestného.
だがわれの印を虚しくするために努力する者,これらの者には痛ましい懲罰があろう。

Víte, že příliš?
あなたもそれを知っています?

zahradou to, v níž navěky zůstanou,
かれらは永遠にその中に住むであろう。

A Pán tvůj dozajista je mocný a slitovný.
本当にあなたの主,かれは偉力ならびなく慈悲深い御方である。

Tito jsou Pánem svým dobře vedeni a ti budou blažení.
これらの者は主の御導きの許にあり,かれらこそは成功する者である。

Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?
あなたがたは,イブラーヒームの尊い賓客たちの物語を聞いたのか。

Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá: "Povídačky starých!"
わが印が,かれらに読誦された時,かれらは,「昔の物語だ。」と言った。

aby bylo vedením a připomenutím pro lidi nadané rozumem.
(それは)思慮ある者への導きであり,訓戒である。

Kolik máš let?
あなたは何歳ですか?

Toto jsou Písma zřetelného znamení.
これは明瞭な啓典の印である。

3. února 2011
2011年2月3日

Rci: "Obávám se, jestliže Pána svého neuposlechnu, trestu dne nesmírného."
言ってやるがいい。「わたしがもし主に背くならば,偉大な日の懲罰が本当に恐ろしい。」