"Vše bylo v pohodě"
Dove siamo


Aby každý, kdo uvěří v něho, nezahynul
affinché chiunque crede in lui non perisca,

v němž nebe se rozpoltí a slib o něm daný se vyplní?
[nel Giorno in cui] si spaccherà il cielo? La promessa [di Allah] si realizzerà.

Ježíš řekl: "Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti" [to znamená plný život, který má smysl].
"[Gesù disse]: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza» [una vita vera e completa]."

a také lid Abrahamův i Lotovi soukmenovci
e il popolo di Abramo, il popolo di Lot,

a ti, kteří je podporují
e coloro che li sostengono

ti za to, co si vysloužili, útočiště své budou mít v ohni.
avranno come loro rifugio il Fuoco, per ciò che hanno meritato.

Toto jsou znamení Písma moudrého,
Questi sono i versetti del Libro saggio

který vedle Boha jiná božstva postavil! Vhoďte jej do trestu strašného!"
che pose, a fianco di Allah, un'altra divinità: gettatelo nell'orrendo castigo.”

Jaký je?
Che cos'è?

[4] Alláh je ten jediný, kdo tady mluví.
[4] Allah è colui che parla qui [al plurale per ragioni di significato di contesto].

A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,
Prima di loro tacciarono di menzogna [i Nostri segni] il popolo di Noè e quelli di ar - Rass, i Thamûd

Věru jsme poslali Noema k lidu jeho s rozkazem: "Varuj lid svůj, dříve než postihne jej trest bolestný!"
In verità inviammo Noè al suo popolo: «Avverti il tuo popolo prima che giunga loro un doloroso castigo».

Chcete podobné řešení?
Cosa possiamo fare per voi?

Může mi někdo pomoci?
Qualcuno può aiutare?

A bude na pozoun zatroubeno - a to bude den trestu slíbeného!
Sarà soffiato nel corno. Ecco il Giorno della minaccia!

Co děláme
Cosa posso fare per te?

Jste obtížnější pro stvoření vy, anebo nebe? On je vystavěl,
Sareste voi più difficili da creare o il cielo che [Egli] ha edificato?

Zaregistrujte a ověřte svůj účet,
Registrati e convalidare il tuo account,

... A o lidu Noemově před nimi, a to byli hanebníci!
Già [distruggemmo] il popolo di Noè: erano gente malvagia.

vždyť tys jen varovatelem.
Tu non sei che un ammonitore.

Pro ty, kteří vzpomenout, kdo zapomněl, a ti, kteří nevědí.
Per chi ricorda, che ha dimenticato e coloro che non conoscono.

Co se týče ovoce,
Come per la frutta,

A již před nimi to vše za lež prohlašoval lid Noemův, obyvatelé ar-Rassu i Thamúdovci,
Prima di loro tacciarono di menzogna [i Nostri segni] il popolo di Noè e quelli di ar-Rass, i Thamûd

a posla Pána svého neposlouchali, takže Bůh trestem nadměrným je uchvátil.
Disobbedirono al Messaggero del loro Signore ed Egli li afferrò con estrema energia.

Již ti, kdo před nimi byli, posly za lháře prohlásili. A jaká byla Má nevole?
Invero coloro che li precedettero già tacciarono di menzogna. Quale fu la mia riprovazione!

zatímco ti, kteří neuvěřili a naše znamení za lež prohlásili, budou pekla obyvateli.
Quelli che sono miscredenti e tacciano di menzogna i segni Nostri, sono i compagni della Fornace

Jak jsme začínali ...
Come abbiamo cominciato ...

a rovněž pro ´Ádovce Thamúdovce, obyvatele ar-Rassu a četná pokolení, jež mezi nimi byla.
[Ricorda] gli ‘Âd, i Thamûd e le genti di ar-Rass e molte altre generazioni intermedie!

Kouzlo je to, či snad nevidíte?
E' magia questa? O siete voi che non vedete?

´Ádovci, Faraón i Lotovi soukmenovci,
e gli ‘Âd e Faraone e i fratelli di Lot

Též Faraón a ti, kdož před ním byli, i města vyvrácená se hříchy provinili
Anche Faraone e coloro che lo precedettero e le

Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá: "Povídačky starých!"
Quando i nostri versetti gli sono recitati, dice: «Favole degli antichi!»

Rci: "Lidé, já jsem pro vás jen varovatelem zjevným!"
Di': “Uomini, io per voi non sono altro che un ammonitore esplicito”.

A věru on zármutku nevěřících je příčinou
in verità ciò sarà un rimpianto per i miscredenti;

Zdaž doneslo se ti o Abrahamových poctěných hostech vyprávění?
Ti è giunta la storia degli ospiti onorati di Abramo ?

Čekání na vedení,
In attesa di una guida,

Takový bývá trest na tomto světě, však trest na onom světě ještě větší bude - kéž by si to uvědomili!
Questo fu il castigo, ma il castigo dell'altra vita è ancora maggiore, se solo lo sapessero!

Bohům a lidem jsou milí ti, kteří jsou probuzení,
coloro che sono risvegliati,

co týká se těch, kdož věřili a dobré skutky konali, ti v zahradě budou obšťastněni,
Coloro che avranno creduto e compiuto il bene, gioiranno in un prato fiorito.

Takový je život, nemáte plavidlo, abyste viděli,
Tale è quello della vita, non ha la nave, per vedere,

když přijímají jeho slova dva andělé, zprava i zleva sedící.
Quando i due che registrano seduti alla sua destra e alla sua sinistra, raccoglieranno [il suo dire],

Jak je to možné?
Come è questo possibile?

Bůh mění věci z jednoho státu do druhého.
Allah cambia le cose da uno stato all'altro.

To není špatné […]
Non si tratta di una brutta cosa […]

Když jsou před ním přednášeny naše verše, volá: "Povídačky starých!"
che, quando gli sono recitati i Nostri versetti, dice: «Favole degli antichi!»

Proč jste se o tom přemýšlet?
Cosa ne pensate di questo?

a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,
e la terra e la montagne saranno sollevate e polverizzate in un sol colpo,

Povrchu těla skrabiruyut a zahřívá;
Risciacquare con acqua corrente;

a země a hory budou zvednuty a rozdrceny úderem jedním,
e la terra e le montagne saranno sollevate e polverizzate in un sol colpo,