'' ن ''
လိင်ႉ


'' ن ''
ပၵ်းပိူင်

'' ن ''
ပိုၼ်း

سی ام سی کونکه CMC Kunke
ႁူင်းတူၺ်းလိၵ်ႈ SGS

8:48 ق.ظ 28 مه 2018
>>> လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ PGD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် University of Kelaniya 2017

8:48 ق.ظ 28 مه 2018
>>> လုၵ်ႈႁဵၼ်းၸၼ်ႉ M.A. ၼႂ်းပီ 2018

فب دوره‌گرد
သွၵ်ႈႁႃ

٩٠٩١٩٢ ٧٧١٧ ٩٦٤+
ၽၢႆႇတႆး

شيردستــــــــي تیپ 4H
(Shan) သွၵ်ႈႁႃ

'' ن ''
တူၺ်းမူတ်း