Тези са знаменията на мъдрата Книга -
Hizi ni Aya za Kitabu chenye hikima.


и също - народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,
Na kabla yao kaumu ya Nuhu. Na hao hakika walikuwa ni madhaalimu zaidi, na waovu zaidi;

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Vinamtakasa Mwenyezi Mungu viliomo katika mbingu na katika ardhi. Na Yeye ni Mwenye nguvu, Mwenye hikima.

и народът на Ибрахим, и народът на Лут,
Na watu wa Ibrahim na watu wa Lut'i

вие предаване вашите притеснения към Аллах и Аллах handsover благословията си за вас.
wewe makabidhiano wasiwasi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu handsover baraka zake kwa wewe.

Всички я обичат.
(wao)Wote wanampenda.

И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.
Na kaumu ya Nuhu hapo mbele. Hakika hao walikuwa watu wapotovu.

За Бога да бъде славата - великите неща, които е направил!
Kwa Mungu uwe Utukufu-Mambo Mkubwa Yeye Ameifanya!

Как сме праведни пред Бога?
Jinsi Je Sisi watu wema mbele ya Mungu?

И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],
Na wakikukanusha basi walikwisha kanusha kabla yao watu wa Nuhu, na kina A'ad na kina Thamud,

И ти ще умреш [о, Мухаммад], и те ще умрат.
Kwa hakika wewe utakufa, na wao watakufa.

Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,
Huyu ndiye Mwenye kuyajua yasiyo onekana na yanayo onekana. Mwenye nguvu, Mwenye kurehemu.

Горко на всеки лъжец, грешник!
Ole wake kila mzushi mwenye dhambi!

Прочети им вестта за Ибрахим!
Na wasomee khabari za Ibrahim.

А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.
Na hakika walio dhulumu watapata adhabu nyengine isiyo kuwa hii, lakini wengi wao hawajui.

[Христос каза]: "Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно."
"(Kristo anasema)Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele" (ili iwe ya maana)."

Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?
Kwani hamwoni jinsi Mwenyezi Mungu alivyo ziumba mbingu saba kwa matabaka?

Само на Теб служим и Теб за подкрепа зовем.
Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.

Ти си само предупредител.
Hukuwa wewe ila ni mwonyaji.

Най-добър е да има AHCI, когато инсталирате OS. Само променете, когато знаеш какво правиш.
Bora ni kuwa na AHCI juu ya wakati wa kufunga OS. Tu kubadilika wakati unajua nini kufanya.

Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради.
Je! Ni vigumu zaidi kukuumbeni nyinyi au mbingu? Yeye ndiye aliye ijenga!

Алиф. Лам. Ра. Тези са знаменията на ясната Книга.
Alif Lam Raa. Hizi ni Aya za Kitabu kinacho bainisha.

които са търпеливи и на своя Господ се уповават!
Ambao walisubiri, na wakamtegemea Mola wao Mlezi.

но ще, - денят на разплатата очаква.
lakini itakuwa, - Siku ya Hisabu watapata.

"Как ще непременно небето и земята, за да имат деца, а след това той няма жена?" (Коран 6: 101)
"Jinsi gani hakika mbingu na ardhi kupata watoto, basi hana mke?" (Quran 6: 101)

А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?
Basi itakuwaje Malaika watakapo wafisha wakawa wanawapiga nyuso zao na migongo yao!

Владетеля на Съдния ден!
Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo.

Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”
Sema: Tarajieni, na mimi pia ni pamoja nanyi katika kutarajia.

И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник.
Na akaufanya mwezi ndani yake uwe nuru, na akalifanya jua kuwa taa?

Преди тях отричаха и народът на Нух, и адитите, и Фараонът - владетелят на войските,
Walikanusha kabla yao kaumu ya Nuhu, na kina A'adi na Firauni mwenye majengo.

И адитите, и самудяните, и обитателите на ар-Рас, и много поколения между тях.
Na tuliwaangamiza kina A'di na Thamudi na watu wa Rass na vizazi vingi vilivyo kuwa kati yao.

и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,
Na ardhi na milima ikaondolewa, na ikavunjwa kwa mvunjo mmoja,

Нека донесат слово, подобно на него, ако казват истината!
Basi nawalete masimulizi kama haya ikiwa wao wanasema kweli.

Или не бе известен за онова, което е в свитъците на Муса
Au hakuambiwa yaliyomo katika Vitabu vya Musa?

И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в земния живот.
Basi hapo Mwenyezi Mungu akamshika kumuadhibu kwa la mwisho na la mwanzo.

добра цена с добро качество. Вие ще го знаеш, след като сравнение.
bei nzuri na bora. Wewe kujua ni baada ya kulinganisha.

Тези са знаменията на ясната Книга.
Hizi ni Aya za Kitabu kinacho bainisha.

Тогава донесете вашето писание, ако говорите истината!
Basi leteni Kitabu chenu kama mnasema kweli.

За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,
Hakika walio amini na wakatenda mema watakuwa nazo Bustani za neema.

Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.”
Hakika sisi zamani tulikuwa tukimwomba Yeye tu. Hakika Yeye ndiye Mwema Mwenye kurehemu.

Седем стъпки по пътя на вярата
Hatua saba katika njia ya imani

Кажи: “О, хора, за вас съм само явен предупредител!”
Sema: Enyi watu! Hakika mimi ni mwonyaji kwenu niliye dhaahiri.

На този ден мисля за миналото си,
Katika siku hii kufikiria mambo ya zamani,

Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Wala hamwezi kutaka ila atakapo Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni Mwenye ilimu, Mwenye hikima.

на тези мястото им е Огънят заради онова, което са придобили.
Hao, makaazi yao ni Motoni kwa sababu ya waliyo kuwa wakiyachuma.

Сгъваема и извършва лесно;
Folded na kufanya urahisi;

а отричаше и се отвръщаше.
Bali alikanusha, na akageuka.

============КРАЙ=========
============MWISHO=========

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Uteremsho wa Kitabu umetoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenye nguvu, Mwenye hikima.

Стигна ли до теб разказът за почетните гости на Ибрахим?
Je! Imekufikia hadithi ya wageni wa Ibrahim wanao hishimiwa?