и също - народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,
och före dem Noas folk - de var de syndigaste och mest hårdnackade [av alla] -


Може ли някой да помогне?
Kan någon hjälpa?

За тези, които си спомнят, които забравили и тези, които не знаят.
För dem som minns, som glömt och de som inte vet.

И в четвъртък, съблазнени от тях,
Och på torsdag förfördes av deras grub,

Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се разпитват.
Och de går fram till varandra och frågar [om det förflutna]

И когато вършее,
Och när tröskas,

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
ALLT det som himlarna rymmer och det som jorden bär prisar Gud; Han är den Allsmäktige, den Vise.

И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.
Och före dem lät Vi Noas folk, förhärdade i synd och trots, gå under.

То е скръб за неверниците.
och detta kommer att orsaka förnekarna [själva] bitter grämelse.

А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.
De som ständigt begår orätt [skall straffas] redan innan [den Dagen kommer], men de flesta av dem är ovetande [om detta].

Тези са знаменията на мъдрата Книга -
DETTA ÄR budskap ur den uppenbarade Skriften, ur vilken visdom,

И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],
OCH OM de beskyller dig för lögn [Muhammad, skall du veta att] före deras tid Noas folk och stammarna Aad och Thamud

и народът на Ибрахим, и народът на Лут,
och Abrahams och Lots folk

Ти си само предупредител.
du är bara en varnare.

Къде искате да отидете?
Vart vill du åka?

И ти ще умреш [о, Мухаммад], и те ще умрат.
Du skall dö [Muhammad], och de skall dö.

Зона експо
Preem

И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.
Och Farao och [folken] som levde före honom och [människorna i] de ödelagda [städerna] bar [alla på en tung börda av] synd.

За тези, които си спомнят, които забравили и тези, които не знаят.
För dem som minns, som har glömt och de som inte vet.

Откъде да започна?
Vart ska jag börja?

Кажи: “Чакайте! И аз чакам с вас.”
Säg: "Vänta gärna! Jag skall vänta med er!"

И адитите, и самудяните, и обитателите на ар-Рас, и много поколения между тях.
Och [minns] stammarna Aad och Thamud och folket i Ar-Rass och många släkten däremellan.

Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?
Ser ni inte att Gud har skapat sju himlar, som välver sig över varandra,

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
UPPENBARELSEN av denna Skrift är Guds, den Allsmäktiges, den Vises, verk.

============КРАЙ=========
============SLUTET=========

Наистина благост и милост винаги трябва да следват
Säkert godhet och nåd skall alltid följa

Преди тях отричаха и народът на Нух, и адитите, и Фараонът - владетелят на войските,
Före dem förkastade Noas folk sanningen och [stammen] Aad och [de otaliga] tältmasternas Farao

на тези мястото им е Огънят заради онова, което са придобили.
de skall ha sin hemvist i Elden, [lönen] för deras handlingar.

тежко възпалено гърло;
svår ont i halsen;

Важна информация
Viktig information

Добре дошли, чудесно е да ви видим!
Välkommen, kul att se dig!

Или (вероятно не това, което искате) формат.
Eller (förmodligen inte vad du vill) format.

О, Господи! Отреди им щедър дял, достойно възмездие и сигурна награда.
O min Herre! Förordna för dem en riklig andel, en förutbestämd gottgörelse och en trygg belöning.

А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?
Hur [skall de förhålla sig] när dödsänglarna hämtar deras själar medan de slår dem i ansiktet och i ryggen?

Кълна се в мъдрия Коран!
VID DENNA Koran, ur vilken visdomen [flödar]!

Откъде си? / Къде сте?
Var kommer du ifrån? / Var är du ifrån?

които са търпеливи и на своя Господ се уповават!
de som höll ut i motgången och som satte sin lit till sin Herre!

За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,
På dem som tror och lever rättskaffens väntar lycksalighetens lustgårdar,

Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Men ni kan bara vilja om [också] Gud vill [att ni söker denna väg]; Gud är allvetande, vis.

Вече дадохме на Муса Писанието и за негов помощник определихме брат му Харун.
OCH VI gav Moses uppenbarelsen och gjorde hans broder Aron till hans medhjälpare

Какво ще изгубите?!
Vad har du att förlora?!

Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,
Det är Han som känner allt det som är dolt för människor och det som de kan bevittna, den Allsmäktige, den Barmhärtige,

Ние Го зовяхме и преди. Той е Владетеля на доброто, Милосърдния.”
förr bad vi alltid till Honom [och Han hörde vår bön]." - Han är den Gode, den Barmhärtige.

Свещените Писания:
över människorna som bodde där. (De kallades för, från av att de bodde i

Прочети им вестта за Ибрахим!
OCH BERÄTTA för dem om Abraham -

Как го правим
Hur gör vi det då?

Това за Аллах не е трудно.
för Gud finns ingen svårighet.

Защо го правим?
Varför görs detta?

Има ли някой, който е претърпял наред?
Är det den som har drabbats fel?

Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем в нашия дом.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt hem.