В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.


А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, тези са обитателите на Ада.
Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami (Al-Quran), merekalah ahli neraka.

там ще пребивават вечно - истинно обещание от Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
mereka kekal di dalamnya, sebagai janji Allah yang benar. Dan Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana.

благовестител и предупредител. Но повечето от тях се отвръщат и не се вслушват.
yang membawa berita gembira dan peringatan, tetapi kebanyakan mereka berpaling (darinya) serta tidak mendengarkan.

Това не е нещо лошо в […]
Ini bukanlah satu perkara yang buruk dalam […]

Той е Знаещия и скритото, и явното, Всемогъщия, Милосърдния,
Yang demikian itu ialah Tuhan Yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.
Dan sesungguhnya Tuhanmu (wahai Muhammad) Dia lah sahaja Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.

Рече [Мухаммад]: “Моят Господ знае всяко слово на небесата и на земята. Той е Всечуващия, Всезнаещия.”
Dia (Muhammad) berkata, “Tuhanku mengetahui (semua) perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui!”

и адитите, и Фараонът, и братята на Лут,
dan kaum Ad, kaum Firaun dan kaum Lut,

пресни плодове и зеленчуци;
buah-buahan segar dan sayuran;

И е от онези, които вярват и взаимно се наставляват за
Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.

Комуто принадлежи владението на небесата и на земята.Аллах
Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

И когато вършее,
Dan apabila diirik,

И Го прославяйте сутрин и вечер!
Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang.

И нима при тях са съкровищниците с милостта на твоя Господ - Всемогъщия, Даряващия?
Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Mahaperkasa, Maha Pemberi?

А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

когато му бъдат четeни Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”
Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "(Ini adalah) dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala".

и народът на Ибрахим, и народът на Лут,
Dan (demikian juga) kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi Lut;

“Иди при Фараона! Той престъпи.
(Lalu diperintahkan kepadanya): "Pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas (dalam kekufuran dan kezalimannya);

и народът на Лут, и самудяните, и обитателите на Горичката. Те бяха съюзени.
dan Tsamud, kaum Luth dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan-golongan yang bersekutu (menentang rasul-rasul).

зеленчуци и плодове;
sayur-sayuran dan buah-buahan;

за пропъждане, и за тях има постоянно мъчение,
untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat azab yang kekal,

И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],
Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud,

Преди тях отричаха и народът на Нух, и адитите, и Фараонът - владетелят на войските,
Sebelum mereka itu, kaum Nabi Nuh, dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Firaun yang mempunyai kerajaan yang kuat, telah juga mendustakan Rasul masing-masing.

Слава на Аллах, Който низпосла на Своя раб Книгата и не стори в нея изопачение!
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya dan Dia tidak menjadikannya bengkok;

Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се разпитват.
Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.

на тези мястото им е Огънят заради онова, което са придобили.
mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.

когато му бъдат четeни Нашите знамения, казва: “Легенди на предците!”
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Kami, ia berkata: "Itu adalah dongengan orang-orang yang dahulu"

Аллах обеща на онези, които вярват и вършат праведни дела, опрощение за тях и огромна награда.
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar.

И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.
Dan kaum Nuh (Kami juga telah binasakan) sebelum itu; sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik - derhaka.

А които отхвърлят Нашите знамения, те са хората на
Dan orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Kami, mereka itu adalah golongan kiri.

Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.
Dan kamu tidak mampu (menempuh jalan itu), kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Кълна се в мъдрия Коран!
Demi Al Quran yang penuh hikmah,

Украсихме Ние най-ниското небе с украса от звезди
Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia (yang terdekat), dengan hiasan bintang-bintang.

И казват: "Кога ще бъде това отсъждане, ако говоритеистината?"
Dan mereka bertanya: "Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar?"

Нима като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще бъдем възкресени?
Apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan (kembali)?

За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh Syurga yang penuh dengan berbagai nikmat,

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Diturunkan Al-Quran ini, dari Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

низпослан от Всемогъщия, Милосърдния,
Al-Quran itu, diturunkan oleh Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani,

напътствие и милост за благодетелните,
menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,

на тези мястото им е Огънят заради онова, което сапридобили.
mereka itu tempatnya ialah neraka, disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan.

"Как ще непременно небето и земята, за да имат деца, а след това той няма жена?" (Коран 6: 101)
"Bagaimana pasti akan langit dan bumi untuk mempunyai anak, maka dia tidak mempunyai isteri?" (Quran 6: 101)

Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?
"Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat,

И това за Аллах не е трудно.
Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah melakukannya.

А как ще бъде, когато ангелите ги приберат, удряйки ги по лицето и гърба?
Bagaimanakah (keadaan mereka) apabila malaikat mencabut nyawa mereka seraya memukul-mukul muka mereka dan punggung mereka?

И ако тези те взимат за лъжец [о, Мухаммад], то и преди тях народът на Нух и адитите, и самудяните взимаха за лъжци [пророците],
Dan jika mereka (yang kafir itu) mendustakanmu (wahai Muhammad), maka (yang demikian tidaklah pelik) kerana sesungguhnya sebelum mereka: Kaum Nabi Nuh, dan Aad (kaum Nabi Hud), serta Thamud (kaum Nabi Soleh) telah juga mendustakan Rasul masing-masing;

И Фараонът, и онези преди него, и сринатите [селища на Лут] вършеха грях.
Dan (selain dari mereka) datanglah Firaun, dan orang-orang yang terdahulu daripadanya, serta penduduk negeri-negeri yang telah ditunggang balikkan - dengan melakukan perkara-perkara yang salah.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Dengan menyebut namaAllah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

и в нощта, когато настъпва мрак -
dan demi malam apabila telah sunyi,

и народът на Лут, и самудяните, и обитателите на Горичката. Те бяха съюзени.
Dan juga Thamud (kaum Nabi Soleh), dan kaum Nabi Lut, serta penduduk Aikah; merekalah kumpulan-kumpulan (yang menentang kebenaran).