В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
Dengan menyebut nama Allah Yang MahaPemurah lagi Maha Penyayang.


освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тяхима
kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.

Твоят Господ наистина е Всемогъщия, Милосърдния.
Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

защото твоят Господ є е внушил.
karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya.

мъчението на твоя Господ ще настъпи!
sungguh, azab Tuhanmu pasti terjadi,

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Kitab ini diturunkan dari Allah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Слизат ангелите и Духът [Джибрил] през нея - спозволението
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan.

Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah; dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana.

и също - народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи и престъпващи,
Dan kaum Nabi Nuh sebelum itu (telah juga dibinasakan). Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat zalim dan sangat melampaui batas.

А за онези, които вярват и вършат праведни дела, ще има безспирна награда.”
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.”

Кажи [о, Мухаммад]: "Опазил ме Господът на разсъмването
Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan YangMenguasai subuh,

А откъде да знаеш ти какво е Вечерницата? -
tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?,

освен каквото Аллах пожелае. Той знае явното и скритото.
kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi.

за Фараона и за самудяните?
(yaitu kaum) Firaun dan (kaum) Tsamud?

Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния -
Turunnya Kitab ini dari Allah Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

И ако всеки, който е угнетител, притежаваше всичко на земята, щеше да се откупва с него (Коран 10:54)
Dan kalau setiap diri yang zalim (muayrik) itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu (Qur’an 10:54)

35. Твореца
35. Faatir

43. Украсата
43. Az-Zukhruf

Ще се обръщат един към друг и взаимно ще се разпитват.
Dan (dengan berada dalam nikmat itu) mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bertanya-tanya.

Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народа си, докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”
Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya (dengan perintah), “Berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.”

За Бога да бъде славата - великите неща, които е направил!
Kemuliaan bagi Allah — Hal-Hal Besar yang Telah Dilakukan-Nya!

Онези, които вярват и вършат праведни дела, ще бъдат възрадвани в Градината.
Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka di dalam taman (surga) bergembira.

с помощта на Аллах. Помага Той комуто пожелае. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Mahaperkasa, Maha Penyayang.

А които не вярват и взимат за лъжа Нашите знамения, тези са обитателите на Ада.
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah penghuni neraka.

И да предупреждава онези, които казват: “Аллах се сдоби със син.”
Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, “Allah mengambil seorang anak.”

Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено
Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.

И народа на Нух [погубихме] преди. Те бяха нечестиви хора.
dan (Kami membinasakan) kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik.

Низпослание от Всемилостивия, Милосърдния -
(Al-Qur'an ini) diturunkan dari Tuhan Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

които са търпеливи и на своя Господ се уповават!
(yaitu) yang bersabar dan bertawakkal kepada Tuhannya.

Онези, които вярват и вършат праведни дела, те санай-добрите
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Преди тях смятаха, че е лъжа и народът на Нух, иобитателите на ар-Рас, и самудяните,
Sebelum mereka telah mendustakan (pula) kaum Nuh dan penduduk Rass dan Tsamud,

Книга, знаменията на която са разяснени - Коран на арабски за хора проумяващи -
Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab, untuk kaum yang mengetahui,

и също - народа на Нух преди, те бяха още по-угнетяващи ипрестъпващи,
Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling lalim dan paling durhaka,

и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

и на своя Господ се посвещавай!
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan,

които не дават милостинята закат и отвъдния живот отричат.
(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.

А за угнетителите има и друго мъчение освен това, алаповечето от тях не знаят.
Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Господът на небесата и на земята, и на всичко между тях, и Господът на изгревите.
Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.

Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?
Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit bertingkat-tingkat?

За онези, които вярват и вършат праведни дела, са Градините на блаженството,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan,

и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.

писанията на Ибрахим и на Муса.
(yaitu) Kitab-kitab Ibrahim dan Musa.

който прие за бог друг заедно с Аллах! Затова го хвърлетев суровото мъчение!"
yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat".

освен онези, които вярват и вършат праведни дела! За тяхима
Tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.

Низпославането на Книгата е от Аллах, Всемогъщия, Премъдрия.
Diturunkan Kitab ini dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Горко на всеки лъжец, грешник!
Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa,

и бъдат вдигнати земята и планините, и бъдат натрошени с един удар,
Dan bumi serta gunung-ganang diangkat (dari tempatnya) lalu dihancurkan keduanya dengan sekali hancur, -

3. прославяй своя Господ с възхвала и Го моли за опрощение! Той
maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima tobat.

Кълна се в мъдрия Коран!
Demi Al Qur'an yang penuh hikmah,