В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
¡En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso!


В името на Аллах, Милосърдния Милосърден
En el nombre de Allah (Alá), el Misericordioso, el Compasivo.

Или сторилият земята устойчива и прокаралият през нея реки, и непоклатими планини, и направилият преграда между две морета? Има ли друг бог заедно с Аллах? И не, ала повечето от тях не знаят.
¿Quién, si no, ha estabilizado la tierra, colocado por ella ríos, fijado montañas y puesto una barrera entre las dos grandes masas de agua? ¿Hay un dios junto con Alá? Pero la mayoría no saben.

И вместо на Аллах те служат на идоли, които не владеят за тях никакво препитание от небесата и от земята и са безсилни.
En lugar de servir a Alá, sirven a lo que no puede procurarles sustento de los cielos ni de la tierra, lo que no posee ningún poder.

Това не е нещо лошо в […]
Esto no es algo malo en […]

Онези, които не вярват в Сетния ден (срещата в земния живот с Лика на Аллах), имат най-лошите качества, а най-съвършените принадлежат на Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
Quienes no creen en la otra vida representan el mal, mientras que Alá, representa el ideal supremo. Él es el Poderoso, el Sabio.

И плава (ковчегът) с тях по вълни като планини. И Нух призова своя син, който се бе отлъчил: “Сине мой, качи се с нас и не бъди с неверниците!”
Y navegó con ellos entre olas como montañas. Noé llamó a su hijo, que se había quedado aparte: «¡Hijito! ¡Sube con nosotros, no te quedes con los infieles!»

И низпослахме Книгата на теб, единствено за да им разясниш онова, по което са в разногласие ­ и за да бъде Тя (Книгата) напътсвие към Мен и милост за хора вярващи ( желаещи да достигнат Лика на Аллах).
No te hemos revelado la Escritura sino para que les expliques en qué discrepaban y como dirección y misericordia para gente que cree.

Казаха: “О, Нух, ти спореше (се караше) с нас и все повече ни оспорвашe. Ако си от благодеятелните донеси ни онова, с което ни заплашваш!”
Dijeron: «¡Noé! No paras de discutir con nosotros. ¡Tráenos, pues, aquello con que nos amenazas, si es verdad lo que dices!»

Освен онези, които са търпеливи и вършат праведни дела (изчистват душевните си пороци). За тях има опрощение (греховете им се превръщат в добрини) и голяма награда (дар).
En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa.

59/ал-Хашр-3: И ако Аллах не им бе предписал (общо) изгнание, щеше да ги мъчи в земния живот. За тях е и мъчението на Огъня в отвъдния свят.
59/Al Hachr-3: Si Alá no hubiera decretado su destierro, les habría castigado en la vida de acá. En la otra vida, no obstante, sufrirán el castigo del Fuego,

Слава на Аллах, Който сътвори небесата и земята, и стори тъмнината и светлината! А после неверниците, съдружават (с други) своя Господ (намират подобни на своя Господ).
¡Alabado sea Alá, Que creó los cielos y la tierra e instituyó las tinieblas y la luz! Aun así, los que no creen equiparan a otros a su Señor.

за да не погине ни един, който вярва в Него,
para que todo el que cree en él, no se pierda,

И носи вашите товари (чрез тях) към страни, които не бихте стигнали, освен с тежък труд. Наистина вашият Господ е Състрадателен, Милосърден.
Llevan vuestras cargas a países que no alcanzaríais sino con mucha pena. Vuestro Señor es, en verdad, manso, misericordioso.

59/ал-Хашр-1: Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Премъдрия.
59/Al Hachr-1: Lo que está en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Él es el Poderoso, el Sabio.

На Аллах се покланя в суджуд всичко на небесата и всяка твар по земята, и ангелите ­без да се големеят.
Lo que está en los cielos y en la tierra se prosterna ante Alá: todo animal y los ángeles. Y éstos sin altivez.

А те наистина се съмняват в срещата (на духа с Лика) на своя Господ (в земния живот). А Той (Аллах) е обгърнал всяко нещо (със своето знание), нали?
Pues ¿no dudan del encuentro de su Señor? Pues ¿no lo abarca Él todo?

И знатните от народа му, които бяха неверници, казаха: “Ако последвате Шуайб, тогава ще сте от губещите”.
Los dignatarios de su pueblo, que no creían, dijeron: «Si seguís a Suayb, estáis perdidos...»

За да понесат в Големия Ден освен всички свои товари (грехове) и товарите (греховете) на заблудените заради тяхното неведение хора. И колко лошо е онова, което ще понесат!
¡Que lleven su carga completa el día de la Resurrección y algo de la carga de los que, sin conocimiento, extraviaron! ¡Qué carga más detestable!

И Ние преди теб не Сме пратили (пратеници), освен от мъжете на които Сме дали откровения. ­ А ако не знаете (ако не можете да разберете), в такъв случай питайте (учете се) от ехли зикр (онези, които вследствие на непрекъснатото споменаване на името на Аллах са станали притежатели на мъдростта).
Antes de ti, no enviamos sino a hombres a los que hicimos revelaciones -si no lo sabéis, preguntad a la gente de la Amonestación-,

А които се преселиха в името на Аллах, след като бяха угнетени, ще ги настаним на добро място в земния живот, а наградата на отвъдния е още по-голяма, само да знаеха. ­
A quienes han emigrado por Alá, después de haber sido tratados injustamente, hemos de procurarles una buena situación en la vida de acá, pero la recompensa de la otra será mayor aún. Si supieran...

Снехме им Книга, която подробно разяснихме (със знание) като напътствие и милост за хора вярващи.
Les trajimos una Escritura, que explicamos detalladamente, con pleno conocimiento, como dirección y misericordia para gente que cree.

Но им подшушна сатаната (на двамата), за да им се видят срамните места, които бяха скрити за тях, и рече: “Вашият Господ ви забрани това дърво, за да не станете ангели или да не останете (там) вечно.”
Pero el Demonio les insinuó el mal, mostrándoles su escondida desnudez, y dijo: «Vuestro Señor no os ha prohibido acercaros a este árbol sino por temor de que os convirtáis en ángeles u os hagáis inmortales».

Не виждат ли те птиците, покорни летят в небесния простор? ­Само Аллах ги крепи (във въздуха). В това има знамения за хора вярващи.
¿No han visto las aves sujetas en el aire del cielo? Sólo Alá las sostiene. Ciertamente, hay en ello signos para gente que cree.

Рече (Аллах): “О, Нух, той не е от твоето семейство. Неговото деяние не е праведно. И не искай от Мен нещо, за което нямаш знание! Поучавам те да не бъдеш от невежите.”
Dijo: «¡Noé! ¡Él no es de tu familia! ¡Es un acto incorrecto! ¡No me pidas algo de lo que no tienes conocimiento! Te prevengo: ¡no seas de los ignorantes!»

А ако забавим за тях (отклоним от тях) мъчението за определено време, непременно ще рекат: “Какво го задържа (забавя)?” В деня, в който ги сполети мъчението, то наистина не ще бъде отклонено от тях и ще ги обгърне онова, на което са се присмивали.
Si retrasamos su castigo hasta un momento dado, seguro que dicen: «¿Qué es lo que lo impide ?» El día que les llegue no se les alejará de él y se verán cercados por aquello de que se burlaban.

Тези са, които взеха своята вяра за игра и ги съблазни земният живот. Така, както те забравиха, че ще видят този ден и знаейки отхвърлиха Нашите знамения , днес и Ние ще ги забравим”.
que tomaron su religión a distracción y juego, a quienes la vida de acá engañó». Hoy les olvidaremos, como ellos olvidaron que les llegaría este día y negaron Nuestros signos.

Тези са знаменията на мъдрата Книга -
Éstas son las aleyas de la Escritura sabia,

(Аллах ще ги възкреси), за да им обясни онова, по което бяха в разногласие и за да узнаят неверниците, че са лъжци.
Para mostrarles aquello en que discrepaban y para que sepan los infieles que han mentido.

Дори ти и да копнееш да ги напътиш към Мен, Аллах не напътва към Себе си онзи, който избира заблудата (не желае да срещне Неговия Лик). И те нямат помощници.
Si anhelas dirigirles,... Alá no dirige a quienes Él extravía y no tendrán quien les auxilie.

Кълна се в Аллах, вече изпратихме пратеници и на общности преди теб. Но сатаната разкраси за тях делата им. Днес той (сатаната) е техният покровител и за тях има болезнено мъчение.
¡Por Alá!, que antes de ti hemos mandado enviados a comunidades. Pero el Demonio engalanó las obras de éstas y hoy es él su amigo. Tendrán un castigo doloroso.

С нея Той изважда за вас посевите и маслините, и палмите, и гроздето, и всички плодове. В това наистина има знамение (доказателство) за хора премислящи.
Gracias a ella, hace crecer para vosotros los cereales, los olivos, las palmeras, las vides y toda clase de frutos. Ciertamente, hay en ello un signo para gente que reflexiona.

И когато видя, че ръцете им не посягат към него, това не му хареса и спотаи страх от тях. (Те) рекоха: “Не се страхувай! Ние сме пратени при народа на Лут.”
Y cuando vio que sus manos no lo tocaban, sospechó de ellos y sintió temor de ellos. Dijeron: «¡No temas! Se nos ha enviado al pueblo de Lot».

А тогава той се отвърна от тях и каза: “О, народе мой, съобщих ви посланието на моя Господ и ви наставлявах, ала вие не обичате наставниците”.
Se alejó de ellos, diciendo: «Pueblo! Os he comunicado el mensaje de mi Señor y os he aconsejado bien, pero no amáis a los buenos consejeros».

В деня на равносметката, мярка (мерило) е правдата (истината). Чиито везни (благодеяния) натежат - тези са сполучилите.
La pesa ese día será la Verdad. Aquéllos cuyas obras pesen mucho serán los que prosperen,

Изплакнете с течаща вода;
Enjuague con agua corriente;

не си противоречат,
no se contradicen entre sí,

Рече (Муса) : “Ако после те попитам за нещо, тогава повече не ме води с теб! Ти вече ще имаш извинение от мен (за да не си с мен).”
Dijo: «Si en adelante te pregunto algo, no me tengas más por compañero. Y acepta mis excusas».

И почетохме Ние синовете на Адам, и ги пренасяме по сушата и морето, и им даваме от благата. И ги предпочетохме да превъзхождат повечето от онези, които сътворихме.
Hemos honrado a los hijos de Adán. Los hemos llevado por tierra y por mar, les hemos proveído de cosas buenas y los hemos preferido marcadamente a muchas otras criaturas.

А тези, които вземат за лъжа Нашите знамения, са глухи и неми в тъмнините. И Аллах оставя в заблуда, когото пожелае, а когото пожелае насочва по правия път, който води към Него.
Quienes desmienten Nuestros signos son sordos, mudos, vagan entre tinieblas. Alá extravía a quien Él quiere, y a quien Él quiere le pone en una vía recta.

А които взимат за лъжа Нашите знамения и се възгордяват пред тях, те са обитателите на Огъня, и там ще пребивават вечно.
Pero quienes hayan desmentido Nuestros signos y se hayan apartado altivamente de ellos, ésos morarán en el Fuego eternamente.

Или откликващият на бедстващия, когато Го позове, и премахващият злото, и сторилият ви наследници на земята? Има ли друг бог заедно с Аллах? Колко малко се поучавате!
¿Quién, si no, escucha la invocación del necesitado, quita el mal y hace de vosotros sucesores en la tierra? ¿Hay un dios junto con Alá? ¡Qué poco os dejáis amonestar!

61/ас-Сафф-1: Всичко на небесата и всичко на земята прослави (и продължава да прославя) Аллах. Той е Всемогъщ, Премъдър.
61/As Saff-1: Lo que está en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Él es el Poderoso, el Sabio.

И онези преди тях лукавстваха, но Аллах разруши тяхното здание из основи и рухна отгоре им таванът. И мъчението им дойде от там, откъдето не им бе хрумвало.
Sus antecesores intrigaron. Alá vino contra los cimientos de su edificio y el techo se desplomó sobre ellos. Les vino el castigo de donde no lo presentían.

На обитателите на ада ще се рече: Тези ли са, за които се клехте, че Аллах не ще ги дари с милост?” А на спечелилите рая ще се рече: “Влезте в Рая! Не ще има страх за вас и не ще скърбите”.
¿Son éstos aquéllos de quienes jurabais que Alá no iba a apiadarse de ellos?» «¡Entrad en el Jardín! No tenéis que temer y no estaréis tristes».

И ако всеки, който е угнетител, притежаваше всичко на земята, щеше да се откупва с него (Коран 10:54)
Todo impío que poseyera cuanto hay en la tierra, lo ofrecería como rescate. Disimularán su pena cuando vean el castigo (Corán 10:54)

Знатните от народа му, които се възгордяха, казаха на онези от вярващите, които смятаха за безсилни: “Нима знаете със сигурност, че Салих е изпратен от неговия Господ?” (Те) казаха: “Вярваме в онова, с което е изпратен”.
Los dignatarios de su pueblo, altivos, dijeron a los débiles que habían creído: «¿Sabéis si Salih ha sido enviado por su Señor?». Dijeron: «Creemos en el mensaje que se le ha confiado».

И подчини Той (Аллах) за вас нощта и деня, и слънцето, и луната, и звездите. Всички те са подчинени на вас по Неговата повеля. В това наистина има знамения (доказателства) за хора проумяващи.
Y ha sujetado a vuestro servicio la noche y el día, el sol y la luna. Las estrellas están sujetas por Su orden. Ciertamente, hay en ello signos para gente que razona.

И пак тръгнаха, додето срещнаха едно момче, и той (Хъзър) го уби. Рече (Муса) : “Нима ти уби един невинен без причина? Ти извърши нещо скверно.”
Y reanudaron ambos la marcha, hasta que encontraron a un muchacho y le mató. Dijo: «¿Has matado a una persona inocente que no había matado a nadie? ¡Has hecho algo horroroso!»

4/ан-Ниса-26: Аллах иска да ви разясни и да ви насочи по закона на онези, които бяха преди вас, и да приеме покаянието ви. Аллах е всезнаещ, премъдър.
4/An Nísa-26: Alá quiere aclararos y dirigiros según la conducta de los que os precedieron, y volverse a vosotros. Alá es omnisciente, sabio.